Informujemy, że Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 10 Regionalny Rynek Pracy, Działanie 10.6 Usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe RPO WiM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Dofinansowanie można otrzymać na:

• 1 typ projektu: usługi rozwojowe dla MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe;

• 2 typ projektu: wsparcie usług adresowanych do przedsiębiorstw z sektora MŚP przechodzących procesy restrukturyzacyjne i modernizacyjne oraz ich pracowników ukierunkowane na dostosowanie się do zmian gospodarczych, w tym m.in. wsparcie doradczo-szkoleniowe dla właścicieli, kadry zarządzającej przedsiębiorstw wspomagające procesy zmiany.

Wsparcie dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) będzie przekazywane za pośrednictwem Operatorów (Wnioskodawców) wyłonionych w ramach konkursu dla trzech podregionów: olsztyńskiego, elbląskiego i ełckiego.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85%.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów to 47 700 698,75 zł, w tym w podregionie olsztyńskim: 22 362 087,58 zł, w podregionie elbląskim: 16 256 398,12 zł, w podregionie ełckim: 9 082 213,05 zł.

Wnioski można składać w terminie od 29.02.2016 r. do 07.03.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020.

Oferta specjalna ważna przez cały 2016 rok na usługę Sporządzenia wniosku o dotację na utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego (laboratorium badawczego) za opłatą wstępną 1 zł netto + 23% VAT.


Informujemy, że w okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2016 r., nowym i dotychczasowym Klientom, oferujemy usługę sporządzenia wniosku o dotację na utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego (laboratorium badawczego) za opłatą wstępną w wysokości 1 zł netto + 23% VAT, płatne w 30 dni od dnia przekazania wniosku + prowizja stanowiąca % wartości przyznanej dotacji, płatna w 30 dni od dnia publikacji decyzji o przyznanym dofinansowaniu. Wysokość prowizji jest bezpośrednio uzależniona od wartości wnioskowanej dotacji. O zastosowaniu obniżonej stawki opłaty wstępnej do 1 zł netto + 23% VAT decyduje data zawarcia umowy w okresie promocji. Szczegóły oferty oraz wzór umowy na wykonanie usługi można uzyskać, kontaktując się z nami: tel. 665 001 525 lub 

Oferta dotyczy następujących programów i działań:

• Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach - Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje - Poddziałanie I.2.1 Infrastruktura B+R przedsiębiorstw;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa - schemat B (tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw), aktualnie nie przewiduje się naborów w 2016 r. w ramach w/w działania, możliwa jest jednak zmiana harmonogramu;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje - Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Działanie 1.3 Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej - Poddziałanie 1.3.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach akademickich;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach;

• Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020, Działanie 1.1 Badania i innowacje;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Innowacje w przedsiębiorstwach;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach - Poddziałanie 1.2.1 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje - Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Innowacyjne firmy - Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw, aktualnie nie przewiduje się naborów w 2016 r. w ramach w/w działania, możliwości ogłoszenia naboru zostaną zweryfikowane po wyborze Instytucji Pośredniczącej;

• Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski;

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw Typ 1 Małe projekty B+R RPO WZ 2014-2020.

Dofinansowanie udzielane jest mikro, małym, średnim oraz dużym przedsiębiorstwom.

Konkurs zakłada dofinansowanie typu projektów – Małe projekty B+R i dedykowany jest następującym obszarom:

a) chemia,

b) przemysł metalowo-maszynowy.

Wydatkiem kwalifikowanym jest zakup w jednostce naukowej usługi badawczo-rozwojowej związanej z opracowaniem nowego lub ulepszonego produktu/usługi/technologii produkcji/projektu wzorniczego bądź jego/jej przetestowaniem, obejmujący w szczególności:

a) wydatki na budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub w środowisku symulującym istniejące systemy, a także budowę niezbędnych w tych badaniach linii pilotażowych,

b) wydatki na opracowanie prototypów i projektów pilotażowych oraz demonstracje, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania,

c) wydatki na opracowywanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy stanowi produkt końcowy gotowy do wykorzystania komercyjnego, a jego produkcja wyłącznie do celów demonstracyjnych i walidacyjnych jest zbyt kosztowna,

d) wydatki w zakresie walidacji produktów oraz uruchomienia pierwszej produkcji, rozumianej jako pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali obiektów pilotażowych lub pierwszych w swoim rodzaju urządzeń i obiektów, obejmujących kroki następujące po uruchomieniu linii pilotażowej, w ramach której zawarta jest faza testowania, ale nie produkcja masowa lub działalność handlowa,

e) wydatki na opracowanie bądź przetestowanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej.

Działanie objęte jest pomocą de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 50 000,00 zł. Jedno przedsiębiorstwo może zrealizować kilka projektów w ramach Działania 1.1 Typ 1 Małe projekty B+R, z zastrzeżeniem, iż łącznie może ono otrzymać maksymalnie 50 000,00 zł dofinansowania na realizację tego typu projektów.

Minimalna/maksymalna wartość projektu oraz minimalna/maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu nie została określona.

Wnioski można składać w terminie od 29.01.2016 r. do 30.06.2016 r.

Termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to październik 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa, Działanie 2.2 Inwestycje profilowane, Poddziałanie 2.2.1 Inwestycje profilowane – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Dofinansowane będą inwestycje w przedsiębiorstwach służące:

a) poszerzeniu rynków zbytu lub palety oferowanych produktów/usług albo znaczącej poprawie ich jakości – projekty wpisujące się w obszary inteligentnej specjalizacji,

b) poprawie efektywności, dzięki wykorzystaniu technologii informacyjno – komunikacyjnych,

c) redukcji wodo-, surowco-, materiało-, transporto- i energochłonności procesów produkcyjnych, tj. m.in. oszczędności surowców i energii oraz ograniczaniu emisji szkodliwych substancji do środowiska, i polegające na:

1) budowie, rozbudowie infrastruktury (m.in. obiektów, maszyn, instalacji, urządzeń),

2) unowocześnieniu składników majątku trwałego niezbędnego do prowadzenia i rozwoju działalności gospodarczej,

3) realizacji zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub zmian w zakresie sposobu świadczenia usług (w tym usług świadczonych drogą elektroniczną),

4) wprowadzaniu zmian organizacyjnych polegających na wdrożeniu systemów zarządzania przedsiębiorstwem, w tym systemów zarządzania środowiskowego, informatyzacji procesów produkcyjnych.

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części kosztów kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Maksymalna dopuszczalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 2 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2016 r. do 15.03.2016 r.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 31 sierpnia 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Informujemy, że Agencja Rozwoju Pomorza S.A. ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Komercjalizacja wiedzy, Działanie 1.1 Ekspansja przez innowacje, Poddziałanie 1.1.1 Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy w ewentualnych partnerstwach z innymi przedsiębiorcami, jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB, izbami gospodarczymi i organizacjami przedsiębiorców, organizacjami pozarządowymi, innymi instytucjami prowadzącymi badania naukowe lub prace rozwojowe oraz jednostki naukowe, w tym szkoły wyższe we współpracy z przedsiębiorcami.

W ramach prac badawczo – rozwojowych możliwe będą:

1) realizacja przez przedsiębiorstwa badań przemysłowych i prac rozwojowych, w tym przygotowanie prototypów doświadczalnych, tworzenie linii demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji oraz uruchomienie pierwszej produkcji,

2) wsparcie procesu zabezpieczenia i ochrony własności intelektualnej przedsiębiorstwa dla własnych rozwiązań technicznych, w tym przygotowania zgłoszenia lub zgłoszenie wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego5 do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej,

3) zakup przez przedsiębiorstwa i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw do własności intelektualnej, w tym patentów, licencji, knowhow lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej związanej z wdrażanym produktem lub usługą,

4) realizacja projektów badawczo-rozwojowych zmierzających do komercjalizacji wyników, realizowanych przez jednostki B+R w ramach skutecznej współpracy z przedsiębiorstwami.

W ramach tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw możliwe będą:

5) budowa, rozbudowa, przebudowa laboratoriów specjalistycznych, działów B+R lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

6) zakup wyposażenia, w tym aparatury badawczej, sprzętu i urządzeń laboratoryjnych, technologii i innej niezbędnej infrastruktury służącej tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Projekty co do zasady są objęte pomocą publiczną. Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych z tym zastrzeżeniem, że w przypadku pomocy de minimis pomoc udzielana na pokrycie części wydatków kwalifikowalnych nie może przekroczyć 50% wartości wydatków podlegających tej pomocy.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych nie została ustalona.

Wnioski można składać w terminie od 04.05.2016 r. do 15.06.2016 r.

Konkurs powinien zostać rozstrzygnięty do dnia 30 października 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Agencji Rozwoju Pomorza S.A.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej VI Rynek pracy, Działanie 6.5 Doskonalenie kompetencji osób pracujących i wsparcie procesów adaptacyjnych WRPO 2014-2020.

O dofinansowanie projektu ubiegać mogą się wszystkie podmioty z wyłączeniem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub oświatowej.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty typu outplacementowego udzielające wsparcia dla osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem z pracy lub zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy, w szczególności poprzez:

- doradztwo zawodowe połączone z przygotowaniem Indywidualnego Planu Działania lub innego dokumentu pełniącego analogiczną funkcję jako obowiązkowy element wsparcia,

- pośrednictwo pracy, poradnictwo psychologiczne,

- szkolenia, kursy, staże, studia podyplomowe, praktyki zawodowe,

- subsydiowane zatrudnienie,

- dodatek relokacyjny,

- wsparcie finansowe na założenie własnej działalności gospodarczej w formie dotacji połączone ze wsparciem doradczo-szkoleniowym.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

85% - Poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu,

95% - Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Minimalna wartość projektu: 50 000,00 zł

Wnioski można składać od 04.04.2016 r. do 15.04.2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie II.3 Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałanie II.3.1 Innowacje w MŚP RPO WŁ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. W przypadku realizacji projektu partnerskiego, Partner wiodący (Lider) oraz wszyscy pozostali partnerzy muszą należeć do kategorii MŚP. Dofinansowaniem mogą zostać objęte projekty polegające na:

- wdrożeniu lub zakupie i wdrożeniu wyników prac B+R;

- wdrożeniu innowacyjnych produktów, procesów wytwarzania produktów lub świadczenia usług, w tym ekoinnowacje.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi:

- do maksymalnie 55% wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw.

- do maksymalnie 45% wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu to 9 000 000 zł.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 3 000 000 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych to 200 000 zł.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Wnioski można składać w terminie od 22.02.2016 r. do 03.03.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Centrum Obsługi Przedsiębiorcy.

Informujemy, że Centrum Obsługi Przedsiębiorcy ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działanie I.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie I.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw RPO WŁ 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorcy oraz konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy. Wsparcie w ramach Poddziałania I.2.2 skoncentrowane jest na MŚP. Inwestycje dużych przedsiębiorstw mogą być współfinansowane pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R do gospodarki regionu łódzkiego poprzez opis planowanej współpracy z MŚP lub NGO lub organizacjami badawczymi w zakresie działalności B+R związanej z realizowanym projektem oraz zobowiązania się dużego przedsiębiorstwa, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorstwa na terytorium Unii Europejskiej, w związku z realizacją dofinansowywanego projektu. Wsparcie dla dużych przedsiębiorstw ograniczone jest do przedsięwzięć o wysokim ryzyku lub niskiej rentowności lub projektów o unikalnym charakterze, które nie mogą zostać zrealizowane przez MŚP.

