W ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług). Instrument jest komplementarny do wsparcia oferowanego w I osi POIR i zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych.

Zapewnienie w ramach programu środków na wdrożenia ma stanowić dodatkową, poza wsparciem samych prac B+R w I osi priorytetowej, zachętę do podjęcia się realizacji prac badawczych. Instrument znacznie zwiększy efektywność wsparcia udzielonego na etap badawczy projektów, gdyż umożliwi faktyczne wdrożenie

opracowanych pomysłów i wprowadzenie oferty na rynek. Udostępnienie wsparcia publicznego w tym obszarze jest istotne także z uwagi na brak na rynku komercyjnym instrumentów finansowych obejmujących ryzykowne inwestycje dotyczące wdrożeń prac B+R.

Typy projektów

Wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie) prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (kobiety/mężczyźni),

- liczba wdrożonych wyników prac B+R,

- liczba wprowadzonych innowacji,

- przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Uznaje się, że pozytywny wpływ mają projekty, w ramach których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, repair) gdzie:

- reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów;

- reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości wielokrotnego użycia produktów;

- recycle oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie;

- repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę.

Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorstw) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw).

Projekt jest realizowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (dotyczy konkursów ogólnych) LUB Projekt jest realizowany w lokalizacjach wskazanych w regulaminie konkursu (dotyczy konkursów dedykowanych realizacji Pakietu dla miast średnich).

Przedmiot projektu mieści się w zakresie działalności objętej kodami PKD/EKD określonymi w regulamienie konkursu (kryterium stosowane wyłacznie w konkursach dedykowanych danej branży/obszarowi).

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Projekt dotyczy innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.

Premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat. Brane będą pod uwagę następujące aspekty:

- nowość produktu (wyrobu lub usługi),

- potencjał zastosowanego rozwiązania do dalszego rozwoju branży i rynku,

- zakres technologii (wysokie i średnio-wysokie) lub usług (wiedzochłonne).

Produkt będący przedmiotem projektu ma potencjał rynkowy, tj. :

- będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących na rynku (między innymi pod względem ceny, użyteczności, design), a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku planowane cechy i funkcjonalności produktu wskazują na możliwość uplasowania produktu na rynku;

- stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców, a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku wnioskodawca uwiarygodnił powstanie zapotrzebowania na produkt;

- rynek docelowy został przez wnioskodawcę prawidłowo zdefiniowany w zakresie jego wielkości, tendencji rozwojowych i ostatecznego odbiorcy oraz przewidywana wielkość rynku dla danego produktu wskazuje na potencjalny sukces ekonomiczny projektu;

- strategia wprowadzenia produktu na rynek jest efektywna i realna;

- prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem produktu wskazuje na opłacalność projektu; założenia i dane przyjęte przez wnioskodawcę przy określaniu potencjału rynkowego produktu są realne.

Premiowane będą projekty polegające na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego.
Premiowane będą projektu Wnioskodawców będących członkiem Krajowego Klastra Kluczowego.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

1) koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt. 1);

3) koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

5) koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

6) koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt. 5), poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału  z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt. 5), należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Łączna wartość kosztów, o których mowa w pkt. 1) i 5), może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowalnych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Łączna wartość kosztów, o których mowa w pkt. 1), 3) i 5), może wynosić do 20 % kosztów kwalifikowalnych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

Koszty w ramach pomocy na prace rozwojowe:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;

3) koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Koszty w ramach pomocy na usługi doradcze:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 50 mln euro, w tym:

- na eksperymentalne prace rozwojowe 1 mln zł,

- na usługi doradcze 1 mln zł.

Wartość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania na projekt nie została określona, przy czym maksymalna kwota dofinansowania:

- na eksperymentalne prace rozwojowe 450  tys. zł,

- na usługi doradcze 500 tys. zł.

Intensywność dofinansowania

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj.:

- 70% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 60% dla średnich przedsiębiorców z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

- 55% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 45% dla średnich przedsiębiorców z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, oraz z podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

- 45% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 35% dla średnich przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

- 40% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 30% dla średnich przedsiębiorców z podregionu warszawskiego zachodniego;

- 35% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 25% dla średnich przedsiębiorców z miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

- 30% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 20% dla średnich przedsiębiorców z miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

W ramach pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe:

- 45% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 35% wartości kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Regionalna pomoc inwestycyjna.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pomoc na prace rozwojowe.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pomoc na usługi doradcze.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.