Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego. Wsparcie mogą uzyskać projekty służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Pomoc udzielana w formie „bonów na innowacje" prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

W ramach niniejszego konkursu wsparciu podlegać będą projekty polegające na zakupie:

1) usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych (w ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej);

2) usług w zakresie wzornictwa;

3) usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Przewidziano 2 typy projektów:

• typ projektu A: mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN;

• typ projektu B: duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Działanie jest objęte pomocą de minimis. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Wnioski można składać w terminie od 23.11.2015 r. do 22.01.2016 r.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu 1. Bony na innowacje RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o płatność końcową oraz prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług.

Dofinansowuje się sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę. Studium powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan ich przeprowadzenia. Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 20 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 000 PLN.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Wnioski można składać w terminie od 23.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP", Działania 3.2 „Innowacje w MŚP" RPO WSL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

Za kwalifikowane mogą zostać uznane (w zależności od rodzaju pomocy: RPI lub de minimis) następujące koszty:

- koszty nabycia nowych środków trwałych,

- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego,

- koszty szkoleń,

- koszty usług doradczych,

- koszty promocji.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania), natomiast maksymalna to 2 000 000,00 PLN. Całkowita maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Działanie może być objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną lub pomocą de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o RPI wynosi:

- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw;

- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o pomoc de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 16.11.2015 r. do 18.01.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na sierpień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia RPO WZ 2014-2020.

Dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny

i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Działanie objęte jest regionalną pomocą inwestycyjną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

• 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

• 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

• 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;

• powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Wnioski można składać w terminie od 02.11.2015 r. do 01.02.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się funkcjonujące w regionie instytucje otoczenia biznesu, które zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw. Wsparciem będzie objęty projekt grantowy mający na celu dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie instrumentu: bon/voucher na usługi badawcze.

Bon/voucher na usługi badawcze powinien być przeznaczony w szczególności na: audyt technologiczny, zakup usług badawczych, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych).

W ramach niniejszego konkursu zostanie wybrany jeden Beneficjent projektu grantowego. W przypadku równej ilości punktów projekty hierarchizowane są pod kątem niższych wydatków na obsługę projektu. W przypadku takiego samego poziomu wydatków na obsługę projektu, decyzję o wyborze projektu podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego uzasadniając swój wybór.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalny poziom dofinansowania UE (środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego.

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2015 r. do 16.11.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2015 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015.1377) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 19.02.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 30.10.2015 r. do 08.01.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie obejmuje tworzenie i rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

- laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), realizujący przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

- opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakupie i dostosowaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 25 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (pomoc na projekty badawczo-rozwojowe).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 70% do 80%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 45% do 60%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 60% do 75%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 35% do 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 50% do 65%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 25% do 40%.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego :

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie obejmuje tworzenie i rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

- laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN,

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN,

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej, bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami / szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

- opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakupie i dostosowaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających / dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe / fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 25 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (pomoc na projekty badawczo-rozwojowe).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 70% do 80%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 45% do 60%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 60% do 75%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 35% do 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 50% do 65%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 25% do 40%.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu WRPO 2014-2020 (kwota dofinansowania: min. powyżej 1 mln PLN, maks. 5 mln PLN).

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dofinansowanie może być udzielane wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

a) koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem;

b) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;

c) koszty prac budowlanych.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Minimalna wartość dofinansowania projektu: powyżej 1 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000,00 PLN.

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowanych;

- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu WRPO 2014-2020 (kwota dofinansowania: min. 50 tys. PLN, maks. 1 mln PLN)

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dofinansowanie może być udzielane wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

a) koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem;

b) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;

c) koszty prac budowlanych.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN.