Dofinansowane mogą być projekty związane z prowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych (w tym prac demonstracyjnych) do etapu pierwszej produkcji (rozumianej jako pierwsze przemysłowe wytworzenie odnoszące się do pełnej pilotażowej linii lub pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i wyposażenia, które obejmują etapy późniejsze w stosunku do wytworzenia linii pilotażowych włączając w to fazę testów, ale nie obejmują produkcji masowej ani komercyjnego wykorzystania), włącznie z działaniami w zakresie wczesnej walidacji produktów, przy zastrzeżeniu, iż faza pierwszej produkcji nie może stanowić samodzielnego projektu. Wsparciem zostaną objęte m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów, koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań, wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych wynosi:

• w przypadku badań przemysłowych: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %; średnie przedsiębiorstwa: 75 %; duże przedsiębiorstwa: 65 %.

• w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Minimalna wartość projektu – nie ustalono.

Maksymalna wartość projektu ogółem – 5 000 000 zł.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu – 700 000 zł.

Działanie jest objęte pomocą na projekty badawczo-rozwojowe lub pomocą na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów dla Programu Sektorowego „INNOCHEM" w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R" I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Inteligentny Rozwój, 2014-2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsiębiorstwa albo konsorcja przedsiębiorstw (składające się wyłącznie z przedsiębiorców). Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Projekt dofinansowany w ramach konkursu musi dotyczyć wyłącznie jednego z tematów wymienionych w Zakresie tematycznym konkursu.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/ Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub Konsorcjantowi/Konsorcjantom2 praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej);

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 1 mln PLN, natomiast maksymalna 20 mln PLN.

Wnioski można składać w terminie od 01.02.2016 r. do 01.03.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.5 Inwestycje przedsiębiorstw wspierające rozwój regionalnych specjalizacji oraz inteligentnych specjalizacji RPO WZ 2014-2020.

Dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty obejmujące inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

- wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu/usługi,

- zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

- zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego.

Konkurs dedykowany jest następującym obszarom tematycznym:

- chemia,

- przemysł metalowo-maszynowy.

Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach niniejszego konkursu obejmuje:

1) nabycie środków trwałych,

2) nabycie nieruchomości niezabudowanej i/lub nabycie nieruchomości zabudowanej - w tym prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że stanowią nie więcej niż 10 % całkowitych wydatków kwalifikowalnych projektu,

3) zakup robót i materiałów budowlanych,

4) nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

5) dzierżawa/najem instalacji lub maszyn dokonana na podstawie umowy leasingu finansowego,

6) zakup środków transportu.

Działanie objęte jest regionalną pomocą inwestycyjną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

- 55% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

- 45% całkowitych wydatków kwalifikowalnych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi – 4 000 000,00 zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi – 400 000,00 zł.

Wnioski można składać w terminie od 18.01.2016 r. do 18.03.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to lipiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka, Działanie 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: Rozwój MŚP RPO WP 2014-2020.

 

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego oraz prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku przedsiębiorstw ubiegających się o wsparcie na przedsięwzięcie z zakresu TIK, minimalny okres prowadzenia działalności wynosi 2 lata).

Wsparcie obejmowało będzie projekty mające na celu rozwój MŚP poprzez inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

- dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

- dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna i maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi:

- dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 4 000 000 PLN.

- dla projektów, w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych własnych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 100 000 PLN,

maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 10 000 000 PLN.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Wnioski można składać w terminie od 19.01.2016 r. do 31.03.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 31 grudnia 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw", Poddziałanie 2.3.1 „Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy. Dofinansowanie można uzyskać na realizację proinnowacyjnych usług, tj.:

a) usług doradczych w zakresie innowacji oznaczających doradztwo, pomoc i szkolenia w zakresie transferu wiedzy, nabywania i ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone,

b) usług wsparcia innowacji oznaczających udostępnienie przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, badań rynku, laboratoriów, znakowanie, testowanie i certyfikację jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług, wspierających MŚP w procesie wdrożenia innowacji produktowych lub procesowych o charakterze technologicznym, realizowanych w obszarach Krajowych Inteligentnych Specjalizacji – KIS.

Kosztem kwalifikowanym w ramach projektu są koszty usług proinnowacyjnych, wyświadczonych przez akredytowane IOB, i niezbędnych do wdrożenia innowacji, a przedmiotem oceny jest m.in. zapotrzebowanie przedsiębiorstwa na usługę proinnowacyjną.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Minimalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 50 tys. zł. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych wynosi 420 tys. zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 70% kosztów kwalifikowalnych dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie, i do 50% kosztów kwalifikowalnych dla pozostałych przedsiębiorców.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi:

1) 294 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie),

2) 210 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie).

Minimalna kwota dofinansowania wynosi:

1) 35 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne nie przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie),

2) 25 tys. zł (dla przedsiębiorców, dla których całkowita kwota pomocy na usługi proinnowacyjne przekracza 200 tys. euro w dowolnym trzyletnim okresie).

Wnioski można składać w terminie od 18.01.2016 r. do 18.03.2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 3 miesiące od upływu terminu składania wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.1 „Finansowanie innowacyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka", Poddziałanie 3.1.5 Wsparcie MŚP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na przygotowanie niezbędnej dokumentacji do pozyskania kapitału o charakterze udziałowym na rynkach kapitałowych (GPW, NewConnect, zagraniczne rynki regulowane) lub o charakterze dłużnym poprzez emisję obligacji na rynku Catalyst.

Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi 50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi (w zależności od rynku, na który przygotowywana jest dokumentacja):

• na rynek NewConnect 100 000,00 zł;

• na rynek GPW 800 000,00 zł;

• na zagranicznych rynkach regulowanych 800 000,00 zł;

• na rynku Catalyst wprowadzenie obligacji 80 000,00 zł;

• na rynku Catalyst wprowadzenie kolejnej emisji obligacji 60 000,00 zł.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Wnioski można składać w terminie od 12.01.2016 r. do 31.03.2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 3 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.2 „Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej" w ramach I osi priorytetowej: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą się ubiegać mikro-, mali lub średni przedsiębiorcy oraz duże przedsiębiorstwa. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów, które obejmują wyłącznie prace rozwojowe z uwzględnieniem wytworzenia instalacji demonstracyjnej.

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego;

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Maksymalna wartość dofinansowania (udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt równowartości 15 mln euro. Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi:

1) 5 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego przez przedsiębiorcę posiadającego status mikro-, małego i średniego przedsiębiorcy (MŚP);

2) 20 mln PLN - w przypadku projektu realizowanego dużego przedsiębiorcę.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla małego przedsiębiorcy:

45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy:

35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla dużego przedsiębiorcy:

25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

W przypadku projektu, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność wsparcia na prace rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla małego przedsiębiorcy:

60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla średniego przedsiębiorcy:

50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

– dla dużego przedsiębiorcy:

40% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 07.01.2016 r. do 29.02.2016 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw Schemat: Projekty obejmujące wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw oraz promocji gospodarczej regionu RPO WK-P 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się sieci przedsiębiorstw/instytucje otoczenia biznesu w partnerstwie z sieciami przedsiębiorstw (wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko pomorskiego), przedsiębiorstwa – wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest samorząd województwa kujawsko-pomorskiego. Wnioskodawca musi posiadać siedzibę lub prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

1. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej w szczególności z uwzględnieniem tworzenia strategii eksportowych, planów rozwoju eksportu, analiz gotowości eksportowej, międzynarodowych strategii marketingowych, badań i analiz potencjału eksportowego przedsiębiorstw, strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych, tworzenia działów obsługi eksportu, dostosowanie biznes planu do działań eksportowych firmy, doradztwo prawne związane z wejściem na rynek zagraniczny.

2. Przedsięwzięcia promujące postawy proeksportowe przedsiębiorstw i/lub zapewniające kompleksowe przygotowanie do rozpoczęcia (rozwijania) działalności na rynkach międzynarodowych (w tym organizacja wydarzeń promujących postawy eksportowe, organizacja przedsięwzięć promujących marki eksportowe na rynkach docelowych, opracowywanie analiz rynków zagranicznych).

3. Udział przedsiębiorców w międzynarodowych targach i wystawach oraz w misjach gospodarczych

związanych z targami i wystawami za granicą.

4. Wyszukiwanie i dobór partnerów na rynku docelowym.

5. Tworzenie i ułatwianie nawiązywania zagranicznych kontaktów gospodarczych przedsiębiorstw

(poprzez np.: elektroniczne platformy wymiany informacji, czy w ramach współpracy międzyregionalnej podmiotów publicznych).

6. Projekty z zakresu promocji gospodarczej regionu.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych.

Wnioski można składać od dnia 30 grudnia 2015 r. w sposób ciągły do osiągnięcia 100% alokacji środków finansowych przeznaczonych na konkurs lub do zamknięcia konkursu odpowiednią decyzją Instytucji Zarządzającej.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie procesów badawczo-rozwojowych, Schemat: projekty grantowe RPO WK-P 2014-2020.

O dofinansowanie może ubiegać się:

• przedsiębiorstwo,

• instytucja otoczenia biznesu,

• konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu),

• konsorcjum przedsiębiorstw (w tym instytucji otoczenia biznesu) i jednostek naukowych lub organizacji pozarządowych,

wyłącznie w partnerstwie, w którym liderem jest spółka prawa handlowego, w której większość udziałów/akcji posiada samorząd województwa kujawsko-pomorskiego, posiadająca zgodę organu założycielskiego. Wszystkie podmioty, które zawiążą partnerstwo muszą prowadzić działalność gospodarczą na terytorium województwa kujawsko-pomorskiego.

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Projekty grantowe zakładające wsparcie przedsiębiorstw poprzez udostępnienie wsparcia na:

a) prowadzenie prac badawczo-rozwojowych przez przedsiębiorstwa,

b) bony na zakup przez MŚP prac badawczo-rozwojowych w jednostkach naukowych,

c) bony na patent.

Działanie jest objęte pomocą na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 lub uzupełniająco pomocą de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną. W przypadku projektów objętych pomocą publiczną maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR powinien zostać ustalony zgodnie z wymogami właściwych programów pomocowych.

Wnioski można składać w terminie od 30.12.2015 r. do 31.05.2016 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to październik 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020.

Informujemy, że Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej II Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa, Działanie 2.4 Adaptacja pracowników, przedsiębiorstw i przedsiębiorców do zmian RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się wszystkie podmioty – z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Wsparcie jest przeznaczone dla osób zwolnionych, przewidzianych do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy, realizowane w formie tworzenia i wdrażania programów typu outplacement.

W ramach projektu zastosowane zostanie w odniesieniu do każdego uczestnika projektu

wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego połączonego z przygotowaniem Indywidualnego

Planu Działania, a także w zakresie co najmniej jednej z niżej wymienionych form:

• poradnictwo psychologiczne;

• pośrednictwo pracy;

• szkolenia, kursy, studia podyplomowe;

• staże, praktyki zawodowe;

• subsydiowanie zatrudnienia;

• dodatek relokacyjny;

• bezzwrotne wsparcie finansowe na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej;

połączone ze wsparciem doradczo – szkoleniowym.

Działanie jest objęte pomocą de minimis oraz pomocą publiczną.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu (łącznie ze środków UE lub środków budżetu państwa) wynosi 95%.

Wnioski można składać w terminie od 11.01.2016 r. do 26.01.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej

Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działanie 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach RPO WL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się

• Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże):

• Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi).

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na stworzeniu lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego, w szczególności zakup środków trwałych: aparatury i urządzeń laboratoryjnych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na bazie których planowane jest prowadzenie działalności B+R.

Duże przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

Działanie jest objęte regionalną pomocą inwestycyjną.

Minimalna wartość projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000 PLN.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 50 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania projektu z EFRR:

- Mikro i małe przedsiębiorstwa: 70%,

- Średnie przedsiębiorstwa: 60%,

- Duże przedsiębiorstwa: 50%.

Wnioski można składać w terminie od 31.12.2015 r. do 18.02.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej

Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działanie 1.2 Badania celowe RPO WL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się

• Przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże):

• Przedsiębiorstwa działające we współpracy z innymi przedsiębiorstwami, organizacjami pozarządowymi (prowadzącymi działalność w zakresie zbieżnym z projektem), jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi).

