Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.2 Schemat B typy a, b – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz Lokalne Grupy Działania, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ a – projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
 • Typ b – projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny), dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) strategię biznesową przedsiębiorstwa lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej / lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższej strategii, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 B b. Strategia nie może być starsza niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem / napisania strategii przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.2 Schemat B typ projektu c – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs ZIT WrOF, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, Lokalne Grupy Działania, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ c – projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.: wizyty studyjne i misje zagraniczne; udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym; organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu / internacjonalizacji / strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie. Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem / napisania planu przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku pomocy na udział MŚP w targach – do 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 23.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 Schemat B typ c – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs horyzontalny, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP, Lokalne Grupy Działania, jednostki samorządu terytorialnego, instytucje otoczenia biznesu.

Konkurs ma charakter horyzontalny i skierowany jest do beneficjentów z całego województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ c – projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych – wdrażające Plany rozwoju eksportu /internacjonalizacji przedsiębiorstwa i obejmujące np.: wizyty studyjne i misje zagraniczne; udział w krajowych i międzynarodowych targach i wystawach branżowych; udział w innych ważnych dla wybranej branży wydarzeniach o charakterze międzynarodowym; organizacja zbiorowych wystaw na terenie działalności przedsiębiorstwa – ukierunkowanych na przyjęcie wizyt studyjnych potencjalnych zagranicznych partnerów handlowych.


Wnioskodawca musi posiadać aktualny plan rozwoju eksportu / internacjonalizacji / strategii biznesowej przedsiębiorstwa lub równoważny dokument, sporządzony w wyniku usługi doradczej lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższym planie. Okres wdrożenia planu nie może przekroczyć 24 miesięcy, tzn. planowany do realizacji na podstawie takiego planu projekt nie może przekroczyć terminu 24 miesięcy od momentu odebrania protokołem / napisania planu przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 100 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 100 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku pomocy na udział MŚP w targach – do 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 23.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw / 1.4.1 Schemat B typy a, b – zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne – konkurs horyzontalny, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz Lokalne Grupy Działania.

Konkurs ma charakter horyzontalny i skierowany jest do beneficjentów z całego województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu są następujące typy projektów:

 • Typ a – projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe;
 • Typ b – projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, prowadzące do zmian organizacyjno-procesowych przedsiębiorstw, np.: otwieranie nowych kanałów biznesowych (w tym handel elektroniczny), dostosowanie produkcji do wymagań rynku zagranicznego, tworzenie działów obsługi eksportu, certyfikacji, logistyka.

 

Wnioskodawca musi posiadać aktualną długoterminową (kompleksową) strategię biznesową przedsiębiorstwa lub dokument równoważny, sporządzony w wyniku usługi doradczej / lub samodzielnie przez przedsiębiorcę. Zakres merytoryczny działań planowanych do realizacji w ramach projektu musi być zbieżny z zakresem działań wskazanych do realizacji w powyższej strategii, w związku z powyższym nie ma możliwości realizacji jedynie Podschematu 1.4 B b. Strategia nie może być starsza niż 4 lata, czas liczony od momentu odebrania protokołem / napisania strategii przez przedsiębiorstwo.

Preferencje uzyskają projekty:

 • realizowane w partnerstwie;
 • realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

 

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

 • branża chemiczna i farmaceutyczna;
 • mobilność przestrzenna;
 • żywność wysokiej jakości;
 • surowce naturalne i wtórne;
 • produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;
 • technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

 

Minimalna całkowita wartość projektu wynosi 10 tys. PLN.

Maksymalna całkowita wartość projektu wynosi 200 tys. PLN – w przypadku jednego przedsiębiorstwa (kwota może być większa w przypadku partnerstw tzn. 200 tys. dla każdego z partnerów).

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku pomocy de minimis – do 85%.;

2) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – 45% dla mikro- i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 30.01.2017 r. do 28.02.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej DIP.

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO Województwa Pomorskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniu mogą podlegać inwestycje w przedsiębiorstwach służące realizacji następujących celów:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji województwa pomorskiego;

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych;

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska;

i polegające na:

 • budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń);
 • unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,
 • realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną), wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

 

W ramach jednego projektu (t.j. wniosku o dofinansowanie) nie ma możliwości łączenia inwestycji służących realizacji określonych powyżej celów a), b) i c).

W przypadku określonego powyżej celu b), technologie informacyjno – komunikacyjne mogą obejmować w szczególności:

 • oprogramowanie wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem;
 • systemy wspomagające procesy biznesowe typu B2B, B2C (nie będące same w sobie produktem/usługą);
 • oprogramowanie wspomagające proces produkcji/świadczenia usługi (nie będące samo w sobie produktem/usługą);
 • sprzęt niezbędny do prawidłowego działania powyższych systemów i oprogramowania.

 

Przykładowe koszty kwalifikowane:

1) koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe, w tym koszty dzierżawy/najmu gruntów i budynków. Warunkiem kwalifikowalności dzierżawy/najmu gruntów i budynków jest fakt utrzymania jej przez okres co najmniej 3 lat po terminie zakończenia realizacji projektu. W przypadku dzierżawy/najmu instalacji lub maszyn kwalifikowany jest tylko leasing finansowy, z obowiązkową opcją zakupu przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy;

2) koszty zakupy wartości niematerialnych i prawnych, o ile:

 • będą wykorzystane wyłącznie w przedsiębiorstwie otrzymującym pomoc,
 • będą podlegać amortyzacji,
 • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,
 • zostaną włączone do aktywów przedsiębiorstwa i pozostaną związane z projektem przez co najmniej 3 lata.

 

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN.

Maksymalna intensywność dofinansowania:

 • w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej – dla mikro- i małych przedsiębiorstw 55%, dla średnich przedsiębiorstw 45%;
 • w przypadku pomocy de minimis – dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw 50%;
 • w przypadku pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji oraz na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych – dla mikro- i małych przedsiębiorstw 80%, dla średnich przedsiębiorstw 70%.

 

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2017 r. do 15.03.2017 r.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty we wrześniu 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz duże przedsiębiorstwa (wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi; wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej).

Dofinansowaniu polegają projekty przedsiębiorstw zlokalizowane na terenie województwa lubelskiego, polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R. Wnioskodawca musi posiadać w dokumencie rejestrowym kod PKD związany z działalnością, której dotyczy projekt, tj. 72.11.Z i/lub 72.19.Z, najpóźniej w dniu wypłaty środków.

Przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie w przypadku, gdy przedstawią plany dotyczące prac B+R, których realizacji będzie służyła dofinansowywana infrastruktura oraz opisu ich zastosowania w gospodarce.

Projekty muszą być zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

 

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane (wyłącznie dla przedsiębiorstw z sektora MŚP), jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

 

W przypadku dużych przedsiębiorstw koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych kwalifikowane są wyłącznie do wysokości 50% kosztów kwalifikowalnych projektu.

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 50 tys. PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%;
 • duże przedsiębiorstwa: 50%.

 

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 02.03.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się średnie przedsiębiorstwa, tj. przedsiębiorstwa z sektora MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw i małych przedsiębiorstw.

Pomoc może być przyznawana na inwestycję początkową (przy uwzględnieniu warunków wskazanych w art. 14 Rozporządzenia 651/2014), tj. inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z:

 • założeniem nowego zakładu lub;
 • zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu lub;
 • dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub;
 • zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

 

W szczególności wspierane będą następujące rodzaje projektów:

 • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
 • zastosowanie nowoczesnych technologii - rozwój produktów i usług opartych na TIK (np. optymalizacja procesów zarządzania przedsiębiorstwem, współpraca pomiędzy przedsiębiorcami poprzez nowe rozwiązania informatyczne);
 • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
 • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań poprzez wsparcie działań związanych z nabyciem praw do własności intelektualnej oraz wsparcie działań mających na celu dostosowanie istniejących aktywów firmy do potrzeb wdrożenia nowego procesu, produktu, bądź usługi, a także pobudzanie innowacji marketingowej i organizacyjnej.

