Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R RPO WZ 2014-2020.

Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom.

Konkurs zakłada dofinansowanie typu projektów – Małe projekty B+R i dedykowany jest następującym obszarom:

a) chemia,

b) przemysł metalowo-maszynowy.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem, obejmujący w szczególności:

a) wydatki na budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych,

b) wydatki na opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,

c) wydatki na opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna,

d) wydatki w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

e) wydatki na opracowanie bądź przetestowanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej.

Działanie objęte jest pomocą de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000,00 zł. Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka projektów w ramach Działania 1.1 Typ 1 Małe projekty B+R, z zastrzeżeniem, iż łącznie może ono otrzymać maksymalnie 50 000,00 zł dofinansowania na realizację tego typu projektów.

Minimalna/maksymalna wartość projektu oraz minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie została określona.

Wnioski można składać w terminie od 29.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to październik 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.