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na opracowaniu nowych produktów/usług, procesów lub też wprowadzeniu znaczących ulepszeń do istniejących produktów/usług, procesów. Wsparciem zostaną objęte koszty przeprowadzenia badań przemysłowych oraz eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym m.in. koszty: aparatury, sprzętu, budynków i gruntów (w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu); koszty personelu zaangażowanego w projekt; koszty badań; wartości niematerialnych i prawnych, ekspertyz, analiz.

Przewidziana pomoc będzie miała charakter kompleksowy, obejmując interwencją również finansowanie linii pilotażowych oraz działania w zakresie wczesnej walidacji produktów, zaawansowanych zdolności produkcyjnych i pierwszej produkcji. Uruchomienie pierwszej produkcji oznacza pierwsze przemysłowe zastosowanie urządzeń/instalacji o charakterze pilotażowym i prototypowym lub pierwsze inwestycje niepieniężne w sprzęt/urządzenia i instalacje, z uwzględnieniem kolejnych etapów, czyli fazę testowania, walidacji itp., ale nie obejmują już masowej produkcji czy komercyjnej sprzedaży.

Duże przedsiębiorstwa będą mogły uzyskać wsparcie wyłącznie pod warunkiem zapewnienia konkretnych efektów dyfuzji działalności B+R w regionie oraz zagwarantowania współpracy z MŚP i jednostkami naukowymi. Ponadto wsparcie finansowe z funduszy udzielone dużemu przedsiębiorcy nie może spowodować znacznej utraty miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium Unii Europejskiej.

Działanie jest objęte pomocą na projekty badawczo-rozwojowe.

Minimalna wartość projektu: 80 000 PLN.

Maksymalna wartość projektu: 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 80 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 5 000 000 PLN.

Minimalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 20 000 PLN.

Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu: 3 000 000 PLN.

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania UE wydatków kwalifikowalnych wynosi:

- w przypadku badań przemysłowych:

• mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80 %,

• średnie przedsiębiorstwa: 75 %,

• duże przedsiębiorstwa: 65 %,

- w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych:

• mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60 %,

• średnie przedsiębiorstwa: 50 %,

• duże przedsiębiorstwa: 40 %.

Wnioski można składać w terminie od 31.12.2015 r. do 18.02.2016 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: III kwartał 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Wykorzystanie działalności badawczo-rozwojowej w gospodarce, Działanie 1.2 Działalność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Typ projektów - Bon na innowacje RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa posiadające siedzibę na terenie województwa mazowieckiego. Wsparcie obejmie przedsięwzięcia polegające na realizacji prac badawczych lub rozwojowych określonych przez przedsiębiorcę, we współpracy z instytucją naukową, związanych z opracowaniem lub rozwojem nowego lub ulepszonego produktu, usługi lub zmian procesowych, w tym także usług z zakresu wzornictwa. Dofinansowanie zostanie przeznaczone na projekty obejmujące wyłącznie zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji, przygotowanie prototypu doświadczalnego, zmian procesowych lub nowego projektu wzorniczego. Wsparcie może obejmować: fazę badań przemysłowych lub prac rozwojowych.

Dofinansowanie przeznaczone zostanie w szczególności na:

a) analizy przedwdrożeniowe, opracowanie innowacyjnych rozwiązań,

b) wykonanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań w tym wykonanie serii próbnej przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej,

c) opracowanie projektu wzorniczego dotyczącego opracowania cech technicznych, użytkowych i estetycznych produktu w celu wprowadzenia go na rynek,

d) opracowanie projektu inżynierskiego dotyczącego projektów konstrukcyjnych, technologicznych, oprzyrządowania.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Maksymalny poziom dofinansowania – 80% kosztów kwalifikowanych projektu.

Maksymalna wartość dofinansowania projektów:

• 50 tys. PLN dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu,

• 100 tys. PLN dla przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą powyżej 24 miesięcy, licząc od dnia wpisu przedsiębiorcy do Krajowego Rejestru Sądowego albo CEIDG na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie projektu.

Wnioski można składać od 31.12.2015 r. Nabór będzie przeprowadzony w trybie otwartym, przy czym nabór zostanie podzielony na trwające około miesiąca rundy. Data zamknięcia konkursu zamieszczona będzie w serwisie RPO WM z wyprzedzeniem co najmniej dwóch dni.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu - w ciągu 3 miesięcy od zamknięcia konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

Informujemy, że Bank Gospodarstwa Krajowego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy. Wsparcie kierowane będzie na projekty dotyczące wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań przemysłowych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, towarów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Rodzaje wydatków podlegające dofinansowaniu:

1) zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej (w tym zakup prawa użytkowania wieczystego),

2) zakup, wytworzenie, a także koszty montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

3) zakup używanych środków trwałych, a także koszty montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt. 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu,

4) zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części,

5) zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej,

6) pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej,

7) wydatki ponoszone na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do wdrożenia nowej technologii w ramach inwestycji technologicznej.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro. Maksymalna kwota dofinansowania projektu to 6 mln zł.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. z 2014 r., poz. 226 z późn. zm.).

Wnioski można składać w terminie od 07.12.2015 r. do 29.01.2016 r. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 4 miesiące od dnia zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Banku Gospodarstwa Krajowego.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji), Schemat 3.2 B Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE, Schemat 3.2 C Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie) RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnienie poniżej, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego:

1) MŚP;

2) grupy producentów rolnych;

3) przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST.

Dofinansowanie można otrzymać na następujące rodzaje projektów:

1) (3.2 A) Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji).

Pod warunkiem że:

a) w przypadku wszystkich inwestycji efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 35%,

b) w przypadku inwestycji w urządzenia do ogrzewania wsparcie:

- może zostać udzielone na inwestycje w odnawialne źródła energii oraz w kotły spalające biomasę lub ewentualnie paliwa gazowe, ale jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy osiągnięte zostanie znaczne zwiększenie efektywności energetycznej oraz gdy istnieją szczególnie pilne potrzeby;

- może zostać udzielone jedynie w przypadku, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest uzasadnione ekonomicznie.

- musi przyczyniać się do zmniejszenia emisji CO2 i innych zanieczyszczeń powietrza oraz do znacznego zwiększenia oszczędności energii.

c) w przypadku inwestycji dotyczących źródeł ciepła, wsparte projekty muszą skutkować redukcją CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji (o co najmniej 30% w przypadku zamiany spalanego paliwa).

2) (3.2 B) Wsparcie instalacji odzyskujących ciepło odpadowe zgodnie z definicją w dyrektywie 2012/27/UE.

3) (3.2 C) Zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w przedsiębiorstwie (w tym modernizacja i rozbudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne energetycznie).

Preferencję uzyskają projekty:

- których efektem realizacji będzie oszczędność energii na poziomie nie mniejszym niż 60%, przy czym w celu potwierdzenia faktycznych oszczędności energii (deklarowanych na etapie wniosku o dofinansowanie) możliwe będzie wykonanie zdjęć termowizyjnych podczas przeprowadzania kontroli na miejscu realizacji projektu;

- wykorzystujące odnawialne źródła energii.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 28 sierpnia 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na inwestycje wspierające efektywność energetyczną w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1363) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

Maksymalna wartość projektu: 10 000 000 PLN.

Minimalna wartość projektu: 50 000 PLN.

Poziom dofinansowania w przypadku pomocy przyznawanej na inwestycje umożliwiające przedsiębiorcom osiągnięcie efektywności energetycznej:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 65% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 55% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Poziom dofinansowania w przypadku pomocy przyznawanej na badania, w tym na audyty energetyczne, bezpośrednio związane z inwestycjami:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 70% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 60% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 50% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 07.01.2016 r. do 15.01.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WrOF, Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegających na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

- stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);

- dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);

- otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;

- działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

W ramach powyższego Schematu 1.4 A preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w partnerstwie;

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis.

Maksymalna wartość projektu w przypadku tworzenia długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu w przypadku tworzenia Planów rozwoju eksportu wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu w przypadku tworzenia długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu w przypadku tworzenia Planów rozwoju eksportu wynosi 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny, Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom oraz LGD (Lokalnym Grupom Działania), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego.

Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów polegających na:

a) stworzeniu długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych, mających na celu pełne wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa, np.:

- stworzenie lub rozwój strategii działań międzynarodowych (np. dobór optymalnych sposobów komunikacji w danym kraju zagranicznym; dobór odpowiednich sposobów promocji w danym kraju zagranicznym);

- dostosowanie produktu/usługi do wymogów zagranicznych rynków (w tym pomoc prawna, pomoc zagranicznych i krajowych doradców, specjalistów, grafików, agencji reklamowych);

- otwieranie nowych kanałów biznesowych, rozbudowa łańcucha dostaw, dywersyfikacja geograficzna i sektorowa;

- działania w zakresie nawiązania kontaktów gospodarczych oraz tworzenia lub wzmacniania powiązań sieciowych i kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami;

b) tworzeniu Planów rozwoju eksportu – krótkoterminowych – przy wykorzystaniu możliwych do wyboru działań proeksportowych, okres wdrożenia Planu rozwoju eksportu nie może przekroczyć 24 miesięcy.

W ramach powyższego Schematu 1.4 A preferencje uzyskają projekty:

- realizowane w partnerstwie;

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą de minimis.

Maksymalna wartość projektu w przypadku tworzenia długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 50 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalna wartość projektu w przypadku tworzenia Planów rozwoju eksportu wynosi 20 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu w przypadku tworzenia długoterminowych (kompleksowych) strategii biznesowych wynosi 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Minimalna wartość projektu w przypadku tworzenia Planów rozwoju eksportu wynosi 10 000 PLN na przedsiębiorcę.

Maksymalne dofinansowanie dla projektu – 85% wydatków kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.3 „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych".

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie koordynatorzy Krajowych Klastrów Kluczowych, tj. podmioty prawne zarządzające innowacyjnymi klastrami posiadającymi status Krajowego Klastra Kluczowego uzyskany w ramach Konkursu o status Krajowego Klastra Kluczowego organizowanego przez Ministerstwo Gospodarki przy współpracy z PARP. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących kompleksowych usług, w tym usług doradczych, wspierających wprowadzanie na rynki zagraniczne oferty klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie.

Dofinansowanie będzie mógł uzyskać Koordynator Krajowego Klastra Kluczowego w odniesieniu do:

(1) kosztów na zapewnienie organizacji usług w zakresie internacjonalizacji, w ramach których udziela pomocy de minimis członkom Krajowych Klastrów Kluczowych:

a) wspomagających internacjonalizację oferty klastra (wspierających dostosowanie i wprowadzanie na rynki zagraniczne lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty/produktów klastra i/lub jego członków, ze szczególnym uwzględnieniem produktów zaawansowanych technologicznie);

b) związanych z aktywizacją członków klastra w obszarze internacjonalizacji, tworzeniem sieci kontaktów, wymianą wiedzy z partnerami zagranicznymi, współpracą międzynarodową, zwiększeniem widoczności klastra na rynkach międzynarodowych.

(2) kosztów personelu i administracji koordynatora klastra dotyczących:

a) aktywizacji klastra w celu ułatwienia współpracy, dzielenia się informacjami oraz świadczenia lub kierowania specjalistycznych i dopasowanych usług wsparcia dla biznesu;

b) marketingu klastra w celu zwiększenia udziału nowych przedsiębiorstw lub organizacji oraz zwiększenia rozpoznawalności klastra;

c) zarządzania zapleczem klastra, organizacji programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji w celu wsparcia dzielenia się wiedzą, tworzenia sieci kontaktów i współpracy transnarodowej.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 500 000,00 zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 6 000 000,00 zł.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych w zakresie pomocy operacyjnej dla koordynatora klastra wynosi do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych.

