Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, tj. podmioty prawne zarządzające innowacyjnymi klastrami posiadającymi status Krajowego Klastra Kluczowego uzyskany w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z PARP. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących kompleksowych usług, w tym usług doradczych, wspierających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Dofinansowanie będzie mógł uzyskać Koordynator Krajowego Klastra Kluczowego w odniesieniu do:

(1) kosztów na zapewnienie organizacji usług w zakresie internacjonalizacji, w ramach których udziela pomocy de minimis członkom Krajowych Klastrów Kluczowych:

a) wspomagających internacjonalizację oferty klastra (wspierających dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie);

b) związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

(2) kosztów personelu i administracji koordynatora klastra dotyczących:

a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;

b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;

c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra wynosi do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych usług objętych pomocą de minimis wynosi:

1) do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami;

2) do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;

3) do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi niż MŚP.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 09.12.2016 r. Konkurs podzielony jest na etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.