Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

W ramach Działania 1.2 Internacjonalizacja MŚP, Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

 

a ponadto w ramach wdrożenia modelu biznesowego związanego z internacjonalizacją:

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia

Działanie 1.2 Internacjonalizacja MŚP

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Działania

Działanie ukierunkowane jest na zwiększenie aktywności gospodarczej MŚP z makroregionu Polski Wschodniej na rynkach międzynarodowych. Instrument jest działaniem o charakterze doradczym, bazującym na modelu popytowym, mającym wesprzeć przedsiębiorcę w diagnozie jego potencjału w zakresie internacjonalizacji, przygotowaniu przedsiębiorstwa i jego oferty pod kątem eksportu oraz aktywnego poszukiwania partnerów biznesowych w celu wprowadzenia produktów na wybrane rynki

zagraniczne.

Wsparcie adresowane będzie w szczególności do MŚP inicjujących działalność eksportową na danym rynku.

Typy projektów

I etap – usługi doradcze w zakresie opracowania nowego modelu

biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności, obejmujące w szczególności:

-        analizę możliwości eksportowych firmy,

-        wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

-        koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

-        wybór najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

-        rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (organizacji działu eksportu, logistyki etc.),

-        propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

II etap – zapewnienie MŚP dostępu do usług doradczych oraz zakup wartości niematerialnych i prawnych związanych z przygotowaniem do wdrożenia opracowanego w I etapie modelu biznesowego, obejmujące m.in.:

-        doradztwo w zakresie wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi i doprowadzenie zainteresowanego podmiotu do etapu negocjacji handlowych,

-        doradztwo w zakresie przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

-        doradztwo biznesowe i prawne w zakresie budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

-        doradztwo w zakresie projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych, a także stron internetowych (w tym aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na rynkach zagranicznych,

-        zakup oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, do wysokości 20% wydatków kwalifikowalnych.

Ponadto, w ramach II etapu przewiduje się wsparcie MŚP na udział w zagranicznych targach, wystawach lub misjach handlowych wyłącznie w zakresie wskazanym w ramach I etapu (maksymalny udział wydatków związanych z uczestnictwem w targach i misjach nie może przekroczyć 20% wydatków kwalifikowanych w ramach II etapu).

I i II etap połączone – kompleksowe, indywidualne, profilowane pod odbiorcę działania związane z opracowaniem i przygotowaniem do wdrożenia nowego modelu biznesowego w MŚP związanego z internacjonalizacją ich działalności.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

-        liczba przygotowanych do wdrożenia modeli biznesowych.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium makroregionu Polski Wschodniej (województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie).

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy.

Wnioskodawca osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 200 tys. zł przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia.

Wnioskodawca przeprowadził postępowanie ofertowe dot. wyboru wykonawcy nowego modelu biznesowego i dokonał wyboru wykonawcy zgodnie z wymogami określonymi w regulaminie konkursu oraz podpisał z nim umowę warunkową.

Wybrany wykonawca nowego modelu biznesowego posiada doświadczenie i potencjał niezbędny do należytego świadczenia usług internacjonalizacji działalności biznesowej, której dotyczy projekt.

Wnioskodawca posiada w ofercie co najmniej jeden produkt (wyrób lub usługę), który może być przedmiotem sprzedaży zagranicznej.

Projekt jest opłacalny finansowo, a wnioskodawca zapewnia jego finansowanie.

Projekt jest realizowany na terytorium makroregionu Polski Wschodniej.

Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych Działania 1.2 POPW. Okres realizacji projektu wskazany we wniosku o dofinansowanie oraz harmonogramie realizacji projektu nie wykracza poza końcową datę okresu kwalifikowalności wydatków w ramach POPW (tj. 31 grudnia 2023 r.) oraz nie przekracza:

-        6 miesięcy w przypadku I etapu,

-        24 miesięcy w przypadku II etapu.

Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

Premiowane będą projekty wpisujące się w zakres regionalnych inteligentnych specjalizacji wspólnych dla co najmniej dwóch województw z Polski Wschodniej.

Wspólne obszary w ramach regionalnych inteligentnych specjalizacji Polski Wschodniej to:

-        żywność i produkty rolno-spożywcze,

-        ekologia,

-        turystyka, medycyna, zdrowie,

-        energetyka,

-        technologie informacyjno-komunikacyjne (ICT),

-        budownictwo ekologiczne,

-        produkcja maszyn i urządzeń.

Premiowane będą projekty, których realizacja przyczyni się do wzrostu zatrudnienia we wspartych MŚP.

Premiowane będą projekty przedsiębiorców, których przychody z eksportu w ostatnim roku obrotowym są mniejsze od 30% sumy przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług.

Premiowane będą projekty przyczyniające się do promocji zielonej i zrównoważonej gospodarki.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty w ramach pomocy de minimis (związane z I etapem):

1) koszty usług doradczych, świadczonych przez doradców zewnętrznych, prowadzących do opracowania nowego modelu biznesowego związanego z wprowadzeniem nowego lub istniejącego produktu (wyrobu lub usługi) na nowy rynek zagraniczny obejmujących w szczególności:

-        analizę możliwości eksportowych firmy poprzez zbadanie produktów przedsiębiorstwa oraz ocenę konkurencyjnej pozycji przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych,

-        badanie rynków zagranicznych i wskazanie rynków docelowych oraz ich uhierarchizowanie, a także identyfikację potencjalnych kontrahentów na rynkach zagranicznych,

-        koncepcję wejścia na rynek zagraniczny wraz z projekcją możliwości sprzedaży na wybranym rynku zagranicznym,

-        wskazanie najefektywniejszych narzędzi i metod marketingowych oraz promocyjnych (w tym wskazanie wydarzeń targowych czy kierunków misji handlowych),

-        rekomendacje w zakresie reorganizacji przedsiębiorstwa i przygotowania go do działalności eksportowej (w zakresie organizacji produkcji, marketingu i promocji, polityki handlowej i cenowej, działu eksportu, logistyki itp.),

-        propozycje możliwych źródeł zewnętrznego finansowania działalności eksportowej i instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe (kredyty eksportowe, fundusze poręczeniowe i gwarancyjne, fundusze dotacji, transakcje terminowe etc.).