Maksymalna intensywność dofinansowania kosztów kwalifikowalnych usług objętych pomocą de minimis wynosi:

1) do 80% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących mikro- i małymi przedsiębiorcami;

2) do 70% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących średnimi przedsiębiorcami;

3) do 50% łącznych kosztów kwalifikowalnych usług dla członków klastra będących przedsiębiorcami innymi niż MŚP.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 09.12.2016 r. Konkurs podzielony jest na etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach każdego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach I Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje RPO WM 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa z sektora MŚP zarejestrowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz prowadzące działalność na terenie województwa małopolskiego. Wsparcie mogą uzyskać projekty służące wzmacnianiu współpracy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z sektorem naukowo-badawczym oraz proinnowacyjnym otoczeniem biznesu. Pomoc udzielana w formie „bonów na innowacje" prowadzić powinna do usprawnienia procesu transferu technologii i zwiększenia poziomu wdrażania innowacji do działalności rynkowej przedsiębiorstw.

W ramach niniejszego konkursu wsparciu podlegać będą projekty polegające na zakupie:

1) usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych (w ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki związane z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej);

2) usług w zakresie wzornictwa;

3) usług ochrony własności intelektualnej w związku z przygotowaniem zgłoszenia patentowego lub zgłoszeniem patentowym.

Przewidziano 2 typy projektów:

• typ projektu A: mały bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 000 PLN;

• typ projektu B: duży bon na innowacje, dla którego maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 100 000 PLN.

Działanie jest objęte pomocą de minimis. Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 90%.

Wnioski można składać w terminie od 23.11.2015 r. do 22.01.2016 r.

Planowany termin ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podkarpackiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I, Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Typ projektu 1. Bony na innowacje RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mające siedzibę lub oddział albo główne miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego na dzień złożenia wniosku o płatność końcową oraz prowadzące działalność gospodarczą przez okres nie krótszy niż 12 m-cy, licząc do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody ze sprzedaży towarów i usług.

Dofinansowuje się sporządzenie, w formie studium wykonalności, analizy wykonalności prac badawczo-rozwojowych, planowanych do przeprowadzenia przez Wnioskodawcę. Studium powinno zawierać co najmniej ocenę wykonalności planowanego badania oraz koncepcję i plan ich przeprowadzenia. Projekty mogą obejmować wyłącznie finansowanie zakupu usług doradczych lub naukowo-badawczych realizowanych przez jednostki naukowe na rzecz MŚP.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu: 85 % wydatków kwalifikowalnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 20 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych: 50 000 PLN.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Wnioski można składać w terminie od 23.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu – nie później niż 30 czerwca 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego.

Informujemy, że Śląskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP", Działania 3.2 „Innowacje w MŚP" RPO WSL 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, które na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie prowadzą działalność gospodarczą. Dofinansowanie może zostać przyznane tym projektom, które mają na celu wdrożenie w przedsiębiorstwie innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej) stosowanej co najmniej w skali regionu (Województwa Śląskiego) przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dokumentem potwierdzającym, że planowana przez Wnioskodawcę inwestycja spełnia powyższe warunki jest opinia o innowacyjności projektu (dostarczenie takiej opinii jest konieczne na etapie wnioskowania), natomiast dokumentem potwierdzającym poprawną realizację projektu zgodnie z opinią o innowacyjności jest opinia o wdrożeniu (stanowiąca integralną część opinii o innowacyjności dostarczana na etapie rozliczenia projektu).

Za kwalifikowane mogą zostać uznane (w zależności od rodzaju pomocy: RPI lub de minimis) następujące koszty:

- koszty nabycia nowych środków trwałych,

- koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych,

- koszty nabycia nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego,

- koszty szkoleń,

- koszty usług doradczych,

- koszty promocji.

Minimalna wartość dofinansowania, o którą można aplikować to 100 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania), natomiast maksymalna to 2 000 000,00 PLN. Całkowita maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 10 000 000,00 PLN (wartość obowiązująca na etapie wnioskowania).

Działanie może być objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną lub pomocą de minimis. Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o RPI wynosi:

- 45 % kosztów kwalifikowalnych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw;

- 35 % kosztów kwalifikowalnych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu realizowanego w oparciu o pomoc de minimis wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorstw.

Wnioski można składać w terminie od 16.11.2015 r. do 18.01.2016 r. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest na sierpień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Centrum Przedsiębiorczości.

Informujemy, że Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Gospodarka, Innowacje, Nowoczesne technologie, Działanie 1.6 Tworzenie nowych miejsc pracy na obszarze Specjalnej Stefy Włączenia RPO WZ 2014-2020.

Dofinansowanie udzielane jest przedsiębiorstwom z sektora MŚP.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty inwestycyjne zwiększające potencjał produkcyjny przedsiębiorstw, ukierunkowane na stworzenie znaczącej liczby trwałych miejsc pracy oraz podniesienie konkurencyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na obszarze Specjalnej Strefy Włączenia.

Dofinansowaniu będą podlegały projekty dotyczące wyłącznie działalności produkcyjnej przedsiębiorstwa poprzez inwestycje w grunty, budynki, budowle, nowoczesne maszyny

i urządzenia, linie produkcyjne, wartości niematerialne i prawne, czy wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych, prowadzące do:

• budowy/rozbudowy przedsiębiorstwa,

• wykreowania nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu,

• zwiększenia efektywności produkcji przedsiębiorstwa,

• zasadniczej zmiany procesu produkcyjnego,

których realizacja prowadzi do stworzenia trwałych miejsc pracy.

Działanie objęte jest regionalną pomocą inwestycyjną.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR wynosi:

• 55% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku mikro i małych przedsiębiorstw,

• 45% całkowitych wydatków kwalifikowanych w przypadku średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosi 10 000 000,00 zł. Kwota dofinansowania będzie uzależniona od rzeczywiście utworzonej w wyniku realizacji projektu liczby miejsc pracy przy założeniu, że za utworzenie:

• 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 2 000 000,00 zł;

• powyżej 10 miejsc pracy – dofinansowanie wyniesie do 200 000 zł za każde kolejne miejsce pracy, przy zachowaniu maksymalnego poziomu dofinansowania projektu.

Wnioski można składać w terminie od 02.11.2015 r. do 01.02.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego.

Informujemy, że Zarząd Województwa Podlaskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.2 Wspieranie transferu wiedzy, innowacji, technologii i komercjalizacji wyników B+R oraz rozwój działalności B+R w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Bon na usługi badawcze – projekt grantowy RPO WP 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się funkcjonujące w regionie instytucje otoczenia biznesu, które zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe służące tworzeniu korzystnych warunków dla powstawania lub rozwoju przedsiębiorstw. Wsparciem będzie objęty projekt grantowy mający na celu dofinansowanie zakupu usług badawczych na rzecz MŚP w formie instrumentu: bon/voucher na usługi badawcze.

Bon/voucher na usługi badawcze powinien być przeznaczony w szczególności na: audyt technologiczny, zakup usług badawczych, nabycie licencji, wsparcie w zakresie przejścia procedury ochrony patentowej. Nabycie wyników prac B+R może obejmować prawa własności intelektualnej, w tym patenty, licencje, know-how lub inną nieopatentowaną wiedzę techniczną związaną z wdrażanym produktem lub usługą (z wyłączeniem kosztów procesowych/sądowych).

W ramach niniejszego konkursu zostanie wybrany jeden Beneficjent projektu grantowego. W przypadku równej ilości punktów projekty hierarchizowane są pod kątem niższych wydatków na obsługę projektu. W przypadku takiego samego poziomu wydatków na obsługę projektu, decyzję o wyborze projektu podejmuje Zarząd Województwa Podlaskiego uzasadniając swój wybór.

Działanie jest objęte pomocą de minimis.

Maksymalna/minimalna wartość projektu nie została ustalona.

Maksymalny poziom dofinansowania UE (środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego) wynosi 85 % wydatków kwalifikowalnych projektu grantowego.

Wnioski można składać w terminie od 31.10.2015 r. do 16.11.2015 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: grudzień 2015 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Gmin wchodzących w obszar Aglomeracji Wałbrzyskiej określony w Strategii ZIT.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wsparcie udzielone zostanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. 2015.1377) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. poz. 488).

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 19.02.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to czerwiec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP, Poddziałanie 1.5.1 Rozwój produktów i usług w MŚP – konkurs horyzontalny, Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP RPO WD 2014-2020.

Wsparcie udzielane będzie mikro, małym, średnim przedsiębiorcom, którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty wspierające innowacyjności produktową i procesową polegającą na:

- wprowadzeniu na rynek nowych lub ulepszonych produktów/usług;

- dokonaniu zasadniczych zmian procesu produkcyjnego lub sposobu świadczenia usług.

W ramach powyższych kierunków wsparcia, możliwa będzie także dofinansowanie inwestycji prowadzących do zmniejszenia szkodliwego oddziaływania na środowisko, np. ograniczające materiało-, wodochłonność procesu produkcyjnego oraz wprowadzania nowoczesnych rozwiązań (technologii) dotyczących przeciwdziałaniu zmianom klimatu (np. rozwój zeroemisyjnych i niskoemisyjnych technologii), co w konsekwencji zapewni ograniczenie negatywnych skutków środowiskowych (z wyłączeniem wprowadzania technologii mających na celu zwiększenie efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie).

Preferencję uzyskają projekty:

- realizowane w ramach inteligentnych specjalizacji regionu;

- wnoszące większy niż wymagany minimalny wkład własny.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 9 000 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

Wnioski można składać w terminie od 30.10.2015 r. do 08.01.2016 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie obejmuje tworzenie i rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

- laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT WrOF, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), realizujący przedsięwzięcia na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego określonego w Strategii ZIT WrOF:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

- opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakupie i dostosowaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej). Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających/dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe/fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 25 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (pomoc na projekty badawczo-rozwojowe).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 70% do 80%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 45% do 60%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 60% do 75%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 35% do 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 50% do 65%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 25% do 40%.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to kwiecień 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego :

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie obejmuje tworzenie i rozwój zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw w zakresie dotyczącym:

- laboratoriów specjalistycznych oraz działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach,

- centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, będących jednostkami organizacyjnymi lub wyodrębnionymi organizacyjnie jednostkami rozpoczynającymi lub rozwijającymi działalność, której głównym zadaniem jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w wydzielonych i przystosowanych do tego typu działalności pomieszczeniach przy wykorzystaniu infrastruktury technicznej oraz wykwalifikowanej kadry.

Wnioskodawca zobowiązany jest przedstawić plan prac B+R, które będą wykonywane dzięki infrastrukturze B+R będącej przedmiotem projektu. Inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę powinny prowadzić do tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności kadr przedsiębiorstwa z zakresu wykorzystania nowej infrastruktury/aparatury badawczej (w ramach cross-financingu).

Projekty realizowane mogą być przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

Pomoc będzie przyznawana na dowolną formę inwestycji początkowej.

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstwa przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 14 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (regionalna pomoc inwestycyjna).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 25 000 000 PLN,

- Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN,

- Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 12 000 000 PLN.

Poziom dofinansowania dla poszczególnych beneficjentów:

a) dla mikro i małych przedsiębiorców – do 45% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

b) dla średnich przedsiębiorców – do 35% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem;

c) dla dużych przedsiębiorców – do 25% wydatków kwalifikujących się do objęcia wsparciem.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Poddziałanie 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat 1.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R RPO WD 2014-2020.

O dofinansowanie mogą ubiegać się Beneficjenci wyszczególnieni poniżej, bez względu na ich wielkość (mikro, mały, średni oraz duży), którzy prowadzą działalność gospodarczą w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego lub zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie województwa dolnośląskiego:

1) przedsiębiorcy (w tym przedsiębiorcy typu spin off);

2) konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami / szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;

3) konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi.

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R polegającą na:

a) prowadzeniu badań przemysłowych i prac rozwojowych (w tym eksperymentalnych prac rozwojowych).

