Zapraszamy do kontaktu: +48 12 427 51 12 lub .

 


Od niemal 10 lat zajmujemy się opracowywaniem profesjonalnych strategii i planów rozwoju polskich przedsiębiorstw.

Aktualnie oferujemy Państwu usługę opracowania strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorcy w ramach Poddziałania 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. Strategia przygotowywana jest w odniesieniu do grupy przedsiębiorstw biorących udział w Projekcie i składa się z dwóch następujących poziomów:

  • Poziom I – dotyczący grupy przedsiębiorstw, zawierający m.in. analizę grupy;
  • Poziom II – dotyczący indywidualnego przedsiębiorstwa, zawierający:

- analizę możliwości przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji działalności;

- określenie celów przedsiębiorstwa w zakresie internacjonalizacji;

- wskazanie rynków docelowych dla działalności eksportowej oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów/grup odbiorców na rynkach zagranicznych;

- przedstawienie koncepcji wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym;

- wskazanie zagranicznych kontraktów handlowych planowanych do podpisania przez przedsiębiorstwo w wyniku wsparcia w zakresie internacjonalizacji;

- wskazanie inicjatyw wspierających osiągnięcie założonych celów w zakresie internacjonalizacji;

- opis udziału przedsiębiorstwa w misjach gospodarczych (cel, charakter oraz planowane rezultaty);

- rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki itd.);

- propozycję możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej;

- strategię zarządzania ryzykiem eksportowym w tym propozycje instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe;

- informację w jaki sposób projekt przyczyni się do wsparcia działalności eksportowej przedsiębiorstwa;

- syntetyczne przedstawienie proponowanej strategii biznesowej, obejmującej informacje z zakresu: kluczowi partnerzy, kluczowe działania, kluczowe zasoby,

- oferowane wartości, relacje z klientami, kanały dystrybucji, segmenty klientów, struktura kosztów, struktura (źródła) przychodów;

- syntetyczny harmonogram i kosztorys wdrażania projektu z wyszczególnieniem wydatków kwalifikowanych;

- kalkulację opłacalności wdrożenia zaproponowanej strategii biznesowej (zawierającej projekcję przychodów w wariantach pesymistycznym, neutralnym i optymistycznym);

określenie celów szczegółowych obrazujących postęp wdrażania strategii biznesowej, sposobu ich pomiaru oraz odpowiedzialności realizacyjnej tych celów;

- informację o podejmowanych działaniach promocyjnych, w tym wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych. 

 


Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi listami referencyjnymi od naszych Klientów, dostępnymi w zakładce Referencje.

Kontakt

dr Marcin Nytko
T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.