W ramach Działania 1.2 Sektorowe programy B+R, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.2 Sektorowe programy B+R

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa, konsorcja przedsiębiorstw.

Cel Działania

Działanie ukierunkowane jest na wsparcie dużych przedsięwzięć B+R, istotnych dla rozwoju poszczególnych branż / sektorów gospodarki. W programach sektorowych inicjatorem wspólnego przedsięwzięcia jest grupa przedsiębiorstw, które występują w imieniu branży (np. za pośrednictwem platformy technologicznej, inicjatywy klastrowej, etc.), przedstawiając zarys agendy badawczej wraz z konkretnym zapotrzebowaniem sektora na prace B+R.

Dofinansowanie udzielane jest na realizację projektów które obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe.

Wsparcie kierowane jest na projekty wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Typy projektów

Badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe realizowane w ramach wybranych programów sektorowych:

-        INNOMOTO,

-        PBSE,

-        IUSER,

-        INNOCHEM,

-        INNO-NEURO-PHARM,

-        Innowacyjny Recykling,

-        WoodINN,

-        GAMEINN,

-        INNOSBZ,

-        INNOSTAL,

 

-        INNOship.

INNOMOTO – program dedykowany sektorowi motoryzacyjnemu, jego celem jest wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora motoryzacyjnego w perspektywie roku 2026. 

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania programu sektorowego INNOMOTO to:

-innowacyjne technologie produkcji, regeneracji, odzysku i recyklingu,

-innowacyjne pojazdy i napędy,

-innowacyjne części, komponenty i systemy do zastosowania w pojazdach.

PBSE – program dedykowany sektorowi elektroenergetycznemu, jego celem jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie roku 2023.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania programu sektorowego PBSE to: 

-         energetyka konwencjonalna,

-         energetyka odnawialna,

-         sieci elektroenergetyczne,

-         nowe produkty i usługi. 

IUSER – program dedykowany sektorowi elektroniki, teleinformatyki i technik informacyjnych, jego celem jest zwiększenie konkurencyjności międzynarodowej sektora producentów inteligentnych urządzeń i systemów do generacji energii oraz zarządzania systemami i elementami energetyki rozsianej (IUSER) w perspektywie roku 2023.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania programu sektorowego IUSER to: 

-magazynowanie energii w systemach użytkowników końcowych,

-sterowanie generacją i energią w układach rozsianych użytkowników końcowych,

-technologie w obszarze systemów i urządzeń zwiększania efektywności energetycznej,

-rozwój technologii dla konstrukcji urządzeń Internetu Rzeczy (IoT) dla realizacji usług M2M,

-rozwój systemów, urządzeń i oprogramowania dla bezpieczeństwa sieci infrastruktury krytycznej.

INNOCHEM – program dedykowany sektorowi chemicznemu, jego celem jest poprawa pozycji konkurencyjnej na rynkach światowych polskiego sektora chemicznego poprzez wzmocnienie zdolności do generowania innowacyjnych rozwiązań we współpracy z sektorem nauki w perspektywie roku 2023.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania programu sektorowego INNOCHEM to: 

-         pozyskiwanie surowca,

-         wytwarzanie produktów podstawowych,

-         wytwarzanie produktów specjalistycznych,

-         nowe technologie,

-         obszary horyzontalne (optymalizacja prowadzonych procesów, niskoemisyjne technologie wytwórcze).

INNO-NEURO-PHARM – program dedykowany sektorowi farmaceutycznemu.

Szczegółowe informacje na temat programu zostaną określone wraz z ogłoszeniem konkursu.

Innowacyjny recykling – program dedykowany sektorowi recyklingu surowców mineralnych i drewna.

Szczegółowe informacje na temat programu zostaną określone wraz z ogłoszeniem konkursu.

WoodINN – program dedykowany sektorowi leśno-drzewnemu i meblarskiemu.

Szczegółowe informacje na temat programu zostaną określone wraz z ogłoszeniem konkursu.

GAMEINN – program dedykowany sektorowi produkcji gier wideo, jego celem jest zwiększenie konkurencyjności krajowego sektora producentów gier wideo na rynku globalnym w perspektywie roku 2023.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania programu sektorowego GAMEINN to: 

-         projektowanie i wzornictwo w zakresie gier wideo,

-         platformy, silniki oraz techniki przetwarzania,

-         zastosowania Sztucznej Inteligencji,

-         nowe narzędzia i mechanizmy interakcji,

-         cyfrowa dystrybucja i wieloosobowe rozgrywki online,

-         narzędzia i wiedza wspierające proces wytwórczy gier,

-     rozszerzenie zastosowań technologii i narzędzi na inne dziedziny.

