Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji), Schemat 3.2 B Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE, Schemat 3.2 C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnienie poniżej, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego:

1) MŚP;

2) grupy producentów rolnych;

3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

1) (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Pod warunkiem że:

a) w przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35%,

b) w przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:

- może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;

- może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

- musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

c) w przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

2) (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

3) (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

Preferencję uzyskają projekty:

- których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%, przy czym w celu potwierdzenia faktycznych oszczędności energii (deklarowanych na etapie wniosku o dofinansowanie) możliwe będzie wykonanie zdjęć termowizyjnych podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;

- wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1363) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Poziom dofinansowania w przypadku pomocy przyznawanej na inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 65% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 55% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Poziom dofinansowania w przypadku pomocy przyznawanej na badania, w tym na audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 07.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.