Koszty w ramach pomocy de minimis (związane z II etapem):

1) koszty usług doradczych w zakresie:

-        wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

-        przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

-        budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

-        przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,

-        wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,

-        uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,

-        tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,

-        uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

-        pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek;

2) koszty doradztwa oraz zakupu wartości niematerialnych i prawnych w formie autorskich praw majątkowych lub licencji, związanych z nabyciem oprogramowania niezbędnego do automatyzacji procesów biznesowych w związku z przygotowaniem do internacjonalizacji działalności, w tym w szczególności:

-        projektowanie systemów oraz narzędzi teleinformatycznych,

-        zakup niezbędnego oprogramowania,

-        doradztwo w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do wdrożenia zakupionego oprogramowania systemów oraz narzędzi teleinformatycznych;

3) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

-        wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

-        zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,

-        zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,

-        podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

-        opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,

-        wpis do katalogu targowego,

-        opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych,

-        zakup usług doradczych w zakresie promocji podczas zagranicznych targów i wystaw,

-        zakup usług w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi w ramach udziału w targach lub misjach,

-        zakup usługi polegającej na zorganizowaniu misji.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt. 2) nie może przekraczać 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Łączna wartość kosztów kwalifikowalnych, o których mowa w pkt. 3) nie może przekraczać 20% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Koszty w ramach pomocy na usługi doradcze dla MŚP (związane z II etapem):

1) koszty usług doradczych w zakresie:

-        wyszukiwania, selekcji, a następnie nawiązania kontaktów z partnerami zagranicznymi,

-        przygotowania produktu do potrzeb rynku docelowego (w tym m.in. badanie marketingowe na rynku docelowym),

-        budowy kanałów dystrybucji i kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek zagraniczny,

-        przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, projektowania materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji internetowych,

-        wzornictwa opakowań, projektowania katalogów i opisów technicznych produktów, projektowania logotypów i marek produktowych,

-        uzyskania certyfikacji, akredytacji, koncesji lub innego typu dokumentów i praw niezbędnych dla prowadzenia działalności gospodarczej, sprzedaży produktów na docelowym rynku zagranicznym,

-        tworzenia regulaminów usług, gwarancji produktowych i innych dokumentów niezbędnych dla wprowadzenia produktu na nowy rynek,

-        uzyskania ochrony własności przemysłowej za granicą odnoszących się do produktów przeznaczonych do sprzedaży na rynkach zagranicznych,

-        pozyskania finansowania zewnętrznego na działalność eksportową ze źródeł niepublicznych, w tym w formie poręczeń i gwarancji w celu wprowadzenia produktu na nowy rynek.

Koszty w ramach pomocy na udział MŚP w targach (związane z II etapem):

1) koszty udziału w międzynarodowych targach, wystawach lub misjach gospodarczych, obejmujące:

-        wynajęcie i zabudowę powierzchni wystawienniczej,

-        zakup usług w zakresie obsługi technicznej stoiska,

-        zakup usług w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną i kosztami spedycji,

-        podróże służbowe trzech osób uczestniczących w realizacji projektu, w okresie nie dłuższym niż dwa dni (a w przypadku misji – jeden dzień) przed rozpoczęciem i jeden dzień po zakończeniu imprezy targowo – wystawienniczej lub misji, według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju,

-        opłaty związane z uzyskaniem niezbędnych wiz oraz ubezpieczeniem dla osób uczestniczących w realizacji projektu,

-        wpis do katalogu targowego,

-        opłatę rejestracyjną oraz reklamę w mediach targowych.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Nie ustalono.

Wartość dofinansowania

I etap:

-        minimalnej wartości dofinansowania nie ustalono,

-        maksymalna wartość dofinansowania wynosi 50 tys. zł.

II etap:

-        minimalnej wartości dofinansowania nie ustalono,

-        maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 tys. zł.

I i II etap połączone:

-        informacja zostanie podana wraz z ogłoszeniem konkursu.

Intensywność dofinansowania

I etap w przypadku pomocy de minimis – 80% kosztów kwalifikowanych.

II etap w przypadku pomocy de minimis – 80% kosztów kwalifikowanych.

II etap w przypadku pomocy na usługi doradcze dla MŚP lub pomocy na udział MŚP w targach – 50% kosztów kwalifikowanych.

I i II etap połączone – 80% kosztów kwalifikowanych w przypadku pomocy de minimis i 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze dla MŚP lub pomocy na udział MŚP w targach.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc de minimis.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Pomoc na udział MŚP w targach.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 13 lipca 2015 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach osi I Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

Planowane terminy naborów

II etap: Termin naboru: od 01.02.2017 r. do 14.12.2017 r.
I + II etap: Termin naboru: luty 2018 r - marzec 2018 r. oraz lipiec 2018 r. - wrzesień 2018 r.

Alokacja środków

30 mln zł w II etapie.

100 mln zł w I + II etapie.

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków


T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

20 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".


750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.


1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.


524 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 524 polskich firm.


550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.


1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.


2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.