Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP", Działania 3.2 „Innowacje w MŚP" RPO WSL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

Za kwalifikowane mogą zostać uznane (w zależności od rodzaju pomocy: RPI lub de minimis) następujące koszty:

- koszty nabycia nowych środków trwałych,

- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego,

- koszty szkoleń,

- koszty usług doradczych,

- koszty promocji.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania), natomiast maksymalna to 2 000 000,00 PLN. Całkowita maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Działanie może być objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną lub pomocą de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o RPI wynosi:

- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw;

- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o pomoc de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 16.11.2015 r. do 18.01.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na sierpień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia RPO WZ 2014-2020.

Dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny

i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Działanie objęte jest regionalną pomocą inwestycyjną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

• 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

• 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

• 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;

• powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Wnioski można składać w terminie od 02.11.2015 r. do 01.02.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się funkcjonujące w regionie instytucje otoczenia biznesu, które zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw. Wsparciem będzie objęty projekt grantowy mający na celu dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie instrumentu: bon/voucher na usługi badawcze.

Bon/voucher na usługi badawcze powinien być przeznaczony w szczególności na: audyt technologiczny, zakup usług badawczych, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych).

W ramach niniejszego konkursu zostanie wybrany jeden Beneficjent projektu grantowego. W przypadku równej ilości punktów projekty hierarchizowane są pod kątem niższych wydatków na obsługę projektu. W przypadku takiego samego poziomu wydatków na obsługę projektu, decyzję o wyborze projektu podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego uzasadniając swój wybór.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalny poziom dofinansowania UE (środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego.

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2015 r. do 16.11.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2015 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015.1377) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 19.02.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 30.10.2015 r. do 08.01.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie obejmuje tworzenie i rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

- laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), realizujący przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

- opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakupie i dostosowaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 25 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (pomoc na projekty badawczo-rozwojowe).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 70% do 80%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 45% do 60%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 60% do 75%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 35% do 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 50% do 65%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 25% do 40%.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego :

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie obejmuje tworzenie i rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

- laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN,

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN,

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej, bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami / szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

- opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakupie i dostosowaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających / dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe / fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 25 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (pomoc na projekty badawczo-rozwojowe).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 70% do 80%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 45% do 60%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 60% do 75%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 35% do 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 50% do 65%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 25% do 40%.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu WRPO 2014-2020 (kwota dofinansowania: min. powyżej 1 mln PLN, maks. 5 mln PLN).

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dofinansowanie może być udzielane wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

a) koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem;

b) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;

c) koszty prac budowlanych.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Minimalna wartość dofinansowania projektu: powyżej 1 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000,00 PLN.

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowanych;

- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu WRPO 2014-2020 (kwota dofinansowania: min. 50 tys. PLN, maks. 1 mln PLN)

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dofinansowanie może być udzielane wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

a) koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem;

b) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;

c) koszty prac budowlanych.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN.

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;

- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Wymagane jest, aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub konsorcjantowi/konsorcjantom praw własności

przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza konsorcjum (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln PLN.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku, projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy" pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorstwami albo w przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Wnioski można składać w terminie od 21.10.2015 r. do 19.11.2015 r. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektów trwa ok. 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

• realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

b) zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;

c) prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;

d) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP; - pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; - pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej; - pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. Konkurs podzielony jest na etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie 5 wniosków o dotacje przygotowane przez NYTKO SA w ostatnim naborze perspektywy unijnej 2007-2013, w ramach działania 2.1.A MRPO, zostały objęte dofinansowaniem. Skuteczność nasza po raz kolejny wyniosła 100%, przy skuteczności rynku na poziomie 50% (43 wnioski zostały dofinansowane spośród 86 złożonych). Kwota pozyskanych dotacji przez Klientów NYTKO SA stanowiła 9,81% ogólnej wartości przyznanych dotacji w ramach konkursu. Był to ostatni nabór w perspektywie unijnej 2007-2013 w ramach którego sporządzaliśmy wnioski o dofinansowanie. Dziękujemy wszystkim Klientom, którzy skorzystali z naszych usług w perspektywie unijnej 2007-2013, za okazane nam zaufanie i zapraszamy do współpracy w ramach perspektywy 2014-2020.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże, niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe wydatki kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć równowartości:

1) 20 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub

2) 15 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln zł. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

- 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,

- 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

W przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz

– 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

Wnioski można składać w terminie od 14.10.2015 r. do 30.11.2015 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, iż Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu mogą podlegać następujące typy projektów:

1. opracowanie nowych modeli biznesowych MŚP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;

2. współpraca gospodarcza przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

3. promocja przedsiębiorstw, poprzez m.in. udział w  krajowych i międzynarodowych targach, pokazach technologii, wystawach.

Przykładowymi wydatkami kwalifikowanymi są:

a) w przypadku projektów typu 1:

- koszty opracowania nowej strategii działań firmy a także aktualizacji/modyfikacji istniejącej;

- koszty opracowania nowego modelu biznesowego MSP a także aktualizacji/modyfikacji istniejącego;

- zakup baz danych nierozerwalnie związanych z przedmiotem projektu;

- koszt przygotowania specjalistycznego badania, analizy, ankiety bezpośrednio związanej z przedmiotem projektu;

b) w przypadku projektów typu 2:

- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

- usługi prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem;

- zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;

- przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z wprowadzaniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

- transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;

- przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;

- zakup baz danych oraz badań marketingowych;

- koszty tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu;

- koszty przygotowania oferty handlowej;

c) w przypadku projektów typu 3:

- zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

- działania informacyjno-promocyjne integralnie związane z realizacją projektu, w tym m.in. przygotowanie projektu materiałów promujących produkt/usługę oraz ich produkcja;

- opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu;

- transport eksponatów i elementów zabudowy (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i krajowym;

- koszt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji;

- koszty wynajmu stoiska/powierzchni wystawowej;

- zakup biletów wstępu na wydarzenia o charakterze krajowym/międzynarodowym m.in. targi/wystawy/pokazy technologii.

Działanie objęte jest pomocą de minimis. Maksymalna intensywność wsparcia to 70% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna wartość przyznanej dotacji to 350 000 zł.

Wnioski można składać w terminie od 23.09.2015 r. do 30.09.2015 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2016 r. 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Informujemy, iż ogłoszono nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+, Poddziałania 1.4.1  Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.   

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych;

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium RP w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Przykładowymi kosztami kwalifikowanymi są:

a) zakup usług doradczych z zakresu:

- opracowania nowych modeli biznesowych;

- opracowania strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych;

- opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

- pozyskania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (wraz z ceną nabycia przedmiotowych dokumentów);

b) koszty udziału w targach i misjach gospodarczych:

- koszty najmu powierzchni targowych;

- koszt budowy stoiska targowego;

- koszty zakwaterowania;

- koszty transportu;

- koszty usług cateringowych;

- koszty tłumaczeń;

c) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych:

- koszty zakupu środków trwałych;

- koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych;

- koszty modernizacji posiadanych środków trwałych;

- koszty prac budowlanych.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a maksymalna wartość otrzymanej dotacji to 700 tys. zł (maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 3,5 mln zł). Wsparcie stanowi pomoc de minimis. 

Wnioski aplikacyjne należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2014+ (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 22.09.2015 r. do 6.10.2015 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej należy złożyć Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej. Konkurs dotyczy I etapu działania, w ramach którego zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audyt obejmować będzie m.in.:

- analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych;

- analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem;

- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Koszty kwalifikowane obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł, a maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Wnioski aplikacyjne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie PARP, w terminie od 20.10.2015 r. do 30.12.2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Maksymalna kwota dotacji udzielona jednemu przedsiębiorcy to 7 mln zł, a minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł. Poziom dofinansowania: do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakup usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Kosztami kwalifikowanymi są koszty inwestycji początkowej, w tym m.in.:

- nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

- nabycie robót i materiałów budowlanych;

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.