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;

- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Wymagane jest, aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub konsorcjantowi/konsorcjantom praw własności

przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza konsorcjum (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln PLN.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku, projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy" pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorstwami albo w przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Wnioski można składać w terminie od 21.10.2015 r. do 19.11.2015 r. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektów trwa ok. 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

• realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

b) zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;

c) prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;

d) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP; - pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; - pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej; - pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. Konkurs podzielony jest na etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie 5 wniosków o dotacje przygotowane przez NYTKO SA w ostatnim naborze perspektywy unijnej 2007-2013, w ramach działania 2.1.A MRPO, zostały objęte dofinansowaniem. Skuteczność nasza po raz kolejny wyniosła 100%, przy skuteczności rynku na poziomie 50% (43 wnioski zostały dofinansowane spośród 86 złożonych). Kwota pozyskanych dotacji przez Klientów NYTKO SA stanowiła 9,81% ogólnej wartości przyznanych dotacji w ramach konkursu. Był to ostatni nabór w perspektywie unijnej 2007-2013 w ramach którego sporządzaliśmy wnioski o dofinansowanie. Dziękujemy wszystkim Klientom, którzy skorzystali z naszych usług w perspektywie unijnej 2007-2013, za okazane nam zaufanie i zapraszamy do współpracy w ramach perspektywy 2014-2020.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże, niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe wydatki kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć równowartości:

1) 20 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub

2) 15 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln zł. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

- 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,

- 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

W przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz

– 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

Wnioski można składać w terminie od 14.10.2015 r. do 30.11.2015 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, iż Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu mogą podlegać następujące typy projektów:

1. opracowanie nowych modeli biznesowych MŚP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;

2. współpraca gospodarcza przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

3. promocja przedsiębiorstw, poprzez m.in. udział w  krajowych i międzynarodowych targach, pokazach technologii, wystawach.

Przykładowymi wydatkami kwalifikowanymi są:

a) w przypadku projektów typu 1:

- koszty opracowania nowej strategii działań firmy a także aktualizacji/modyfikacji istniejącej;

- koszty opracowania nowego modelu biznesowego MSP a także aktualizacji/modyfikacji istniejącego;

- zakup baz danych nierozerwalnie związanych z przedmiotem projektu;

- koszt przygotowania specjalistycznego badania, analizy, ankiety bezpośrednio związanej z przedmiotem projektu;

b) w przypadku projektów typu 2:

- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

- usługi prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem;

- zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;

- przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z wprowadzaniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

- transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;

- przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;

- zakup baz danych oraz badań marketingowych;

- koszty tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu;

- koszty przygotowania oferty handlowej;

c) w przypadku projektów typu 3:

- zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

- działania informacyjno-promocyjne integralnie związane z realizacją projektu, w tym m.in. przygotowanie projektu materiałów promujących produkt/usługę oraz ich produkcja;

- opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu;

- transport eksponatów i elementów zabudowy (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i krajowym;

- koszt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji;

- koszty wynajmu stoiska/powierzchni wystawowej;

- zakup biletów wstępu na wydarzenia o charakterze krajowym/międzynarodowym m.in. targi/wystawy/pokazy technologii.

Działanie objęte jest pomocą de minimis. Maksymalna intensywność wsparcia to 70% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna wartość przyznanej dotacji to 350 000 zł.

Wnioski można składać w terminie od 23.09.2015 r. do 30.09.2015 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2016 r. 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Informujemy, iż ogłoszono nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+, Poddziałania 1.4.1  Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.   

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych;

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium RP w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Przykładowymi kosztami kwalifikowanymi są:

a) zakup usług doradczych z zakresu:

- opracowania nowych modeli biznesowych;

- opracowania strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych;

- opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

- pozyskania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (wraz z ceną nabycia przedmiotowych dokumentów);

b) koszty udziału w targach i misjach gospodarczych:

- koszty najmu powierzchni targowych;

- koszt budowy stoiska targowego;

- koszty zakwaterowania;

- koszty transportu;

- koszty usług cateringowych;

- koszty tłumaczeń;

c) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych:

- koszty zakupu środków trwałych;

- koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych;

- koszty modernizacji posiadanych środków trwałych;

- koszty prac budowlanych.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a maksymalna wartość otrzymanej dotacji to 700 tys. zł (maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 3,5 mln zł). Wsparcie stanowi pomoc de minimis. 

