Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparcie jest przeznaczone dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.

W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu

wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego

Planu Działania, a także w zakresie co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

• poradnictwo psychologiczne;

• pośrednictwo pracy;

• szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

• staże, praktyki zawodowe;

• subsydiowanie zatrudnienia;

• dodatek relokacyjny;

• bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;

połączone ze wsparciem doradczo – szkoleniowym.

Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą publiczną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%.

Wnioski można składać w terminie od 11.01.2016 r. do 26.01.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.