 

Wsparcie w ramach Działania 3.7 przewidziane jest wyłącznie dla innowacyjnych projektów zakładających wprowadzenie innowacji produktowej/procesowej co najmniej w skali rynku regionalnego (województwa lubelskiego) stosowanej nie dłużej niż 3 lata, wpisujących się w inteligentne specjalizacje określone w RSI WL 2020 (w oparciu o Indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego) lub polegających na wdrożeniu wyników prac badawczo-rozwojowych.

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

 

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

W ramach zakupu środków trwałych, kwalifikowane są następujące środki transportu:

 • samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742);
 • ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747);
 • wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).

 

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • sprzedający środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

Koszty uboczne zakupu używanego środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu.

W ramach zakupu używanych środków trwałych, kwalifikowane są następujące używane środki transportu:

 • samochody ciężarowe o ładowności powyżej 5 ton (KŚT – 742);
 • ciągniki samochodowe (KŚT – 746) wyłącznie z naczepą (KŚT – 747);
 • wózki jezdniowe (KŚT – 760, 761, 762, 763, 764, 768).

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

 

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR: 60%.

Maksymalna wartość projektu: 13 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 10.04.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.3 Przedsiębiorstwa odpryskowe, RPO Województwa Lubelskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa typu spin-off lub spin-out. Wsparcie może być udzielone przedsiębiorstwom typu spin-off/spin-out, które zostały utworzone wyłącznie przez pracowników/byłych pracowników naukowych uczelni lub innej jednostki naukowej, z której wyodrębniło się przedsiębiorstwo wnioskodawcy.

Dofinansowanie przeznaczone jest w szczególności na: stworzenie infrastruktury przedsiębiorstw odpryskowych poprzez zakup niezbędnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii opartych na wynikach badań naukowych i rozwojowych.

Preferencje uzyskają projekty zgodne z Regionalną Strategią Innowacji Województwa Lubelskiego do 2020 roku (w oparciu o indykatywną listę kodów PKD przyjętą uchwałą Zarządu Województwa Lubelskiego).

Katalog kosztów kwalifikowanych:

1) Zakup nieruchomości, w tym:

 • zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej,
 • zakup nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

 

W ramach zakupu nieruchomości kosztu kwalifikowanego nie stanowi zakup lokalu mieszkalnego, zakup prawa wieczystego użytkowania oraz najmu i dzierżawy nieruchomości.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu nieruchomości, ujęta w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 10% wartości kosztów kwalifikowalnych (po wyłączeniu kosztu kwalifikowanego nieruchomości), w przypadku terenów poprzemysłowych oraz terenów opuszczonych, na których znajdują się budynki, limit ten wynosi 15%.

Wydatek na zakup nieruchomości zabudowanej, budynkowej lub lokalowej jest kwalifikowany wyłącznie, gdy zakup nastąpi po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie, natomiast zakup nieruchomości gruntowej może stanowić koszt kwalifikowany również w przypadku, gdy grunt został nabyty przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Zakup gruntu kwalifikowany jest, gdy został nabyty nie wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.

Zakup nieruchomości kwalifikuje się do dofinansowania, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

 • cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości, a jej wartość potwierdzona jest operatem szacunkowym sporządzonym przez uprawnionego rzeczoznawcę;
 • wartość nieruchomości powinna być określona na dzień jej zakupu;
 • nabyta nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu i kwalifikowana wyłącznie w zakresie, w jakim jest wykorzystywana do celów realizacji projektu;
 • zakup nieruchomości został przewidziany we wniosku o dofinansowanie i uwzględniony w umowie o dofinansowanie;
 • została nabyta na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą.

2) Materiały i roboty budowlane.

Materiały i roboty budowlane mogą stanowić koszt kwalifikowany, pod warunkiem, że:

 • są niezbędnym elementem projektu;
 • zostały skalkulowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym;
 • zostały przewidziane we wniosku o dofinansowanie.

 

Do robót budowlanych kwalifikujących się do wsparcia zaliczamy w szczególności: prace budowlano-montażowe, prace konserwacyjne, prace wykończeniowe.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

Łączna wartość zakupywanych w ramach projektu materiałów i robót budowlanych wraz z zakupem nieruchomości, ujętych w kosztach kwalifikowalnych, również nie może przekraczać 50% łącznej wartości kosztów kwalifikowalnych.

3) Zakup nowego środka trwałego.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup środka trwałego bezpośrednio powiązanego z przedmiotem projektu tj. maszyny, urządzenia i inne rzeczy oraz ulepszenia w obcych środkach trwałych – liczony jako wartość samego środka trwałego, pod warunkiem, iż wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości, czyli zakupiony środek trwały będzie włączony w ewidencję środków trwałych i amortyzowany. Majątek wytworzony w wyniku realizacji projektu powinien pozostać własnością beneficjenta przez okres trwałości projektu. Zakupiony środek trwały musi spełniać obowiązujące normy i standardy. Koszty uboczne zakupu środka trwałego tj. koszty dostawy, montażu i uruchomienia stanowią koszt niekwalifikowany projektu. Transakcja zakupu środka trwałego musi być przeprowadzana na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą. Zakup środka trwałego jest wydatkiem kwalifikowanym, jedynie w sytuacji gdy beneficjent nie dysponuje aparaturą/środkiem trwałym który mógłby zostać użyty zamiennie.

4) Zakup używanego środka trwałego.

Wydatki poniesione na zakup używanych środków trwałych są kwalifikowane, jeśli spełnione są wszystkie wymienione poniżej warunki:

 • sprzedający środek trwały wystawił deklarację określającą jego pochodzenie;
 • środek trwały potwierdził w deklaracji, że dany środek nie był w okresie poprzednich 7 lat (10 lat w przypadku nieruchomości) współfinansowany z pomocy UE lub w ramach dotacji z krajowych środków publicznych;
 • cena zakupu używanego środka trwałego nie przekracza jego wartości rynkowej i jest niższa niż koszt podobnego nowego sprzętu;
 • środek trwały posiada właściwości techniczne niezbędne do realizacji przedsięwzięcia objętego dofinansowaniem oraz spełnia obowiązujące normy i standardy. Używany sprzęt powinien poprawiać standard poziomu technologicznego. Zakup używanych środków trwałych nie powinien ograniczać się do zastąpienia urządzeń wycofywanych przez urządzenia o identycznych parametrach i osiągach;
 • środek trwały będzie włączony do ewidencji środków trwałych beneficjenta oraz wydatki na jego zakup będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości;
 • używany środek trwały zostanie zakupiony wyłącznie przy wykorzystaniu finansowania w formie kredytu inwestycyjnego/pożyczki inwestycyjnej lub leasingu finansowego.

 

5) Raty spłat wartości początkowej środka trwałego.

W ramach kategorii kwalifikowane są raty spłat wartości początkowej środka trwałego przez korzystającego, należnych finansującemu z tytułu umowy leasingu finansowego, prowadzące do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu. Kwalifikowane z tego tytułu są wydatki poniesione w okresie realizacji projektu, czyli dotyczące rat kapitałowych przypadających do zapłaty do dnia zakończenia finansowego realizacji projektu. Maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów. Kwalifikowany wydatek to ten, który jest ujęty na fakturze lub innym dowodzie księgowym, potwierdzającym cenę nabytego przez leasingodawcę aktywu. W przypadku gdy przepisy prawa podatkowego przewidują dla umowy leasingu wystawienie jednej faktury w dniu zawarcia umowy, a refundacja następuje na rzecz leasingobiorcy, dowodem poniesienia wydatku jest harmonogram spłat wraz z informacją o płatnościach i wyciągiem bankowym. Aby raty leasingu finansowego mogły być kwalifikowane w okresie realizacji projektu beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra do zakończenia okresu trwałości, co oznacza, iż wszystkie raty leasingu muszą zostać spłacone do dnia zakończenia okresu trwałości projektu.

6) Zakup wartości niematerialnych i prawnych.

W ramach kategorii kwalifikowane są wartości niematerialne i prawne, wyłącznie gdy spełniają następujące warunki:

 • będą wykorzystywane wyłącznie przez beneficjenta otrzymującego pomoc tylko w zakresie prowadzonej przez niego działalności;
 • muszą podlegać amortyzacji;
 • należy je nabyć na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą;
 • muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 5 lat (3 lata w przypadku MŚP) od daty płatności końcowej na rzecz beneficjenta.