Wnioski aplikacyjne należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2014+ (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 22.09.2015 r. do 6.10.2015 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej należy złożyć Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej. Konkurs dotyczy I etapu działania, w ramach którego zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audyt obejmować będzie m.in.:

- analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych;

- analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem;

- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Koszty kwalifikowane obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł, a maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Wnioski aplikacyjne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie PARP, w terminie od 20.10.2015 r. do 30.12.2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Maksymalna kwota dotacji udzielona jednemu przedsiębiorcy to 7 mln zł, a minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł. Poziom dofinansowania: do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakup usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Kosztami kwalifikowanymi są koszty inwestycji początkowej, w tym m.in.:

- nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

- nabycie robót i materiałów budowlanych;

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.


Do kosztów kwalifikowanych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, kórzy: 

- zatrudniają co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym min. 12 miesięcy;

- osiągają przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie;

- należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (którego definicja podana jest w szczegółowych informacjach o konkursie opublikowanych na stronie PARP). 


Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie od 31.08.2015 r. do 30.10.2015 r.

 Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Projekt może obejmować część badawczą, doradczą i inwestycyjną. Kosztami kwalifikowanymi mogą być:

1) w części badawczej - koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym: koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych);

2) w części doradczej – koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców;

3) w części inwestycyjnej - koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia).

Intensywność przyznanego wsparcia zależy od lokalizacji projektu i statusu przedsiębiorstwa i wynosi:

- w przypadku części badawczej projektu: 45% dla małego przedsiębiorstwa i 35% dla średniego przedsiębiorstwa;

- w przypadku części doradczej projektu: 50%;

- w przypadku części inwestycyjnej projektu: zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj. od 10% do 70%. 

Przyznane dofinansowanie może stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na usługi doradcze lub pomoc na prace rozwojowe. 

Przyjęto następujące wartości graniczne:

- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 000 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej: 450 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części doradczej: 500 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej, doradczej i inwestycyjnej: 20 000 000 zł.


Wnioski można składać w terminie od 31.08.2015 r. do 30.09.2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PARP. 

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na zakup usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium RP, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o których mowa w art. 2 pkt. 9 lit. A-f ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 70% dla średnich przedsiębiorstw oraz maksymalnie 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw, a wartość wydatków kwalifikowanych powinna wahać się między 60 tys. zł a 400 tys. zł na jeden projekt. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez PARP w terminie od 31.08.2015 r. do 30.12.2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PARP.

Informujemy, iż Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dotację będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.  Wśród wydatków kwalifikujących się do wsparcia znajdują się m.in. koszty nabycia aparatury, sprzętu, technologii i innej infrastruktury, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Intensywność przyznanego wsparcia zależy od rodzaju pomocy, lokalizacji projektu oraz statusu przedsiębiorcy i waha się:

- od 10% do 70% w przypadku pomocy regionalnej;

- od 25% do 45% w przypadku pomocy na prace rozwojowe;

- od 25% do 45% w przypadku pomocy de minimis.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 2 mln zł, a maksymalna 15 mln zł lub 20 mln zł (w zależności od rodzaju prowadzonych prac). 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1.09.2015 r. do 30.10.2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami programowymi dostępne są tutaj.  

Informujemy, iż z dniem 14 maja 2015 r. uległ zmianie adres rejestrowy siedziby NYTKO Spółka Akcyjna. Nowy adres: Lubicz 17A lok. 75, 31-503 Kraków. Prosimy o kierowanie od dnia dzisiejszego korespondencji pocztowej pod wskazany adres.

Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparcie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in.:

a) koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

b) koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln zł, a maksymalna 50 mln euro. Intensywność wsparcia jest następująca:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw:

- 70% w przypadku badań przemysłowych lub 45% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 80% dla badań przemysłowych lub 60% dla prac rozwojowych.

b) dla średnich przedsiębiorstw:

- 60% w przypadku badań przemysłowych lub 35% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 75% dla badań przemysłowych lub 50% dla prac rozwojowych.

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, iż konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR

Z przyjemnością informujemy, iż zdecydowaliśmy się udostępnić wszystkim Beneficjentom działania 6.1 POIG "Paszport do eksportu": Podręcznik rozliczania projektu w ramach działania 6.1 POIG. Opracowanie to było dotychczas dostępne jedynie dla Klientów, korzystających z naszych usług w zakresie rozliczenia dotacji w ramach ww. działania. Od dziś podręcznik jest ogólnodostępny, bezpłatnie na naszej stronie, pod nieniejszym linkiem. Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym opracowaniem.

Informujemy, iż Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 2.1.A MRPO 2007-2013 dla średnich przedsiębiorstw. Najważniejsze informacje:

  • wydatkami kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego konkursu są wyłącznie zakupy nowych środków trwałych wraz z instalacją, przy czym leasing, jako forma finansowania wydatków, nie będzie dopuszczalny;
  • nabór będzie prowadzony od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r.;
  • ostateczny termin na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to 30.09.2015 r., zakończenie rzeczowo - finansowe projektu musi nastąpić najpóźniej do 31.10.2015 r.;
  • Beneficjent będzie mógł złożyć wyłącznie wniosek o płatność końcową (brak możliwość składnia wniosków o płatność pośrednią), a wniosek o płatność końcową będzie należało złożyć w terminie 10 dni od zakończenia realizacji projektu.
 
Dotatkowe informacje można znaleźć tutaj.
W przypadku zainteresowania pozyskaniem ww. dofinansowania, prosimy o kontakt: 665 001 525 lub .

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy operacyjne na nową perspektywę unijną 2014-2020. Ostatnie decyzje wydała w dniu dzisiejszym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. Tym samym, można się spodziewać, że w ciągu 2-4 miesięcy zostaną zatwierdzone uszczegółowienia do wszystkich programów operacyjnych, a w ciągu 5-6 miesięcy od dziś rozpoczną się nabory wniosków o dotację dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020. 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o nowej perspektywie unijnej, prosimy o kontakt: 665 001 525 lub .

Informujemy, iż przygotowaliśmy specjalną ofertę dla naszych dotychczasowych Klientów. W okresie od 1 lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r. nasi dotychczasowi Klienci (decyduje NIP przedsiębiorstwa), którzy skorzystali w ramach perspektywy unijnej 2007-2013 z naszych usług w zakresie pozyskania lub rozliczenia dotacji albo z innych usług, powiązanych z perspektywą unijną 2007-2013, na kwotę minimum 10.000 zł netto, będą mogli na życzenie otrzymać bezpłatną analizę i prezentację możliwości pozyskania dotacji w perspektywie unijnej 2014-2020 (po publikacji pełnej dokumentacji programowej dla danego województwa). A ponadto dla każdego dotychczasowego Klienta, który spełnił ww. warunki, przygotowaliśmy dedykowaną ofertę specjalną na sporządzenie pierwszego wniosku o dofinansowanie w ramach perspektywy unijnej 2014-2020 za opłatą wstępną 1 zł netto. Informację o tej ofercie zamieściliśmy w zakładce promocje.


Szczegóły dotyczące dedykowanej oferty, każdy dotychczasowy Klient NYTKO SA, może uzyskać kontaktując się z nami: tel. 665 001 525 lub 

Informujemy, że pojawiła się nowa możliwość pozyskania dofinansowania ze środków krajowych na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych – dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna wartość dotacji wynosi 50 000 zł. Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis i jej łączna wartość udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 EUR.

Wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia, są:

  • niezbędne usługi doradcze do pozyskania certyfikatu;
  • przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej;
  • transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych;
  • przeprowadzenie audytu;
  • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;
  • wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.