Projekty badawcze przedsiębiorstw mające służyć opracowaniu nowych lub istotnie ulepszonych produktów i procesów produkcyjnych (innowacje produktowe, procesowe). Projekt może obejmować różne etapy prowadzenia prac B+R, do etapu pierwszej produkcji włącznie. Wsparcie mogą otrzymać projekty polegające m.in. na:

- prowadzeniu badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,

- innowacjach technologicznych (w tym pierwsze wdrożenie technologii),

- opracowaniu linii pilotażowych,

- opracowaniu demonstracyjnych prototypów (w ramach tego etapu prac B+R dokonana zostanie weryfikacja nowego rozwiązania w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych),

- ocenie potencjału komercyjnego projektu itp.

Projekty mogą być realizowane przez przedsiębiorstwa samodzielnie bądź jako lidera konsorcjum we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi.

b) zakupie i dostosowaniu do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej (m.in. patentów, licencji, know-how lub innej nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Wdrożenie (dostosowanie) zakupionych wyników prac B+R jest możliwe tylko w przypadku konieczności przeprowadzenia, uzupełniających / dostosowujących technologie do specyfiki przedsiębiorstwa, eksperymentalnych prac rozwojowych. Prace te będą mogły być prowadzone zarówno samodzielnie przez przedsiębiorstwa, jak i w formie zlecenia.

Beneficjenci mogą ponosić wydatki, które wykraczają poza zakres prac B+R i które stanowią ich niezbędne uzupełnienie związane z realizowanym projektem, w zakresie:

• tworzenia lub rozwoju infrastruktury badawczo-rozwojowej,

• ochrony własności intelektualnej, powstałej w wyniku realizacji projektu, a więc finansowanie kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego i wzoru przemysłowego do urzędów patentowych (z wyłączeniem kosztów związanych z postępowaniami sądowymi),

• wzornictwa przemysłowego,

• rozwoju umiejętności kadr (w ramach cross financingu).

W wyniku ww. typów projektów może zostać osiągnięty etap zaawansowania innowacyjnego rozwiązania (produktu, usługi, procesu) mogący pozwolić na jego pierwszą produkcję. Każdy projekt pierwszej produkcji musi obejmować również etapy poprzedzające (prace rozwojowe / fazę demonstracji i walidacji).

Preferencję uzyskają projekty:

- których elementem będzie stworzenie etatów badawczych;

- realizowane w ramach konsorcjum przedsiębiorstwa oraz jednostki naukowej;

- realizowane w ramach partnerstw przedsiębiorstw;

- projekty podejmowane wspólnie z MŚP lub przewidujące współpracę z MŚP, NGO i instytucjami badawczymi – w przypadku dużych firm.

Wszystkie projekty składane w ramach konkursu objęte będą pomocą publiczną, a wsparcie udzielone zostanie zgodnie z art. 25 rozporządzeniem Komisji (UE) Nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. (pomoc na projekty badawczo-rozwojowe).

Maksymalna wartość projektu nie może przekroczyć 5 000 000 PLN.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 100 000 PLN.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych wynosi 4 300 000 PLN.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla mikro i małych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 70% do 80%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 45% do 60%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla średnich przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 60% do 75%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 35% do 50%.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania dla dużych przedsiębiorstw wynosi w przypadku badań przemysłowych od 50% do 65%, a w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych od 25% do 40%.

Wnioski można składać w terminie od 30.11.2015 r. do 21.12.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to marzec 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu WRPO 2014-2020 (kwota dofinansowania: min. powyżej 1 mln PLN, maks. 5 mln PLN).

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dofinansowanie może być udzielane wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

a) koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem;

b) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;

c) koszty prac budowlanych.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Minimalna wartość dofinansowania projektu: powyżej 1 000 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 5 000 000,00 PLN.

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowanych;

- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Zarząd Województwa Wielkopolskiego ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działanie 1.5 Wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.5.2 Wzmocnienie konkurencyjności kluczowych obszarów gospodarki regionu WRPO 2014-2020 (kwota dofinansowania: min. 50 tys. PLN, maks. 1 mln PLN)

O dofinansowanie mogą ubiegać się: mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Wsparciem zostaną objęte wysoko innowacyjne projekty (wdrażające innowacje procesowe, produktowe, nietechnologiczne) poprzez inwestycje w:

a) środki trwałe;

b) wartości niematerialne i prawne (inwestycje w transfer technologii poprzez nabycie praw patentowych, licencji, know-how, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej).

Dofinansowanie może być udzielane wyłącznie na realizację inwestycji początkowych.

Przykładowe koszty kwalifikowane:

a) koszty zakupu środków trwałych wraz z montażem;

b) koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych wraz z wdrożeniem;

c) koszty prac budowlanych.

Działanie jest objęte Regionalną Pomocą Inwestycyjną.

Minimalna wartość dofinansowania projektu: 50 000,00 PLN.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu: 1 000 000,00 PLN.

Maksymalne poziomy dofinansowania projektu:

- mikro i małe przedsiębiorstwa 45% kosztów kwalifikowalnych;

- średnie przedsiębiorstwa 35% kosztów kwalifikowanych.

Wnioski można składać od 16.11.2015 r. do 30.11.2015 r.

Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu: maj 2016 r.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 2014-2020.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne w ramach IV osi: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego Programu Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

W konkursie w ramach Poddziałania 4.1.4 Projekty aplikacyjne, projekt może być realizowany wyłącznie w ramach konsorcjum. Wymagane jest, aby konsorcjum składało się z nie więcej niż 5 podmiotów, którymi mogą być: co najmniej jedna jednostka naukowa i co najmniej jedno przedsiębiorstwo. Liczba przedsiębiorstw musi stanowić co najmniej 50% liczby wszystkich członków konsorcjum. Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektu, który obejmuje badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekt w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy i/lub konsorcjantowi/konsorcjantom praw własności

przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej przedsiębiorcy spoza konsorcjum (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 2 mln PLN. Maksymalna wartość dofinansowania w projekcie wynosi 10 mln PLN.

Intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

70% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 45% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 35% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 25% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

W przypadku, projektu realizowanego w ramach „skutecznej współpracy" pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorstwami albo w przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane intensywność wsparcia na prace badawcze i rozwojowe nie może przekroczyć:

– dla mikroprzedsiębiorcy:

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla małego przedsiębiorcy:

80% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 60% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla średniego przedsiębiorcy:

75% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 50% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

– dla przedsiębiorcy niespełniającego kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa:

65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych oraz 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych.

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Wnioski można składać w terminie od 21.10.2015 r. do 19.11.2015 r. Proces od zamknięcia naboru wniosków do chwili ogłoszenia wyników oceny projektów trwa ok. 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" Poddziałania 2.3.4 „Ochrona własności przemysłowej".

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie podmioty spełniające kryteria mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy. Dofinansowanie przeznaczone jest dla projektów dotyczących uzyskania ochrony prawa własności przemysłowej w trybie krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym, z wyłączeniem zgłoszenia do Urzędu Patentowego RP w celu uzyskania ochrony wyłącznie na terytorium Polski i jej realizacji.

Dofinansowaniu będą podlegać projekty dotyczące:

• uzyskania prawa ochrony własności przemysłowej (tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji wzorów przemysłowych) z możliwością wsparcia przygotowania procesu komercjalizacji przedmiotu zgłoszenia poprzez zakup usługi doradczej

albo

• realizacji ochrony prawa własności przemysłowej, gdy wnioskodawca we wszczętym postępowaniu występuje w roli podmiotu broniącego posiadanych praw, a postępowanie dotyczy unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego lub stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji wzoru przemysłowego.

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

b) zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;

c) prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;

d) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP; - pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; - pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej; - pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Działanie objęte jest pomocą, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1027).

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 10 000 zł, natomiast maksymalna 1 000 000 zł. Maksymalna intensywność dofinansowania wynosi do 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Wnioski można składać w terminie od 22.10.2015 r. do 31.03.2016 r. Konkurs podzielony jest na etapy. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to około 2 miesięcy od dnia zakończenia naboru wniosków w ramach danego etapu konkursu.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie 5 wniosków o dotacje przygotowane przez NYTKO SA w ostatnim naborze perspektywy unijnej 2007-2013, w ramach działania 2.1.A MRPO, zostały objęte dofinansowaniem. Skuteczność nasza po raz kolejny wyniosła 100%, przy skuteczności rynku na poziomie 50% (43 wnioski zostały dofinansowane spośród 86 złożonych). Kwota pozyskanych dotacji przez Klientów NYTKO SA stanowiła 9,81% ogólnej wartości przyznanych dotacji w ramach konkursu. Był to ostatni nabór w perspektywie unijnej 2007-2013 w ramach którego sporządzaliśmy wnioski o dofinansowanie. Dziękujemy wszystkim Klientom, którzy skorzystali z naszych usług w perspektywie unijnej 2007-2013, za okazane nam zaufanie i zapraszamy do współpracy w ramach perspektywy 2014-2020.

Informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa" w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa" Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.

O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się wyłącznie przedsiębiorstwa duże, niespełniające kryteriów mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa. Dofinansowanie przeznaczone jest na realizację projektów, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności intelektualnej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe wydatki kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Działanie objęte jest pomocą publiczną, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2015 r. poz. 299).

Maksymalna wartość dofinansowania (wartość udzielonej pomocy publicznej) nie może przekroczyć równowartości:

1) 20 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na badania przemysłowe, lub

2) 15 mln euro dla przedsiębiorcy na jeden projekt – jeżeli ponad połowa całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu jest ponoszona na prace rozwojowe.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dofinansowanego w ramach konkursu wynosi 12 mln zł. Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro.

Intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

- 50 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych,

- 25 % kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych.

W przypadku, w którym wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane zgodnie z § 14 rozporządzenia MNiSW intensywność pomocy publicznej nie może przekroczyć:

– 65% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku badań przemysłowych, oraz

– 40% kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem, w przypadku prac rozwojowych;

Wnioski można składać w terminie od 14.10.2015 r. do 30.11.2015 r. Proces oceny projektu, liczony od dnia następującego po dniu zakończenia naboru wniosków o dofinansowanie do chwili ogłoszenia wyników oceny, trwa 90 dni.

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Informujemy, iż Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór wniosków w ramach Działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020.

Konkurs jest przeznaczony dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Dofinansowaniu mogą podlegać następujące typy projektów:

1. opracowanie nowych modeli biznesowych MŚP, w tym strategii dla działań międzynarodowych, otwieranie nowych kanałów biznesowych, dywersyfikacji geograficznej lub sektorowej;

2. współpraca gospodarcza przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym;

3. promocja przedsiębiorstw, poprzez m.in. udział w  krajowych i międzynarodowych targach, pokazach technologii, wystawach.

Przykładowymi wydatkami kwalifikowanymi są:

a) w przypadku projektów typu 1:

- koszty opracowania nowej strategii działań firmy a także aktualizacji/modyfikacji istniejącej;

- koszty opracowania nowego modelu biznesowego MSP a także aktualizacji/modyfikacji istniejącego;

- zakup baz danych nierozerwalnie związanych z przedmiotem projektu;

- koszt przygotowania specjalistycznego badania, analizy, ankiety bezpośrednio związanej z przedmiotem projektu;

b) w przypadku projektów typu 2:

- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

- usługi prawne, ekspertyzy techniczne i finansowe, jeżeli są bezpośrednio związane z realizacją przedsięwzięcia objętego wsparciem;

- zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi;

- przygotowanie dokumentacji technicznej związanej z wprowadzaniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

- transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej;

- przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;

- zakup baz danych oraz badań marketingowych;

- koszty tłumaczeń na języki obce elementów niezbędnych do realizacji projektu;

- koszty przygotowania oferty handlowej;

c) w przypadku projektów typu 3:

- zakup środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych;

- zakup i montaż wyposażenia oraz sprzętu nierozerwalnie związanego z funkcjonowaniem projektu;

- działania informacyjno-promocyjne integralnie związane z realizacją projektu, w tym m.in. przygotowanie projektu materiałów promujących produkt/usługę oraz ich produkcja;

- opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz związane z ubezpieczeniem osób uczestniczących w realizacji projektu;

- transport eksponatów i elementów zabudowy (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną) w związku z udziałem w wydarzeniach o charakterze międzynarodowym i krajowym;

- koszt zabudowy stoiska wystawowego/ekspozycji;

- koszty wynajmu stoiska/powierzchni wystawowej;

- zakup biletów wstępu na wydarzenia o charakterze krajowym/międzynarodowym m.in. targi/wystawy/pokazy technologii.