7) Podatek VAT, gdy beneficjentowi, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym, nie przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT. Posiadanie ww. prawa (potencjalnej prawnej możliwości) wyklucza uznanie wydatku za kwalifikowany, nawet jeśli faktycznie zwrot nie nastąpił, np. ze względu na nie podjęcie przez beneficjenta czynności zmierzających do realizacji tego prawa.

Maksymalna wartość projektu: 13 mln PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 mln PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 1 mln PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

 • mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 70%;
 • średnie przedsiębiorstwa: 60%.

 

Wnioski można składać w terminie od 31.01.2017 r. do 30.03.2017 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: IV kwartał 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP – Etap 2, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej, tj. na obszarze województw warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowaniu w ramach II Etapu mogą podlegać wydatki w zakresie przygotowania do wdrożenia nowego modelu biznesowego opracowanego w I etapie obejmujące:

I. W przypadku pomocy de minimis:

1) koszty usług doradczych w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;

2) koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), w tym w szczególności:

 • projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych,
 • zakup niezbędnego oprogramowania,
 • doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;

3) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
 • wpis do katalogu targowego,
 • opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,
 • zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw,
 • zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach lub misjach,
 • zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji.

II. W przypadku pomocy na usługi doradcze dla MŚP:

1) koszty usług doradczych w zakresie:

 • wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,
 • przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),
 • budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,
 • przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,
 • wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,
 • uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,
 • tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,
 • uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,
 • pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek.

III. W przypadku pomocy na udział MŚP w targach:

1) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych (do 20% kosztów kwalifikowanych projektu), obejmujące:

 • wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,
 • zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,
 • zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,
 • podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,
 • opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,
 • wpis do katalogu targowego,
 • opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych.

 

Maksymalna kwota dofinansowania udzielana jednemu Przedsiębiorcy na realizację projektu wynosi 500 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis i 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze dla MŚP lub pomocy na udział MŚP w targach.

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2017 r. do 29.09.2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej PARP.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw Typ projektu 2 Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej, RPO Województwa Zachodniopomorskiego.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są:

1) przedsiębiorstwa z sektora MŚP,

2) duże przedsiębiorstwa (warunkiem otrzymania dofinansowania jest wykazanie występowania efektu dyfuzji działalności badawczo-rozwojowej do regionalnej gospodarki poprzez opis planowanej współpracy z MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO),

3) partnerstwa naukowo-przemysłowe, w których liderem jest przedsiębiorstwo, a partnerem jest jednostka naukowa.

W ramach konkursu możliwe jest dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw wraz z przygotowaniem do wdrożenia w działalności gospodarczej. Wsparcie kierowane będzie wyłącznie na przedsięwzięcia podejmowane w branżach wskazanych w regulaminie konkursu lub branżach bezpośrednio z nimi powiązanych w ramach globalnych łańcuchów wartości, realizowane na rzecz wzmacniania inteligentnych specjalizacji Pomorza Zachodniego, obejmujące badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

Konkurs dedykowany jest następującym specjalizacjom:

a) wielkogabarytowe konstrukcje wodne i lądowe,

b) zaawansowane wyroby metalowe,

c) produkty drzewno-meblarskie,

d) opakowania przyjazne środowisku,

e) produkty inżynierii chemicznej i materiałowej,

f) nowoczesne przetwórstwo rolno-spożywcze,

g) multimodalny transport i logistyka,

h) produkty oparte na technologiach informacyjnych.

Działalność, której dotyczy projekt musi zawierać się w katalogu podklas PKD zamieszczonym w regulaminie konkursu lub być bezpośrednio z nimi powiązana w ramach globalnych łańcuchów wartości.

Elementami projektu dotyczącego prac B+R mogą być w szczególności:

a) prace demonstracyjne,

b) działania w zakresie walidacji produktów,

c) działania w zakresie uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa (z zastrzeżeniem, iż etap pierwszej produkcji ma służyć wyłącznie celom testowania),

d) zakup wyników prac B+R, pod warunkiem, że w ramach projektu planowane będzie prowadzenie dalszych prac badawczo – rozwojowych zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa,

e) działania w zakresie wzornictwa,

f) działania w zakresie ochrony własności przemysłowej i intelektualnej dla wypracowanych rozwiązań technicznych i nowych produktów.

W przypadku wnioskodawców z sektora MŚP możliwie jest dofinansowanie wydatków dotyczących uzyskania, walidacji, obrony prawa własności przemysłowej będącej wynikiem przeprowadzonych w ramach projektu prac B+R (tj. patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) w trybie krajowym, regionalnym (europejskim) lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem wdrożenia wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy rozumianego jako rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu w okresie 2 lat od zakończenia realizacji projektu. Dopuszczalną formą wdrożenia jest udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży). Premiowane będą projekty, których wdrożenie polegało będzie na wprowadzeniu wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej wnioskodawcy.

Wynikiem prac B+R powinna być innowacja produktowa lub procesowa, co najmniej na poziomie firmy. Wdrożenie efektów realizacji projektu, tj. wyników prac B+R, musi prowadzić do podniesienia konkurencyjności przedsiębiorstwa, co najmniej na poziomie ponadregionalnym.

Przykładowe koszty bezpośrednie obejmują:

a) koszty wynagrodzenia personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie na zasadach,

b) koszty aparatury i sprzętu służącego celom badawczym,

c) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,

d) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu. W ramach niniejszej kategorii kwalifikowalne są:

– koszty podwykonawstwa do 50% wartości bezpośrednich kosztów kwalifikowalnych,

– koszty wartości niematerialnych i prawnych, w szczególności w postaci licencji, knowhow, patentów, nieopatentowanej wiedzy technicznej, analiz, raportów badawczych celem dalszego ich wykorzystywania do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych,

e) koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym przede wszystkim: koszty materiałów, surowców, półproduktów, odczynników, sprzętu laboratoryjnego niebędącego środkiem trwałym, koszty wynajmu powierzchni laboratoryjnej, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu,

f) koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (dotyczy sektora MŚP), w szczególności opłaty urzędowe związane z uzyskaniem patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy/przemysłowy, konieczne do poniesienia koszty zawodowego pełnomocnika w zakresie przygotowania dokumentacji zgłoszeniowej oraz reprezentację przed organem, koszty tłumaczenia.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 50 000,00 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 5 000 000,00 zł.

Wsparcie udzielane będzie w formie:

1) pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 – w przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe,

2) pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych – w przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych,

3) pomocy de minimis – w przypadku kosztów pośrednich.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR jest uzależniony od rodzaju prowadzonych badań oraz statusu MŚP. Dopuszczalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) projekt zakłada efektywną współpracę między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi, co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań. Ocena spełnienia niniejszego warunku prowadzona będzie na podstawie załączonej do wniosku umowy o partnerstwie w ramach partnerstwa naukowo-przemysłowego,

2) wyniki projektu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

W przypadku pomocy publicznej na koszty dotyczące uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych intensywność dofinansowania wynosi:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw – 50%,

b) dla średnich przedsiębiorstw – 50%.

Wnioski można składać w terminie od 16.01.2017 r. do 16.03.2017 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand", Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy, prowadzący działalność gospodarczą na terytorium RP, potwierdzoną wpisem do odpowiedniego rejestru.

Dofinansowanie otrzymają projekty zakładające realizację działań objętych Programem promocji o charakterze ogólnym dot. udziału w targach Hannover Messe 2017 r. oraz Programem promocji o charakterze ogólnym dot. udziału w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r., w celu promowania marek produktowych (wyrobów/usług), które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych oraz promowania Marki Polskiej Gospodarki.

Promowane będą projekty przedsiębiorców którzy prowadzili działalność eksportową co najmniej przez okres 2 ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi:

1) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę Programu promocji dot. udziału w targach Hannover Messe 2017 r. – 150 tys. zł;

2) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę Programu promocji dot. udziału w Międzynarodowej Wystawie Expo w Astanie w 2017 r. – 300 tys. zł.

