Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowane będą inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, i polegające na:

1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),

2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,

3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),

4) wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2016 r. do 15.03.2016 r.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.