Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

W ramach Działania 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw, Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand, Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania;

 

a ponadto w ramach wdrożenia programu promocji:

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacja innowacyjnych przedsiębiorstw

Poddziałanie 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na promowanie polskich marek produktowych poprzez Markę Polskiej Gospodarki przy zaangażowaniu przedsiębiorstw posiadających produkt (wyrób lub usługę) konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Wsparcie zostanie skierowane w szczególności do przedsiębiorstw:

-        prowadzących działalność eksportową, w przypadku których produkty będące przedmiotem eksportu cechuje wysoki stopień nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii wg EUROSTAT;

-        prowadzących samodzielną działalność badawczo-rozwojową, lub wdrażających wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub zakupionych prac badawczo-rozwojowych.

Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z dofinansowania udziału w działaniach promocyjnych określonych w programach promocji.

Typy projektów

Wsparcie udziału przedsiębiorstw w realizacji działań promocyjnych określonych w programach promocji.

W latach 2017-2019 będą realizowane:

-        programy promocji podczas dużych przedsięwzięć promocyjnych,

-        5 programów promocji na rynkach perspektywicznych,

-        12 branżowych programów promocji.

Programy promocji podczas dużych przedsięwzięć promocyjnych wspierają duże przedsięwzięcia promocyjne o znaczeniu światowym, na których prezentowany jest potencjał polskiej gospodarki. W ramach realizacji programów promocji podczas dużych przedsięwzięć promocyjnych, przedsiębiorcy mają aktualnie możliwość dofinansowania:

1) udziału w targach Hannover Messe 2017 r. (Hannover, Niemcy, 24-28 kwietnia 2017 r.),

2) udziału w targach organizowanych w ramach Międzynarodowej Wystawy EXPO ASTANA 2017 r. (Kazachstan, 2017 r.).

5 programów promocji na rynkach perspektywicznych, tj.:

1) program promocji dot. rynku algierskiego,

2) program promocji dot. rynku indyjskiego,

3) program promocji dot. rynku irańskiego,

4) program promocji dot. rynku meksykańskiego,

5) program promocji dot. rynku wietnamskiego.

Programy promocji dla ww. rynków są aktualnie przygotowywane. Dzięki opracowanym programom promocji, polscy przedsiębiorcy otrzymają narzędzia do ekspansji na ww. rynki pozaunijne.

12 branżowych programów promocji, tj.:

1) program promocji branży sprzętu medycznego,

2) program promocji branży maszyn i urządzeń,

3) program promocji branży IT/ICT,

4) program promocji branży biotechnologii i farmaceutyków,

5) program promocji branży moda polska,

6) program promocji branży kosmetycznej,

7) program promocji branży budowy i wykańczania budowli,

8) program promocji branży jachtów i łodzi rekreacyjnych,

9) program promocji branży meblarskiej,

10) program promocji branży polskich specjalności żywnościowych,

11) program promocji branży usług prozdrowotnych,

12) program promocji branży części samochodowych i lotniczych.

W ramach realizacji branżowych programów promocji przedsiębiorcy kwalifikujący się do udziału w danym programie mają możliwość dofinansowania działań promocyjnych określonych w wybranym branżowym programie promocji, w tym udziału w targach zagranicznych w charakterze wystawcy, udziału w misjach gospodarczych, zakupu usług doradczych dotyczących umiędzynarodowienia działalności na wybranych rynkach perspektywicznych, itp.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

-        liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji,

-        przychody ze sprzedaży produktów na eksport.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność na terenie RP.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Projekt jest realizowany na terytorium RP.

Przedmiot projektu dotyczy rodzajów działalności określonych w wybranym programie promocji (weryfikacja na podstawie kodu PKD/EKD).

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR (do 31 grudnia 2023 r.).

Okres realizacji projektu nie wykracza poza ramy czasowe wybranego programu promocji.

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Produkt będący przedmiotem eksportu jest konkurencyjny względem produktów z tej samej branży występujących na rynku międzynarodowym.

Konkurencyjność produktów wnioskodawcy będących przedmiotem eksportu będzie rozpatrywana przede wszystkim w kontekście potencjału i możliwości osiągania przewag konkurencyjnych wynikających z wyższej jakości lub lepszych warunków sprzedaży (np. niższej ceny, lepszych warunków dostaw, lepszego systemu obsługi odbiorców produktów) przy co najmniej tej samej jakości, produktów objętych dofinansowaniem w ramach projektu, w porównaniu z produktami oferowanymi w tej samej branży (zgodnej z zakresem wybranego programu promocji) na rynku międzynarodowym. W szczególności weryfikowane będą cechy produktu, dzięki którym przedsiębiorca może osiągnąć przewagę konkurencyjną względem innych produktów oferowanych w tej samej branży (zgodnej z zakresem wybranego programu promocji) na rynku międzynarodowym, w tym m.in.:

-        cechy jakościowe produktu,

-        orientacyjna cena sprzedaży produktu uwzględniającą marżę,

-        inne cechy wyróżniające produkt od oferty konkurencji.

Premiowane będą projekty wnioskodawców, którzy prowadzili samodzielną działalność badawczo-rozwojową w okresie 3 lat poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie lub wdrażali wyniki przeprowadzonych samodzielnie, zleconych lub  zakupionych prac badawczo-rozwojowych zakończonych nie wcześniej niż 3 lata przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Premiowane będą projekty wnioskodawców, którzy na dzień składania wniosku o dofinansowanie prowadzili działalność eksportową i w okresie każdego z 2 ostatnich zamkniętych lat obrachunkowych poprzedzających rok, w którym został złożony wniosek o dofinansowanie osiągali przychody z działalności eksportowej.

