Dotacje dla firm z województwa małopolskiego

Firmy z województwa małopolskiego mają możliwość otrzymania dotacji w perspektywie 2014-2020 w ramach:

Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020;

- Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

 

Poniżej prezentujemy działania obu programów. Wybraliśmy te, z których mogą bezpośrednio skorzystać małopolskie przedsiębiorstwa i w ramach których pozyskujemy i rozliczamy dotacje.


PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

 

OŚ PRIORYTETOWA I: WSPARCIE PROWADZENIA PRAC B+R PRZEZ PRZEDSIĘBIORSTWA

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa.

Opis projektu

Wyszczególniono 2 typy projektów:

1. wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych – realizowane przez MŚP;

2. wsparcie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych – realizowane przez duże przedsiębiorstwa.

 

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe (projekty, w których nie przewidziano prac rozwojowych nie mogą uzyskać dofinansowania).

 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c)sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników tych badań lub prac w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych lub prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych badań lub prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe wydatki kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego.

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna: 2 000 000 zł.

Maksymalna: 50 000 000 euro. 

Intensywność pomocy

Mikro i małe przedsiębiorstwa:

- 70% w przypadku badań przemysłowych lub 45% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 80% dla badań przemysłowych lub 60% dla prac rozwojowych.

Średnie przedsiębiorstwa:

- 60% w przypadku badań przemysłowych lub 35% w przypadku prac rozwojowych;

- w przypadku szerokiego rozpowszechniania wyników projektu: 75% dla badań przemysłowych lub 50% dla prac rozwojowych.

Duże przedsiębiorstwa: aktualnie nie określono.

Dofinansowanie stanowi pomoc publiczną na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności. 

Możliwość korzystania z zaliczek  

Tak.

Planowany termin naborów

W przypadku projektów realizowanych przez MŚP:

Ogłoszenie konkursu: 1 września 2017 r. Termin naboru wniosków: od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

W przypadku projektów realizowanych przez duże przedsiębiorstwa:

Ogłoszenie konkursu: 1 września 2017 r. Termin naboru wniosków: od 2 października 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

W przypadku projektów realizowanych przez MŚP w regionach słabiej rozwiniętych:

Ogłoszenie konkursu: 28 kwietnia 2017 r. Termin naboru wniosków: od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.

W przypadku projektów realizowanych przez MŚP posiadających Seal of Excellence:

Ogłoszenie konkursu: 15 maja 2017 r. Termin naboru wniosków: od 19 czerwca 2017 r. do 29 grudnia 2017 r.

Alokacja środków

2,2 mld zł łącznie w konkursach dedykowanych MŚP;

750 mln zł łącznie w konkursach dedykowanych dużym przedsiębiorstwom.

 Uwagi

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej, będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Wsparcie otrzymają projekty w zakresie wskazanych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji[1].

Projekty powinny być powiązane z jedną z wybranych dziedzin nauki, zgodnie z listą według klasyfikacji OECD[2].

Za szerokie rozpowszechnianie wyników projektu, będące podstawą do zwiększenia poziomu dofinansowania, uznaje się prezentacje wyników projektu:

a) podczas konferencji technicznych lub naukowych;

b) w formie publikacji w czasopismach naukowych i technicznych;

c) za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskania wyników badań;

d) za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Poddziałanie 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa.

Opis projektu

Wsparcie będzie udzielane na realizację eksperymentalnych prac rozwojowych – weryfikacji nowych rozwiązań w warunkach zbliżonych do rzeczywistych i operacyjnych.

 

Dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się beneficjenta do wdrożenia wyników projektu, rozumianego jako:

a) wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu;

b) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy praw własności przemysłowej w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę;

c) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac rozwojowych w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac rozwojowych nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie
z aparatury), zakup materiałów (surowców, odczynników) i sprzętu laboratoryjnego;

Koszty pośrednie: koszty wynajmu i utrzymania budynków, koszty administracyjne (np. materiałów biurowych).

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna:

- 5 000 000 zł dla MŚP;

- 20 000 000 zł dla dużych przedsiębiorstw.

Maksymalna: 50 000 000 euro. 

Intensywność pomocy

Mikro i małe przedsiębiorstwa: 45% lub 60% w przypadku otrzymania premii z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników projektu.

Średnie przedsiębiorstwa: 35% lub 50% w przypadku otrzymania ww. premii.

Przedsiębiorstwa inne niż MŚP: 25% lub 40% w przypadku otrzymania ww. premii.

Możliwość korzystania z zaliczek  

Tak.

Planowany termin naborów

Nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Alokacja środków

Kwota alokacji środków zostanie określona wraz z ogłoszeniem nowego konkursu.

Uwagi

Wnioskodawca może powierzyć realizację części prac w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej, będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Wsparcie otrzymają projekty w zakresie wskazanych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Projekty powinny być powiązane z jedną z wybranych dziedzin nauki, zgodnie z listą według klasyfikacji OECD.

Za szerokie rozpowszechnianie wyników projektu, będące podstawą do zwiększenia poziomu dofinansowania, uznaje się prezentacje wyników projektu:

a) podczas konferencji technicznych lub naukowych;

b) w formie publikacji w czasopismach naukowych i technicznych;

c) za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających

d) swobodny dostęp do uzyskania wyników badań;

e) za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Beneficjenci

- przedsiębiorstwa;

- konsorcja przedsiębiorstw.

Opis projektu

Programy sektorowe służą realizacji dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż/sektorów gospodarki. Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Dofinansowanie będą projekty, które obejmują badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe.

W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.

