W ramach Działania 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw, Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa II: Wsparcie otoczenia i potencjału przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I

Działanie 2.3 Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na stymulowanie współpracy pomiędzy sektorem nauki i gospodarki. Finansowanie obejmuje usługi realizowane przez jednostki naukowe na rzecz przedsiębiorstw z sektora MŚP.

Usługi te powinny przyczyniać się do rozwoju innowacyjnych (nowych lub znacząco ulepszonych) wyrobów, usług, technologii produkcji lub projektów wzorniczych. Przez opracowanie nowego projektu wzorniczego rozumie się opracowanie cech technicznych, użytkowych i estetycznych wyrobu zmierzające do wprowadzenia go do obrotu. Instrument będzie promował włączanie w proces tworzenia nowych wyrobów i usług ich końcowych użytkowników (user-driven innovation), w celu zbadania odbioru rynku na projektowane innowacje (proof of market).

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej, związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi opracowania przez jednostkę naukową w ramach poddziałania 2.3.2 (etap inwestycyjny).

 

Typy projektów

Usługi polegające na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii lub nowego projektu wzorniczego (etap usługowy).

Dodatkowo wsparcie może obejmować realizację inwestycji początkowej, związanej z wdrożeniem innowacji technologicznej  (produktowej lub procesowej), będącej przedmiotem usługi opracowania, o której mowa powyżej (etap inwestycyjny).

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- liczba wprowadzonych innowacji,

- liczba wprowadzonych innowacji produktowych,

- liczba wprowadzonych innowacji procesowych,

- liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wykonawca usługi jest jednostką naukową w rozumieniu art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającą przyznaną kategorię naukową A+, A albo B, o której mowa w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki oraz ma siedzibę na terytorium RP.

Projekt jest realizowany na terytorium RP.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR (do 31 grudnia 2023 r.).

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Rezultat projektu tj. produkt (wyrób, usługa), technologia produkcji, projekt wzorniczy charakteryzuje się nowością, oryginalnością, bądź znaczącym ulepszeniem, (także rozwiązania zastosowane w produkcie, technologii produkcji, projekcie wzorniczym), które będzie zastosowane po raz pierwszy w działalności przedsiębiorstwa lub na polskim rynku.

W przypadku innowacji produktowej – nowość rezultatów projektu jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. weryfikacji podlegać będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na polskim rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

W przypadku innowacji procesowej – nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian w obrębie procesu tj. metody produkcji lub dostawy. Weryfikacji podlegać będzie czy innowacja procesowa stanowi nowość w skali przedsiębiorstwa lub polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń.

Premiowane będą projekty, w ramach których prace badawczo-rozwojowe przeprowadzane przez jednostkę naukową zostaną zakończone, co najmniej na poziomie sprawdzenia i demonstracji w warunkach laboratoryjnych lub zbliżonych do rzeczywistych opracowanego w ramach projektu produktu (wyrobu, usługi), projektu wzorniczego, technologii produkcji.

Premiowane będą projekty, w ramach których założono  włączenie końcowych użytkowników (w rozumieniu ostatecznych odbiorców produktów przedsiębiorstwa) w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji poprzez ich udział w testowaniu, recenzowaniu, opiniowaniu, identyfikacji potrzeb w zakresie nowego rozwiązania, usługi, prototypu wyrobu. Włączenie końcowych użytkowników następuje w ramach usługi świadczonej przez Wykonawcę (za proces ten odpowiedzialny jest Wykonawca). Włączenie w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi), nowego projektu wzorniczego lub nowej lub znacząco ulepszonej technologii produkcji ich końcowych użytkowników ma na celu badanie odbioru rynku na rozwiązanie będące przedmiotem projektu.

W sytuacji, gdy wartość alokacji przeznaczona na dany nabór nie będzie pozwalała na objęcie wsparciem wszystkich projektów, które uzyskały pozytywną ocenę, o kolejności na liście rankingowej decydować będą kryteria rozstrzygające:

- I stopnia – stopień gotowości wdrożeniowej rezultatu projektu;

- II stopnia – włączenie końcowych użytkowników w proces tworzenia nowego lub znacząco ulepszonego produktu (wyrobu, usługi) projektu wzorniczego lub technologii produkcji;

- III stopnia – wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego;

- IV stopnia – średni udział przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw przemysłowych i z sektora usług (%) w danym województwie.

Katalog wydatków kwalifikowanych

 

Etap 1 usługowy:

1) koszty usługi polegającej na opracowaniu dla MŚP nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji lub nowego projektu wzorniczego;

2) koszty usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej (do 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu), jeśli usługa ta towarzyszy usłudze, o której mowa w pkt. 1);

3) koszty materiałów (do 15% całkowitej kwoty kosztów kwalifikowanych projektu), pod warunkiem, że są niezbędne do realizacji usługi, o której mowa w pkt. 1).

Etap 2 inwestycyjny:

1) koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych (innych niż grunty oraz nieruchomości), niezbędnych do wdrożenia innowacji technologicznej, będącej efektem zrealizowania Etapu 1 Poddziałania.

2) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej (po spełnieniu określonych warunków).

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Etap 1 usługowy: minimalna - 60 tys. zł., maksymalna 400 tys. zł.

Etap 2 inwestycyjny: maksymalna - 800 tys. zł.

Wartość dofinansowania

Etap 1 usługowy: maksymalna - 340 tys. zł.

Etap 2 inwestycyjny: maksymalna - 560 tys. zł.

Intensywność dofinansowania

Etap 1 usługowy: 85% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Etap 2 inwestycyjny:

-   70% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 60% dla średnich przedsiębiorców z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

- 55% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 45% dla średnich przedsiębiorców z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, oraz z podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

- 45% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 35% dla średnich przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

- 40% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 30% dla średnich przedsiębiorców z podregionu warszawskiego zachodniego;

- 35% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 25% dla średnich przedsiębiorców z miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

- 30% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 20% dla średnich przedsiębiorców z miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc de minimis:

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis.

Regionalna pomoc inwestycyjna.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.