W przypadku zainteresowania pozyskaniem ww. dofinansowania na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych, prosimy o kontakt: 665 001 525 lub

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz samych sukcesów w nadchodzącym roku, życzy swoim Klientom: NYTKO SA.

Informujemy, że biuro NYTKO SA w dniu 24 grudnia br. będzie czynne od godz. 9.00 do godz. 13.00. Natomiast w dniach 29-31 grudnia br. oraz 2 i 5 stycznia 2015 r. biuro będzie otwarte w naszych standardowych godzinach pracy, tj. od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Informujemy, że ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - nabór z 2013 r. - zostało zatwierdzonych do dofinansowania dodatkowych 91 projektów. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/21659.pdf Tym samym, 50 projektów (spośród 55), przygotowanych przez NYTKO SA w ramach ww. naboru, uzyskało dofinansowanie (nasza skuteczność wyniosła 91%).

Informujemy, że  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała kolejny suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia zostały dodatkowo zatwierdzone 184 projekty. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (pobierz plik).

Informujemy, że w wyniku wygospodarowania dodatkowych środków zatwierdzony został suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia dodatkowo zatwierdzonych zostało 319 projektów. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/19470.pdf

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu GO GLOBAL – przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które ma pomagać innowacyjnym firmom z Polski, komercjalizującym wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w wejściu na rynki zagraniczne. Wszystkie firmy zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 00.

W związku z zakończeniem roku, zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem publikacji wydanych w ubiegłych latach przez NYTKO SA i Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów, pomyślności i satysfakcji w 2014 roku.
Zespół NYTKO SA

Informujemy, że dzień 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi w NYTKO SA.

Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Działania 2.1.A MRPO dla średnich przedsiębiorstw. Odbędzie się on w terminie od 29 maja do 27 czerwca 2013 r. Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronach MCP. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 06.

Informujemy, że planowany jest nabór wniosków do Działania 2.1.A MRPO dla średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 06.  Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do współpracy.

Informujemy, że w czerwcu br. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 06.

Informujemy, że planowane opublikowanie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, może nastąpić do końca maja br. Więcej informacji można uzyskać na stronie PARP oraz pod numerem telefonu 12 427 51 06.

Informuję, że rozpoczęliśmy realizację projektów opracowania Planów Rozwoju Eksportu i wniosków o dofinansowanie do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu" w ramach pierwszego naboru w 2013 r. Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 12 427 51 01 lub 12 427 51 06.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów, pomyślności i satysfakcji w 2013 roku.
Zespół NYTKO SA

Informujemy, że dzień 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi w NYTKO SA.

Informujemy, iż nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 16 listopada 2012 roku. Zarejestrowano 603 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 108 795 985,39  PLN. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Informujemy, że dzisiaj (15.10.2012 r.) został ogłoszony nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronach PARP. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 12 427 51 06 lub 12 427 51 12.

Z przyjemnością informujemy, że ogłoszono wyniki w ramach I rundy naboru wniosków do Działania 6.1 POIG w 2012 r. Dotacja została przyznana 58 naszym Klientom, dla których sporządziliśmy PRE i wniosek o dofinansowanie. Stanowi to ok. 20% wszystkich przyznanych dotacji, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Wynik ten umacnia nas na pozycji lidera wśród firm doradczych, świadczących usługi w ramach Działania 6.1 POIG "Paszport do eksportu".

Informujemy, że 29 października rozpocznie się kolejny nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do współpracy. Informacje na temat dotacji znajdą Państwo w zakładce usługi, a także pod numerami telefonu: 12 427 51 06, 12 427 51 12 lub numerem ogólnopolskiej infolinii 6.1 PO IG: 801 61 76 44.

