Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Projekt może obejmować część badawczą, doradczą i inwestycyjną. Kosztami kwalifikowanymi mogą być:

1) w części badawczej - koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym: koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych);

2) w części doradczej – koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców;

3) w części inwestycyjnej - koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia).

Intensywność przyznanego wsparcia zależy od lokalizacji projektu i statusu przedsiębiorstwa i wynosi:

- w przypadku części badawczej projektu: 45% dla małego przedsiębiorstwa i 35% dla średniego przedsiębiorstwa;

- w przypadku części doradczej projektu: 50%;

- w przypadku części inwestycyjnej projektu: zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj. od 10% do 70%. 

Przyznane dofinansowanie może stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na usługi doradcze lub pomoc na prace rozwojowe. 

Przyjęto następujące wartości graniczne:

- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 000 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej: 450 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części doradczej: 500 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej, doradczej i inwestycyjnej: 20 000 000 zł.


Wnioski można składać w terminie od 31.08.2015 r. do 30.09.2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PARP. 

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.