Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" w ramach I osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego;

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt równowartości 15 mln euro. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

1) 5 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MŚP);

2) 20 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego dużego przedsiębiorcę.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla małego przedsiębiorcy:

45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy:

35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla dużego przedsiębiorcy:

25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku projektu, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla małego przedsiębiorcy:

60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy:

50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla dużego przedsiębiorcy:

40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 07.01.2016 r. do 29.02.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.