Informujemy, iż nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 24 sierpnia 2012 roku. Zarejestrowano 392 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 70 158 627,06 PLN. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Informujemy, że w październiku br. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 PO IG „Kredyt technologiczny”. Będzie to prawdopodobnie ostatnia szansa na pozyskanie wsparcia w wysokości do 4 mln zł na projekty inwestycyjne związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, mogą Państwo uzyskać pod numerami: 12 427 51 07 oraz 665 001 525, lub zapoznając się z naszą ofertą zamieszczoną w zakładce usługi. Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, że 6 sierpnia rozpocznie się kolejny nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do współpracy. Informacje na temat dotacji znajdą Państwo w zakładce usługi, a także pod numerem telefonu: 12 427 51 06 lub numerem ogólnopolskiej infolinii 6.1 PO IG: 801 61 76 44.

Informujemy, iż nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 22 czerwca 2012 roku. Zarejestrowano 533 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 93 998 579,55 PLN. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Informujemy, że dzisiaj (04.06.2012 r.) rozpoczął się nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o wsparcie znajdą Państwo w zakładce usługi. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 06.

Informujemy, że 4 czerwca rozpocznie się nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Informacje na temat dotacji znajdą Państwo w zakładce usługi, a także pod numerem telefonu: 12 427 51 06 lub numerem ogólnopolskiej infolinii 6.1 PO IG: 801 61 76 44.

Informujemy, że w terminie od 11 czerwca do 6 lipca 2012 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania mogą Państwo uzyskać pod numerem: 665 001 525. Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, że  20 kwietnia 2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego wprowadzające modyfikację zasad udzielania wsparcia w ramach Działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu. Zgodnie z nowymi zasadami Wnioskodawca będzie składał jedynie wniosek o wsparcie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu, w ramach którego będzie istniała możliwość sfinansowania kosztów przygotowania Planu rozwoju eksportu.

Informujemy, że 8 maja br. zostanie ogłoszony w województwie śląskim naboru wniosków o dofinansowanie na projekty inwestycyjne w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WSL "Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP". Dotacja na wydatki inwestycyjne może wynieść nawet do 750 000 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania mogą Państwo uzyskać pod numerem: 665 001 525. Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy wszystkie firmy chcące rozwijać eksport do zapoznania się z naszymi usługami wspierającymi działalność na rynkach zagranicznych. Usługi te mogą być dofinansowane w wysokości 50% w ramach wdrażania Planu rozwoju eksportu.działalność

Informujemy, że pod koniec marca planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie na inwestycje mające na celu wdrożenie wynalazku. Dotacja na wydatki inwestycyjne może wynieść nawet do 20 mln PLN. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania, mogą Państwo uzyskać pod numerem: 665 001 525. Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją naukową: "Zastosowanie luki w finansowaniu w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej". 

Informujemy, że w terminie od 6 lutego do 2 marca 2012 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania, mogą Państwo uzyskać pod numerem: 665 001 525. Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2011 r. nastąpiło przekształcenie formy organizacyjno - prawnej naszej Firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia Świąt wypełnionych radością, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie zamierzenia, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia.

Zespół NYTKO sp. z o.o. 

Informujemy, że w terminie od 16 do 27 stycznia 2012 r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania, mogą Państwo uzyskać pod numerami: 600 291 212 oraz 665 001 525. Zapraszamy do współpracy! 

Informujemy, że już 02 stycznia 2012 r. rozpocznie się nabór wniosków do Działania 2.1 A MRPO dla mikroprzedsiębiorstw. Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 10. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. 

Informujemy, że nabór wniosków do Działania 2.2 B MRPO potrwa tylko do końca grudnia 2011 r. Więcej informacji na temat zamknięcia naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 10. 

Informujemy, że z początkiem grudnia br. planowane jest rozpoczęcie przez BGK naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 „Kredyt technologiczny”. Będzie to ostatnia w tym roku szansa na pozyskanie wsparcia w wysokości do 4 mln zł na projekty inwestycyjne związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, mogą Państwo uzyskać pod numerami: 12 427 51 12 oraz 662 270 703, lub zapoznając się z naszą ofertą zamieszczoną w zakładce usługi. Zapraszamy do współpracy! 

