W ramach Działania 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I: Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa

Działanie 1.1 Projekty B+R przedsiębiorstw

Poddziałanie 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe, średnie oraz duże.

Konsorcja przedsiębiorstw.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów B+R realizowanych przez przedsiębiorstwa. Projekty B+R powinny obejmować  badania przemysłowe i/lub eksperymentalne prace rozwojowe, które mogą być uzupełnione o prace przedwdrożeniowe.

Projekt, w którym nie przewidziano eksperymentalnych prac rozwojowych nie uzyska dofinansowania.

Typy projektów

Typ 1 – badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe realizowane przez MŚP.

Typ 2 – badania przemysłowe i prace rozwojowe lub prace rozwojowe realizowane przez duże przedsiębiorstwa i konsorcja przedsiębiorstw.

Konsorcja przedsiębiorstw powinny spełniać łącznie poniższe warunki:

a) konsorcjum składa się wyłącznie z przedsiębiorców;

b) w jego skład wchodzi co najmniej dwóch (nie więcej niż 5) przedsiębiorców;

c) lider konsorcjum posiada status przedsiębiorcy innego niż MŚP;

d) każdy z Konsorcjantów bierze udział w realizacji badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach,

- liczba dokonanych zgłoszeń patentowych,

- liczba wdrożonych wyników prac B+R,

- przychód z wdrożonych wyników prac B+R.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca jest przedsiębiorcą  w rozumieniu Załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Oznacza to, że do dofinansowania mogą zostać wybrane wyłącznie projekty:

- w których sposób realizacji projektu zapewnia wybór rozwiązań / metod eksploatacji urządzeń / sposobów realizacji prac B+R, mających pozytywny wpływ na ochronę środowiska, w szczególności poprzez dokonywanie zakupów dostaw i usług niezbędnych do realizacji projektu, w oparciu o wybór ofert (dostaw i usług) najbardziej korzystnych pod względem gospodarczym i zarazem najbardziej korzystnych gdy chodzi o oddziaływanie na środowisko (np. mniejsza energochłonność, zużycie wody, wykorzystanie materiałów pochodzących z recyclingu etc.), lub

- których rezultatem jest rozwiązanie (produkt / technologia / usługa) pozytywnie oddziałujące na ochronę środowiska, prowadzące w szczególności do zmniejszenia materiałochłonności produkcji, zmniejszenia energochłonności produkcji, zmniejszenia wielkości emisji zanieczyszczeń, zwiększenia stopnia ponownego wykorzystania materiałów bądź odpadów, zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym.

Wnioskodawca zobowiązuje się do wdrożenia wyników badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych albo eksperymentalnych prac rozwojowych (jeśli projekt przewiduje tylko te drugie), w terminie 3 lat od zakończenia projektu, rozumianego jako:

1) wprowadzenie wyników do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum – do działalności gospodarczej Lidera konsorcjum lub Konsorcjanta/Konsorcjantów) poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu lub

2) udzielenie licencji (na zasadach rynkowych) na korzystanie z przysługujących Wnioskodawcy (a w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum – Liderowi konsorcjum i Konsorcjantowi/Konsorcjantom) praw do wyników w działalności gospodarczej prowadzonej przez innego przedsiębiorcę (w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum – przedsiębiorcę spoza konsorcjum), lub

3) sprzedaż (na zasadach rynkowych) praw do wyników w celu wprowadzenia ich do działalności gospodarczej innego przedsiębiorcy (w przypadku projektów realizowanych w ramach konsorcjum – przedsiębiorcy spoza konsorcjum), z zastrzeżeniem, że za wdrożenie wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych nie uznaje się zbycia tych wyników w celu ich dalszej odsprzedaży.

Własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu (wyników prac B+R).

Projekt jest realizowany na terytorium RP. Premiowane będą projekty, które zakładają wdrożenie rezultatów na terenie RP.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR, tj. przeprowadzenie prac badawczo rozwojowych nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków (31 grudnia 2023 r.).

Wnioskodawca może rozpocząć realizację projektu przed rozstrzygnięciem konkursu, z zastrzeżeniem, że koszty kwalifikowane projektu mogą być ponoszone najwcześniej w dniu następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie. W przypadku rozpoczęcia przez Wnioskodawcę realizacji projektu przed tym dniem, wszystkie wydatki w ramach projektu stają się niekwalifikującymi się do objęcia wsparciem.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację.

Projekt dotyczy badań przemysłowych i prac rozwojowych lub wyłącznie prac rozwojowych.