Działanie objęte jest pomocą de minimis. Maksymalna intensywność wsparcia to 70% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna wartość przyznanej dotacji to 350 000 zł.

Wnioski można składać w terminie od 23.09.2015 r. do 30.09.2015 r. Orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2016 r. 

Szczegółowe informacje wraz z dokumentacją konkursową znajdują się na stronie internetowej Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki

Informujemy, iż ogłoszono nabór wniosków dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa wielkopolskiego w ramach WRPO 2014+, Poddziałania 1.4.1  Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu.   

Dofinansowanie mogą otrzymać projekty polegające na wdrożeniu planu rozwoju eksportu poprzez realizację co najmniej dwóch działań z poniższej listy, w tym minimum jednego działania obowiązkowego:

Działania obowiązkowe:

a) doradztwo i opracowania w zakresie wdrożenia nowych modeli biznesowych;

b) poszukiwanie partnerów na rynkach docelowych (analizy, opracowania);

c) uzyskanie dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (doradztwo, zakup);

d) doradztwo w zakresie strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej;

e) doradztwo w zakresie opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

f) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych.

Działania dodatkowe:

a) udział w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych w charakterze wystawcy;

b) organizacja i udział w misjach gospodarczych za granicą;

c) udział w międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych odbywających się na terytorium RP w charakterze wystawcy;

d) organizacja misji gospodarczych przedsiębiorców zagranicznych u przedsiębiorcy.

Przykładowymi kosztami kwalifikowanymi są:

a) zakup usług doradczych z zakresu:

- opracowania nowych modeli biznesowych;

- opracowania strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych;

- opracowania koncepcji wizerunku przedsiębiorcy na wybranych rynkach;

- pozyskania dokumentów niezbędnych do wprowadzenia produktów lub usług przedsiębiorcy na wybrane rynki docelowe (wraz z ceną nabycia przedmiotowych dokumentów);

b) koszty udziału w targach i misjach gospodarczych:

- koszty najmu powierzchni targowych;

- koszt budowy stoiska targowego;

- koszty zakwaterowania;

- koszty transportu;

- koszty usług cateringowych;

- koszty tłumaczeń;

c) wsparcie inwestycyjne w zakresie dostosowania produktów/usług do wymogów na rynkach docelowych:

- koszty zakupu środków trwałych;

- koszty zakupu wartości niematerialnych i prawnych;

- koszty modernizacji posiadanych środków trwałych;

- koszty prac budowlanych.

Maksymalny poziom dofinansowania to 85% kosztów kwalifikowanych projektu, a maksymalna wartość otrzymanej dotacji to 700 tys. zł (maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 3,5 mln zł). Wsparcie stanowi pomoc de minimis. 

Wnioski aplikacyjne należy wypełnić on-line i wysłać w formie elektronicznej w Lokalnym Systemie Informatycznym LSI 2014+ (https://lsi.wielkopolskie.pl) od 22.09.2015 r. do 6.10.2015 r. Wersję papierową dokumentacji aplikacyjnej należy złożyć Urzędzie Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego w terminie do 5 dni roboczych od dnia wysłania wersji elektronicznej.

Szczegółowe informacje na temat konkursu znajdują się tutaj

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach Działania 1.4 Wzór na konkurencję (I etap) Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

O dotację mogą ubiegać się mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa prowadzące działalność na terytorium Polski Wschodniej. Konkurs dotyczy I etapu działania, w ramach którego zostaną przeprowadzone audyty wzornicze w firmach. Audyt obejmować będzie m.in.:

- analizę wzorniczą beneficjenta oraz jego otoczenia w zakresie oferty produktowej, technologii, struktury organizacyjnej, procesów komunikacji, strategii marketingowej, charakterystyki klientów i konkurencji oraz trendów rynkowych;

- analizę potrzeb beneficjenta w zakresie zarządzania wzornictwem;

- analizę oferty pod kątem wykorzystania wzornictwa i potencjału rynkowego beneficjenta.

Koszty kwalifikowane obejmują koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych związanych z przeprowadzeniem audytu wzorniczego i opracowaniem strategii wzorniczej. Wybór wykonawcy audytu wzorniczego przez wnioskodawcę musi nastąpić przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu to 100 000 zł, a maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Wsparcie stanowi pomoc de minimis.

Wnioski aplikacyjne w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem Generatora Wniosków, udostępnionego na stronie PARP, w terminie od 20.10.2015 r. do 30.12.2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się tutaj

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na wybór projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania 1.3.1 Wdrażanie innowacji przez MŚP Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Dofinansowaniu mogą podlegać projekty realizowane na terytorium makroregionu Polski Wschodniej dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R. Maksymalna kwota dotacji udzielona jednemu przedsiębiorcy to 7 mln zł, a minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 1 mln zł. Poziom dofinansowania: do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakup usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Kosztami kwalifikowanymi są koszty inwestycji początkowej, w tym m.in.:

- nabycie nieruchomości, w tym prawa użytkowania wieczystego, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

- nabycie robót i materiałów budowlanych;

- nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, które są niezbędne do wdrożenia własnych lub nabytych wyników prac B+R, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki: będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc, będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości, będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych, będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem oraz pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu.


Do kosztów kwalifikowanych w zakresie pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności zalicza się koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych oraz koszty zakupu usług doradczych związanych z inwestycją w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji np. w zakresie wzornictwa, przygotowania do wdrożenia, doradztwa technicznego związanego z wdrożeniem inwestycji (przygotowanie projektów technicznych, dokumentacji wdrożeniowej, analiz w zakresie niezbędnych prac dostosowawczych) oraz inne, jeżeli są niezbędne dla skutecznego przygotowania do wdrożenia.

O wsparcie mogą ubiegać się mikro, mali i średni przedsiębiorcy, kórzy: 

- zatrudniają co najmniej 5 pracowników w ostatnim roku obrotowym trwającym min. 12 miesięcy;

- osiągają przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 600 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym składany jest wniosek o dofinansowanie;

- należą od co najmniej 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego (którego definicja podana jest w szczegółowych informacjach o konkursie opublikowanych na stronie PARP). 


Wniosek o dofinansowanie należy złożyć w wersji elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków w terminie od 31.08.2015 r. do 30.10.2015 r.

 Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

W ramach poddziałania mikro, mali i średni przedsiębiorcy będą mogli otrzymać dotację na inwestycje związane z wdrożeniem wyników prac B+R, których efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Projekt może obejmować część badawczą, doradczą i inwestycyjną. Kosztami kwalifikowanymi mogą być:

1) w części badawczej - koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym: koszty personelu zaangażowanego w projekt, koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, koszty operacyjne (w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych);

2) w części doradczej – koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców;

3) w części inwestycyjnej - koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia).

Intensywność przyznanego wsparcia zależy od lokalizacji projektu i statusu przedsiębiorstwa i wynosi:

- w przypadku części badawczej projektu: 45% dla małego przedsiębiorstwa i 35% dla średniego przedsiębiorstwa;

- w przypadku części doradczej projektu: 50%;

- w przypadku części inwestycyjnej projektu: zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj. od 10% do 70%. 

Przyznane dofinansowanie może stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na usługi doradcze lub pomoc na prace rozwojowe. 

Przyjęto następujące wartości graniczne:

- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 000 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej: 450 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części doradczej: 500 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej, doradczej i inwestycyjnej: 20 000 000 zł.


Wnioski można składać w terminie od 31.08.2015 r. do 30.09.2015 r. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PARP. 

Informujemy, że Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Wsparcie będą mogły uzyskać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na zakup usługi polegającej na opracowaniu: nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji, nowego projektu wzorniczego, nowej lub znacząco ulepszonej usługi. Wykonawcą usług mogą być jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium RP, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o których mowa w art. 2 pkt. 9 lit. A-f ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Poziom dofinansowania wynosi maksymalnie 70% dla średnich przedsiębiorstw oraz maksymalnie 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw, a wartość wydatków kwalifikowanych powinna wahać się między 60 tys. zł a 400 tys. zł na jeden projekt. Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis. 

Wnioski o dofinansowanie będą przyjmowane przez PARP w terminie od 31.08.2015 r. do 30.12.2015 r.

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej PARP.

Informujemy, iż Departament Wdrażania Programów Operacyjnych Ministerstwa Gospodarki ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 „Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Dotację będą mogły uzyskać przedsiębiorstwa na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.  Wśród wydatków kwalifikujących się do wsparcia znajdują się m.in. koszty nabycia aparatury, sprzętu, technologii i innej infrastruktury, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług.

Intensywność przyznanego wsparcia zależy od rodzaju pomocy, lokalizacji projektu oraz statusu przedsiębiorcy i waha się:

- od 10% do 70% w przypadku pomocy regionalnej;

- od 25% do 45% w przypadku pomocy na prace rozwojowe;

- od 25% do 45% w przypadku pomocy de minimis.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych to 2 mln zł, a maksymalna 15 mln zł lub 20 mln zł (w zależności od rodzaju prowadzonych prac). 

Wnioski o dofinansowanie wraz z załącznikami należy składać w terminie od 1.09.2015 r. do 30.10.2015 r. w siedzibie Ministerstwa Gospodarki. Szczegółowe informacje wraz z dokumentami programowymi dostępne są tutaj.  

Informujemy, iż z dniem 14 maja 2015 r. uległ zmianie adres rejestrowy siedziby NYTKO Spółka Akcyjna. Nowy adres: Lubicz 17A lok. 75, 31-503 Kraków. Prosimy o kierowanie od dnia dzisiejszego korespondencji pocztowej pod wskazany adres.

Informujemy, iż Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020.

Wsparcie mogą uzyskać projekty, które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe. Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

 

Do wydatków kwalifikowanych zalicza się m.in.:

a) koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

b) koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Konkurs przeznaczony jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych wynosi 2 mln zł, a maksymalna 50 mln euro. Intensywność wsparcia jest następująca:

a) dla mikro i małych przedsiębiorstw:

- 70% w przypadku badań przemysłowych lub 45% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 80% dla badań przemysłowych lub 60% dla prac rozwojowych.

b) dla średnich przedsiębiorstw:

- 60% w przypadku badań przemysłowych lub 35% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 75% dla badań przemysłowych lub 50% dla prac rozwojowych.

Wnioski aplikacyjne można składać w terminie od 4 maja do 31 grudnia 2015 r., z zastrzeżeniem, iż konkurs podzielony jest na etapy. Etap konkursu obejmuje nabór wniosków w danym miesiącu kalendarzowym, ich ocenę formalną i merytoryczną oraz opublikowanie list projektów rekomendowanych i nierekomendowanych do dofinansowania. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie NCBR

Z przyjemnością informujemy, iż zdecydowaliśmy się udostępnić wszystkim Beneficjentom działania 6.1 POIG "Paszport do eksportu": Podręcznik rozliczania projektu w ramach działania 6.1 POIG. Opracowanie to było dotychczas dostępne jedynie dla Klientów, korzystających z naszych usług w zakresie rozliczenia dotacji w ramach ww. działania. Od dziś podręcznik jest ogólnodostępny, bezpłatnie na naszej stronie, pod nieniejszym linkiem. Zachęcamy do zapoznania się z udostępnionym opracowaniem.