Informujemy, że nabór do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu" został skrócony i potrwa tylko do 21 października 2011 r do godziny 16:30.   Więcej informacji na temat zamknięcia naboru można uzyskać tutaj lub pod numerem telefonu: 12 427 51 02. 

Informujemy, że już 17 października rozpocznie się nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Informacje na temat dotacji znajdą Państwo w zakładce usługi, a także pod numerem telefonu: 12 427 51 02 lub ogólnopolskiej infolinii 6.1 PO IG: 801 61 76 44. 

Z przyjemnością informujemy, iż 17 października br. otworzymy nasze nowe biuro we Wrocławiu. Będzie się ono mieściło przy ul. Władysława Jagiełły 5/3. Otwarcie nowego biura jest efektem rozwoju działalności Firmy w regionie Dolnego Śląska i Wielkopolski. Pozwoli ono nam rozszerzyć zakres świadczonych usług,  jak również wzmocni naszą pozycję rynkową. 

Informuje, iż nabór wniosków prowadzony do I etapu Działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku został zamknięty 29 czerwca 2011 roku. Więcej informacji można uzyskać tutaj. 

Informujemy, że nabór do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu" został skrócony i potrwa tylko do 29 czerwca 2011 rRejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 29 czerwca 2011 r. do godziny 23:59. Więcej informacji na temat zamknięcia naboru można uzyskać tutaj lub pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Już 20 czerwca rozpocznie się nabór do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o wsparcie znajdą Państwo w zakładce usługi. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Informujemy, że w lipcu br. rozpocznie się ostatni nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na projekty inwestycyjne dla średnich przedsiębiorstw w ramach działania 2.1.A MRPO. Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem dotacji zapraszamy do kontaktu: 12 427 51 10. 

Informujemy, że uruchomiliśmy podstronę z katalogiem targów zagranicznych.Zapraszamy! 

Informujemy, że dzień 02.05.2011 r. będzie w Firmie NYTKO dniem wolnym od pracy. Zapraszamy do kontaktu w środę 04.05.2011 r. 

Informujemy, że MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". O wsparcie projektów inwestycyjnych mogą ubiegać się małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu oraz naszej ofercie można uzyskać na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu: 12 427 51 01

Informujemy, że 11 marca upłynął ostateczny termin rejestracji wniosków do I i II etapu Działania 6.1. POIG „Paszport do eksportu”. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w kolejnej rundzie aplikacyjnej (czerwiec 2011 r.) już teraz zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu i naszej ofercie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Informujemy, że 21 lutego rozpoczął się nabór wniosków do Działania 6.1 POIG. "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu oraz naszej ofercie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 801 61 76 44 (801 61 PO IG). 

Z przyjemnością informujemy, że w III naborze wniosków w 2010 r. w ramach Działania 6.1 POIG, ponad 80 naszych klientów otrzymało dotację. (I etap i II etap). 

Informujemy, że uruchomiliśmy infolinię dotyczącą Działania 6.1 PO IG. Nasz ekspert czeka na Państwa pytania w dni robocze od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 801 61 76 44 (801 61 PO IG). Zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania ze środków unijnych! 

Informujemy, że dzień 24.12.2010 r. będzie w Firmie NYTKO dniem wolnym od pracy. 

nformujemy, że zostały podane planowane terminy przyszłorocznych naborów w ramach Działania 6.1 PO IG.  Najbliższy nabór planowany jest  od 21 lutego do 11 marca 2011 roku. Kolejne dwa: od 20 czerwca do 8 lipca 2011 roku oraz17 października do 4 listopada 2011 lub do wyczerpania alokacji na konkurs. Wszyskich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach Działania 6.1 PO IG zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o terminach konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2011 w ramach 2 Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Starszy Konsultant ds. funduszy europejskich w Dziale Doradztwa Finansowego. Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w zakładce Kariera. 