Badania przemysłowe – oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Eksperymentalne prace rozwojowe – oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W przypadku projektów informatycznych należy mieć na uwadze, że czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego czy technicznego ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym, nie powinny być zaliczane do B+R. W związku z powyższym, nie uznaje się za prace B+R np.:

- tworzenia aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podst. znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych;

obsługi istniejących systemów;

- konwersji oraz / lub tłumaczenia języków komputerowych;

- dodawania funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych;

- usuwania błędów z systemów (debugging);

- adaptacji istniejącego oprogramowania;

- przygotowywania dokumentacji dla użytkownika.

Projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej.

Innowacja produktowa – oznacza wprowadzenie na rynek przez dane przedsiębiorstwo nowego towaru lub usługi, lub znaczące ulepszenie oferowanych uprzednio towarów i usług w odniesieniu do ich charakterystyk lub przeznaczenia.

Innowacja procesowa – oznacza wprowadzenie do praktyki w przedsiębiorstwie nowych, lub znacząco ulepszonych metod produkcji lub dostawy.

Produkt / technologia / usługa będąca rezultatem projektu powinna charakteryzować się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Prace B+R będące przedmiotem projektu są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały zdefiniowane.

Zespół badawczy, który będzie zaangażowany w realizację projektu posiada doświadczenie w realizacji projektów obejmujących prace B+R nad innowacyjnymi rozwiązaniami, których efektem były wdrożenia wyników prac B+R do działalności gospodarczej, uzyskane patenty czy prawa ochronne na wzory użytkowe, lub inne zastosowania wyników prac B+R.

 

Kadra zarządzająca, który będzie zaangażowana w realizację projektu posiada doświadczenie w zakresie prowadzenia projektów B+R i wdrażania ich wyników.

 

Istnieje zapotrzebowanie rynkowe na produkt / technologię / usługę będącą przedmiotem projektu.

Projekt jest uzasadniony ekonomicznie, a w efekcie wdrożenia wyników prac B+R nastąpi poprawa wyników przedsiębiorstwa.

 

Nie jest możliwe łączenie badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych ani prac przedwdrożeniowych w ramach tego samego etapu, rozumianego jako wydzielony fragment prac realizowany w ramach projektu. Badania przemysłowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac rozwojowych w projekcie. Prace rozwojowe muszą zakończyć się przed zakończeniem prac przedwdrożeniowych w projekcie.

 

Katalog wydatków kwalifikowanych

I. Koszty w ramach badań przemysłowych i prac rozwojowych

Koszty bezpośrednie:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych (pracowników badawczych, pracowników technicznych i pozostałych pracowników pomocniczych) oraz brokerów technologii w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją projektu objętego dofinansowaniem;

2) koszty podwykonawstwa, tj. zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac projektu oraz koszty zasobów udostępnionych przez strony trzecie. Za podwykonawstwo nie uznaje się czynności pomocniczych, niezbędnych do wykonania zadań projektowych, takich jak usługi prawne lub księgowe;

Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 60% całkowitych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę oraz 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie na badania przemysłowe i prace rozwojowe w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;

3) koszty aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych, w tym odpisy amortyzacyjne oraz koszty odpłatnego korzystania z aparatury naukowo-badawczej i wartości niematerialnych i prawnych (wiedzy, patentów itp.);

4) koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres niezbędny do realizacji badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu;

5) pozostałe koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją badań przemysłowych i prac rozwojowych projektu objętego pomocą, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów.

Koszty pośrednie:

1) koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym:

- koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,

- koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.),

- koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń,

- koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,

- koszty ubezpieczeń majątkowych,

- koszty utylizacji odpadów,

- koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;

2) koszty administracyjne, w tym:

- opłaty skarbowe, opłaty notarialne,

- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp.,

- koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,

- koszty usług księgowych, prawnych itp.,

- koszty materiałów biurowych;

3) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, w tym:

- koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem,

- koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna);

4) koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu;

5) koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie – wyłącznie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, gdy beneficjent realizujący projekt objęty pomocą publiczną otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, które zostały przewidziane w programie pomocowym lub w warunkach naboru wniosków.

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

II. Koszty prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób zatrudnionych przy prowadzeniu prac przedwdrożeniowych (pracowników realizujących prace przedwdrożeniowe, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych) w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego dofinansowaniem;

2) koszty podwykonawstwa - koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie:

- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;

- niemających charakteru ciągłego ani okresowego;

- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.

Koszty podwykonawstwa nie mogą przekroczyć 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych ponoszonych w projekcie na prace przedwdrożeniowe finansowane w ramach pomocy de minimis przez danego konsorcjanta będącego przedsiębiorcą.

3) pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty narzędzi i sprzętu;

- koszty budynków i gruntów;

4) pozostałe ponoszone bezpośrednio w związku z realizacją prac przedwdrożeniowych projektu objętego pomocą, w tym m.in. koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów.

