W ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Ministerstwo Rozwoju

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe, średnie oraz duże.

Cel Działania

Działanie ukierunkowane jest na wsparcie tworzenia i rozwoju infrastruktury B+R przedsiębiorstw poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług. Oferowane wsparcie przyczynić ma się do tworzenia i rozwijania centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Czynnikami decydującymi o wsparciu są m.in.:

1) opisany w agendzie badawczej zakres badań przemysłowych lub prac rozwojowych, które przedsiębiorstwo zamierza realizować na wybudowanej lub zmodyfikowanej infrastrukturze, dobór i plan wykorzystania tej infrastruktury;

2) zdolność przedsiębiorstwa do realizacji prac B+R, w tym potencjał kadrowy, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R lub potencjał infrastrukturalny;

3) poziom nakładów na działalność B+R w przedsiębiorstwie.

Typy projektów

Tworzenie lub rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach poprzez inwestycje w aparaturę, sprzęt, technologie i inną niezbędną infrastrukturę, która służyć będzie prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów i usług.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8),

- liczba naukowców pracujących w ulepszonych obiektach infrastruktury badawczej [EPC] (CI 25),

- liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej,

- liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej,

- wartość nakładów na działalność B+R (PLN),

- wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych (PLN),

- udział nakładów na działalność B+R w całkowitych nakładach inwestycyjnych (%).

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Oznacza to, że do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty:

a) w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań / metod eksploatacji urządzeń / sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.), lub

b) których rezultatem jest rozwiązanie (produkt / technologia / usługa) pozytywnie oddziałujące na ochronę środowiska, prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Należy przedstawić odpowiednie i zakładane wskaźniki potwierdzające pozytywny wpływ przedsięwzięcia na środowisko i klimat. Wskaźniki będą monitorowane i raportowane w części sprawozdawczej wniosku o płatność.

Wnioskodawca, który jest dużym przedsiębiorcą deklaruje, że udzielone wsparcie nie spowoduje utraty więcej niż 100 miejsc pracy w istniejących lokalizacjach Wnioskodawcy na terytorium UE.

Wnioskodawca, który jest dużym przedsiębiorcą deklaruje nawiązanie w ramach projektu współpracy z podmiotami z sektora MŚP, organizacjami badawczymi lub NGO.

Wnioskodawca dysponuje pozwoleniami i/lub licencjami i/lub koncesjami, jeśli są one niezbędne do realizacji inwestycji.

Prawomocne pozwolenie na budowę oraz prawomocna decyzja środowiskowa mogą być dostarczone najpóźniej w terminie 10 miesięcy od dnia doręczenia pisemnej informacji o zatwierdzeniu projektu do wsparcia.

Własność intelektualna nie stanowi bariery dla realizacji agendy badawczej.

Projekt jest realizowany na terytorium RP.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR (do 31 grudnia 2023 r.).

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Projekt polega na inwestycji w utworzenie lub rozwój centrum badawczo-rozwojowego, które będzie realizowało prace badawczo-rozwojowe. Zakres prac badawczo-rozwojowych powinien zostać sprecyzowany w agendzie badawczej, stanowiącej obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Agenda badawcza musi zawierać następujące elementy:

1) główne innowacyjne obszary badawcze,

2) indykatywny (orientacyjny) plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący okres trwałości projektu,

3) główne rezultaty zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych (rezultaty realizacji agendy – efekty, które zamierza osiągnąć przedsiębiorca), w tym w szczególności innowacje produktowe lub procesowe,

4) analiza zapotrzebowania rynkowego na wyniki prac B+R,

5) założenia strategii rozwoju działalności przedsiębiorstwa w oparciu o B+R.

Projekt dotyczy jednej z następujących form inwestycji początkowej:

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu;

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

- inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W przypadku ubiegania się o pomoc na zasadniczą zmianę procesu produkcji koszty kwalifikowane muszą przekraczać koszty amortyzacji aktywów związanej z działalnością podlegającą modernizacji w ciągu poprzedzających trzech lat obrotowych (dotyczy dużych przedsiębiorstw).

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Pomoc może być przyznana dużemu przedsiębiorcy realizującemu inwestycję na obszarze województwa mazowieckiego wyłącznie, gdy projekt dotyczy inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej oznaczającej inwestycję w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją działalności zakładu, pod warunkiem że nowa działalność, która ma być prowadzona, nie jest taka sama jak działalność poprzednio prowadzona w danym zakładzie ani podobna to takiej działalności.

Wnioskodawca posiada potencjał do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, w tym w szczególności potencjał kadrowy B+R, potencjał w zakresie zarządzania projektami B+R, doświadczenie w prowadzeniu prac B+R.

Projekt jest uzasadniony ekonomicznie, jego finansowe założenia potwierdzają opłacalność inwestycji oraz trwałość finansową.

Premiowane będą projekty, w ramach których przewidziano udokumentowaną współpracę z jednostkami naukowymi.

Premiowane będą projekty, które wpisują się w branże kluczowe określone w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR).

Premiowane będą projekty, w których planuje się wykonywanie prac badawczo-rozwojowych o charakterze przełomowym.

Co do zasady przełomowy charakter planowanych prac badawczo-rozwojowych rozumiany jest jako wywieranie znaczącego wpływu na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Pojęcie innowacji przełomowej odnosi się do skutków innowacji, a nie do aspektu nowości. Może ona skutkować m.in. zmianą struktury rynku, stworzeniem nowych rynków lub doprowadzeniem do sytuacji, w której produkty istniejące staną się przestarzałe.

Premiowane będą projekty, w ramach których przewidziano utworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników B+R.

Premiowane będą projekty przedsiębiorców ponoszących nakłady na działalność B+R.

Premiowane będą projekty, w których Wnioskodawca wykazał ochronę własności intelektualnej, zabezpieczającą przed skopiowaniem/nieuprawnionym wykorzystaniem rezultatów projektu.

Premiowane będą projekty realizowane przez MŚP.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

1) koszty nabycia nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (w tym prawa użytkowania wieczystego) do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- nieruchomość jest niezbędna do realizacji projektu,

- przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy majątkowego potwierdzającą, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

- nieruchomość będzie służyła wyłącznie realizacji projektu, zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie projektu,

- w przypadku nieruchomości zabudowanych przedsiębiorca dodatkowo przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń;

2) koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone wyżej wraz z kosztem instalacji i uruchomienia;

3) koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy, w którym prowadzony jest projekt,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,

- będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata;

5) spłaty rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych (do wysokości 10% kosztów kwalifikowanych projektu), poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat;

6) spłaty rat wartości początkowej środków trwałych innych niż określone wyżej, poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Koszty w ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe:

1) koszty odpowiedniej wiedzy technicznej oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych na potrzeby projektu.

Koszty w ramach pomocy de minimis:

1) koszty zakupu materiałów i produktów związanych bezpośrednio z realizacją projektu.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 2 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Wartość dofinansowania

Nie określono.

Intensywność dofinansowania

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej – do 70% wartości kosztów kwalifikowanych w zależności od statusu przedsiębiorstwa i miejsca lokalizacji inwestycji.

W ramach pomocy na projekty badawczo-rozwojowe – 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku dużego przedsiębiorcy.

W ramach pomocy de minimis – 45% wartości kosztów kwalifikowanych w przypadku mikro- lub małego przedsiębiorcy, 35% w przypadku średniego przedsiębiorcy, 25% w przypadku dużego przedsiębiorcy.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Regionalna pomoc inwestycyjna:

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2014 2020.

Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Pomoc de minimis:

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.