Do kosztów kwalifikowanych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, kórzy: 

- zatrudniają co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym min. 12 miesięcy;

- osiągają przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie;

- należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (którego definicja podana jest w szczegółowych informacjach o konkursie opublikowanych na stronie PARP). 


Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie od 31.08.2015 r. do 30.10.2015 r.

 Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Projekt może obejmować część badawczą, doradczą i inwestycyjną. Kosztami kwalifikowanymi mogą być:

1) w części badawczej - koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym: koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych);

2) w części doradczej – koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców;

3) w części inwestycyjnej - koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia).

Intensywność przyznanego wsparcia zależy od lokalizacji projektu i statusu przedsiębiorstwa i wynosi:

- w przypadku części badawczej projektu: 45% dla małego przedsiębiorstwa i 35% dla średniego przedsiębiorstwa;

- w przypadku części doradczej projektu: 50%;

- w przypadku części inwestycyjnej projektu: zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj. od 10% do 70%. 

Przyznane dofinansowanie może stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na usługi doradcze lub pomoc na prace rozwojowe. 

Przyjęto następujące wartości graniczne:

- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 000 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej: 450 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części doradczej: 500 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej, doradczej i inwestycyjnej: 20 000 000 zł.


Wnioski można składać w terminie od 31.08.2015 r. do 30.09.2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PARP. 

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na zakup usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium RP, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o których mowa w art. 2 pkt. 9 lit. A-f ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 70% dla średnich przedsiębiorstw oraz maksymalnie 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw, a wartość wydatków kwalifikowanych powinna wahać się między 60 tys. zł a 400 tys. zł na jeden projekt. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez PARP w terminie od 31.08.2015 r. do 30.12.2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PARP.

Informujemy, iż Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dotację będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.  Wśród wydatków kwalifikujących się do wsparcia znajdują się m.in. koszty nabycia aparatury, sprzętu, technologii i innej infrastruktury, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Intensywność przyznanego wsparcia zależy od rodzaju pomocy, lokalizacji projektu oraz statusu przedsiębiorcy i waha się:

- od 10% do 70% w przypadku pomocy regionalnej;

- od 25% do 45% w przypadku pomocy na prace rozwojowe;

- od 25% do 45% w przypadku pomocy de minimis.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 2 mln zł, a maksymalna 15 mln zł lub 20 mln zł (w zależności od rodzaju prowadzonych prac). 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1.09.2015 r. do 30.10.2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami programowymi dostępne są tutaj.  

Informujemy, iż z dniem 14 maja 2015 r. uległ zmianie adres rejestrowy siedziby NYTKO Spółka Akcyjna. Nowy adres: Lubicz 17A lok. 75, 31-503 Kraków. Prosimy o kierowanie od dnia dzisiejszego korespondencji pocztowej pod wskazany adres.

Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparcie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in.:

a) koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

b) koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln zł, a maksymalna 50 mln euro. Intensywność wsparcia jest następująca:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw:

- 70% w przypadku badań przemysłowych lub 45% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 80% dla badań przemysłowych lub 60% dla prac rozwojowych.

b) dla średnich przedsiębiorstw:

- 60% w przypadku badań przemysłowych lub 35% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 75% dla badań przemysłowych lub 50% dla prac rozwojowych.

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, iż konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR

Z przyjemnością informujemy, iż zdecydowaliśmy się udostępnić wszystkim Beneficjentom działania 6.1 POIG "Paszport do eksportu": Podręcznik rozliczania projektu w ramach działania 6.1 POIG. Opracowanie to było dotychczas dostępne jedynie dla Klientów, korzystających z naszych usług w zakresie rozliczenia dotacji w ramach ww. działania. Od dziś podręcznik jest ogólnodostępny, bezpłatnie na naszej stronie, pod nieniejszym linkiem. Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym opracowaniem.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.