W ramach Działania 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Bank Gospodarstwa Krajowego

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na wsparcie projektów dotyczących wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R przedsiębiorców, lub projektów dotyczących wdrożenia wyników prac B+R nabywanych przez przedsiębiorców w ramach projektu. Mogą one mieć postać prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych, lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, które umożliwiają wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych produktów, procesów lub usług. Wsparciem objęte będą wydatki (m.in. środki trwałe), niezbędne do wdrożenia danej technologii.

Typy projektów

Wdrożenie przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (własnych bądź zakupionych).

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

-        wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach O/K/M [EPC] (CI 8),

-        liczba wdrożonych wyników prac B+R,

-        liczba wprowadzonych innowacji,

-        przychody ze sprzedaży nowych lub udoskonalonych produktów/procesów.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie, a projekt jest właściwie przygotowany do realizacji.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans, o której mowa w art. 7 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Uznaje się, że pozytywny wpływ mają projekty, w ramach których realizowany jest przynajmniej jeden z poniższych aspektów:

A. powstanie produkt odznaczający się wydłużonym cyklem życia poprzez jego opłacalną naprawę lub możliwość wielokrotnego użycia.

B. powstanie produkt, który po zakończeniu cyklu życia będzie mógł być przynajmniej częściowo przetworzony.

C. zostanie zredukowana ilość odpadów lub część odpadów powstających podczas produkcji będzie mogła być przetworzona.

D. ograniczone zostanie zużycie energii i/lub surowców wykorzystywanych w procesie produkcyjnym.

E. powstanie produkt/usługa, którego funkcja będzie miała bezpośredni pozytywny związek z ochroną środowiska (np. ograniczenia zużycia energii elektrycznej/wody, ograniczenia emisji gazów cieplarnianych, ograniczenia zużycia substancji szkodliwych dla środowiska).

F. projekt odznacza się wysoką środowiskową wartością dodaną, rozumianą jako ograniczenie obciążenia środowiska lub pozytywne oddziaływanie na nie, w tym: usuwanie, zapobieganie, łagodzenie, zanieczyszczeń uwolnionych do środowiska, naprawę szkód ekologicznych lub korzystanie z zasobów naturalnych w bardziej efektywny i zrównoważony sposób.

G. wnioskodawca przedstawił dodatkowe aspekty prośrodowiskowe projektu, nieujęte wyżej (minimum 2 takie aspekty).

Posiadane i planowane do pozyskania w ramach projektu zasoby (w tym techniczne i kadrowe) wnioskodawcy są wystarczające do realizacji projektu.

Projekt jest gotowy do realizacji w momencie aplikowania o środki bądź realizacja projektu uzależniona jest od uzyskania dodatkowych dokumentów takich jak: pozwolenia (np. na budowę), koncesje, dokumentacje (np. dokumentację środowiskową), które wnioskodawca już posiada lub których wnioskodawca jeszcze nie uzyskał, ale przedstawił realny harmonogram ich pozyskania.

Projekt jest realizowany na terytorium RP.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR (do 31 grudnia 2023 r.).

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS) i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat.

Warunkiem koniecznym do wystąpienia przedsiębiorcy do BGK z wnioskiem o dofinansowanie jest posiadanie przez niego zdolności kredytowej, ocenionej przez bank kredytujący, potwierdzonej w treści warunkowej umowy kredytu technologicznego lub promesy kredytu technologicznego zawartej lub wystawionej najpóźniej w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie w BGK, stanowiącej załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Projekt dotyczy jednej z następujących form inwestycji początkowej:

-        inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu;

-        inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu;

-        inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie;

-        inwestycja w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącego zakładu.

W przypadku ubiegania się o pomoc na dywersyfikację istniejącego zakładu koszty kwalifikowane muszą przekraczać o co najmniej 200% wartość księgową ponownie wykorzystywanych aktywów, odnotowaną w roku obrotowym poprzedzającym rozpoczęcie prac.

Planowana do wdrożenia technologia ma postać:

-        prawa własności przemysłowej,

-        wyników prac rozwojowych,

-        wyników badań aplikacyjnych,

-        nieopatentowanej wiedzy technicznej.