W przypadku, gdy przedsiębiorca spełnia warunki obu programów promocji, o których mowa powyżej, wniosek o dofinansowanie może dotyczyć jednocześnie obu ww. programów. Wówczas maksymalna kwota kosztów kwalifikowalnych wynosi 450 tys. zł, przy zachowaniu maksymalnych kwot kosztów kwalifikowalnych na poszczególne programy promocji, o których mowa powyżej.

Intensywność dofinansowania wynosi:

1) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

2) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę formy dofinansowania w postaci pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych;

3) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę formy dofinansowania w postaci tylko pomocy de minimis:

 • do 60% - dla średniego przedsiębiorcy;
 • do 75% - dla małego przedsiębiorcy;
 • do 80% - dla mikroprzedsiębiorcy z województwa mazowieckiego;
 • do 85% - dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

 

Katalog kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego obejmuje koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

Katalog kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis obejmuje w szczególności:

1) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

2) koszty szkoleń w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy;

3) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty: diet, noclegów, przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej, innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

4) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty: zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, odprawy celnej i spedycji;

5) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

6) koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;

7) koszty reklamy w mediach targowych;

8) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

9) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie: wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług kateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

10) koszty informacyjno-promocyjne projektu tj. koszty:

 • nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG,
 • nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,
 • przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,
 • przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,
 • produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych.

 

Wnioski można składać w terminie od 12.01.2017 r. do 13.02.2017 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz Gmina Wrocław ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (Schemat B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw) – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

• przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży), w tym przedsiębiorcy typu spin off;

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF i zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP. W ramach schematów 1.2 B wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu [branża chemiczna i farmaceutyczna; mobilność przestrzenna; żywność wysokiej jakości; surowce naturalne i wtórne; produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów; technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)].

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej. Dofinansowanie obejmie tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

1) laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;

2) centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług. Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu). Plan prac B+R obejmuje minimum:

• Główne innowacyjne obszary badawcze;

• Orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu;

• Główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji planu pracy B+R– efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe;

• Wzrost liczby etatów badawczych;

• Zgodność z Kluczowymi technologiami wspomagającymi (KET);

• Skala oddziaływania projektu;

• Zwiększenie potencjału kadrowego sektora B+R;

• Zidentyfikowanie i precyzyjne opisanie ewentualnych ryzyk związanych z pracami B+R oraz sposoby ich niwelowania/przeciwdziałania;

• Wykazanie, czy rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i budżetu.

Prace badawczo-rozwojowe realizowane w ramach planu powinny dotyczyć innowacji produktowej lub procesowej. Plan prac B+R powinien objąć okres realizacji i okres trwałości projektu.

Preferencję uzyskają projekty:

• których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

• realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

• realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

• projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

• regionalnej pomocy inwestycyjnej;

• pomocy de minimis (uzupełniająco – dot. wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu oraz wydatków osobowych związanych z zarządzaniem projektem).

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 mln PLN.

Intensywność wsparcia dla wynosi:

• dla mikro- i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

• dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

• dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca oraz gmina Wrocław ogłosiły nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa (Schemat A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R) – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Województwa Dolnośląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

• przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży), w tym przedsiębiorcy typu spin off;

• konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

• konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF i zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie ZIT WrOF.

Wsparcie jest skoncentrowane na MŚP. W ramach schematów 1.2 A wsparcie dla dużych firm będzie skupiać się na obszarach wysokiego ryzyka/niskiej rentowności lub projektach o wyjątkowym charakterze, które nie mogą być zrealizowane przez MŚP.

Wsparciem objęte będą przedsięwzięcia zgodne z obszarami inteligentnych specjalizacji regionu [branża chemiczna i farmaceutyczna; mobilność przestrzenna; żywność wysokiej jakości; surowce naturalne i wtórne; produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów; technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT)].

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

1) Wydatki przedsiębiorstw w obszarze prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych) i badań przemysłowych.

Projekty badawcze przedsiębiorstw mają służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). W ramach wsparcia finansowany może być cały proces powstania innowacji, projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

• prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

• innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

• opracowaniu linii pilotażowych,

• opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

• ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

2) Zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia. Beneficjent na etapie wypełniania wniosku powinien wskazać obszar badań (prace rozwojowe [w tym eksperymentalne], badania przemysłowe), których zakupione wyniki prac B+R oraz prawa własności intelektualnej będą dotyczyły. Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

• których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

• realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

• realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

• projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Dofinansowanie będzie udzielane w formie:

• pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności.

• pomocy de minimis (uzupełniająco – dot. wydatków związanych z przygotowaniem dokumentacji projektu oraz wydatków osobowych związanych z zarządzaniem projektem).

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności obejmuje:

1) koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie;

2) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;

3) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o budynki, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości. W przypadku gruntów kosztami kwalifikowalnymi są koszty przekazania na zasadach handlowych lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;

4) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

5) dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4,3 mln PLN.

Dopuszczalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

• Projekt zakłada efektywną współpracę:

– między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych

lub

– między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań (odpowiedni podział uwzględnić w umowie o utworzeniu konsorcjum);

• wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wnioski można składać w terminie od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO Województwa Dolnośląskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Świętokrzyskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Województwa Świętokrzyskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Wsparcie kierowane będzie dla projektów charakteryzujących się wysokim poziomem innowacyjności oraz zakładających znaczący wzrost zatrudnienia. Projekty realizowane przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa powinny zakładać wprowadzanie zmian produktowych lub procesowych o charakterze innowacyjnym, uzupełniająco zmian marketingowych i/lub organizacyjnych. Przewiduje się następujące rodzaje projektów:

• dofinansowanie inwestycji związanych z rozwojem przedsiębiorstwa, wprowadzeniem nowych produktów i/lub usług, a także unowocześnieniem wyposażenia związanego z działalnością gospodarczą;

• dokonywanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w sposobie świadczenia usług za pośrednictwem zakupu zaawansowanych nowych technologii lub w wyniku wdrożenia wyników prac B+R.

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek produktu/usługi lub procesu, innowacyjnego co najmniej w skali krajowej. Wspierane będą wyłącznie projekty dotyczące prowadzenia działalności gospodarczej związanej z przetwórstwem przemysłowym, wpisującej się w zakres kodów PKD 2007 Sekcji C - Przetwórstwo przemysłowe – działy od 10 do 32 włącznie (z zastrzeżeniem przepisów o pomocy publicznej określających rodzaje działalności gospodarczej wykluczone z możliwości ubiegania się o dofinansowanie). Projekty dotyczące działalności w sektorach innych niż sektor przetwórstwa przemysłowego nie kwalifikują się do dofinansowania. Wnioskodawca na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie musi funkcjonować na rynku nie krócej niż 1 pełny rok obrotowy. Jednocześnie, wnioskodawca musi spełniać warunek osiągnięcia przychodów ze sprzedaży nie mniejszych niż 1 mln PLN netto przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym, trwającym co najmniej 12 miesięcy, w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Do wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu, wyłącznie w przypadku przyjęcia projektu do realizacji, mogą zostać zaliczone niżej wymienione koszty:

• inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. Nabywane aktywa mogą być używane, jednak w momencie zakupu nie mogą być starsze niż 3 lata od daty ich produkcji;

• wartości niematerialne i prawne, pod warunkiem iż nie dotyczą zakupu oprogramowania dedykowanego, opracowywanego pod konkretne potrzeby (zamówienie) podmiotu. Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych dla wartości niematerialnych i prawnych nie może przekraczać 100 tys. zł dla projektu;

• roboty budowlane do wysokości 30% kosztów kwalifikowalnych. W powyższym limicie mieszczą się również zakupy materiałów budowlanych i/lub zakup nieruchomości (z zastrzeżeniem, iż zakup nieruchomości nie może przekraczać 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);

• leasing finansowy.

Premiowane będą projekty wpisujące się w Inteligentne Specjalizacje Województwa Świętokrzyskiego.