Realizowane są projekty B+R w ramach programów sektorowych:

- PBSE (sektor elektroenergetyczny),

- IUSER (sektor elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych),

- INNOCHEM (sektor chemiczny),

- INNO-NEURO-PHARM (sektor farmaceutyczny),

- Innowacyjny Recykling (sektor recyklingu surowców mineralnych i drewna),

- WoodINN (sektor leśno-drzewny i meblarski),

- GAMEINN (sektor produkcji gier wideo),

- INNOSBZ (sektor systemów bezzałogowych),

- INNOSTAL (sektor stalowy).

Przykładowe koszty kwalifikowane:

Koszty bezpośrednie: wynagrodzenia, podwykonawstwo, koszty aparatury oraz wartości niematerialnych i prawnych (amortyzacja, odpłatne korzystanie
z aparatury), zakup materiałów (np. odczynników, surowców), koszty utrzymania linii technologicznych, wynajem powierzchni laboratoryjnej);

Koszty pośrednie: koszty administracyjne (np. usług księgowych).

Wartość wydatków kwalifikowanych

W zależności od programu i wielkości przedsiębiorstwa będącego liderem, przykład:

- w grupie A (liderem konsorcjum jest duże, średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo): minimalna – 10 000 000 zł, maksymalna – 50 000 000 zł;

- w grupie B (liderem konsorcjum jest średnie, małe lub mikro przedsiębiorstwo): minimalna – 1 000 000 zł, maksymalna – 7 500 000 zł. 

Intensywność pomocy

Od 25% do 80%, w zależności od typu projektu i rodzaju beneficjenta.

Możliwość korzystania z zaliczek  

Tak.

Planowany termin naborów

Dla programu PBSE:

Ogłoszenie konkursu: 1 sierpnia 2017 r.

Termin naboru: 2 października 2017 r. - 1 grudnia 2017 r.

Dla programu INNOSBZ:

Ogłoszenie konkursu: 16 sierpnia 2017 r.

Termin naboru: 16 października 2017 r. - 18 grudnia 2017 r.

Dla programu INNOSTAL:

Ogłoszenie konkursu: 7 sierpnia 2017 r.

Termin naboru: 9 października 2017 r. - 8 grudnia 2017 r.

Dla programu IUSER:

Ogłoszenie konkursu: 28 grudnia 2017 r.

Termin naboru: 19 marca 2018 r. - 21 maja 2018 r.

Alokacja  środków

120 mln zł dla programu PBSE;

50 mln zł dla programu INNOSBZ;

95 mln zł dla programu INNOSTAL;

150 mln zł dla programu IUSER.

Uwagi

Przedsiębiorca może powierzyć realizację części prac B+R w projekcie podwykonawcy. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

- 60% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

- 50% wartości kosztów kwalifikowanych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Podwykonawstwo części prac merytorycznych można zlecać wyłącznie uczelni publicznej, państwowemu instytutowi badawczemu, instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej, będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Wsparcie otrzymają projekty w zakresie wskazanych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Projekty powinny być powiązane z jedną z wybranych dziedzin nauki, zgodnie z listą według klasyfikacji OECD.

OŚ PRIORYTETOWA II: WSPARCIE OTOCZENIA I POTENCJAŁU PRZEDSIĘBIORSTW DO PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI B+R+I

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Ministerstwo Rozwoju.

Beneficjenci

- przedsiębiorstwa;

- konsorcja przedsiębiorstw.

Opis projektu

Wsparcie obejmuje tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służy tworzeniu innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach oraz tworzenia centrów badawczo-rozwojowych.

Inwestycje infrastrukturalne mogą być uzupełnione o działania związane z rozwojem umiejętności pracowników obsługujących nową aparaturę badawczą (w ramach cross financingu).

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalnie: 2 000 000 zł.

Maksymalnie: 15 000 000 zł lub 20 000 000 zł (w zależności od rodzaju prowadzonych prac).

Intensywność pomocy

Wsparcie może zostać zakwalifikowane jako pomoc regionalna, pomoc na prace rozwojowe lub pomoc de minimis

W przypadku pomocy regionalnej: zgodnie z mapą pomocy regionalnej: do 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw, do 60% dla średnich przedsiębiorstw, do  50% dla pozostałych podmiotów.

W przypadku pomocy na prace rozwojowe: 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw i 25% dla pozostałych podmiotów.

W przypadku pomocy de minimis: 45% dla mikro i małych przedsiębiorstw, 35% dla średnich przedsiębiorstw i 25% dla pozostałych podmiotów.

Możliwość korzystania z zaliczek  

Tak.

Planowany termin naborów

20 listopada 2017 r. - 19 stycznia 2018 r.

Alokacja  środków

150 mln zł.

Uwagi

Podstawą oceny projektu jest agenda badawcza, którą przedsiębiorstwo będzie realizować z wykorzystaniem infrastruktury badawczej wybudowanej lub zmodyfikowanej w ramach projektu. W szczególności agenda badawcza powinna zawierać następujące elementy:

a) główne innowacyjne obszary badawcze;

b) indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu;

c) główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe.

Realizacja agendy badawczej przez przedsiębiorstwo będzie monitorowana w trakcie realizacji projektu oraz oceniana po jego zakończeniu. Niezrealizowanie agendy badawczej przez przedsiębiorstwo skutkuje obowiązkiem proporcjonalnego zwrotu dofinansowania.

Czynnikami decydującymi o przyznaniu wsparcia będą m.in.: plan wykorzystania wytworzonej infrastruktury, poziom nakładów na działalność B+R, wielkość zatrudnienia pracowników zaangażowanych w działalność B+R

Wsparcie otrzymają projekty w zakresie wskazanych Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis projektu

Wsparcie udzielane na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniających się do rozwoju ich produktów (wyrobów i usług).