Jako technologię w postaci nieopatentowanej wiedzy technicznej (nwt) należy rozumieć taką wiedzę techniczną, która:

1) umożliwia wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług;

2) jest wynikiem opracowań własnych dysponenta (wnioskodawcy lub podmiotu, od którego nwt jest nabywana) i stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa, a tym samym nie jest wiedzą publicznie znaną (tj. stanowi technologiczne know-how);

3) jest opisana i utrwalona w zamkniętej i spójnej formie, umożliwiającej bieżące ustalenie jej treści i weryfikację m.in. czy informacje te umożliwią wytwarzanie nowych lub znacząco ulepszonych towarów, procesów lub usług; informacje takie muszą być ustalone w dokumencie albo zarejestrowane w innej formie dokumentu, który będzie mógł być poddany weryfikacji np. w trakcie oceny projektu lub podczas jego kontroli; w przypadku technologii nabywanej potwierdzeniem jej nabycia jest umowa kupna/sprzedaży – nie wyklucza to jednak konieczności posiadania dokumentacji technologii, o której mowa wcześniej;

4) w przypadku nabywania nwt w ramach projektu, będzie musiała ona stanowić m.in. aktywa przedsiębiorcy i podlegać amortyzacji (stosownie do treści art. 10 ust. 5 pkt. 5 ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej).

Planowana do wdrożenia technologia jest innowacyjna z punktu widzenia danej branży, tzn. technologia wprowadza nowe, korzystne rozwiązania o charakterze innowacyjnym, które nie były wcześniej dostępne w rozwiązaniach alternatywnych lub technologia stanowi rozwinięcie znanych technologii (wprowadza udoskonalenia wybranych charakterystyk znanych wcześniej rozwiązań, np. szybkość, wydajność).

Rezultat projektu, tj. produkt lub proces lub usługa będące wynikiem wdrożenia nowej technologii są nowe lub znacząco ulepszone w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

Nowe produkty to wyroby lub usługi, które różnią się znacząco swoimi cechami lub przeznaczeniem od produktów dotychczas wytwarzanych przez firmę.

Znaczące udoskonalenia istniejących produktów polegają na zmianach materiałów, komponentów oraz innych cech zapewniających lepsze działanie tych produktów.

Premiowane będą projekty, których rezultat projektu tj. towar lub proces lub usługa mają charakter innowacji przełomowej, tzn. takiej, która wywiera znaczący wpływ na rynek oraz na działalność gospodarczą firm na tym rynku. Pojęcie innowacji przełomowej odnosi się do skutków innowacji, a nie do aspektu nowości. Może ona skutkować m.in. zmianą struktury rynku, stworzeniem nowych rynków lub doprowadzeniem do sytuacji, w której istniejące produkty staną się przestarzałe.

Premiowane będą projekty, wskazujące na potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu, tj. towaru lub procesu lub usługi będących wynikiem wdrożenia nowej technologii, poprzez:

-        wykazanie zapotrzebowania rynkowego na rezultat projektu;

-        wykazanie, że rezultat projektu nie stanowi powielenia już istniejących rozwiązań;

-        wykazanie szans zaistnienia rezultatu projektu na rynku międzynarodowym;

-        wykazanie, że rezultat projektu ma charakter uniwersalny, tj. posiada cechy, które umożliwiają jego adaptację do nowych celów, nieopisanych w projekcie (specyfika danego rezultatu projektu nie wymusza jego stosowania w ścisłym, ograniczonym zakresie opisanym w projekcie);

-        wykazanie, że przewidywany czas wprowadzenia rezultatu projektu na rynek i przewidywany czas utrzymywania się atrakcyjności rezultatu projektu na rynku jest na tyle długi, aby możliwe było uznanie zasadności inwestycji w kontekście zmienności uwarunkowań rynkowych w danej branży.

Katalog wydatków kwalifikowanych


1. Zakup nieruchomości niezabudowanej lub zabudowanej, w tym zakup prawa użytkowania wieczystego, pod warunkiem że:

a) przedsiębiorca przedstawi operat szacunkowy sporządzony przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego potwierdzający, że cena nabycia nie przekracza wartości rynkowej tej nieruchomości określonej na dzień nabycia,

b) przedsiębiorca przedstawi opinię rzeczoznawcy budowlanego potwierdzającą, że nieruchomość zabudowana może być używana w określonym celu, zgodnym z celami projektu objętego wsparciem, lub określającą zakres niezbędnych zmian lub ulepszeń,

c) w okresie 10 lat poprzedzających datę nabycia tej nieruchomości, jej zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis,

d) nieruchomość będzie używana wyłącznie do celów inwestycji technologicznej;

