W ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów (towarów lub usług). Instrument jest komplementarny do wsparcia oferowanego w I osi POIR i zapewnia środki na realizację wdrożeń projektów badawczych.

Zapewnienie w ramach programu środków na wdrożenia ma stanowić dodatkową, poza wsparciem samych prac B+R w I osi priorytetowej, zachętę do podjęcia się realizacji prac badawczych. Instrument znacznie zwiększy efektywność wsparcia udzielonego na etap badawczy projektów, gdyż umożliwi faktyczne wdrożenie

opracowanych pomysłów i wprowadzenie oferty na rynek. Udostępnienie wsparcia publicznego w tym obszarze jest istotne także z uwagi na brak na rynku komercyjnym instrumentów finansowych obejmujących ryzykowne inwestycje dotyczące wdrożeń prac B+R.

Typy projektów

Wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (zrealizowanych samodzielnie bądź na zlecenie) prowadzących do wprowadzenia na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów.  

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (kobiety/mężczyźni),

- liczba wdrożonych wyników prac B+R,

- liczba wprowadzonych innowacji,

- przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Uznaje się, że pozytywny wpływ mają projekty, w ramach których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R (reduce, reuse, recycle, repair) gdzie:

- reduce dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów;

- reuse oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości wielokrotnego użycia produktów;

- recycle oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie;

- repair oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę.

Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 1 mln zł (dotyczy średnich przedsiębiorstw) lub 600 tys. zł (dotyczy mikro i małych przedsiębiorstw).

Projekt jest realizowany na terytorium RP.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR (do 31 grudnia 2023 r.).

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Projekt dotyczy innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku, tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech i funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim.

Premiowane będą projekty o innowacyjności przekraczającej skalę kraju, z dużym potencjałem rozwojowym z punktu widzenia branży i rynku oraz projekty z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie i wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat. Brane będą pod uwagę następujące aspekty:

- nowość produktu (wyrobu lub usługi),

- potencjał zastosowanego rozwiązania do dalszego rozwoju branży i rynku,

- zakres technologii (wysokie i średnio-wysokie) lub usług (wiedzochłonne).

Produkt będący przedmiotem projektu ma potencjał rynkowy, tj. :

- będzie konkurencyjny w stosunku do istniejących na rynku (między innymi pod względem ceny, użyteczności, design), a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku planowane cechy i funkcjonalności produktu wskazują na możliwość uplasowania produktu na rynku;

- stanowi odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby, wymagania i preferencje odbiorców, a w przypadku produktów nie mających odpowiednika na rynku wnioskodawca uwiarygodnił powstanie zapotrzebowania na produkt;

- rynek docelowy został przez wnioskodawcę prawidłowo zdefiniowany w zakresie jego wielkości, tendencji rozwojowych i ostatecznego odbiorcy oraz przewidywana wielkość rynku dla danego produktu wskazuje na potencjalny sukces ekonomiczny projektu;

- strategia wprowadzenia produktu na rynek jest efektywna i realna;

- prognoza finansowa przychodów oraz kosztów związanych z wdrożeniem produktu wskazuje na opłacalność projektu;

założenia i dane przyjęte przez wnioskodawcę przy określaniu potencjału rynkowego produktu są realne.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

1) koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu oraz nabycia prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych;

2) koszty nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt. 1);

3) koszty nabycia robót i materiałów budowlanych;

4) koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:

- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie przedsiębiorcy otrzymującego pomoc,

- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

- będą nabyte od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą na warunkach rynkowych,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy otrzymującego pomoc i pozostaną związane z projektem, na który przyznano pomoc, przez co najmniej 3 lata od dnia zakończenia realizacji projektu;

5) koszty rat spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo spłatę kapitału nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych, należną finansującemu z tytułu umowy leasingu, o ile we wniosku o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 3 lat od przewidywanego dnia zakończenia realizacji projektu;

6) koszty rat spłaty kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt. 5), poniesionych przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości kapitału
z dnia zawarcia umowy leasingu albo spłatę kapitału środków trwałych, innych niż określone w pkt. 5), należną finansującemu z tytułu umowy leasingu o ile we wniosku
o udzielenie pomocy finansujący jest wskazany przez wnioskodawcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, przy czym umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

Łączna wartość kosztów, o których mowa w pkt. 1) i 5), może wynosić do 10 % kosztów kwalifikowalnych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Łączna wartość kosztów, o których mowa w pkt. 1), 3) i 5), może wynosić do 20 % kosztów kwalifikowalnych w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej, jednak nie więcej niż 5 mln zł.

Koszty w ramach pomocy na prace rozwojowe:

1) koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;

2) koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz usług doradczych i usług równorzędnych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby związane z realizacją projektu;

3) koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu.

Koszty w ramach pomocy na usługi doradcze:

1) koszty usług doradczych świadczonych przez doradców zewnętrznych. Usługi doradcze nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane z bieżącą działalnością operacyjną MŚP, w szczególności w zakresie doradztwa podatkowego, stałej obsługi prawnej lub reklamy.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi:

- 10 mln zł dla średnich przedsiębiorstw;

- 5 mln zł dla mikro i małych przedsiębiorstw.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu ogółem wynosi 50 mln euro, w tym:

- na eksperymentalne prace rozwojowe 1 mln zł,

- na usługi doradcze 1 mln zł.

Wartość dofinansowania

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 20 mln zł, w tym:

- na eksperymentalne prace rozwojowe 450  tys. zł,

- na usługi doradcze 500 tys. zł.

Intensywność dofinansowania

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj.:

- 70% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 60% dla średnich przedsiębiorców z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

- 55% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 45% dla średnich przedsiębiorców z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, oraz z podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

- 45% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 35% dla średnich przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

- 40% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 30% dla średnich przedsiębiorców z podregionu warszawskiego zachodniego;

- 35% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 25% dla średnich przedsiębiorców z miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia2017 r.;

- 30% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 20% dla średnich przedsiębiorców z miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia2020 r.

W ramach pomocy na eksperymentalne prace rozwojowe:

- 45% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 35% wartości kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw.

Maksymalna intensywność dofinansowania na usługi doradcze wynosi 50% kosztów kwalifikowanych.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Regionalna pomoc inwestycyjna.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pomoc na prace rozwojowe.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pomoc na usługi doradcze.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Planowane terminy naborów

2018:

1) 20.03.2018 - 05.12.2018 (miasta średnie, wykaz miast średnich dostępny jest tutaj).

2) 20.03.2018 - 05.12.2018.

2019:

1) 25.03.2019 - 08.05.2019 (miasta średnie).

2) 25.03.2019 - 08.05.2019.

3) 25.03.2019 - 08.05.2019 (projekty na rzecz dostępności).

4) 01.10.2019 - 31.10.2019 (miasta średnie).

5) 01.10.2019 - 31.10.2019.

6) 01.10.2019 - 31.10.2019 (projekty na rzecz dostępności).

Alokacja środków

2018:

1) 500 mln zł (miasta średnie).

2) 750 mln zł.

2019:

1) 550 mln zł (miasta średnie).

2) 850 mln zł.

3) 100 mln zł.

4) alokacja zostanie określona w późniejszym terminie.

5) alokacja zostanie określona w późniejszym terminie.

6) alokacja zostanie określona w późniejszym terminie.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

21 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.