Przedmiotem wsparcia jest zakup usługi związanej z opracowaniem nowego produktu lub usługi, projektu wzorniczego, nowej technologii produkcji albo znaczącym ulepszeniem wyrobu końcowego lub technologii produkcji. Wsparcie obejmuje projekty dotyczące: innowacji realizowanych przez firmy przemysłowe, innowacji w sektorze usług o wysokim stopniu zaawansowania technologicznego, a także innowacji nietechnologicznych. Usługi nabywane z wykorzystaniem bonów na innowacje powinny uwzględniać kontekst lokalny obszaru funkcjonowania przedsiębiorstwa, specyfikę tego przedsiębiorstwa oraz uwarunkowania w jakich ono funkcjonuje (wsparcie „szyte na miarę”). Projekty powinny umożliwiać włączanie w proces tworzenia nowych produktów i usług ich końcowych użytkowników, w celu zbadania odbioru projektowanych innowacji przez rynek.

Wydatki kwalifikowane: zakup usługi, materiały niezbędne do wyświadczenia usługi, zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (jeśli usługa ta towarzyszy usłudze związane z opracowaniem innowacji).

Wartość wydatków kwalifikowanych

- minimalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt: 60 000 zł;

- maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych na jeden projekt: 400 000 zł.

Intensywność pomocy

- 70% dla średnich przedsiębiorstw;

- 80% dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Dofinansowanie stanowi pomoc de minimis.

Możliwość korzystania z zaliczek  

Nie.

Planowany termin naborów

Ogłoszenie konkursu: 8 maja 2017 r.

Termin naboru: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r.

Alokacja środków

65 mln zł (konkurs).

Uwagi

Planuje się, że wspartych zostanie ok. 1 500 przedsiębiorstw w zakresie opracowania wyrobu, usługi, projektu wzorniczego, co będzie stanowiło innowację produktową oraz ok. 800 przedsiębiorstw w zakresie opracowania technologii produkcji, co będzie stanowiło innowację procesową.

Wykonawcą usługi na rzecz MŚP mogą być jednostki naukowe, posiadające siedzibę na terytorium RP, które posiadają przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o których mowa w art. 2 pkt. 9 lit. A-f ustawy z dnia 30.04.2010 r. o zasadach finansowania nauki.

Opracowanie nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, projektu wzorniczego stanowi innowację produktową - nowość rezultatów projektu jest rozumiana jako znacząca zmiana, wskaźniki jakościowe i ilościowe odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na polskim rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

Opracowanie technologii, sposobu świadczenia usług stanowi innowację procesową - nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie procesu tj. metody produkcji lub dostawy, sposobu świadczenia usług i ma pozytywny wpływ na cykl produkcyjny w przedsiębiorstwie lub znaczące podniesienie jakości świadczonych usług.

Rezultat projektu powinien być innowacyjny (innowacyjność co najmniej na poziomie przedsiębiorstwa lub co najmniej w skali polskiego rynku).

Poddziałanie 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis projektu

Wsparcie będzie udzielane mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom na pokrycie kosztów związanych z uzyskaniem i realizacją ochrony praw własności przemysłowej.

Wsparcie służy pokryciu kosztów zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego (z wyłączeniem zgłoszenia dotyczącego ochrony na terytorium Polski) oraz kosztów związanych z ochroną własności przemysłowej, a także prowadzeniem analiz czystości patentowej (freedom-to-operate), które są niezbędnym elementem skutecznej komercjalizacji technologii. Wsparcie obejmuje również działania zmierzające do wzmocnienia pozycji polskich przedsiębiorstw w sporach dotyczących obrony praw własności przemysłowej prowadzonych przed właściwymi organami administracyjnymi.

Wyszczególniono 2 typy projektów:

1. działania związane z uzyskaniem ochrony własności przemysłowej i komercjalizacją przedmiotów zgłoszenia, tj.: patentów, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz praw z rejestracji na wzory przemysłowe;

2. działania związane z realizacją ochrony własności przemysłowej w związku z wszczęciem i prowadzeniem postępowania w zakresie:

a. unieważnienia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji;

b. stwierdzenia wygaśnięcia patentu, prawa ochronnego na wzór użytkowy albo prawa z rejestracji.

 

Rodzaje kosztów kwalifikowanych:

a) przygotowanie dokumentacji zgłoszeniowej wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika uprawnionego do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

b) zgłoszenie przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego do właściwego organu ochrony własności przemysłowej, a następnie prowadzenie postępowania przed tym organem;

c) prowadzenie postępowania w celu obrony prawa, w związku z wniesieniem zarzutów w trakcie rozpatrywania zgłoszenia lub wniesieniem sprzeciwu po przyznaniu prawa;

d) pokrycie kosztów tłumaczenia przysięgłego na język polski dokumentacji niezbędnej do przedłożenia w UPRP; - pokrycie kosztów tłumaczenia, w tym tłumaczenia przysięgłego, dokumentacji niezbędnej do zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego oraz prowadzenia postępowania przed właściwym krajowym, regionalnym, unijnym lub międzynarodowym organem ochrony własności przemysłowej; - pokrycie kosztów zakupu analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej; - pokrycie kosztów uzyskania wstępnego orzeczenia rzecznika patentowego o zdolności patentowej wynalazku lub zdolności ochronnej wzoru użytkowego.

Wartość wydatków kwalifikowanych

- minimalna wartość projektu: 10 000 zł;

- maksymalna wartość projektu: 1 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Do 50%.

Możliwość korzystania z zaliczek  

Tak.

Planowany termin naborów

Ogłoszenie konkursu: 11 kwietnia 2017 r.

Termin naboru: od 16 maja 2017 r. do 28 grudnia 2017 r.

Alokacja środków

50 mln zł (konkurs).

Uwagi

Nie ma możliwości ubiegania się o wsparcie na zastrzeżenie znaku towarowego.

OŚ PRIORYTETOWA III: WSPARCIE INNOWACJI W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 

Beneficjenci

- przedsiębiorstwa;

- konsorcja przedsiębiorstw.