2. Zakup, wytworzenie, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia nowych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu;

3. Zakup używanych środków trwałych, a także koszty transportu, montażu i uruchomienia używanych środków trwałych innych niż określone w pkt 1, z wyłączeniem środków transportu nabywanych przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w sektorze transportu, pod warunkiem że:

a) cena nabycia używanych środków trwałych nie przekracza ich wartości rynkowej określonej na dzień nabycia i jest niższa od ceny podobnych nowych środków trwałych,

b) sprzedający złoży oświadczenie określające podmiot, od którego nabył środki trwałe, oraz miejsce i datę ich zakupu,

c) w okresie 7 lat poprzedzających datę nabycia środków trwałych ich zakup nie był współfinansowany ze środków unijnych ani z krajowych środków pomocy publicznej lub pomocy de minimis;

4. Zakup robót i materiałów budowlanych w celu budowy lub rozbudowy budynków, budowli lub ich części

5. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, knowhow oraz nieopatentowanej wiedzy technicznej, jeżeli wartości niematerialne i prawne spełniają łącznie następujące warunki:

a) będą wykorzystywane wyłącznie do celów inwestycji technologicznej,

b) będą podlegać amortyzacji zgodnie z odrębnymi przepisami,

c) będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z nabywcą,

d) będą stanowić aktywa przedsiębiorcy, który zrealizował inwestycję technologiczną, oraz będą przez niego wykorzystywane przez co najmniej 3 lata od dnia jej zakończenia;

6. Pokrycie kosztów związanych z najmem lub dzierżawą gruntów, budynków i budowli lub ich części, poniesionych do dnia zakończenia realizacji inwestycji technologicznej, pod warunkiem że umowa najmu lub dzierżawy będzie zawarta na okres co najmniej 3 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji inwestycji technologicznej;

7. Wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne, niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej. Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości wydatków kwalifikowanych

8, Koszty związane z uzyskiwaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, związanych z inwestycją technologiczną w zakresie opisanym w Instrukcji wypełniania wniosku Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w tym punkcie wynosi 500 000 zł.

 

Łączna wartość wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach 1 i 6, nie może przekroczyć 10 % łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych, o których mowa w punktach od 1 do 7.

 

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Nie ustalono minimalnej wartości kosztów kwalifikowalnych projektu.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi równowartość 50 mln euro.

Wartość dofinansowania

Wysokość dofinansowania zależy od miejsca realizacji projektu i wielkości firmy – maksymalnie 70% kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Proces aplikowania o premię technologiczną

1. Przedsiębiorca składa do banku komercyjnego wniosek o udzielenie kredytu technologicznego.

2. Po uzyskaniu promesy kredytu technologicznego lub zawarciu warunkowej umowy kredytu technologicznego, przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu (w trakcie ogłoszonego przez BGK konkursu).

3. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku, zgodnie z kryteriami dla poddziałania 3.2.2 PO IR, BGK przyznaje promesę premii technologicznej, następnie przedsiębiorca zawiera z bankiem komercyjnym umowę kredytową.

4. BGK podpisuje z przedsiębiorcą umowę o dofinansowanie projektu.

5. BGK wypłaca premię technologiczną w ramach płatności pośrednich w trakcie realizacji inwestycji oraz w ramach płatności końcowej po zakończeniu realizacji projektu.

Intensywność dofinansowania

Zgodnie z mapą pomocy regionalnej, tj.:

-        70% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 60% dla średnich przedsiębiorców z województw: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego;

-        55% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 45% dla średnich przedsiębiorców z województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, pomorskiego, świętokrzyskiego, zachodniopomorskiego, oraz z podregionów: ciechanowsko-płockiego, ostrołęcko-siedleckiego, radomskiego i warszawskiego wschodniego;

-        45% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 35% dla średnich przedsiębiorców z województw: dolnośląskiego, wielkopolskiego, śląskiego;

-        40% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 30% dla średnich przedsiębiorców z podregionu warszawskiego zachodniego;

-        35% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 25% dla średnich przedsiębiorców z miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 lipca 2014 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.;

-        30% wartości kosztów kwalifikowanych dla mikro- i małych przedsiębiorców oraz 20% dla średnich przedsiębiorców z miasta stołecznego Warszawy w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Regionalna pomoc inwestycyjna.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Pomoc na usługi doradcze.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.