Informujemy, iż Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości ogłosiło nabór wniosków w ramach działania 2.1.A MRPO 2007-2013 dla średnich przedsiębiorstw. Najważniejsze informacje:

  • wydatkami kwalifikowanymi w ramach przedmiotowego konkursu są wyłącznie zakupy nowych środków trwałych wraz z instalacją, przy czym leasing, jako forma finansowania wydatków, nie będzie dopuszczalny;
  • nabór będzie prowadzony od 16 marca do 15 kwietnia 2015 r.;
  • ostateczny termin na podpisanie umowy o dofinansowanie projektu to 30.09.2015 r., zakończenie rzeczowo - finansowe projektu musi nastąpić najpóźniej do 31.10.2015 r.;
  • Beneficjent będzie mógł złożyć wyłącznie wniosek o płatność końcową (brak możliwość składnia wniosków o płatność pośrednią), a wniosek o płatność końcową będzie należało złożyć w terminie 10 dni od zakończenia realizacji projektu.
 
Dotatkowe informacje można znaleźć tutaj.
W przypadku zainteresowania pozyskaniem ww. dofinansowania, prosimy o kontakt: 665 001 525 lub .

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Europejska zaakceptowała wszystkie programy operacyjne na nową perspektywę unijną 2014-2020. Ostatnie decyzje wydała w dniu dzisiejszym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR) oraz dziewięciu programów regionalnych (RPO) województw: zachodniopomorskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego, lubelskiego, podkarpackiego, małopolskiego oraz podlaskiego. Tym samym, można się spodziewać, że w ciągu 2-4 miesięcy zostaną zatwierdzone uszczegółowienia do wszystkich programów operacyjnych, a w ciągu 5-6 miesięcy od dziś rozpoczną się nabory wniosków o dotację dla przedsiębiorstw w nowej perspektywie funduszy europejskich 2014-2020. 

W przypadku chęci uzyskania dodatkowych informacji o nowej perspektywie unijnej, prosimy o kontakt: 665 001 525 lub .

Informujemy, iż przygotowaliśmy specjalną ofertę dla naszych dotychczasowych Klientów. W okresie od 1 lutego 2015 r. do 30 listopada 2015 r. nasi dotychczasowi Klienci (decyduje NIP przedsiębiorstwa), którzy skorzystali w ramach perspektywy unijnej 2007-2013 z naszych usług w zakresie pozyskania lub rozliczenia dotacji albo z innych usług, powiązanych z perspektywą unijną 2007-2013, na kwotę minimum 10.000 zł netto, będą mogli na życzenie otrzymać bezpłatną analizę i prezentację możliwości pozyskania dotacji w perspektywie unijnej 2014-2020 (po publikacji pełnej dokumentacji programowej dla danego województwa). A ponadto dla każdego dotychczasowego Klienta, który spełnił ww. warunki, przygotowaliśmy dedykowaną ofertę specjalną na sporządzenie pierwszego wniosku o dofinansowanie w ramach perspektywy unijnej 2014-2020 za opłatą wstępną 1 zł netto. Informację o tej ofercie zamieściliśmy w zakładce promocje.


Szczegóły dotyczące dedykowanej oferty, każdy dotychczasowy Klient NYTKO SA, może uzyskać kontaktując się z nami: tel. 665 001 525 lub 

Informujemy, że pojawiła się nowa możliwość pozyskania dofinansowania ze środków krajowych na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych – dofinansowanie wynosi 50% wydatków kwalifikowanych, a maksymalna wartość dotacji wynosi 50 000 zł. Pomoc ta jest udzielana jako pomoc de minimis i jej łączna wartość udzielona jednemu przedsiębiorcy nie może przekroczyć w bieżącym roku oraz dwóch poprzedzających go latach podatkowych równowartości 200 000 EUR.

Wydatkami kwalifikującymi się do wsparcia, są:

  • niezbędne usługi doradcze do pozyskania certyfikatu;
  • przygotowanie i tłumaczenie dokumentacji technicznej;
  • transport i ubezpieczenie próbek wyrobu i dokumentacji technicznej wysyłanych do badań certyfikacyjnych;
  • przeprowadzenie audytu;
  • przeprowadzenie badań certyfikacyjnych;
  • wystawienie i wydanie certyfikatu wyrobu.


W przypadku zainteresowania pozyskaniem ww. dofinansowania na uzyskanie certyfikatu wymaganego na rynkach zagranicznych, prosimy o kontakt: 665 001 525 lub

Wspaniałych świąt Bożego Narodzenia spędzonych w ciepłej, rodzinnej atmosferze, szampańskiej zabawy sylwestrowej oraz samych sukcesów w nadchodzącym roku, życzy swoim Klientom: NYTKO SA.

Informujemy, że biuro NYTKO SA w dniu 24 grudnia br. będzie czynne od godz. 9.00 do godz. 13.00. Natomiast w dniach 29-31 grudnia br. oraz 2 i 5 stycznia 2015 r. biuro będzie otwarte w naszych standardowych godzinach pracy, tj. od godz. 9.00 do godz. 17.00.

Informujemy, że ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - nabór z 2013 r. - zostało zatwierdzonych do dofinansowania dodatkowych 91 projektów. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/21659.pdf Tym samym, 50 projektów (spośród 55), przygotowanych przez NYTKO SA w ramach ww. naboru, uzyskało dofinansowanie (nasza skuteczność wyniosła 91%).

Informujemy, że  Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości opublikowała kolejny suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia zostały dodatkowo zatwierdzone 184 projekty. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (pobierz plik).

Informujemy, że w wyniku wygospodarowania dodatkowych środków zatwierdzony został suplement do protokołu z oceny wniosków złożonych w 2013 r. w ramach Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Do wsparcia dodatkowo zatwierdzonych zostało 319 projektów. Lista tych projektów dostępna jest na stronie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości http://poig.parp.gov.pl/files/74/108/207/273/329/19470.pdf

Informujemy, że trwa nabór wniosków w ramach III edycji konkursu GO GLOBAL – przedsięwzięcia pilotażowego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (NCBR), które ma pomagać innowacyjnym firmom z Polski, komercjalizującym wyniki badań naukowych i prac rozwojowych, w wejściu na rynki zagraniczne. Wszystkie firmy zainteresowane złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 00.

W związku z zakończeniem roku, zapraszamy do zapoznania się z aktualnym wykazem publikacji wydanych w ubiegłych latach przez NYTKO SA i Instytut Rozwoju Przedsiębiorstw.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów, pomyślności i satysfakcji w 2014 roku.
Zespół NYTKO SA

Informujemy, że dzień 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi w NYTKO SA.

Informujemy, że został ogłoszony nabór wniosków do Działania 2.1.A MRPO dla średnich przedsiębiorstw. Odbędzie się on w terminie od 29 maja do 27 czerwca 2013 r. Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronach MCP. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 06.

Informujemy, że planowany jest nabór wniosków do Działania 2.1.A MRPO dla średnich przedsiębiorstw. Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 06.  Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do współpracy.

Informujemy, że w czerwcu br. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 12 427 51 06.

Informujemy, że planowane opublikowanie nowelizacji Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007–2013, może nastąpić do końca maja br. Więcej informacji można uzyskać na stronie PARP oraz pod numerem telefonu 12 427 51 06.

Informuję, że rozpoczęliśmy realizację projektów opracowania Planów Rozwoju Eksportu i wniosków o dofinansowanie do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu" w ramach pierwszego naboru w 2013 r. Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 12 427 51 01 lub 12 427 51 06.

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia oraz zbliżającego się Nowego Roku, składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia wielu sukcesów, pomyślności i satysfakcji w 2013 roku.
Zespół NYTKO SA

Informujemy, że dzień 24 i 31 grudnia są dniami wolnymi w NYTKO SA.

Informujemy, iż nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach III rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 16 listopada 2012 roku. Zarejestrowano 603 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 108 795 985,39  PLN. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Informujemy, że dzisiaj (15.10.2012 r.) został ogłoszony nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Więcej informacji na temat naboru można znaleźć na stronach PARP. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerami telefonów: 12 427 51 06 lub 12 427 51 12.

Z przyjemnością informujemy, że ogłoszono wyniki w ramach I rundy naboru wniosków do Działania 6.1 POIG w 2012 r. Dotacja została przyznana 58 naszym Klientom, dla których sporządziliśmy PRE i wniosek o dofinansowanie. Stanowi to ok. 20% wszystkich przyznanych dotacji, zarówno pod względem ilościowym, jak i wartościowym. Wynik ten umacnia nas na pozycji lidera wśród firm doradczych, świadczących usługi w ramach Działania 6.1 POIG "Paszport do eksportu".

Informujemy, że 29 października rozpocznie się kolejny nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do współpracy. Informacje na temat dotacji znajdą Państwo w zakładce usługi, a także pod numerami telefonu: 12 427 51 06, 12 427 51 12 lub numerem ogólnopolskiej infolinii 6.1 PO IG: 801 61 76 44.

Informujemy, iż nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 24 sierpnia 2012 roku. Zarejestrowano 392 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 70 158 627,06 PLN. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Informujemy, że w październiku br. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 PO IG „Kredyt technologiczny”. Będzie to prawdopodobnie ostatnia szansa na pozyskanie wsparcia w wysokości do 4 mln zł na projekty inwestycyjne związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, mogą Państwo uzyskać pod numerami: 12 427 51 07 oraz 665 001 525, lub zapoznając się z naszą ofertą zamieszczoną w zakładce usługi. Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, że 6 sierpnia rozpocznie się kolejny nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych już teraz zapraszamy do współpracy. Informacje na temat dotacji znajdą Państwo w zakładce usługi, a także pod numerem telefonu: 12 427 51 06 lub numerem ogólnopolskiej infolinii 6.1 PO IG: 801 61 76 44.

Informujemy, iż nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG w ramach I rundy aplikacyjnej w 2012 roku został zamknięty 22 czerwca 2012 roku. Zarejestrowano 533 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę dofinansowania w wysokości 93 998 579,55 PLN. Więcej informacji można uzyskać tutaj.

Informujemy, że dzisiaj (04.06.2012 r.) rozpoczął się nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o wsparcie znajdą Państwo w zakładce usługi. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 06.

Informujemy, że 4 czerwca rozpocznie się nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Informacje na temat dotacji znajdą Państwo w zakładce usługi, a także pod numerem telefonu: 12 427 51 06 lub numerem ogólnopolskiej infolinii 6.1 PO IG: 801 61 76 44.

Informujemy, że w terminie od 11 czerwca do 6 lipca 2012 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania mogą Państwo uzyskać pod numerem: 665 001 525. Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, że  20 kwietnia 2012 r. zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego wprowadzające modyfikację zasad udzielania wsparcia w ramach Działania 6.1 PO IG Paszport do eksportu. Zgodnie z nowymi zasadami Wnioskodawca będzie składał jedynie wniosek o wsparcie na wdrożenie Planu rozwoju eksportu, w ramach którego będzie istniała możliwość sfinansowania kosztów przygotowania Planu rozwoju eksportu.

Informujemy, że 8 maja br. zostanie ogłoszony w województwie śląskim naboru wniosków o dofinansowanie na projekty inwestycyjne w ramach Poddziałania 1.2.3 RPO WSL "Innowacje w Mikroprzedsiębiorstwach i MŚP". Dotacja na wydatki inwestycyjne może wynieść nawet do 750 000 PLN. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania mogą Państwo uzyskać pod numerem: 665 001 525. Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy wszystkie firmy chcące rozwijać eksport do zapoznania się z naszymi usługami wspierającymi działalność na rynkach zagranicznych. Usługi te mogą być dofinansowane w wysokości 50% w ramach wdrażania Planu rozwoju eksportu.działalność

Informujemy, że pod koniec marca planowane jest ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie na inwestycje mające na celu wdrożenie wynalazku. Dotacja na wydatki inwestycyjne może wynieść nawet do 20 mln PLN. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania, mogą Państwo uzyskać pod numerem: 665 001 525. Zapraszamy do współpracy!

Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą publikacją naukową: "Zastosowanie luki w finansowaniu w projektach współfinansowanych z funduszy Unii Europejskiej". 

Informujemy, że w terminie od 6 lutego do 2 marca 2012 r. trwać będzie nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B.  Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania, mogą Państwo uzyskać pod numerem: 665 001 525. Zapraszamy do współpracy!

Informujemy, że w dniu 29 grudnia 2011 r. nastąpiło przekształcenie formy organizacyjno - prawnej naszej Firmy ze spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. 

Składamy Państwu najserdeczniejsze życzenia Świąt wypełnionych radością, niosących spokój i odpoczynek oraz Nowego Roku spełniającego wszelkie zamierzenia, pełnego optymizmu, szczęścia i powodzenia.

Zespół NYTKO sp. z o.o. 

Informujemy, że w terminie od 16 do 27 stycznia 2012 r. planowane jest rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.5.2 Wsparcie inwestycji w sektorze usług nowoczesnych. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości pozyskania dofinansowania, mogą Państwo uzyskać pod numerami: 600 291 212 oraz 665 001 525. Zapraszamy do współpracy! 

Informujemy, że już 02 stycznia 2012 r. rozpocznie się nabór wniosków do Działania 2.1 A MRPO dla mikroprzedsiębiorstw. Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o dofinansowanie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 10. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. 

Informujemy, że nabór wniosków do Działania 2.2 B MRPO potrwa tylko do końca grudnia 2011 r. Więcej informacji na temat zamknięcia naboru można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 10. 

Informujemy, że z początkiem grudnia br. planowane jest rozpoczęcie przez BGK naboru wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 „Kredyt technologiczny”. Będzie to ostatnia w tym roku szansa na pozyskanie wsparcia w wysokości do 4 mln zł na projekty inwestycyjne związane z wdrażaniem innowacyjnych technologii. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej, mogą Państwo uzyskać pod numerami: 12 427 51 12 oraz 662 270 703, lub zapoznając się z naszą ofertą zamieszczoną w zakładce usługi. Zapraszamy do współpracy! 

Informujemy, że nabór do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu" został skrócony i potrwa tylko do 21 października 2011 r do godziny 16:30.   Więcej informacji na temat zamknięcia naboru można uzyskać tutaj lub pod numerem telefonu: 12 427 51 02. 

Informujemy, że już 17 października rozpocznie się nabór wniosków do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy. Informacje na temat dotacji znajdą Państwo w zakładce usługi, a także pod numerem telefonu: 12 427 51 02 lub ogólnopolskiej infolinii 6.1 PO IG: 801 61 76 44. 

Z przyjemnością informujemy, iż 17 października br. otworzymy nasze nowe biuro we Wrocławiu. Będzie się ono mieściło przy ul. Władysława Jagiełły 5/3. Otwarcie nowego biura jest efektem rozwoju działalności Firmy w regionie Dolnego Śląska i Wielkopolski. Pozwoli ono nam rozszerzyć zakres świadczonych usług,  jak również wzmocni naszą pozycję rynkową. 

Informuje, iż nabór wniosków prowadzony do I etapu Działania 6.1 POIG w ramach II rundy aplikacyjnej w 2011 roku został zamknięty 29 czerwca 2011 roku. Więcej informacji można uzyskać tutaj. 

Informujemy, że nabór do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu" został skrócony i potrwa tylko do 29 czerwca 2011 rRejestracji wniosku można dokonać w Generatorze Wniosków do 29 czerwca 2011 r. do godziny 23:59. Więcej informacji na temat zamknięcia naboru można uzyskać tutaj lub pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Już 20 czerwca rozpocznie się nabór do Działania 6.1 PO IG "Paszport do eksportu". Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o wsparcie znajdą Państwo w zakładce usługi. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Informujemy, że w lipcu br. rozpocznie się ostatni nabór wniosków o przyznanie bezzwrotnej dotacji na projekty inwestycyjne dla średnich przedsiębiorstw w ramach działania 2.1.A MRPO. Wszystkich przedsiębiorców zainteresowanych otrzymaniem dotacji zapraszamy do kontaktu: 12 427 51 10. 

Informujemy, że uruchomiliśmy podstronę z katalogiem targów zagranicznych.Zapraszamy! 

Informujemy, że dzień 02.05.2011 r. będzie w Firmie NYTKO dniem wolnym od pracy. Zapraszamy do kontaktu w środę 04.05.2011 r. 

Informujemy, że MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". O wsparcie projektów inwestycyjnych mogą ubiegać się małe przedsiębiorstwa spełniające wymogi określone w Regulaminie konkursu. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu oraz naszej ofercie można uzyskać na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu: 12 427 51 01

Informujemy, że 11 marca upłynął ostateczny termin rejestracji wniosków do I i II etapu Działania 6.1. POIG „Paszport do eksportu”. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w kolejnej rundzie aplikacyjnej (czerwiec 2011 r.) już teraz zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu i naszej ofercie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Informujemy, że 21 lutego rozpoczął się nabór wniosków do Działania 6.1 POIG. "Paszport do eksportu". Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu oraz naszej ofercie można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu: 801 61 76 44 (801 61 PO IG). 

Z przyjemnością informujemy, że w III naborze wniosków w 2010 r. w ramach Działania 6.1 POIG, ponad 80 naszych klientów otrzymało dotację. (I etap i II etap). 

Informujemy, że uruchomiliśmy infolinię dotyczącą Działania 6.1 PO IG. Nasz ekspert czeka na Państwa pytania w dni robocze od 9.00 do 17.00 pod numerem telefonu: 801 61 76 44 (801 61 PO IG). Zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania ze środków unijnych! 

Informujemy, że dzień 24.12.2010 r. będzie w Firmie NYTKO dniem wolnym od pracy. 

nformujemy, że zostały podane planowane terminy przyszłorocznych naborów w ramach Działania 6.1 PO IG.  Najbliższy nabór planowany jest  od 21 lutego do 11 marca 2011 roku. Kolejne dwa: od 20 czerwca do 8 lipca 2011 roku oraz17 października do 4 listopada 2011 lub do wyczerpania alokacji na konkurs. Wszyskich zainteresowanych pozyskaniem dotacji w ramach Działania 6.1 PO IG zapraszamy do współpracy.

Zapraszamy do zapoznania się z informacją o terminach konkursów planowanych do ogłoszenia w roku 2011 w ramach 2 Osi priorytetowej Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Starszy Konsultant ds. funduszy europejskich w Dziale Doradztwa Finansowego. Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w zakładce Kariera. 

Przypominamy, że cały czas trwa nabór do Działania 2.2 "Wsparcie komercjalizacji badań naukowych", Schemat B "Projekty inwestycyjne przedsiębiorstw z zakresu B+R". Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy

Informujemy, że wczoraj, 22 listopada 2010 o godzinie 16:00 zakończył się nabór wniosków dla mikroprzedsiębiorstw w ramach Działania 2.1 MRPO Schemat A. 

Obecnie poszukujemy kandydatów na stanowisko: Młodszy Konsultant ds. rozwoju eksportu w Dziale Doradztwa Stategicznego. Więcej informacji na temat rekrutacji można uzyskać w zakładce Kariera. 

Informujemy, iż Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłosiła nabór wniosków do Działania 8.2 PO IG "Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B". Wnioski należy składać w terminie od 29 października 2010 r. do 30 listopada 2010 r. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy
Obecnie poszukujemy kandydatów z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym na stanowiska: Konsultant ds. funduszy europejskich w Dziale Doradztwa Finansowego oraz Konsultant  ds. rozwoju eksportu w Dziale Doradztwa Strategicznego. Więcej informacj na temat rekrutacji można uzyskać w zakładce Kariera. 

Informujemy, że MAŁOPOLSKIE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa w ramach Działania 2.1 "Rozwój i podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw", Schemat A "Bezpośrednie wsparcie inwestycji w MŚP". O wsparcie projektów inwestycyjnych mogą ubiegać się mikroprzedsiębiorcy z Małopolski. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu oraz naszej ofercie można uzyskać na naszej stronie internetowej lub pod numerem telefonu: 12 427 51 01

Z przyjemnością informujemy, że 7 wniosków przygotowanych przez naszą Firmę w ramach konkursu nr MCP/2.1.A/6.2010 dla małych przedsiębiorstw zostało pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym i wszyscy przedsiębiorcy uzyskali dotację (Informacja). Dla naszych klientów pozyskaliśmy 4 mln zł, co stanowi około 4% wartości wszystkich przyznanych dotacji. 

Informujemy, że 8 października upłynął ostateczny termin rejestracji wniosków do I i II etapu Działania 6.1. POIG „Paszport do eksportu”. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w kolejnej rundzie aplikacyjnej, która planowana jest na luty 2011 r., już teraz zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu i naszej ofercie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Już w piątek kończy się nabór do Działania 6.1 PO IG. Dlatego też, tydzień ten jest ostatnim na podjęcie decyzji o uczestnictwie w tym działaniu. Aby rozpocząć współpracę wystarczy skontaktować się z naszym konsultantem pod numerem telefonu: 12 427 51 01 i poprosić o ofertę specjalną. W ciągu maksymalnie 1 dnia roboczego przygotujemy dla Państwa wniosek o dotację. Zapraszamy do współpracy. 

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie wnioski przygotowane przez naszą Firmę w II naborze wniosków w 2010 r. w ramach I etapu działania 6.1 POIG, zostały pozytywnie ocenione pod względem merytorycznym i wszyscy przedsiębiorcy uzyskali dotację (Informacja). 

Informujemy, że został ogłoszony III nabór wniosków w 2010 roku do działania 6.1 PO IG. Termin naboru: od 20 września do 8 października 2010 r. Wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców zapraszamy do współpracy. Szczegóły w zakładce Usługi

Informujemy, że 20 września rozpocznie się nabór wniosków do Działania 6.1 POIG. "Paszport do eksportu". Więcej informacji na temat dotacji, kosztów kwalifikowanych oraz sposobu ubiegania się o wsparcie znajdą Państwo na naszej stronie internetowej. Wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu oraz naszej ofercie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01.

Informujemy, że 21 czerwca o godzinie 15:30 upłynął ostateczny termin składania wniosków do I i II etapu Działania 6.1. POIG „Paszport do eksportu”. Po raz kolejny przygotowaliśmy dla naszych klientów kilkadziesiąt wniosków. Dziękujemy za okazane nam zaufanie. Jednocześnie, wszystkich zainteresowanych złożeniem wniosku w kolejnej rundzie aplikacyjnej, która planowana jest na wrzesień br., już teraz zapraszamy do współpracy. Więcej informacji o działaniu i naszej ofercie można uzyskać pod numerem telefonu: 12 427 51 01. 

Z przyjemnością informujemy, że wszystkie 41 wniosków przygotowanych przez naszą Firmę w I naborze wniosków w 2010 r. w ramach I etapu Działania 6.1 POIG zostało pozytywnie ocenionych pod względem merytorycznym i wszyscy przedsiębiorcy uzyskali dotację (Informacja). 

Informujemy, że PARP ogłosiła kolejny nabór wniosków w ramach Działania 6.1 POIG. Termin naboru: od 31 maja do 18 czerwca 2010 r. Wszystkich mikro, małych i średnich przedsiębiorców zapraszamy do współpracy. Szczegóły w zakładce Usługi

Z przyjemnością informujemy, że dla naszego Klienta pozyskaliśmy dotację w wysokości 9,1 mln na utworzenie i wyposażenie Centrum Badawczo- Rozwojowego w ramach działania 4.5.2 POIG (Informacja). 

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

22 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.