Opis projektu

Wsparcie projektów, obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych produktów lub usług z zachowaniem preferencji dla Krajowych Inteligentnych Specjalizacji.

Celem wdrożenia wyników prac B+R oraz efektem projektu musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług.

Projekt może obejmować część badawczą, doradczą i inwestycyjną. Elementem projektu może być również opracowanie projektu wzorniczego.

Koszty kwalifikowane:

1) w części badawczej - koszty eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym:

a) koszty personelu (badaczy, techników zaangażowanych w projekt);

b) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy;

c) koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu i niezbędne do wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych.

2) W części doradczej – koszty usług doradczych koniecznych do wdrożenia prac B+R, świadczonych przez zewnętrznych doradców.

3) W części inwestycyjnej - koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne. Koszty związane z nabyciem nieruchomości niezabudowanej, nabyciem bądź wytworzeniem nieruchomości zabudowanej oraz zakupem robót i materiałów budowlanych łącznie nie mogą przekroczyć 20% kosztów kwalifikujących się do wsparcia.

Wartość wydatków kwalifikowanych

- minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 10 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu: 50 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na eksperymentalne prace rozwojowe: 1 000 000 zł;

- maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych na doradztwo: 1 000 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej: 450 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części doradczej: 500 000 zł;

- maksymalna kwota dofinansowania części badawczej, doradczej i inwestycyjnej: 20 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Część badawcza:

- 45% dla małego przedsiębiorstwa;

- 35% dla średniego przedsiębiorstwa.

Część doradcza:

- 50%.

Część inwestycyjna:

- zgodnie z mapą pomocy regionalnej.

Przyznane dofinansowanie może stanowić regionalną pomoc inwestycyjną, pomoc na usługi doradcze lub pomoc na prace rozwojowe.

Możliwość korzystania z zaliczek  

Tak.

Planowany termin naborów

Ogłoszenie konkursu: 2 sierpnia 2017 r. Termin naboru: 5 września 2017 r. - 28 lutego 2018 r.

Alokacja środków

750 mln zł.

Uwagi

Do dofinansowania będą mogły być rekomendowane jedynie projekty o innowacyjności produktowej minimum na skalę kraju.

Podczas oceny merytorycznej punktowane będą m.in.: stopień innowacyjności produktu i potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (są to kryteria rozstrzygające).

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis projektu

Wsparcie otrzymają projekty polegające na wdrażaniu innowacji o charakterze technologicznym, przy czym przez nową technologię należy rozumieć technologię w postaci prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, która umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych, od dotychczas wytwarzanych w RP towarów, procesów lub usług i która nie jest stosowana w świecie dłużej niż 5 lat.

Wsparcie będzie udzielone w formie premii technologicznej wypłacanej po zakończeniu realizacji projektu, z przeznaczeniem na spłatę kredytu na innowacje technologicznie (zaciągniętego w banku komercyjnym).

Wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna kwota premii technologicznej – 6 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej:

- od 35 do 70% dla mikro i małych przedsiębiorstw;

- od 25 do 60% dla średnich przedsiębiorstw.

Możliwość korzystania z zaliczek  

Nie.

Planowany termin naborów

Aktualnie nie określono.

Alokacja środków

Będzie podana wraz z ogłoszeniem nowego naboru.

Uwagi

Brak.

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand 

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Opis projektu

Wsparcie będzie udzielane przedsiębiorcom uczestniczącym w branżowych programach promocji oraz programach promocji o charakterze ogólnym. Instrument ukierunkowany jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw:

- posiadających innowacyjny produkt/usługę (markę produktową, która ma szanse stać się marką globalną, rozpoznawalną na rynkach zagranicznych);

- prowadzących działalność eksportową;

- prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub które zakupiły/ wdrożyły odpowiednie rozwiązania innowacyjne.

Wydatki kwalifikowane:

a) wydatek wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego (do 50% - pomoc publiczna);

b) pozostałe wydatki objęte są pomocą de minimis (do 50%) tj. koszty: delegacji i zakwaterowania pracowników przedsiębiorcy uczestniczącego w targach i misjach gospodarczych; transportu i ubezpieczenia w związku z udziałem w targach; opłaty rejestracyjnej, w tym rezerwacji miejsca wystawowego na targach; wpisu do katalogu targowego; udziału w seminariach, kongresach i konferencjach; informacyjno-promocyjne projektu.

Wartość wydatków kwalifikowanych

 Maksymalna wartość projektu: 1 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Od 50 do 85%.

Wsparcie może być zakwalifikowane jako pomoc de minimis lub pomoc publiczna.

W przypadku finansowania całości wydatków pomocą de minimis:

- do 85% dla mikroprzedsiębiorstw;

- do 80% dla małych przedsiębiorstw;

- do 75% dla średnich przedsiębiorstw.

Możliwość korzystania z zaliczek  

Tak.

Planowany termin naborów

Aktualnie nie określono.

Alokacja środków

Będzie podana wraz z ogłoszeniem nowego naboru.

Uwagi

Brak.

Tekst PO IR 2014-2020 można pobrać tutaj, a szczegółowy opis osi priorytetowych dostępny tutaj.