INNOSBZ – program dedykowany sektorowi systemów bezzałogowych, jego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego sektora produkcji systemów bezzałogowych na rynku globalnym w perspektywie roku 2023/2026.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania programu sektorowego INNOSBZ to: 

-       bezzałogowe statki powietrzne BSP,

-       bezzałogowe platformy lądowe BPL,

-       bezzałogowe platformy nawodne BPN,

-    podsystemy, podzespoły i technologie dla platform bezzałogowych BSP, BPL i BPN,

-  aplikacje przemysłowe do wykonywania misji wspomagania zarządzania kryzysowego, ochrony infrastruktury krytycznej, ochrony środowiska i nadzoru przemysłowego.

INNOSTAL – program dedykowany sektorowi stalowemu, jego celem jest zwiększenie konkurencyjności i innowacyjności polskiego przemysłu stalowego w perspektywie do 2026 roku.

Obszary badawcze, na których skupiać się będą działania programu sektorowego INNOSTAL to: 

-  nowe i ulepszone wyroby stalowe oraz technologie ich wytwarzania,

-   nowe i ulepszone materiały wsadowe i stopy do produkcji hutniczej,

-   odzysk i recykling surowców z odpadów metalurgicznych i złomu,

-  optymalizacja zużycia energii, materiałów wsadowych, mediów oraz narzędzi i osprzętu hutniczego,

-  innowacyjne systemy i technologie zmniejszających szkodliwe emisje do  środowiska,

-innowacyjne rozwiąania unowocześniające i wspomagające hutnicze procesy technologiczne.

 

INNOship – program dedykowany sektorowi stoczniowemu. Zostanie uruchomiony na pocztąku 2018 r.

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

-  wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8),

-     liczba dokonanych zgłoszeń patentowych,

-     liczba wdrożonych wyników prac B+R,

-     przychód z wdrożonych wyników prac B+R.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca jest:

-  przedsiębiorcą  w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014,

-   konsorcjum przemysłowym (grupą przedsiębiorców), w którego skład wchodzi co najmniej dwóch przedsiębiorców w rozumieniu art. 1 Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Oznacza to, że do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty:

-    w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań / metod eksploatacji urządzeń / sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.), lub

-    których rezultatem jest rozwiązanie (produkt / technologia / usługa) pozytywnie oddziałujące na ochronę środowiska, prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Wnioskodawca, który jest dużym przedsiębiorcą deklaruje występowanie (w trakcie realizacji projektu lub w okresie trwałości) efektu dyfuzji poprzez opis planowanej współpracy z MŚP, organizacją pozarządową lub organizacją badawczą, w tym w zakresie działalności B+R związanej ściśle z realizowanym projektem.

Wnioskodawca zobowiązuje się do wdrożenia na terytorium RP wyników projektu (prac B+R), rozumiane jako:

1) wprowadzenie wyników prac B+R do własnej działalności gospodarczej przedsiębiorcy (a w przypadku projektów realizowanych przez konsorcjum przedsiębiorstw – działalności Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta / Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących przedsiębiorcy praw do wyników prac B+R w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników prac B+R w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników prac B+R nie uznaje się zbycia wyników tych prac w celu ich dalszej odsprzedaży).

Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu (wyników prac B+R).

Projekt jest realizowany na terytorium RP. W ramach realizacji projektu istnieje możliwość zlecenia części prac badawczych przewidzianych w projekcie zagranicznemu podwykonawcy.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR, tj. przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (31 grudnia 2023 r.).

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację, w tym nowe specjalizacje wynikające z procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Projekt dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych.

Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W przypadku projektów informatycznych należy mieć na uwadze, że czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R. W związku z powyższym, nie uznaje się za prace B+R np.:

-   tworzenia aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podst. znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;

-     obsługi istniejących systemów;

-      konwersji oraz / lub tłumaczenia języków komputerowych;

-  dodawania funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;

-     usuwania błędów z systemów (debugging);

-     adaptacji istniejącego oprogramowania;

-     przygotowywania dokumentacji dla użytkownika.

Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.

Innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.

Innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Produkt / technologia / usługa będąca rezultatem projektu powinna charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Prace B+R będące przedmiotem projektu są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane.

Zespół badawczy, który będzie zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R.

Kadra zarządzająca, która będzie zaangażowana w realizację projektu posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów B+R i wdrażania ich wyników.

Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię / usługę będącą przedmiotem projektu.