Poziom maksymalnej intensywności wsparcia wynosi:

• w przypadku mikro- i małych przedsiębiorstw – do 55%;

• w przypadku średnich przedsiębiorstw – do 45%;

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów realizowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 10 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 m-ce, RPO Województwa Małopolskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie Wnioskodawcy posiadający status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa działający na rynku dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy.

Wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

1) wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;

2) wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych;

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, lub od przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub od konsorcjum naukowo-przemysłowego lub od niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub od notyfikowanego laboratorium (ujętego w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).

3) wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego;

4) wdrożeniu wynalazku chronionego patentem lub wzoru użytkowego objętego prawami ochronnymi.

Wnioskodawca musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 01.01.2018 r.

Preferencje uzyskają projekty:

1) które wpływają na rozwój branż kluczowych, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (Regionalne Inteligentne Specjalizacje);

2) przedsiębiorców działających w ramach sformalizowanych klastrów.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi:

• dla mikro- i małych przedsiębiorstw – 55%;

• dla średnich przedsiębiorstw – 45%.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 500 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 25 mln PLN.

Udzielane wsparcie będzie stanowiło regionalną pomoc inwestycyjną i/lub pomoc de minimis.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej obejmuje:

• wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;

• nabycie nieruchomości, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej inwestycji;

• wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:

- należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

- muszą podlegać amortyzacji,

- muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata,

• wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt tego typu wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis obejmuje wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

• wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) – do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.

Wnioski można składać od 31.12.2016 r. do 21.02.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.4.5 Bony na doradztwo Typ A. bon na specjalistyczne doradztwo, RPO Województwa Małopolskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy:

1) będący MŚP działającymi na rynku dłużej niż 24 miesiące;

2) prowadzący działalność na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych Wnioskodawcy lub oświadczający, że ww. warunek zostanie spełniony najpóźniej do dnia podpisania umowy o dofinansowanie.

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia służące zwiększeniu dostępności do wysokiej jakości, specjalistycznych usług doradczych, dostosowanych do potrzeb MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące. Pomoc udzielana w ramach bonów na doradztwo prowadzić powinna do zwiększenia konkurencyjności oraz produktywności MŚP tj. nabywana usługa/usługi doradcze przyczynią się do poprawy konkurencyjności oraz produktywności np. poprzez wejście na nowe rynki zbytu lub rozszerzenie oferty produktowej/usługowej przedsiębiorstwa lub zdobycie nowych klientów, lub rozwiązanie problemu wahań sezonowych w sprzedaży, lub poprawę efektywności kosztowej działalności przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie w ramach bonu na doradztwo może zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych z wyłączeniem usług doradczych w zakresie umiędzynaradawiania działalności, objętych Poddziałaniem 3.3.2 RPO WM oraz doradztwa objętego Poddziałaniem 1.2.3 RPO WM tj. bony na innowacje a także Poddziałaniem 8.6.1 RPO WM tj. dotyczące systemu zarządzania wiekiem.

Wyłączone ze wsparcia są projekty z branży handlu detalicznego i hurtowego. Wyłączeniu temu nie podlega rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny).

Wykonawcą usługi doradczej może być wyłącznie podmiot posiadający siedzibę na terytorium RP, świadczący usługi wysokiej jakości, co oznacza, że jest to:

1) podmiot posiadający akredytację Ministerstwa Rozwoju – akredytacja ośrodka innowacji świadczącego usługi proinnowacyjne

lub

2) podmiot ujęty w prowadzonej przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Udzielane wsparcie będzie stanowiło pomoc na usługi doradcze i/lub pomoc de minimis.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

• w przypadku wydatków objętych pomocą na usługi doradcze – 50 %;

• w przypadku wydatków objętych pomocą de minimis – 90 %.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 20 000 PLN.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy dla MŚP na usługi doradcze oraz w ramach pomocy de minimis obejmuje wydatki polegające na zakupie zewnętrznych usług doradczych (analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych, technicznych, które nie mają charakteru ciągłego ani okresowego, nie są też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama) z zakresu:

1) monitorowania i prognozowania trendów rynkowych, mających na celu określenie kierunków dalszego rozwoju przedsiębiorstwa;

2) organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem, warunkujących dalszy rozwój działalności lub efektywności przedsiębiorstwa;

3) uzyskiwania certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2020 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej, testowania produktu lub testowania technologii w związku z planowanym wprowadzeniem na rynek nowego produktu lub usługi lub rozwiązań procesowych lub rozszerzeniem działalności;

4) optymalizacji kosztów prowadzenia działalności gospodarczej poprzez stosowanie nowoczesnych rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów działalności rynkowej, wynikających z mniejszego zużycia energii lub bardziej efektywnego wykorzystania surowców;

5) projektowania, wdrażania i doskonalenia systemów zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

6) wykorzystywania zaawansowanych technologii informatycznych lub technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwie, np. systemów zarządzania relacjami z klientami (tzw. CRM), systemy wspomagania zarządzania zasobami przedsiębiorstwa (tzw. ERP);

7) instrumentów zarządzania i mapowania ryzyk/ryzyka w przedsiębiorstwie (np. w zakresie ryzyka rynkowego, ryzyka transakcyjnego) oraz tworzenia strategii zarządzania ryzykiem.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis obejmuje dodatkowo wydatki poniesione w związku z uzyskiwaniem:

1) certyfikatów zgodności wydawanych przez notyfikowane jednostki certyfikujące zgodnie z Ustawą z dnia 30 sierpnia 2020 r. o systemie oceny zgodności, dla wyrobów, usług, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno-pomiarowej;

2) certyfikatów z zakresu zarządzana jakością i zarządzania środowiskowego;

3) ochrony własności intelektualnej (uzyskiwanie i obrona patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych),

w tym:

– wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji niezbędnej do prowadzenia postępowań dotyczących uzyskiwania lub obrony ww. certyfikatów lub praw własności intelektualnej,

– opłaty urzędowe towarzyszące uzyskiwaniu lub obronie ww. certyfikatów lub praw własności intelektualnej,

– wydatki związane z uzyskaniem wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego,

– koszty związane z prowadzeniem postępowania we właściwej instytucji, np. przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami krajowymi posiada uprawnienia do występowania przed właściwym organem.

Wnioski można składać od 31.12.2016 r. do 28.02.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, Typ A. wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 m-ce, RPO Województwa Małopolskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie wnioskodawcy posiadający status mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa, działający na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, prowadzący działalność gospodarczą na terenie województwa małopolskiego, co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych.

Wsparcie mogą uzyskać projekty MŚP, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R lub wynalazków objętych ochroną patentową lub wzorów użytkowych chronionych prawami ochronnymi lub posiadających zgłoszony wniosek o ochronę patentową lub prawo ochronne na wzór użytkowy, poprzez wprowadzenie na rynek nowych lub znacząco udoskonalonych w zakresie cech funkcjonalnych lub użytkowych produktów (tj. wyrobów lub usług) lub procesów.

W ramach konkursu wspierane będą projekty innowacyjne, polegające na:

1) wdrożeniu posiadanych wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze, bądź innych środków europejskich lub zrealizowanych samodzielnie przez przedsiębiorstwo;

2) wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo ze środków własnych;

Nabycie wyników prac B+R może nastąpić jedynie od: jednostki naukowej w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, lub od przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej lub konsorcjum naukowego lub od konsorcjum naukowo-przemysłowego lub od niezależnej jednostki, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadającej akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub od notyfikowanego laboratorium (ujętego w aktualnym obwieszczeniu ministra właściwego ds. gospodarki w sprawie informacji o notyfikowanych jednostkach certyfikujących i jednostkach kontrolujących oraz notyfikowanych laboratoriach).

3) wdrożeniu wynalazku, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu uzyskania patentu lub wzoru użytkowego, w stosunku do którego dokonano zgłoszenia w celu udzielenia prawa ochronnego;

4) wdrożeniu wynalazku chronionego patentem lub wzoru użytkowego objętego prawami ochronnymi.

Wnioskodawca musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do posiadanych wyników prac B+R, patentów lub wzorów użytkowych, które zamierza wdrożyć w ramach projektu.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 01.01.2018 r.