 


[1] W dokumencie Krajowa Inteligentna Specjalizacja (stanowiącym część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw), przyjętym w dniu 8 kwietnia 2014 r. wskazano specjalizacje będące priorytetami w zakresie polityki naukowej i innowacyjnej kraju do 2020 r. Określono 18 następujących specjalizacji: (1) Technologie inżynierii medycznej, w tym biotechnologie medyczne, (2) Diagnostyka i terapia chorób cywilizacyjnych oraz w medycynie spersonalizowanej, (3) Wytwarzanie produktów leczniczych, (4) Innowacyjne technologie, procesy i produkty sektora rolno-spożywczego i leśno-drzewnego, (5) Zdrowa żywność (o wysokiej jakości i ekologiczności produkcji), (6) Biotechnologiczne procesy i produkty chemii specjalistycznej oraz inżynierii środowiska, (7) Wysokosprawne, niskoemisyjne i zintegrowane układy wytwarzania, magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, (8) Inteligentne i energooszczędne budownictwo, (9) Rozwiązania transportowe przyjazne środowisku, (10) Nowoczesne technologie pozyskiwania, przetwórstwa i wykorzystania surowców naturalnych oraz wytwarzanie ich substytutów, (11) Minimalizacja wytwarzania odpadów, w tym niezdatnych do przetworzenia oraz wykorzystanie materiałowe i energetyczne odpadów (recykling i inne metody odzysku), (12) Innowacyjne technologie przetwarzania i odzyskiwania wody oraz zmniejszające jej zużycie, (13) Wielofunkcyjne materiały i kompozyty o zaawansowanych właściwościach, w tym nanoprocesy i nanoprodukty, (14) Sensory (w tym biosensory) i inteligentne sieci sensorowe, (15)Inteligentne sieci i technologie geoinformacyjne, (16) Elektronika oparta na polimerach przewodzących, (17) Automatyzacja i robotyka procesów technologicznych, (18) Optoelektroniczne systemy i materiały. Szersze informacje znajdują się w następującym dokumencie: http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/1_konkurs_2015/7_wykaz_krajowych_inteligentnych_specjalizacji.pdf.

[2] Wśród dziedzin nauki i techniki wyszczególniono: nauki przyrodnicze (w tym m.in. matematyka, nauki o komputerach i informatyka nauki chemiczne, nauki biologiczne), nauki inżynieryjne i techniczne (w tym m.in. inżynieria lądowa, elektrotechnika, inżynieria mechaniczna, inżynieria medyczna, biotechnologia środowiskowa), nauki medyczne i nauki o zdrowiu (w tym m.in. medycyna ogólna biotechnologia medyczna), nauki rolnicze, nauki społeczne, nauki humanistyczne. Pełen wykaz dostępny na jest na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju:  http://www.ncbir.pl/gfx/ncbir/userfiles/_public/fundusze_europejskie/inteligentny_rozwoj/innolot/2_wykaz_dziedzin_nauki_i_technik_wedlug_klasyfikacji_oecd.pdf.

[3] Za branże nowych technologii uznano: informatykę, teleinformatykę, technologie informacyjno-komunikacyjne, nanotechnologie, biotechnologie, technologie środowiskowe (w szczególności alternatywne i odnawialne źródła energii, kogenerację, tworzenie inteligentnych sieci energetycznych), aeronautkę, technologie kosmiczne, inteligentne budownictwo, produkcje sprzętu medycznego oraz farmaceutyków. 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO NA LATA 2014-2020


OŚ PRIORYTETOWA I: GOSPODARKA WIEDZY

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków  

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

- przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP;

- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP;

- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem: jednostek naukowych, uczelni, organizacji pozarządowych lub instytucji otoczenia biznesu.

Opis projektu 

Wspierane będą 2 typy projektów:

typ A: badania przemysłowe i prace rozwojowe;

typ B: prace rozwojowe związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej.

 

W zakresie wspieranych przedsięwzięć możliwe będzie:

-    nabycie wyników badań lub prac rozwojowych, jeżeli celem przedsięwzięcia jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa;

-    przygotowanie prototypów doświadczalnych;

-    tworzenie instalacji demonstracyjnych i pilotażowych;

-    walidacja danego rozwiązania;

-    uruchomienie pierwszej produkcji (eksperymentalnej i niekomercyjnej);

-  wsparcie przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej (jako uzupełniający komponent projektu badawczego), w zakresie obejmującym w szczególności:

- badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania;

- opracowanie procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania;

- działania związane z certyfikacją;

- działania związane z ochroną własności intelektualnej;

- działania związane z wzornictwem;

- nabycie usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji.

 

W zakresie działań związanych z ochroną własności intelektualnej możliwe będzie uzyskanie wsparcia w zakresie:

- przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

- zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej;

- zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;

- doradztwa w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone. 

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna: 100 000 zł.

Maksymalna: 25 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Wsparcie kwalifikowane będzie jako pomoc na projekty badawczo-rozwojowe lub jako pomoc de minimis.

 

W przypadku pomocy na projekty badawczo-rozwojowe nie więcej niż:

- od 50 do 70% dla badań przemysłowych, w zależności od rodzaju i wielkości Beneficjenta; 

- od 25 do 45% dla eksperymentalnych prac rozwojowych, w zależności od rodzaju i wielkości Beneficjenta;

- od 50 do 70% dla studium wykonalności, w zależności od rodzaju i wielkości Beneficjenta.

 

W przypadku pomocy de minimis: na podstawie odrębnych przepisów. 

 

Możliwość korzystania z zaliczek  

Tak.

Planowany termin naborów

Od 31.03.2017 r. do 31.08.2017 r.

Alokacja środków

173 228 000,00 zł.

Uwagi

Przedmiotem oceny jest każdorazowo całościowa koncepcja projektu, tj. zarówno prace B+R, jak i założenia dotyczące dalszego wdrożenia.

Beneficjent może wykonywać prace B+R samodzielnie, lub w partnerstwie z innymi podmiotami (np. jednostkami naukowymi), bądź może zlecić wykonanie tych prac (np. organizacji badawczej).

Warunkiem uzyskania wsparcia jest zobowiązanie Beneficjenta do wdrożenia wyników prac B+R, tj. wprowadzenia ich do działalności gospodarczej (brak wdrożenia będzie skutkował koniecznością zwrotu środków otrzymanych w ramach programu).