Projekt jest uzasadniony ekonomicznie, a w efekcie wdrożenia wyników prac B+R nastąpi poprawa wyników przedsiębiorstwa.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty bezpośrednie:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem;

2) koszty podwykonawstwa do wysokości 60% wartości kosztów kwalifikowalnych w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę oraz do wysokości 50%w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw; zlecone wyłącznie uczelni publicznej lub państwowemu instytutowi badawczemu lub instytutowi PAN lub innej jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B;

3) odpisy amortyzacyjne lub koszty odpłatnego korzystania z:

-   aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń służących celom badawczym,

-    wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od osób trzecich na warunkach rynkowych tj. wartości niematerialnych i prawnych (WNiP) w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej, ekspertyz, analiz i raportów badawczych itp.,

w zakresie niezbędnym i przez okres niezbędny do realizacji projektu objętego pomocą. Patenty, licencje, know-how, nieopatentowana wiedza techniczna, ekspertyzy, analizy i raporty badawcze itp. (wartości niematerialne i prawne), których odpisy amortyzacyjne lub koszty korzystania są rozliczane w projekcie, mogą zostać nabyte wyłącznie od uczelni publicznej lub państwowego instytutu badawczego lub instytutu PAN lub innej jednostki naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, o której mowa w art. 2 pkt. 83 rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r., która podlega ocenie jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej jednostek naukowych, o której mowa w art. 41 ust. 1 pkt. 1 i art. 42 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r., poz. 1620), i otrzymała co najmniej ocenę B;

4) koszty budynków i gruntów do wysokości 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu oraz w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji projektu:

-  dzierżawa gruntów – tylko raty dzierżawne bez części odsetkowej,

-    wieczyste użytkowanie gruntów – tylko opłaty za użytkowanie wieczyste z wyłączeniem odsetek,

-    amortyzacja budynków – w przypadku, gdy wykorzystywane są także w innych celach niż realizacja projektu, kwalifikowana jest tylko ta część odpisu amortyzacyjnego, która odpowiada proporcji wykorzystania budynków w celu realizacji projektu objętego pomocą;

5) pozostałe koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją projektu objętego pomocą:

-      materiały, np. surowce, półprodukty, odczynniki,

-  sprzęt laboratoryjny (co do zasady wszystkie zakupy niespełniające wymogu środka trwałego zgodnie z ustawą o rachunkowości oraz z przyjętą polityką rachunkowości),

-koszty utrzymania linii technologicznych, instalacji doświadczalnych itp. w okresie i w proporcji wykorzystania w projekcie,

-  wynajem powierzchni laboratoryjnej (tj. przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń, bez aparatury badawczej),

-  elementy służące do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej,

-    koszty promocji projektu (publikacje, koszt strony internetowej itp. – bez kosztów delegacji) do wysokości 1% kosztów kwalifikowanych projektu,

-  koszt audytu zewnętrznego, jeżeli rozpoczął się on po zrealizowaniu 50% planowych wydatków związanych z projektem, ale nie później niż przed zrealizowaniem 80% planowanych wydatków związanych z realizacją projektu.

Koszty pośrednie:

1) koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym:

-     koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,

-     koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.),

-     koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń,

-     koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,

-     koszty ubezpieczeń majątkowych,

-     koszty utylizacji odpadów,

-     koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;

2) koszty administracyjne, w tym:

-     opłaty skarbowe, opłaty notarialne,

-  koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp.,

-    koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,

-    koszty usług księgowych, prawnych itp.,

-    koszty materiałów biurowych;

3) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, w tym:

-     - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem,

-        - koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna);

4) koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu;

5) koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie – wyłącznie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, gdy beneficjent realizujący projekt objęty pomocą publiczną otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, które zostały przewidziane w programie pomocowym lub w warunkach naboru wniosków.

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

1) koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie;

2) koszty niespełniające warunków kwalifikowalności określonych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących zasad kwalifikowania wydatków;

3) koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane;

4) podatek od towarów i usług (VAT), który w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy może zostać odzyskany;

5) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;

6) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego;

7) koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, z wyjątkiem wydatków na ustanowienie zabezpieczenia w przypadku gdy beneficjent realizujący projekt objęty pomocą publiczną otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczki, które zostały przewidziane w programie pomocowym lub w warunkach naboru wniosków;

8) koszty ponoszone na zakup usług doradczych, takich jak usługi doradztwa podatkowego, prawnicze lub reklamowe, marketingowe, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi beneficjenta;

odsetki od zadłużenia;

9) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;

10) kary i grzywny;

11) rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi;

12) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji rozjemczych, wydatki związane ze sprawami sądowymi (w tym wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych) oraz koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze;

13) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych;

14) wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu;

15) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów i wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów;

16) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej / uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta (ang. success fee);

koszt audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, jeżeli rozpoczął się przed zrealizowaniem 50% planowych wydatków związanych z projektem lub po zrealizowaniu 80% planowych wydatków związanych z projektem;

inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu – podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne, 17) koszty montażu oraz dostosowania środków trwałych do używania oraz koszty wymiany części związanych z leasingowanym sprzętem;

