W ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym. 

Wsparcie zostanie skierowane w szczególności do przedsiębiorstw:

·         prowadzących działalność eksportową i uzyskujących przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu,

·         prowadzących działalność gospodarczą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i w zakresie PKD wymienionym w wybranym programie promocji. 

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania udziału w działaniach promocyjnych określonych w programach promocji.

Typy projektów

Wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji działań promocyjnych określonych w programach promocji.

W latach 2019-2020 będzie realizowanych 12 branżowych programów promocji.

12 branżowych programów promocji, tj.:

1) program promocji branży sprzętu medycznego,

2) program promocji branży maszyn i urządzeń,

3) program promocji branży IT/ICT,

4) program promocji branży biotechnologii i farmaceutyków,

5) program promocji branży moda polska,

6) program promocji branży kosmetycznej,

7) program promocji branży budowy i wykańczania budowli,

8) program promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych,

9) program promocji branży meblarskiej,

10) program promocji branży polskich specjalności żywnościowych,

11) program promocji branży usług prozdrowotnych,

12) program promocji branży części samochodowych i lotniczych.

W ramach realizacji branżowych programów promocji przedsiębiorcy kwalifikujący się do udziału w danym programie mają możliwość dofinansowania działań promocyjnych określonych w wybranym branżowym programie promocji, w tym udziału w targach zagranicznych w charakterze wystawcy, udziału w misjach gospodarczych, zakupu usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia działalności na wybranych rynkach perspektywicznych, itp.

Aktualne programy promocji, można pobrać poniżej:

Biotechnologia i farmaceutyki obowiązuje od 25.01.19

Budowa i wykańczanie budowli obowiązuje od 25.01.19

Części samochodowe i lotnicze obowiązuje od 25.01.19

IT/ICT obowiązuje od 25.01.19

Jachty i łodzie obowiązuje od 25.01.19

Kosmetyki obowiązuje od 25.01.19

Maszyny i urządzenia obowiązuje od 25.01.19

Meblarska obowiązuje od 25.01.19

Moda Polska obowiązuje od 25.01.19

Polskie specjalności żywnościowe obowiązuje od 25.01.19

Usługi prozdrowotne obowiązuje od 25.01.19

Sprzęt medyczny obowiązuje od 25.01.19

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

·   liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji;

·        przychody ze sprzedaży produktów na eksport.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Projekt jest realizowany na terytorium RP.

Przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji (weryfikacja na podstawie kodu PKD/EKD). Projekt dotyczy marki produktowej wnioskodawcy i spełnia warunki określone w wybranym programie promocji.

 

Okres realizacji projektu nie wykracza poza datę 31 grudnia 2020 r.

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Premiowane będą projekty wnioskodawców, którzy na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzili działalność eksportową i w okresie każdego z 2 ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie osiągali przychody z działalności eksportowej (udział przychodów z eksportu w przychodach ogółem z działalności gospodarczej na poziomie co najmniej 10%).

Ponadto, dodatkowe punkty uzyskają przedsiębiorcy, którzy w okresie każdego z 2 ostatnich lat, o których mowa powyżej uzyskali przychody ze sprzedaży na eksport produktów będących przedmiotem projektu, niezależnie od wielkości tych przychodów.

Premiowane będą projekty, w których zadeklarowano, że produkty będące przedmiotem projektu są wytwarzane na terenie RP, tj. dodatkowy 1 punkt otrzymają projekty, w których wykazano spełnienie co najmniej 2 z poniższych warunków:

1) zakład, w którym jest i będzie wytwarzany produkt, znajduje się na terytorium RP (bądź końcowy wyrób powstaje na terenie RP);
2) produkt jest i będzie wytwarzany/usługa jest i będzie świadczona przez osoby zatrudnione na terytorium RP lub w przypadku usług zdalnych/automatycznych – za pomocą środków technicznych obsługiwanych przez osoby zatrudnione na terytorium RP.
3) produkt wykorzystuje chroniony znak towarowy (w tym ochrona nazwy, marki produktowej), uzyskane patenty na wynalazki, wzory przemysłowe, wzory użytkowe, w opracowaniu których brała udział uczelnia wyższa bądź instytut badawczy zlokalizowany na terenie RP.

2 dodatkowe punkty uzyskają projekty, w których wykazano spełnienie wszsytkich 3 ww. warunków.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty w ramach pomocy de minimis:

1) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (do 5 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu);

2) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty:

-         diet,

-         noclegów,

-         przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

-    innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

3) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:

-      zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt. 3),

-         odprawy celnej i spedycji,

-         bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt. 3);

4) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

5) koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;

6) koszty reklamy w mediach targowych;

7) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

8) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie:  wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług cateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

10) koszty informacyjno-promocyjne projektu (do wysokości 15% całości kosztów kwalifikowanych projektu), tj. koszty:

-         nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji obcojęzycznych lub dwujęzycznych materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak: gadżety reklamowe, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,

-         produkcji i emisji spotów reklamowych i filmów informacyjno-promocyjnych promujących markę przedsiębiorcy,

-         zagranicznej reklamy prasowej, internetowej, reklamy w katalogach targowych i branżowych,

-         organizacji prezentacji produktów, kolekcji (np. w formie showroomów),

-         przygotowania obcojęzycznej strony internetowej lub obcojęzycznego modułu do istniejącej strony,

-         przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych na wyszukiwarkach internetowych i portalach społecznościowych.

Koszty w ramach pomocy na udział MŚP w targach:

1) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

Rozliczanie kosztów

Koszty projektu, o których mowa powyżej rozliczane są w formie kwot ryczałtowych.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dot. realizacji 1 branżowego programu promocji wynosi 1 mln zł.

Wartość dofinansowania

Maksymalna: 430 280,00 zł.

Intensywność dofinansowania

W ramach wyłącznie pomocy de minimis:

·         do 60% dla średniego przedsiębiorcy;

·         do 75% dla małego przedsiębiorcy;

·         do 80% dla mikroprzedsiębiorcy z woj. mazowieckiego;

·         85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

W ramach pomocy na udział MŚP w targach na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego – 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

W ramach pomocy na udział MŚP w targach na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc de minimis.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pomoc na udział MŚP w targach.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

 

Wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji działań promocyjnych określonych w programach promocji.

W latach 2017-2019 będą realizowane:

·         programy promocji podczas dużych przedsięwzięć promocyjnych,

·         5 programów promocji na rynkach perspektywicznych,

·         12 branżowych programów promocji.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.