Przerwanie realizacji projektu oraz rezygnacja z wdrożenia wyników prac B+R nie skutkuje koniecznością zwrotu środków w przypadku, jeśli w trakcie realizacji prac B+R lub po ich zakończeniu okaże się, że warunki rynkowe zmieniły się na tyle, że wdrożenie nie jest uzasadnione pod względem ekonomicznym.

Wsparcie mogą uzyskać przedsięwzięcia zgodnie z obszarami inteligentnych specjalizacji regionalnej. Zostanie zastosowany mechanizm eksperymentacji, tzn. 
w ramach naborów część środków zostanie przeznaczona na wsparcie projektów 
w obszarach, które są spoza aktualnie zidentyfikowanych inteligentnych specjalizacji, a które  mogą stanowić nową, potencjalną przewagą konkurencyjną Małopolski.

Wnioskodawca może zlecić realizację części zadań w ramach projektu podwykonawcy /podwykonawcom; łączna wartość zadań w projekcie realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych.

Limit wydatków przeznaczonych na przygotowanie wyników fazy badawczej do wdrożenia (jako uzupełniający komponent projektu inwestycyjnego) – do 10% kosztów kwalifikowanych projektu.

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

- przedsiębiorstwa, głównie MŚP;

- konsorcja przedsiębiorstw z udziałem MŚP.

Opis projektu 

Wsparciem objęte zostaną inwestycje przedsiębiorstw dotyczące tworzenia warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej, ukierunkowanej na wytworzenie i wprowadzenie do własnej działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług. Wyszczególniono 2 typy projektów:

typ A: infrastruktura i doposażenie laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach;

typ B: centra badawczo-rozwojowe w przedsiębiorstwach.

 

Zakres wsparcia obejmuje:

1) inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności B+R, w tym infrastrukturę służącą badaniu jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług;

 

2) inwestycje w infrastrukturę centrów badawczo-rozwojowych: uzupełniająco możliwe jest uzyskanie wsparcia w zakresie rozwoju kadr B+R, w tym poprzez zapewnienie wsparcia doradczego w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna: nie dotyczy.

 

Maksymalna:

- dla projektów typu A: 10 000 000 zł;

- dla projektów typu B: 25 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Wsparcie kwalifikowane jako regionalna pomoc inwestycyjna lub jako pomoc 
de minimis.

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej nie więcej niż:

- 55% dla mikro i małych przedsiębiorstw;

- 45% dla średnich przedsiębiorstw;

- 35% dla pozostałych beneficjentów.

W przypadku pomocy de minimis: na podstawie odrębnych przepisów.

Możliwość korzystania z zaliczek  

 Tak.

Planowany termin naborów

grudzień 2017 r.

Alokacja środków

86 614 000,00 zł

Uwagi

Warunkiem wsparcia ww. inwestycji oraz punktem odniesienia dla ich oceny będzie przedstawienie przez Wnioskodawcę planu dotyczącego prac badawczo-rozwojowych.

Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.  

Opis projektu 

Wsparcie w ramach bonu na innowacje może zostać przeznaczone w szczególności na zakup:

1) usług badawczo-rozwojowych związanych z opracowywaniem, rozwojem lub praktycznym zastosowaniem nowego lub ulepszonego produktu, usługi, bądź zmian procesowych, w tym:

- analizy przedwdrożeniowe, wykonywanie testów oraz badań dotyczących jakości i zgodności z określonymi wymogami lub normami, a także certyfikacją nowych lub znacząco ulepszonych rozwiązań;

- wykonywanie prac związanych z dostosowaniem technologicznym nowych lub ulepszonych rozwiązań, a także wykonanie serii próbnej (pierwsza produkcja) przed uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej;

- w powiązaniu z powyższymi: badania i prognozy rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania, opracowanie strategii i procedur związanych z wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania.

W ramach usługi nie będą kwalifikowane działania i wydatki związane 
z uruchomieniem produkcji masowej lub działalności handlowej.

 

2) Usług w zakresie wzornictwa, w tym:

- wykonanie projektu wzorniczego, obejmującego opracowanie cech technicznych, użytkowych lub estetycznych danego produktu, w celu wprowadzenia do działalności rynkowej;

- opracowanie projektu inżynierskiego, obejmującego projekty szczegółowe: konstrukcyjny, technologiczny oraz projekty oprzyrządowania.

3) Usług ochrony własności intelektualnej, w tym:

- zakup, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych 
i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania 
w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej;

- doradztwo w zakresie ochrony wartości niematerialnych i prawnych oraz korzystania z nich, korzystania z norm i regulacji, w których są one osadzone.

 

Realizowane będą 2 typy bonów:

typ A: mały bon na innowacje;

typ B: duży bon na innowacje.

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna: nie dotyczy.

Maksymalna:

- w przypadku małych bonów: 50 000 zł;

- w przypadku dużych bonów: 100 000 zł.

Intensywność pomocy

Wsparcie kwalifikowane jako pomoc de minimis:

- 90% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz pierwszy;

- 80% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz drugi;

- 70% w przypadku wsparcia uzyskanego po raz trzeci i kolejny.

Możliwość korzystania z zaliczek  

 Nie.

Planowany termin naborów

Od 30.06.2017 do 31.10.2017

Alokacja środków

16 603 903,80 zł.

Uwagi

Wykonawcami usług w ramach bonu na innowacje mogą być jednostki naukowe, przedsiębiorcy posiadający status centrum badawczo-rozwojowego, niezależne jednostki stanowiące akredytowane laboratoria, notyfikowane laboratoria lub ośrodki innowacji.

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w formie bonu jeden raz w ramach danego naboru.

W zakresie dotyczącym ochrony własności intelektualnej wsparcie może zostać przeznaczone na wydatki ponoszone w związku z przygotowaniem zgłoszenia oraz zgłoszeniem wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej.