Preferencje uzyskają projekty:

1) które wpływają na rozwój branż kluczowych, określonych w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego (Regionalne Inteligentne Specjalizacje);

2) przedsiębiorców działających w ramach sformalizowanych klastrów.

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wynosi:

• dla mikro- i małych przedsiębiorstw – 55%;

• dla średnich przedsiębiorstw – 45%.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 10 mln PLN.

Udzielane wsparcie będzie stanowiło regionalną pomoc inwestycyjną i/lub pomoc de minimis.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej obejmuje:

• wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;

• nabycie nieruchomości, przy czym w przypadku najmu / dzierżawy gruntów i budynków - najem/ dzierżawa musi trwać przez okres co najmniej trzech lat od terminu zakończenia realizacji projektu rozumianego jako data płatności końcowej inwestycji;

• wartości niematerialne i prawne kwalifikują się do objęcia wsparciem, jeżeli spełniają następujące warunki:

- należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

- muszą podlegać amortyzacji,

- muszą zostać nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą; oraz muszą być włączone do aktywów przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc i muszą pozostać związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej trzy lata,

• wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych, z tym że koszt tego typu wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis obejmuje wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

• wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) – do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.

Wnioski można składać od 31.12.2016 r. do 21.02.2017 r. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: Rozwój MŚP, RPO Województwa Podkarpackiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów / usług.

- nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę;

- ulepszenie istniejących produktów polega na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów. Zalicza się tu udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania lub innych cech funkcjonalnych. Ulepszeniem nie jest udoskonalenie polegające jedynie na rutynowych zmianach/ aktualizacji/ modernizacji czy też zmianach wynikających jedynie z naturalnego postępu technicznego bez dokonywania zmian istotnych parametrów wyrobu czy usługi z punktu widzenia użytkowego lub ekonomicznego. Wprowadzona zmiana powinna być zauważalna przez odbiorcę końcowego.

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych.

Premiowane będą projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Podkarpackiego.

Kwalifikowane są wydatki mające charakter inwestycyjny poniesione na:

1) nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Beneficjenta oraz wydatki te będą traktowane jako wydatek inwestycyjny zgodnie z zasadami rachunkowości, o ile środek trwały nie jest:

• gruntem (nr 0 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• budynkiem i lokalem, spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielczym prawem do lokalu niemieszkalnego (nr 1 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• środkiem transportu (nr 7 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• wyposażeniem, aparatem i sprzętem medycznym (nr 802 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• wyposażeniem technicznym dla prac biurowych (nr 803 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

• narzędziem, przyrządem, ruchomością i wyposażeniem pozostałym (nr 808 według Klasyfikacji Środków Trwałych);

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich, pod warunkiem, że będą:

• wykorzystywane wyłącznie przez nabywcę;

• podlegać amortyzacji;

• nabyte od osoby trzeciej na warunkach rynkowych;

• stanowiły majątek Beneficjenta, zostanie zachowany okres trwałości;

3) spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;

4) koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu wynosi 60% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 100 tys. PLN,

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 4 mln PLN.

Wsparcie udzielane będzie w formie pomocy de minimis.

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 r. do 20.01.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Prace B+R, RPO Województwa Podkarpackiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa zarejestrowane na terytorium RP, posiadające siedzibę lub oddział (w przypadku osób fizycznych prowadzących indywidualną działalność – główne miejsce wykonywania działalności lub dodatkowe miejsce wykonywania działalności) na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność.

W przypadku przedsiębiorstw posiadających status dużego przedsiębiorstwa wsparcie będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków tj.:

- warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucję badawczą;

- zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

Dofinansowaniu podlegają projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na realizacji badań przemysłowych nie będą przedmiotem wsparcia w ramach konkursu. Wsparciem nie zostaną objęte projekty polegające lub obejmujące swoim zakresem wdrożenie wyników prac badawczych w praktyce gospodarczej przedsiębiorcy, ani bieżąca działalność wnioskodawcy.

Badaniom przemysłowym odpowiadają poziomy gotowości technologicznej od II do VI, natomiast eksperymentalnym pracom rozwojowym odpowiadają poziomy od VII do IX.

Wsparcie może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub wyłącznie eksperymentalnych prac rozwojowych powstałych w ramach projektu w terminie 3 lat od zakończenia projektu, ale nie później niż do 31 grudnia 2022 r. Przez wdrożenie rozumie się:

- wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy na terenie województwa podkarpackiego poprzez rozpoczęcie produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub świadczenia nowych lub ulepszonych usług na bazie uzyskanych wyników projektu

lub

- wprowadzenie wyników prac rozwojowych do działalności gospodarczej partnera/partnerów wnioskodawcy na terenie województwa podkarpackiego poprzez rozpoczęcie produkcji nowych lub ulepszonych produktów lub świadczenia nowych lub ulepszonych usług na bazie uzyskanych wyników projektu

lub

- udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę na terenie województwa podkarpackiego

lub

- sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac badawczych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy prowadzonej na terenie województwa podkarpackiego, z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży.

Obowiązek wdrożenia wyników prac B+R na terenie województwa podkarpackiego, nie wyklucza równoczesnego wdrożenia tych wyników poza województwem podkarpackim.

Katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje:

1) wydatki związane z zaangażowaniem personelu prowadzącego badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe (pracowników badawczych, pracowników technicznych) związane z realizowanym projektem, w tym:

- koszty związane z wynagrodzeniem osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę,

- wynagrodzenia dla osób fizycznych, na podstawie umów cywilnoprawnych.

2) koszty związane z amortyzacją aparatury badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu (jeśli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości);

3) odpłatne korzystanie z aparatury badawczej i sprzętu (np. raty kapitałowe z tytułu leasingu do wysokości wartości początkowej, wynajem, dzierżawa) w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania;

4) koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów, licencji;

5) odpłatne korzystanie z budynków/gruntów, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w przypadku gdy nieruchomość jest wykorzystywana także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część, która odpowiada proporcji wykorzystania nieruchomości (powierzchnia użytkowa związana z realizacją projektu bez części wspólnych);

6) amortyzację budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu, w przypadku gdy budynek jest wykorzystywany także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynku;

7) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji związane z:

- nabyciem wyników badań przemysłowych/ prac rozwojowych,

- podwykonawstwem,

- nabyciem usług doradczych/analiz/ekspertyz itp.,

które powinny być nabyte/zlecone wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo – rozwojowej jednostek naukowych i otrzymała co najmniej ocenę B.

8) nabycie sprzętu laboratoryjnego (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),

9) nabycie materiałów w tym: surowców, półproduktów, odczynników itp./ materiałów eksploatacyjnych/elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, które są niezbędne do realizacji projektu,

10) koszty związane z zakupem usług komunalnych, grzewczych, dostawy i przesyłu energii elektrycznej, wody, gazu związane z realizacją projektu.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR jest uzależniony od rodzaju prowadzonych badań oraz statusu MŚP. Dopuszczalne poziomy dofinansowania przedstawia poniższa tabela.

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* Poziom dofinansowania na badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe może wzrosnąć o 15 punktów procentowych, ale nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych, jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

 1. 1)Realizacja projektu zakłada efektywną współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych realizowanego we współpracy projektu,
 2. 2)Wyniki projektu realizowanego w zakresie badań są szeroko rozpowszechnianie w co najmniej jeden z poniższych sposobów:
 • na konferencjach naukowych lub technicznych – co najmniej 2,
 • za pośrednictwem publikacji naukowych lub technicznych – co najmniej 2,
 • za pośrednictwem ogólnodostępnych bazach danych,
 • za pośrednictwem bezpłatnego lub otwartego oprogramowania.

 

Rozpowszechnianie wyników badań powinno nastąpić w okresie 3 lat od dnia zakończenia projektu ale nie później niż do 31 grudnia 2022 r.

 

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 tys. PLN.

 

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 75 mln PLN.


Wsparcie udzielane będzie w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe oraz pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

 

Dofinansowanie mogą otrzymać wyłącznie projekty wpisujące się w jedną z Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Podkarpackiego.