Koszty pośrednie:

1) koszty wynajmu lub utrzymania budynków, w tym:

- koszty wynajmu, czynszu lub amortyzacji budynków,

- koszty mediów (opłaty za energię elektryczną, gazową, wodę itp.),

- koszty sprzątania oraz ochrony pomieszczeń,

- koszty adaptacji pomieszczeń dla celów realizacji projektu,

- koszty ubezpieczeń majątkowych,

- koszty utylizacji odpadów,

- koszty okresowej konserwacji i przeglądu urządzeń;

2) koszty administracyjne, w tym:

- opłaty skarbowe, opłaty notarialne,

- koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich itp.,

- koszty usług bankowych, za wyjątkiem kosztów związanych z prowadzeniem rachunku bankowego,

- koszty usług księgowych, prawnych itp.,

- koszty materiałów biurowych;

3) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego oraz personelu wsparcia, w tym:

- koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem,

- koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami personelu obsługowego (np. obsługa kadrowa, finansowa, księgowa, administracyjna);

4) koszty delegacji osób zaangażowanych w realizację projektu;

5) koszty ponoszone w związku z ustanowieniem zabezpieczenia prawidłowego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie – wyłącznie w przypadku projektów objętych pomocą publiczną, gdy beneficjent realizujący projekt objęty pomocą publiczną otrzymuje dofinansowanie w formie zaliczek, które zostały przewidziane w programie pomocowym lub w warunkach naboru wniosków.

Koszty pośrednie ponoszone w związku z realizacją projektu objętego pomocą są rozliczane metodą ryczałtową, jako procent od kosztów bezpośrednich z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa.

III. Koszty prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy publicznej na usługi doradcze dla MŚP:

1) koszty podwykonawstwa - koszty usług doradczych lub równoważnych świadczonych w celu wykonania prac przedwdrożeniowych w projekcie., tj. koszty usług:

- świadczonych przez konsultantów zewnętrznych;

- niemających charakteru ciągłego ani okresowego;

- niezwiązanych ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorcy, takimi jak usługi doradztwa podatkowego, usługi prawnicze lub reklama.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

1) koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności określonym w umowie o dofinansowanie;

2) koszty niespełniające warunków kwalifikowalności określonych w Przewodniku kwalifikowalności wydatków oraz Wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju dotyczących zasad kwalifikowania wydatków;

3) koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane;

4) podatek od towarów i usług (VAT), który w świetle ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług oraz rozporządzeń do tej ustawy może zostać odzyskany;

5) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;

6) koszty związane z prowadzeniem rachunku bankowego;

7) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów i wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów;

8) koszty ponoszone na zakup usług doradczych, takich jak usługi doradztwa podatkowego, prawnicze lub reklamowe, marketingowe, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi beneficjenta;

9) odsetki od zadłużenia;

10) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;

11) kary i grzywny;

12) rozliczenie notą obciążeniową zakupu rzeczy będącej własnością beneficjenta lub prawa przysługującego beneficjentowi;

13) wydatki związane z funkcjonowaniem komisji rozjemczych, wydatki związane ze sprawami sądowymi (w tym wydatki związane z przygotowaniem i obsługą prawną spraw sądowych) oraz koszty realizacji ewentualnych orzeczeń wydanych przez sąd bądź komisje rozjemcze;

14) wydatki poniesione na zakup używanego środka trwałego, który w ciągu 7 poprzednich lat (10 lat dla nieruchomości) był współfinansowany ze środków unijnych lub z dotacji krajowych;

15) wydatki poniesione na nabycie nieruchomości zabudowanej lub niezabudowanej, prawa użytkowania wieczystego oraz na nabycie innych tytułów prawnych do nieruchomości (np. ograniczone prawo rzeczowe: najem, dzierżawa, użytkowanie) przekraczające 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu;

16) wydatki związane z wypełnieniem wniosku o dofinansowanie projektu w przypadku wszystkich projektów i wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego w przypadku dużych projektów;

17) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej / uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta (ang. success fee);

18) koszt audytu zewnętrznego wydatkowania środków finansowych na naukę, jeżeli rozpoczął się przed zrealizowaniem 50% planowych wydatków związanych z projektem lub po zrealizowaniu 80% planowych wydatków związanych z projektem;

19) inne niż część kapitałowa raty leasingowej wydatki związane z umową leasingu – podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne, koszty montażu oraz dostosowania środków trwałych do używania oraz koszty wymiany części związanych z leasingowanym sprzętem;

20) transakcje przekraczające równowartość 15 000 EUR płacone gotówką (bez względu na liczbę wynikających z danej transakcji płatności) w związku z obowiązkiem zawartym w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z późn. zm.);

21) poniższe składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń:

- nagroda jubileuszowa;

- ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy;

- składka na grupowe ubezpieczenie na życie (traktowana jako opodatkowany przychód pracownika);

- dopłata do świadczeń medycznych;

- ekwiwalent pieniężny (np.: ulgowa odpłatność za energię elektryczną);

- dopłata do energii elektrycznej (traktowana jako opodatkowany przychód pracownika);

- używanie samochodu służbowego - dojazd do/z pracy z/do miejsca zamieszkania;

- świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);

- zasiłki finansowane z budżetu państwa (np. zasiłek pielęgnacyjny, zasiłek rodzinny) lub ze środków ZUS (np. macierzyński, rehabilitacyjny, ojcowski, opiekuńczy, wyrównawczy);

- świadczenie za czas niezdolności do pracy, zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie ubezpieczeń społecznych;

- wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych;

- koszty badań okresowych i wstępnych;

- dopłata do okularów;

- dodatki za znajomość języków, za niepalenie i inne dodatki tego typu ustalone przez pracodawcę, odszkodowanie za klauzulę zakazu konkurencyjności, inne odszkodowania, do których wypłacania zobowiązany jest pracodawca;

- bony żywieniowe dla pracowników;

- składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON);

- odprawy pracownicze dla personelu projektu;

- odprawy emerytalno-rentowe;

- dofinansowanie do wypoczynku.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Typ 1 projektu:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 1 mln zł .

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 50 mln euro.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu. Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

- 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i prac rozwojowych;

- 70% całkowitych kosztów kwalifikowanych.

Typ 2 projektu:

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych wynosi:

a) 5 mln zł – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

b) 10 mln zł - w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw.

Wysokość kosztów kwalifikowalnych przeznaczonych na realizację prac przedwdrożeniowych nie może przekroczyć 20% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu.

Wartość prac realizowanych na zasadzie podwykonawstwa nie może przekroczyć:

1) 60% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego samodzielnie przez przedsiębiorcę;

2) 50% całkowitych kosztów kwalifikowalnych badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – w przypadku projektu realizowanego przez konsorcjum przedsiębiorstw;

3) 70% całkowitych kosztów kwalifikowalnych prac przedwdrożeniowych w ramach pomocy de minimis ponoszonych przez danego przedsiębiorcę.

Wartość dofinansowania

Typ 1 projektu:

Maksymalna wartość dofinansowania wynosi:

- 20 mln euro, jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

- 15 mln euro, jeżeli projekt obejmuje głównie prace rozwojowe, dotyczy to sytuacji;

- 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis;

- 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Typ 2 projektu:

Maksymalna wartość dofinansowania nie może przekroczyć dla przedsiębiorstwa na jeden projekt:

1) 20 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie badania przemysłowe;

2) 15 mln euro – jeżeli projekt obejmuje głównie eksperymentalne prace rozwojowe;

3) 200 tys. euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie pomocy de minimis (wartość brutto pomocy łącznie z wartością innej pomocy de minimis przyznanej w okresie 3 lat podatkowych);

4) 2 mln euro na prace przedwdrożeniowe w zakresie usług doradczych dla MŚP.

Całkowita wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie może przekroczyć 50 mln euro

Intensywność dofinansowania

Typ 1 projektu:

1) w przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

a) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

- 70%-80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

- 45%-60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

b) dla średniego przedsiębiorcy:

- 60%-75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

- 35%-50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) Na realizację prac przedwdrożeniowych:

de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

3) Na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Typ 2 projektu:

1) W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych:

a) dla mikro- i małego przedsiębiorcy:

- 70%-80% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

- 45%-60% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

b) dla średniego przedsiębiorcy:

- 60%-75% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

- 35%-50% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych;

c) dla przedsiębiorcy innego niż MŚP:

- 50%-65% kosztów kwalifikowalnych w zakresie badań przemysłowych oraz

- 25%-40% kosztów kwalifikowalnych w zakresie prac rozwojowych.

2) Na realizację prac przedwdrożeniowych: de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

3) Na realizację prac przedwdrożeniowych: usługi doradcze dla MŚP – 50% kosztów kwalifikowalnych tych prac.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

1) Pomoc na badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe stanowi pomoc publiczną:

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299).

2) prace przedwdrożeniowe stanowią:

a) pomoc de minimis na wsparcie komercjalizacji wyników badań naukowych i prac rozwojowych oraz innych form ich transferu do gospodarki, o której mowa w rozdziale 9 rozporządzenia MNiSW (dalej: „pomoc de minimis”) lub

b) pomoc publiczną dla MŚP na pokrycie kosztów usług doradczych

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lutego 2015 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz.U. z 2015 r. poz.299).

Planowane terminy naborów

22.03.2021 - 04.05.2021

Alokacja środków

300 mln zł

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.