OŚ PRIORYTETOWA III: PRZEDSIĘBIORCZA MAŁOPOLSKA

Działanie 3.2 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci 

Przedsiębiorstwa: mikro, małe oraz średnia.  

Cel poddziałania 

Poddziałanie ukierunkowane jest na wsparcie przedsięwzięć z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególn. w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub tylko wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

-      doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

-      doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

-   doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/ wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

-    doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

-   doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

-    udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą;

-   doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu strategii/ planu działalności międzynarodowej. 


Typy projektów 

Typ A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Typ B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

-    liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji,

-   liczba kontaktów biznesowych,

- przychody ze sprzedaży produktów na eksport (wartość wskaźnika należy wykazać w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu wskazanego we wniosku). 

Warunki otrzymania dofinansowania 

1) Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

2) Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa małopolskiego.

3) Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

4) Wnioskodawca planuje rozwój przedsiębiorstwa poprzez umiędzynarodowienie i posiada strategię/plan działalności międzynarodowej.

Strategia/plan działalności międzynarodowej może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie lub może zostać przedstawiona w treści wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Strategia/plan działalności międzynarodowej zawiera elementy obowiązkowe, jest spójna i zrozumiała, w sposób precyzyjny określa mechanizmy wdrożenia usługi/produktu podlegających umiędzynarodowieniu na docelowym rynku zagranicznym, jest efektywna – nakłady przewidziane w projekcie są w pełni adekwatne do zakładanych rezultatów, strategia/plan odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa – jest w całości zgodna ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

5) Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. 

6) Wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, organizacyjnym i technicznym, niezbędnym do właściwej realizacji działań związanych z wprowadzeniem produktów lub usług na rynki/rynek zagraniczny.

7) Projekt jest opłacalny finansowo, a wnioskodawca zapewnia jego finansowanie.

8) Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku. 

9) Premiowane będą projekty dotyczące przynajmniej jednej z branż kluczowych składających się na regionalną inteligentną specjalizację Małopolski.

10) Premiowane będą projekty, w przypadku których wnioskodawca wykaże, że produkt/usługa będąca przedmiotem projektu spełnia wymogi innowacyjności produktowej, co najmniej w skali regionalnej.

Przez innowacje produktowe rozumie się wyroby lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Termin „produkt” jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.

11) Premiowane będą projekty przedsiębiorców, którzy zamierzają wejść z ofertą produktową/usługową na nowe rynki zagraniczne, na których nie byli dotychczas obecni.

12) Premiowane będą projekty przedsiębiorców, którzy w ramach projektu zamierzają dany produkt po raz pierwszy umiędzynarodowić.

13) Premiowane będą projekty prowadzące do wprowadzenia w przedsiębiorstwie zmian organizacyjno-procesowych.

Katalog wydatków kwalifikowanych 

Koszty w ramach typu projektu A. (wyłącznie pomoc de minimis):

1) koszty specjalistycznych usług doradczych, związanych z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:

-        strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

-        określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

-        opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

-        opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej,

-        uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

-        dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

-        usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem;

2) koszty udziału w imprezach targowo-wystaw. zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym:

-        wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa,

-        usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.),

-        obsługa stoiska przez tłumacza,

-        ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej,

-        usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji,

-        opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,

-        koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych,

-        usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

-        podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo-wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie i powrót – w tym: bilety lotnicze (kwalifikowany koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej), bilety kolejowe, (kwalifikowany koszt do wysokości ceny przejazdu w II klasie), bilety autobusowe, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, uzyskanie niezbędnych wiz, diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na moment ponoszenia wydatku. W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek krajowych za 1km: - ryczałt na przejazdy, - zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu;

3) koszty uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.);

4) koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania strategii/planu działaln. międzynarodowej, poniesione przed dniem złożenia wniosku.

W ramach limitu pomocy de minimis, w zakresie wydatków związanych z podróżami służbowymi przedsiębiorcy/ pracowników przedsiębiorcy w związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne dopuszcza się możliwość wykorzystania przez Wnioskodawcę uproszczonej metody rozliczania wydatków - stawki jednostkowej. Szczegółowe zasady oraz wymagania związane z ww. uproszczeniem są zawarte w dokumentacji konkursowej.

 

Koszty w ramach typu projektu B. (pomoc de minimis i/lub pomoc na usługi doradcze dla MŚP i/lub pomoc na udział MŚP w targach):

1) koszty specjalistycznych usług doradczych, związanych z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:

-        strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

-        określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

-        opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

-        opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej,

-        uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

-        dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

-        usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem;

2) koszty udziału w imprezach targowo-wystaw. zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym:

-        wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa,

-        usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.),

-        obsługa stoiska przez tłumacza,

-        ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej,

-        usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji,

-        opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,

-        koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych,

-        usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

-        podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo-wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót – w tym: bilety lotnicze (kwalifikowany koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej), bilety kolejowe, (kwalifikowany koszt do wysokości ceny przejazdu w II klasie), bilety autobusowe, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, uzyskanie niezbędnych wiz, diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na moment ponoszenia wydatku. W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek krajowych za 1km: - ryczałt na przejazdy, - zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu.

W ramach limitu pomocy de minimis, w zakresie wydatków związanych z podróżami służbowymi przedsiębiorcy/ pracowników przedsiębiorcy w związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne dopuszcza się możliwość wykorzystania przez Wnioskodawcę uproszczonej metody rozliczania wydatków - stawki jednostkowej. Szczegółowe zasady oraz wymagania związane z ww. uproszczeniem są zawarte w dokumentacji konkursowej.


Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi oraz następujące koszty specyficzne:

1) koszty nabycia nieruchomości oraz wydatki z tym związane,

2) koszty nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatki z tym związane,

3) wkład niepieniężny,

4) odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

5) wydatki na tworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucji w kraju członkowskim lub kraju trzecim,

6) wydatki na usługi doradcze mające charakter ciągły lub okresowy, związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklama,

7) opracowanie własne strategii/planu działalności międzynarodowej,

8) koszty pośrednie.

Wartość wydatków kwalifikowanych

W projektach typu A koszty przygotowawcze, tj. koszty przygotowania strategii/planu działalności międzynarodowej nie mogą stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych projektu i nie mogą przekroczyć 10 tys. zł. 


Wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi 200 tys. zł.

Intensywność dofinansowania

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 50%.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc de minimis. 

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na udział MŚP w targach.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.


Termin naboru 

30 września – 7 listopada 2017 r.

Alokacja środków

8 144 208,38 zł.

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Opis projektu

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku nie dłużej niż 24 miesiące, z zakresu wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R.

W tym zakresie wspierane będą:

- projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 MRPO;

- projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach własnej działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub zewnętrznych (poza wsparciem z osi 1 MRPO) bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku nie dłużej niż 24 miesiące.

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna: nie dotyczy.

Maksymalna: 10 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Wsparcie może być zakwalifikowane jako pomoc państwa, pomoc publiczna lub pomoc de minimis. Wysokość wsparcia na podstawie odrębnych przepisów.

Możliwość korzystania z zaliczek  

 Tak.

Planowany termin naborów

Nie przewiduje się naboru w 2017 r.

Alokacja środków

-

Uwagi

Brak.

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Opis projektu

Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia MŚP działających na rynku dłużej niż 24 miesiące, z zakresu:

1. Wykorzystania wyników prac B+R do wprowadzenia na rynek nowych produktów, procesów lub usług, tj. w szczególności uruchomienia pierwszej produkcji lub rozpoczęcia świadczenia usług, opartych na wynikach prac B+R. Beneficjent musi legitymować się uregulowanymi kwestiami z zakresu ochrony praw własności przemysłowej w odniesieniu do wdrażanych wyników prac B+R.

 

W tym zakresie wspierane będą:

-    projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach realizacji fazy badawczo-rozwojowej projektu, przy wsparciu środków z osi 1 MRPO;

-   projekty innowacyjne, polegające na pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R, opracowanych w ramach własnej działalności B+R, finansowanej ze środków własnych lub zewnętrznych (poza wsparciem z osi 1 MRPO) bądź też pierwszym wdrożeniu wyników prac B+R nabytych przez przedsiębiorstwo.

 

2. Inwestycji MŚP dostarczających urządzenia i instalacje finalne niezbędne do produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Wsparcie w ramach tego typu projektów będzie skierowane na rozwój MŚP wytwarzających urządzenia wykorzystywane do produkcji energii elektrycznej i cieplnej ze źródeł odnawialnych. Wsparcie może zostać również udzielone na inwestycje w zakresie budowy/rozbudowy instalacji do produkcji biokomponentów i biopaliw. Jednak będą one ukierunkowane wyłącznie na produkcję paliw drugiej i trzeciej generacji. Wspierany będzie rozwój urządzeń wytwarzających:

-     energię elektryczną z wiatru, wody, biogazu i biomasy;

- ciepło przy wykorzystaniu biomasy oraz energii geotermalnej i słonecznej;

-     energię elektryczną i ciepło w kogeneracji;

-     biokomponenty oraz biopaliwa.

 

Wyszczególniono 2 typy projektów:

typ A: wdrożenie wyników prac B+R przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 miesiące;

typ B: inwestycje w przedsiębiorstwa dostarczające urządzenia niezbędne do produkcji energii z OZE.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna: nie dotyczy.

Maksymalna: 25 000 000 zł.

Intensywność pomocy

Wsparcie może być zakwalifikowane jako pomoc państwa, pomoc publiczna lub pomoc de minimis. Wysokość wsparcia na podstawie odrębnych przepisów.

Możliwość korzystania z zaliczek  

 Tak.

Planowany termin naborów

Od 30.06.2017 do 31.08.2017 (typ B).

Alokacja środków

21 653 500,00 zł (typ B).

Uwagi

Brak.

Poddziałanie 3.4.5 Bony na doradztwo

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Opis projektu

Wsparcie może zostać przeznaczone na zakup specjalistycznych usług doradczych, przez które rozumie się usługi nie związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak, np. rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama.

Beneficjenci

Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna: nie dotyczy.

Maksymalna: nie dotyczy.

Intensywność pomocy

Do 90% wydatków kwalifikowanych w przypadku bonu uzyskanego po raz pierwszy: 
w przypadku uzyskania wsparcia w formie bonu po raz kolejny, poziom dofinansowania będzie każdorazowo pomniejszany o 10%.

Możliwość korzystania z zaliczek  

 Nie.

Planowany termin naborów

Nie przewiduje się naboru w 2017 roku.

Alokacja środków

-

Uwagi

Wnioskodawca samodzielnie wybiera wykonawcę usługi, którym może być posiadający siedzibę na terytorium RP podmiot, świadczący usługi wysokiej jakości np. ujęty w tzw. Rejestrze Usług Rozwojowych.

Maksymalna wartość bonu wynosi 20 000 PLN.

Wnioskodawca może uzyskać wsparcie w tej formie więcej niż jeden raz w okresie realizacji programu, jednak nie więcej niż jeden raz w ramach danego naboru.

Tekst MRPO 2014-2020 można pobrać tutaj, a szczegółowy opis osi priorytetowych tutaj.

 

Kontakt

dr Marcin Nytko
M: +48 665 001 525
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

20 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".


750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.


1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.


524 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 524 polskich firm.


550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.


1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.


2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.