 

W przypadku projektów informatycznych należy mieć na uwadze, że czynności rutynowe związane
z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R.

 

W przypadku budowy prototypu wykorzystującego już istniejącą na rynku infrastrukturę/urządzenie, prace B+R nie mogą polegać jedynie na dostosowaniu ich do nowych funkcjonalności lub modyfikacji pewnej części ich konstrukcji.

 

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 r. do 28.02.2017 r.


Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 sierpnia 2017 r.

 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, RPO Województwa Śląskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Wsparcie uzyskają projekty koncentrujące się na pozyskaniu i implementacji innowacji produktowych i procesowych z możliwością zastosowania innowacji nietechnologicznych jako wspomagających wraz z możliwością ich promocji na arenie krajowej i międzynarodowej. Wymogiem koniecznym jest dostarczenie przez Wnioskodawcę opinii o innowacyjności projektu na etapie wnioskowania o wsparcie (opinia o innowacyjności musi być dostarczona najpóźniej na etapie uzupełnienia/poprawy wniosku).

Dofinansowaniu nie będą podlegać projekty, w których dominującym typem inwestycji początkowej będzie zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu. Motywowane jest to faktem, iż powyższy rodzaj inwestycji początkowej nie wiąże się bezpośrednio z implementacją innowacji technologicznych (produktowych i procesowych).

Premiowane będą projekty wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Śląskiego.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej obejmuje:

1) koszty nabycia nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta.

Warunki kwalifikowalności dla środków trwałych:

- muszą podlegać amortyzacji,

- zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,

- muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji

i oprogramowania (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu) pod warunkiem, że koszty te ujęte są w wartości początkowej zakupionej/wytworzonej wartości niematerialnej i prawnej w ewidencji środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych beneficjenta; zakup wartości niematerialnych i prawnych dedykowanych/wytworzonych bezpośrednio dla wnioskodawcy lub powszechnie niedostępnych, powinien być dokonany bezpośrednio od wytwórcy/producenta lub wyłącznego/autoryzowanego dystrybutora.

Warunki kwalifikowalności dla wartości niematerialnych i prawnych:

- należy z nich korzystać wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc oraz w zakresie prowadzonej przez niego działalności,

- muszą podlegać amortyzacji,

- zakup zrealizowany zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie, w tym nabycie na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

- muszą zostać włączone do aktywów beneficjenta i muszą pozostać związane z projektem do końca okresu trwałości.

3) koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu; kwalifikowane są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego z obowiązkiem zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu (umowa leasingowa podpisana po złożeniu wniosku aplikacyjnego);

Warunki kwalifikowalności dla leasingu finansowego:

- spełnienie ww. warunków dotyczących nabycia nowego środka trwałego lub nowej wartości niematerialnej i prawnej, w zależności czego leasing dotyczy,

- wydatek poniesiony w okresie realizacji projektu,

- maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może przekroczyć wartości rynkowej leasingowanych aktywów,

- maksymalna kwota kwalifikująca się do współfinansowania nie może być wyższa niż kwota wskazana w dowodzie zakupu wystawionym leasingodawcy przez dostawcę,

- kwalifikowalne są jedynie raty kapitałowe leasingu finansowego poniesione do dwóch lat od podpisania umowy o dofinansowanie,

- beneficjent musi stać się właścicielem leasingowanego dobra po wygaśnięciu umowy leasingowej.

Katalog wydatków kwalifikowanych w ramach pomocy de minimis obejmuje:

1) koszty promocji projektu z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej); warunkiem kwalifikowalności działań związanych z promocją jest zamieszczenie informacji o współfinansowaniu projektu.

Koszty kwalifikowalne nie mogą przekroczyć 10% wartości pozostałych rzeczywiście poniesionych wydatków kwalifikowalnych nieobjętych limitami procentowymi.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 100 tys. PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalna wartość dofinansowania, o którą może aplikować Wnioskodawca to 2 mln PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

• 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw,

• 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych w ramach pomocy de minimis:

• 50 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 29.12.2016 r. do 28.02.2017 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na wrzesień 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw - Typ projektów ,,Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług'' (konkurs przeznaczony dla grup przedsiębiorstw), RPO Województwa Mazowieckiego.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się:

- MŚP;

- jednostki naukowe;

- spółki celowe;

- powiązania kooperacyjne;

- JST, ich związki i stowarzyszenia;

- organizacje pozarządowe;

- samorząd gospodarczy.

Projekt musi być skierowany do grupy przedsiębiorstw spełniającej łącznie następujące warunki:

- grupę przedsiębiorstw obligatoryjnie tworzy minimum 3 MŚP, grupa może zostać poszerzona o inne podmioty wskazane wyżej;

- przedsiębiorcy należący do grupy działają w tych samych lub pokrewnych sektorach;

- pomiędzy MŚP nie może zachodzić powiązanie w rozumieniu artykułu 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;

- grupa przedsiębiorstw musi mieć formę porozumienia lub umowy o partnerstwie (zgodnie z artykułem 33 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020 Dziennik Urzędowy z 2016 r., pozycja 217).

Dofinansowaniem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego. Projekt musi być oparty na dwupoziomowej Strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, identyfikującej adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację grup przedsiębiorstw.

Projekt musi zakładać podpisanie, co najmniej 1 zagranicznego kontraktu handlowego.

Promowane będą projekty:

- realizowane przez wnioskodawców ponoszących nakłady na działalność B+R;

- realizowane przez wnioskodawców, którzy założyli zwiększenie wkładu własnego o minimum 10,01%;

- wpisujące się w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Mazowieckiego.

Katalog wydatków kwalifikowanych obejmuje w szczególności:

1. Opracowanie dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) w szczególności:

• zakup usług związanych z opracowaniem dokumentu;

• wynagrodzenie pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania strategii samodzielnie przez wnioskodawcę.

2. Realizacja dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji, w szczególności:

• kampanie promocyjne w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach / imprezie wystawienniczej / misji gospodarczej, w szczególności:

- koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu;

- koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego / ekspozycji;

- koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii);

- koszty zaprojektowania, przygotowania / produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy;

- wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna;

- koszty wstępu na teren wystaw i targów;

- koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu);

- koszty wynajęcia nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną;

- koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną);

- koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 2 osoby z każdego przedsiębiorstwa współdziałającego w ramach grupy, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia. Koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym);

- koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu;

- opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach;

• koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:

- koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw;

- koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

• uzupełniające elementy, maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu tj.:

- koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją;

- wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;

- koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu;

• wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

W przypadku gdy, utworzona grupa MŚP została rozszerzona o inne podmioty, wydatki skierowane bezpośrednio do MŚP muszą wynosić minimum 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą na usługi doradcze i udział w targach.

Maksymalny poziom dofinansowania – 50%.

Maksymalna wartość dofinansowania – 350 tys. PLN dla każdego z MŚP współdziałających w ramach grupy.

Wnioski można składać od 30.12.2016 r. do 03.03.2017 r. Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.3.5 Usługi dla MŚP, RPO Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się MŚP.

Dofinansowanie jest przeznaczone na zakup usług, które przyczynią się do wzmocnienia pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa i/lub jego rozwoju, w tym:

- usług doradczych i szkoleniowych zwiększających zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku;

- usług związanych z internacjonalizacją firmy, tj. usług doradczych, informacyjnych, organizacji udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych.

Dystrybucja środków w ramach Poddziałania opierać się będzie o system popytowy, co oznacza, że wybór zarówno niezbędnego rodzaju usługi jak i jej wykonawcy pozostaje w gestii przedsiębiorstwa. Usługa będzie odpowiadała na faktyczne (określone przez przedsiębiorstwo) potrzeby i służyć będzie rozwiązaniu konkretnego problemu / zagadnienia związanego z rozwojem firmy.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi:

- usługi doradcze i szkoleniowe zwiększające zdolność MŚP do budowania oraz wzrostu przewagi konkurencyjnej na rynku – 140 tys. PLN,

- usługi związane z internacjonalizacją firmy, tj. usługi doradcze, informacyjne, organizacja udziału przedsiębiorstwa w międzynarodowych targach, wyjazdach biznesowych, misjach gospodarczych – 20 tys. PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 400 tys. PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu - 50%.