Premiowane będą projekty wnioskodawców, którzy oferują na eksport produkty odznaczające się wysokim stopniem nasycenia wiedzą zgodnie z klasyfikacją technologii według EUROSTAT.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty w ramach pomocy de minimis:

1) koszty usługi doradczej dotyczącej umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (do 5 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu);

2) koszty szkoleń w zakresie umiędzynarodowienia przedsiębiorcy (do 2 % wartości kosztów kwalifikowanych projektu);

3) koszty podróży służbowych pracowników przedsiębiorcy uczestniczących w targach, misjach gospodarczych lub programie wspierającym rozwój na rynkach zagranicznych w zakresie i według stawek określonych w przepisach w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju tj. koszty:

-        diet,

-        noclegów,

-        przejazdów i dojazdów środkami komunikacji miejscowej,

-        innych niezbędnych wydatków związanych z tymi podróżami takich jak opłaty za: uzyskanie wiz, bagaż, przejazd drogami płatnymi i autostradami, postój w strefie płatnego parkowania, miejsca parkingowe;

4) koszty transportu i ubezpieczenia osób i eksponatów w związku z udziałem w targach i misjach gospodarczych tj. koszty:

-        zakupu usług w zakresie transportu i ubezpieczenia za granicą oraz na terytorium RP osób (pracowników wnioskodawcy i innych osób uczestniczących w realizacji projektu, w tym uczestników przyjazdowej misji gospodarczej) oraz eksponatów, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt. 3),

-        odprawy celnej i spedycji,

-        bagażu i nadbagażu, inne niż uwzględnione w kategorii kosztów, o której mowa w pkt. 3);

5) koszty rezerwacji miejsca wystawowego na targach, opłaty rejestracyjnej za udział w targach oraz wpisu do katalogu targowego;

6) koszty organizacji stoiska wystawowego na targach lub wystawie, w tym w szczególności koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego;

7) koszty reklamy w mediach targowych;

8) koszty udziału w seminariach, kongresach i konferencjach;

9) koszty organizacji pokazów, prezentacji i degustacji produktów w zakresie promocji marki produktowej, w tym zakupu usług w tym zakresie:  wynajmu niezbędnych pomieszczeń oraz sprzętu; zakupu usług tłumaczenia; zakupu usług cateringowych; zakupu usług hotelowych dla uczestników przyjazdowej misji gospodarczej;

10) koszty informacyjno-promocyjne projektu, tj. koszty:

-        nabycia lub wytworzenia oraz instalacji elementów dekoracyjnych uwzględniających założenia wizualizacji Marki Polskiej Gospodarki, tj. przede wszystkim panelu promocyjnego MPG,

-        nabycia lub wytworzenia oraz dystrybucji materiałów informacyjno-promocyjnych takich jak gadżety, materiały drukowane np. foldery, ulotki, wizytówki,

-        przygotowania i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych w mediach tradycyjnych, elektronicznych, cyfrowych,

-        przygotowania lub tłumaczenia strony internetowej wnioskodawcy,

-        produkcji i emisji spotów i filmów informacyjno-promocyjnych;

11) koszty ustanowienia i utrzymania zabezpieczenia w formie, o której mowa w art. 131 ust. 4 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013, dla zaliczki wypłaconej na rzecz MŚP.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt. 3) oraz pkt. 4) nie może przekroczyć 60% łącznej wartości kosztów kwalifikowanych realizowanego projektu.

Koszty w ramach pomocy na udział MŚP w targach:

1) koszty wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego podczas uczestnictwa MŚP w danych targach lub danej wystawie, w tym koszty zakupu gotowych, zindywidualizowanych elementów zabudowy stoiska wystawowego.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowalnych projektu dot. realizacji 12 branżowych programów promocji wynosi 1 mln zł.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu dot. programów promocji podczas dużych przedsięwzięć promocyjnych wynosi:

1) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę programu promocji dot. udziału w targach Hannover Messe 2017 r. – 150 000,00 zł;

2) w przypadku wyboru przez przedsiębiorcę programu promocji dot. udziału w Międzynarodowej Wystawie EXPO ASTANA 2017 r. – 300 000,00 zł.

Wartość dofinansowania

Nie ustalono.

Intensywność dofinansowania

W ramach wyłącznie pomocy de minimis:

-        do 60% dla średniego przedsiębiorcy;

-        do 75% dla małego przedsiębiorcy;

-        do 80% dla mikroprzedsiębiorcy z woj. mazowieckiego;

-        85% dla pozostałych mikroprzedsiębiorców.

W ramach pomocy na udział MŚP w targach – 50% wartości kosztów kwalifikowanych.

W ramach pomocy na udział MŚP w targach na sfinansowanie kosztów wynajmu, budowy i obsługi stoiska wystawowego oraz pomocy de minimis na sfinansowanie pozostałych kosztów projektu – 50% wartości kosztów kwalifikowalnych.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc de minimis.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Pomoc na udział MŚP w targach.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach ProgramuOperacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Planowane terminy naborów

4 kwietnia 2018 r. - 8 maja 2018 r.

Alokacja środków

150 mln zł.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków


T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

20 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".


750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.


1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.


524 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 524 polskich firm.


550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.


1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.


2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.