Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R RPO WZ 2014-2020.

Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom.

Konkurs zakłada dofinansowanie typu projektów – Małe projekty B+R i dedykowany jest następującym obszarom:

a) chemia,

b) przemysł metalowo-maszynowy.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem, obejmujący w szczególności:

a) wydatki na budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych,

b) wydatki na opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,

c) wydatki na opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna,

d) wydatki w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

e) wydatki na opracowanie bądź przetestowanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej.

Działanie objęte jest pomocą de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000,00 zł. Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka projektów w ramach Działania 1.1 Typ 1 Małe projekty B+R, z zastrzeżeniem, iż łącznie może ono otrzymać maksymalnie 50 000,00 zł dofinansowania na realizację tego typu projektów.

Minimalna/maksymalna wartość projektu oraz minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie została określona.

Wnioski można składać w terminie od 29.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to październik 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowane będą inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, i polegające na:

1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),

2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,

3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),

4) wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2016 r. do 15.03.2016 r.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe oraz jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.

W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,

2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego5 do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, knowhow lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

4) realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

5) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

6) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych nie została ustalona.

Wnioski można składać w terminie od 04.05.2016 r. do 15.06.2016 r.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 30 października 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO 2014-2020.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,

- subsydiowane zatrudnienie,

- dodatek relokacyjny,

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu,

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Wnioski można składać od 04.04.2016 r. do 15.04.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP RPO WŁ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W przypadku realizacji projektu partnerskiego, Partner wiodący (Lider) oraz wszyscy pozostali partnerzy muszą należeć do kategorii MŚP. Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

- wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;

- wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- do maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

- do maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 9 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 3 000 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 200 000 zł.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Wnioski można składać w terminie od 22.02.2016 r. do 03.03.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO WŁ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Wsparcie w ramach Poddziałania I.2.2 skoncentrowane jest na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego poprzez opis planowanej współpracy z MŚP lub NGO lub organizacjami badawczymi w zakresie działalności B+R związanej z realizowanym projektem oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

Dofinansowane mogą być projekty związane z prowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym prac demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji (rozumianej jako pierwsze przemysłowe wytworzenie odnoszące się do pełnej pilotażowej linii lub pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i wyposażenia, które obejmują etapy późniejsze w stosunku do wytworzenia linii pilotażowych włączając w to fazę testów, ale nie obejmują produkcji masowej ani komercyjnego wykorzystania), włącznie z działaniami w zakresie wczesnej walidacji produktów, przy zastrzeżeniu, iż faza pierwszej produkcji nie może stanowić samodzielnego projektu. Wsparciem zostaną objęte m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów, koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

• w przypadku badań przemysłowych: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %; średnie przedsiębiorstwa: 75 %; duże przedsiębiorstwa: 65 %.

• w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Minimalna wartość projektu – nie ustalono.

Maksymalna wartość projektu ogółem – 5 000 000 zł.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu – 700 000 zł.

Działanie jest objęte pomocą na projekty badawczo-rozwojowe lub pomocą na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOCHEM" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom2 praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej);

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN, natomiast maksymalna 20 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2016 r. do 01.03.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji RPO WZ 2014-2020.

Dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Konkurs dedykowany jest następującym obszarom tematycznym:

- chemia,

- przemysł metalowo-maszynowy.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu obejmuje:

1) nabycie środków trwałych,

2) nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

3) zakup robót i materiałów budowlanych,

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

5) dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego,

6) zakup środków transportu.

Działanie objęte jest regionalną pomocą inwestycyjną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

- 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 400 000,00 zł.

Wnioski można składać w terminie od 18.01.2016 r. do 18.03.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP RPO WP 2014-2020.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego oraz prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie na przedsięwzięcie z zakresu TIK, minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 2 lata).

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

- dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

- dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi:

- dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

- dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Wnioski można składać w terminie od 19.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy. Dofinansowanie można uzyskać na realizację proinnowacyjnych usług, tj.:

a) usług doradczych w zakresie innowacji oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

b) usług wsparcia innowacji oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MŚP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Kosztem kwalifikowanym w ramach projektu są koszty usług proinnowacyjnych, wyświadczonych przez akredytowane IOB, i niezbędnych do wdrożenia innowacji, a przedmiotem oceny jest m.in. zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na usługę proinnowacyjną.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 420 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, i do 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

1) 294 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie),

2) 210 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie).

Minimalna kwota dofinansowania wynosi:

1) 35 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie),

2) 25 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie).

Wnioski można składać w terminie od 18.01.2016 r. do 18.03.2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 3 miesiące od upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):

• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;

• na rynek GPW 800 000,00 zł;

• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;

• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;

• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Wnioski można składać w terminie od 12.01.2016 r. do 31.03.2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" w ramach I osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego;

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt równowartości 15 mln euro. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

1) 5 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MŚP);

2) 20 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego dużego przedsiębiorcę.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla małego przedsiębiorcy:

45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy:

35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla dużego przedsiębiorcy:

25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku projektu, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla małego przedsiębiorcy:

60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy:

50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla dużego przedsiębiorcy:

40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 07.01.2016 r. do 29.02.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu RPO WK-P 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się sieci przedsiębiorstw/instytucje otoczenia biznesu w partnerstwie z sieciami przedsiębiorstw (wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko pomorskiego), przedsiębiorstwa – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.

2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).

3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych

związanych z targami i wystawami za granicą.

4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.

5. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw

(poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).

6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych.