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2016 r. do 30.01.2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP RPO Województwa Łódzkiego 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowaniu podlega wdrożenie nowego modelu biznesowego. Działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa, która:

• wskazuje działania wdrożeniowe konieczne do wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu,

• jest dokumentem aktualnym i zawiera datę sporządzenia (strategia nie może być sporządzona wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie).

Wydatki kwalifikowalne w ramach wdrożenia nowego modelu biznesowego obejmują w szczególności:

• stworzenie koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego,

• opracowanie optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją,

• wynajęcie powierzchni wystawienniczej,

• projekt i zabudowę stoiska,

• wpis do katalogu targowego, opłatę rejestracyjną, reklamę w mediach targowych,

• wstęp na targi lub wystawy,

• obsługę organizacyjną udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych,

• organizację i obsługę techniczną stoiska,

• podróże służbowe przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy),

• transport, ubezpieczenie oraz odprawę celną eksponatów, innych materiałów lub produktów,

• usługi tłumaczeń wraz z prawami autorskimi,

• przygotowanie projektu i produkcję indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej),

• zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych,

• zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi.

W ramach niniejszego konkursu warunkiem otrzymania dofinansowania jest:

• przedstawienie przez wnioskodawcę strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji,

• wprowadzenie w przedsiębiorstwie w efekcie realizacji projektu zmian organizacyjno-procesowych związanych z wdrażaniem nowego modelu biznesowego,

• podpisanie przez wnioskodawcę co najmniej 3 zagranicznych kontraktów handlowych w wyniku realizacji projektu,

• realizacja co najmniej 2 działań wskazanych w strategii, w odniesieniu do każdego z wskazanych w projekcie rynków docelowych. Przedmiotem projektu nie może być jedynie udział w imprezach targowo-wystawienniczych lub misjach gospodarczych.

Preferencje uzyskają projekty:

• wpisujące w Regionalne Inteligentne Specjalizacje Województwa Łódzkiego oraz obszary gospodarcze w ramach poszczególnych nisz specjalizacyjnych określone w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych" przyjętym Uchwałą nr 1195/16 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 28 września 2016 r. zmieniającą Uchwałę nr 1281/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 17 listopada 2015 r.,

• realizowane na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz wpisujące się w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Projekty mogą być realizowane w ramach: pomocy na usługi doradcze oraz pomocy na udział w targach lub pomocy de minimis.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu – 250 000 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

a) w przypadku projektów objętych pomocą de minimis: do 85% wydatków kwalifikowalnych,

b) w przypadku projektów objętych pomocą na usługi doradcze oraz udział w targach: do 50% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 27.12.2016 r. do 28.02.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2: Projekty B+R przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy lub konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Wsparcie skoncentrowane jest na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium UE. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

Typy projektów podlegające dofinansowaniu:

- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu,

- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych (do etapu pierwszej produkcji) służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wsparciem nie będą objęte projekty polegające na wdrożeniu wyników badań do masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Dofinansowanie otrzymają wyłącznie projekty wpisujące się w co najmniej jedną z sześciu Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji określonych w „Wykazie Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Łódzkiego oraz wynikających z nich nisz specjalizacyjnych", tj.: nowoczesny przemysł włókienniczy i mody (w tym wzornictwo); zaawansowane materiały budowlane; medycyna, farmacja, kosmetyki; energetyka, w tym odnawialne źródła energii; innowacyjne rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze; informatyka i telekomunikacja.

W przypadku projektów informatycznych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, należy uwzględnić zasady określone w przygotowanym przez OECD Podręczniku Frascati z 2002 r. Zgodnie z zapisami Podręcznika „czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R".

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu (prac B+R), w okresie 3 lat od zakończenia realizacji projektu w przypadku MŚP lub 5 lat od zakończenia realizacji projektu w przypadku dużego przedsiębiorstwa, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę

lub

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Preferencje uzyskają projekty realizowane na terenie Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI) oraz projekty, które wpisują się w strategiczne kierunki działań wskazane w Strategii Rozwoju Województwa Łódzkiego 2020.

Projekty są objęte pomocą na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu – 5 mln zł.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

Status przedsiębiorcy

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe

Maksymalna pomoc na badania przemysłowe z uwzględnieniem premii*

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe

Maksymalna pomoc na prace rozwojowe z uwzględnieniem premii*

Mikro

70%

80%

45%

60%

Małe

70%

80%

45%

60%

Średnie

60%

75%

35%

50%

Duże

50%

65%

25%

40%

 

* poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu do maksymalnie 80 % kosztów kwalifikowalnych, jeżeli spełniony jest jeden z następujących warunków:

a) projekt zakłada efektywną współpracę:

– między przedsiębiorstwami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, lub jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich lub w państwie członkowskim i w państwie umawiającej się strony Porozumienia EOG, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70 % kosztów kwalifikowalnych, lub

– między przedsiębiorstwem i co najmniej jedną organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, jeżeli ta ostatnia ponosi co najmniej 10 % kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania własnych wyników badań;

b) wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Wnioski można składać w terminie od 27.12.2016 r. do 13.01.2017 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Informujemy, że Gmina Wałbrzych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW" Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP Mikroprzedsiębiorstwa prowadzące działalność krócej niż 2 lata.

Wsparcie udzielane będzie mikroprzedsiębiorstwom, które posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu oraz zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina Dobromierz, Gmina Głuszyca, Gmina Jaworzyna Śląska, Gmina Jedlina Zdrój, Gmina Miejska Kamienna Góra, Gmina Kamienna Góra, Gmina Lubawka, Gmina Marcinowice, Gmina Mieroszów, Gmina Miejska Nowa Ruda, Gmina Nowa Ruda, Gmina Stare Bogaczowice, Gmina Strzegom, Uzdrowiskowa Gmina Miejska Szczawno-Zdrój, Gmina Miasto Świdnica, Gmina Świdnica, Gmina Świebodzice, Gmina Walim, Gmina Wałbrzych, Gmina Żarów).

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorstwa, które prowadzą działalność gospodarczą krócej niż 2 lata (licząc od dnia uzyskania wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego do dnia ogłoszenia naboru). W przypadku osób fizycznych prowadzących wspólną działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej, mierzenie okresu 2 lat dotyczy każdego ze wspólników. W sytuacji, gdy chociaż jeden ze wspólników prowadzi działalność gospodarczą powyżej 2 lat, takie mikroprzedsiębiorstwo traktowane jest jako działające powyżej 2 lat.

Przedmiotem konkursu są projekty których efektem będzie:

- wprowadzenie na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonanie zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach schematu 1.5 A przewidziano dofinansowanie projektów inwestycyjnych realizowanych przez mikroprzedsiębiorstwa, dotyczące wdrożenia innowacji procesowej lub produktowej. Ze środków Działania wspierane będą inwestycje początkowe, które obejmują inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne, związane z:

- utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub,

- zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego przedsiębiorstwa lub,

- dywersyfikacją produkcji przedsiębiorstwa, poprzez wprowadzenie nowych produktów lub,

- zasadniczą zmianą procesu produkcyjnego w istniejącym przedsiębiorstwie.

Dofinansowanie może otrzymać wyłącznie projekt, który przyczyni się do powstania innowacji produktowej lub innowacji procesowej. Dodatkowym efektem projektu może być wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności przedsiębiorcy, jednak inne rodzaje innowacji, będące dodatkowym efektem projektu wymienione we wniosku o dofinansowanie nie podlegają ocenie.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwe będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

W ramach powyższego schematu preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Do obszarów inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska należą:

- branża chemiczna i farmaceutyczna;

- mobilność przestrzenna;

- żywność wysokiej jakości;

- surowce naturalne i wtórne;

- produkcja maszyn i urządzeń, obróbka materiałów;

- technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT).

Udzielana pomoc jest pomocą de minimis.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. PLN;

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 250 tys. PLN;

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 02.12.2016 r. do 30.03.2017 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2017 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej RPO województwa dolnośląskiego.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.