Przypominamy, że cały czas trwa nabór do Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy

Informujemy, że wczoraj, 22 listopada 2010 o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 MRPO Schemat A. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy Konsultant ds. rozwoju eksportu w Dziale Doradztwa Stategicznego. Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w zakładce Kariera. 

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Wnioski należy składać w terminie od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy
Obecnie poszukujemy kandydatów z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym na stanowiska: Konsultant ds. funduszy europejskich w Dziale Doradztwa Finansowego oraz Konsultant  ds. rozwoju eksportu w Dziale Doradztwa Strategicznego. Więcej informacj na temat rekrutacji można uzyskać w zakładce Kariera. 

Informujemy, że MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". O wsparcie projektów inwestycyjnych mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy z Małopolski. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu oraz naszej ofercie można uzyskać na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu: 12 427 51 01

Z przyjemnością informujemy, że 7 wniosków przygotowanych przez naszą Firmę w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/6.2010 dla małych przedsiębiorstw zostało pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym i wszyscy przedsiębiorcy uzyskali dotację (Informacja). Dla naszych klientów pozyskaliśmy 4 mln zł, co stanowi około 4% wartości wszystkich przyznanych dotacji. 

Informujemy, że 8 października upłynął ostateczny termin rejestracji wniosków do I i II etapu Działania 6.1. POIG „Paszport do eksportu”. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w kolejnej rundzie aplikacyjnej, która planowana jest na luty 2011 r., już teraz zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu i naszej ofercie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Już w piątek kończy się nabór do Działania 6.1 PO IG. Dlatego też, tydzień ten jest ostatnim na podjęcie decyzji o uczestnictwie w tym działaniu. Aby rozpocząć współpracę wystarczy skontaktować się z naszym konsultantem pod numerem telefonu: 12 427 51 01 i poprosić o ofertę specjalną. W ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego przygotujemy dla Państwa wniosek o dotację. Zapraszamy do współpracy. 

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie wnioski przygotowane przez naszą Firmę w II naborze wniosków w 2010 r. w ramach I etapu działania 6.1 POIG, zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i wszyscy przedsiębiorcy uzyskali dotację (Informacja). 

Informujemy, że został ogłoszony III nabór wniosków w 2010 roku do działania 6.1 PO IG. Termin naboru: od 20 września do 8 października 2010 r. Wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców zapraszamy do współpracy. Szczegóły w zakładce Usługi

Informujemy, że 20 września rozpocznie się nabór wniosków do Działania 6.1 POIG. "Paszport do eksportu". Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o wsparcie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu oraz naszej ofercie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01.

Informujemy, że 21 czerwca o godzinie 15:30 upłynął ostateczny termin składania wniosków do I i II etapu Działania 6.1. POIG „Paszport do eksportu”. Po raz kolejny przygotowaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt wniosków. Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w kolejnej rundzie aplikacyjnej, która planowana jest na wrzesień br., już teraz zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu i naszej ofercie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie 41 wniosków przygotowanych przez naszą Firmę w I naborze wniosków w 2010 r. w ramach I etapu Działania 6.1 POIG zostało pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym i wszyscy przedsiębiorcy uzyskali dotację (Informacja). 

Informujemy, że PARP ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach Działania 6.1 POIG. Termin naboru: od 31 maja do 18 czerwca 2010 r. Wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców zapraszamy do współpracy. Szczegóły w zakładce Usługi

Z przyjemnością informujemy, że dla naszego Klienta pozyskaliśmy dotację w wysokości 9,1 mln na utworzenie i wyposażenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w ramach działania 4.5.2 POIG (Informacja). 

Z przyjemnością informujemy, że dla naszego Klienta pozyskaliśmy dotację w wysokości 14,3 mln na utworzenie i wyposażenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w ramach działania 4.5.2 POIG (Informacja).

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi najnowszymi publikacjami naukowymi, poruszającymi tematykę uwarunkowań rozwoju eksportu polskich przedsiębiorstw na rynkach: holenderskim, hiszpańskim, włoskim, francuskim i irlandzkim.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

21 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.