Wnioski można składać od dnia 30 grudnia 2015 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe RPO WK-P 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się:

• przedsiębiorstwo,

• instytucja otoczenia biznesu,

• konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu),

• konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych,

wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, posiadająca zgodę organu założycielskiego. Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:

a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,

b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,

c) bony na patent.

Działanie jest objęte pomocą na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 lub uzupełniająco pomocą de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych.

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2015 r. do 31.05.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparcie jest przeznaczone dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.

W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu

wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego

Planu Działania, a także w zakresie co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

• poradnictwo psychologiczne;

• pośrednictwo pracy;

• szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

• staże, praktyki zawodowe;

• subsydiowanie zatrudnienia;

• dodatek relokacyjny;

• bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;

połączone ze wsparciem doradczo – szkoleniowym.

Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą publiczną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%.

Wnioski można składać w terminie od 11.01.2016 r. do 26.01.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach RPO WL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się

• Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże):

• Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi).

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Duże przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

Działanie jest objęte regionalną pomocą inwestycyjną.

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000 PLN.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%,

- Średnie przedsiębiorstwa: 60%,

- Duże przedsiębiorstwa: 50%.

Wnioski można składać w terminie od 31.12.2015 r. do 18.02.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej

Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działanie 1.2 Badania celowe RPO WL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się

• Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże):

• Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi).

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Duże przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

Działanie jest objęte pomocą na projekty badawczo-rozwojowe.

Minimalna wartość projektu: 80 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000 PLN.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 20 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

- w przypadku badań przemysłowych:

• mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %,

• średnie przedsiębiorstwa: 75 %,

• duże przedsiębiorstwa: 65 %,

- w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych:

• mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %,

• średnie przedsiębiorstwa: 50 %,

• duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Wnioski można składać w terminie od 31.12.2015 r. do 18.02.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów - Bon na innowacje RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych lub rozwojowych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego. Wsparcie może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie w szczególności na:

a) analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych rozwiązań,

b) wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań w tym wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,

c) opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek,

d) opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektów:

• 50 tys. PLN dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,

• 100 tys. PLN dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Wnioski można składać od 31.12.2015 r. Nabór będzie przeprowadzony w trybie otwartym, przy czym nabór zostanie podzielony na trwające około miesiąca rundy. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie w serwisie RPO WM z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - w ciągu 3 miesięcy od zamknięcia konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln zł.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 226 z późn. zm.).

Wnioski można składać w terminie od 07.12.2015 r. do 29.01.2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji), Schemat 3.2 B Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE, Schemat 3.2 C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnienie poniżej, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego:

1) MŚP;

2) grupy producentów rolnych;

3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

1) (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Pod warunkiem że:

a) w przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35%,

b) w przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:

- może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;

- może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

- musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

c) w przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

2) (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

3) (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

Preferencję uzyskają projekty:

- których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%, przy czym w celu potwierdzenia faktycznych oszczędności energii (deklarowanych na etapie wniosku o dofinansowanie) możliwe będzie wykonanie zdjęć termowizyjnych podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;

- wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1363) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Poziom dofinansowania w przypadku pomocy przyznawanej na inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 65% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 55% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Poziom dofinansowania w przypadku pomocy przyznawanej na badania, w tym na audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 07.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF, Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegających na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

- stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);

- dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);

- otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;

- działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

W ramach powyższego Schematu 1.4 A preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w partnerstwie;

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis.

Maksymalna wartość projektu w przypadku tworzenia długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu w przypadku tworzenia Planów rozwoju eksportu wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu w przypadku tworzenia długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu w przypadku tworzenia Planów rozwoju eksportu wynosi 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegających na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

- stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);

- dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);

- otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;

- działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

W ramach powyższego Schematu 1.4 A preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w partnerstwie;

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis.

Maksymalna wartość projektu w przypadku tworzenia długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu w przypadku tworzenia Planów rozwoju eksportu wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu w przypadku tworzenia długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu w przypadku tworzenia Planów rozwoju eksportu wynosi 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, tj. podmioty prawne zarządzające innowacyjnymi klastrami posiadającymi status Krajowego Klastra Kluczowego uzyskany w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z PARP. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących kompleksowych usług, w tym usług doradczych, wspierających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Dofinansowanie będzie mógł uzyskać Koordynator Krajowego Klastra Kluczowego w odniesieniu do:

(1) kosztów na zapewnienie organizacji usług w zakresie internacjonalizacji, w ramach których udziela pomocy de minimis członkom Krajowych Klastrów Kluczowych:

a) wspomagających internacjonalizację oferty klastra (wspierających dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie);

b) związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

(2) kosztów personelu i administracji koordynatora klastra dotyczących:

a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;

b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;

c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra wynosi do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych usług objętych pomocą de minimis wynosi:

1) do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami;

2) do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;

3) do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi niż MŚP.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 09.12.2016 r. Konkurs podzielony jest na etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego. Wsparcie mogą uzyskać projekty służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Pomoc udzielana w formie „bonów na innowacje" prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

W ramach niniejszego konkursu wsparciu podlegać będą projekty polegające na zakupie:

1) usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych (w ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej);

2) usług w zakresie wzornictwa;

3) usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Przewidziano 2 typy projektów:

• typ projektu A: mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN;

• typ projektu B: duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Działanie jest objęte pomocą de minimis. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Wnioski można składać w terminie od 23.11.2015 r. do 22.01.2016 r.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu 1. Bony na innowacje RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o płatność końcową oraz prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług.

Dofinansowuje się sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę. Studium powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan ich przeprowadzenia. Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 20 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 000 PLN.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Wnioski można składać w terminie od 23.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.