18) transakcje przekraczające równowartość 15 000 EUR płacone gotówką (bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności) w związku z obowiązkiem zawartym w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.);

19) poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:

-        nagroda jubileuszowa,

-        ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy,

-        składka na grupowe ubezpieczenie na życie (traktowana jako opodatkowany przychód pracownika),

-        dopłata do świadczeń medycznych,

-        ekwiwalent pieniężny (np.: ulgowa odpłatność za energię elektryczną),

-        dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako opodatkowany przychód pracownika),

-        używanie samochodu służbowego – dojazd do / z pracy z / do miejsca zamieszkania,

-        odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),

-        świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),

-        zasiłki finansowane z budżetu państwa (np. zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny) lub ze środków ZUS (np. macierzyński, rehabilitacyjny, ojcowski, opiekuńczy, wyrównawczy),

-        świadczenie za czas niezdolności do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych,

-        wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych,

-        koszty badań okresowych i wstępnych,

-        dopłata do okularów,

-        dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę, odszkodowanie za klauzulę zakazu konkurencyjności, inne odszkodowania, do których wypłacania zobowiązany jest pracodawca,

-        bony żywieniowe dla pracowników,

-        składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON),

-        odprawy pracownicze dla personelu projektu,

-        odprawy emerytalno-rentowe,

-        dofinansowanie do wypoczynku.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

W programie INNOMOTO:

-        minimalna: 1 mln zł,

-        maksymalna: 20 mln zł.

W programie PBSE:

-        minimalna: 2 mln zł,

-        maksymalna: 50 mln zł.

W programie IUSER:

-        minimalna: 2 mln zł,

-        maksymalna: 30 mln zł.

W programie INNOCHEM:

-        minimalna: 1 mln zł,

-        maksymalna: 20 mln zł.

W programie INNO-NEURO-PHARM informacja zostanie podana wraz z ogłoszeniem naboru.

W programie Innowacyjny recykling informacja zostanie podana wraz z ogłoszeniem naboru.

W programie WoodINN informacja zostanie podana wraz z ogłoszeniem naboru.

W programie GAMEINN:

-        minimalna: 500 tys. zł,

-        maksymalna: 20 mln zł.

W programie INNOSBZ:

-        minimalna: 2 mln zł,

-        maksymalna: 20 mln zł.

W programie INNOSTAL:

-        minimalna: 2 mln zł,

-        maksymalna: 30 mln zł.

 

W programie INNOship: zostanie podana wraz z ogłoszeniem pierwszego konkursu.

 

Wartość dofinansowania

Nie określono.

Intensywność dofinansowania

Podstawowa intensywność dofinansowania:

-        dla mikro- i małego przedsiębiorcy: do 70% w przypadku badań przemysłowych oraz do 45% w przypadku prac rozwojowych,

-        dla średniego przedsiębiorcy: do 60% w przypadku badań przemysłowych oraz do 35% w przypadku prac rozwojowych,

-        dla dużego przedsiębiorcy: do 50% w przypadku badań przemysłowych oraz do 25% w przypadku prac rozwojowych.

Intensywność dofinansowania może ulec zwiększeniu z tytułu tzw. „skutecznej współpracy” pomiędzy niepowiązanymi przedsiębiorcami lub szerokiego rozpowszechniania wyników projektu na konferencjach naukowych, w czasopismach, za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub z licencją otwartego dostępu.

Intensywność dofinansowania po uwzględnieniu premii, o której mowa powyżej wynosi:

-        dla mikro- i małego przedsiębiorcy: do 80% w przypadku badań przemysłowych oraz do 60% w przypadku prac rozwojowych,

-        dla średniego przedsiębiorcy: do 75% w przypadku badań przemysłowych oraz do 50% w przypadku prac rozwojowych,

-        dla dużego przedsiębiorcy: do 65% w przypadku badań przemysłowych oraz do 40% w przypadku prac rozwojowych.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe.

  1. 1)Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
  2. 2)Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającym niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Planowane terminy naborów

Dla programu INNOMOTO: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu PBSE: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu IUSER: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu INNOCHEM: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu INNO-NEURO-PHARM: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu WoodINN: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu Innowacyjny recykling: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu GAMEINN: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu INNOSBZ: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu INNOSTAL: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Dla programu INNOship: nowe konkursy nie będą ogłaszane

Alokacja środków

W programie INNOMOTO: -

W programie PBSE: -

W programie IUSER: -

W programie INNOCHEM: -

W programie INNO-NEURO-PHARM: -

W programie Innowacyjny recykling: -

W programie WoodINN: -

W programie GAMEINN: -

W programie INNOSBZ: -

W programie INNOSTAL: -

W programie INNOship: -

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.