W ramach Działania II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

 

a ponadto w ramach wdrożenia strategii biznesowej:

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Działanie II.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Poddziałanie II.2.1 Modele biznesowe MŚP

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na zwiększanie międzynarodowej ekspansji przedsiębiorstw, która przyczyni się do wzrostu obrotów w handlu zagranicznym.

Podejmowane działania dotyczą wdrożenia nowego modelu biznesowego przedsiębiorstwa w celu wejścia na nowe rynki zbytu za granicą. Działania związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Wsparciem zostanie objęty obszar województwa łódzkiego.

Typy projektów

Aktualnie wyszczególniono jeden typ projektów:

wdrożenie nowego modelu biznesowego poprzez np. udział przedstawicieli beneficjenta w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, wyszukiwanie i dobór partnerów biznesowych na rynku docelowym; działania wdrożeniowe muszą wynikać ze strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstwa.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji,

- przychody ze sprzedaży produktów na eksport,

- planowany procentowy udział przychodów ze sprzedaży na eksport w przychodach ze sprzedaży ogółem.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa łódzkiego.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Deklarowane zasoby finansowe wnioskodawcy, jak również przyjęta forma organizacyjna są wystarczające do prawidłowej realizacji projektu oraz do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania projektu po zakończeniu jego realizacji.

Wnioskodawca posiada potencjał do prowadzenia działalności eksportowej (doświadczenie i pozycja rynkowa, zasoby kadrowe, zasoby techniczne itp.).

Oferta wnioskodawcy posiada potencjał eksportowy (produkt/usługa może funkcjonować na więcej niż 1 rynku zbytu, produkt/usługa nawiązuje do tożsamości historycznej lub kulturowej lub społecznej regionu, wnioskodawca ponosi nakłady na B+R dla produktów/usług będących przedmiotem projektu).

Wnioskodawca musi przedstawić strategię biznesową w zakresie internacjonalizacji.

Strategia biznesowa w zakresie internacjonalizacji:

- musi wskazywać działania wdrożeniowe konieczne do wejścia na nowe zagraniczne rynki zbytu;

- musi być dokumentem aktualnym i zawierać datę sporządzenia (strategia nie może być sporządzona wcześniej niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie);

- stanowi obligatoryjny załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Warunkiem koniecznym jest realizacja co najmniej dwóch działań wskazanych w strategii, w odniesieniu do każdego ze wskazanych w projekcie rynków docelowych. Przedmiotem projektu nie może być jedynie udział w imprezach targowo-wystawienniczych lub misjach gospodarczych.

Projekt musi zakładać podpisanie, co najmniej 3 zagranicznych kontraktów handlowych.

Premiowane będą projekty zakładające podpisanie powyżej 6 kontraktów handlowych.

W efekcie realizacji projektu wprowadzone muszą zostać zmiany organizacyjno-procesowe związane z wdrażaniem nowego modelu biznesowego.

Projekt powinien zakładać skuteczne wdrożenie działań wynikających ze strategii biznesowej, mierzone wzrostem przychodów ze sprzedaży na eksport w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży wnioskodawcy lub rozpoczęciem przez wnioskodawcę działalności eksportowej planowanym do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu.

Najwyżej premiowane będą projekty przyczyniające się do wzrostu przychodów ze sprzedaży na eksport w stosunku do ogólnych przychodów ze sprzedaży lub do rozpoczęcia działalności eksportowej – powyżej 10 %.

Premiowane będą projekty dotyczące obszarów inteligentnej specjalizacji województwa łódzkiego oraz wpisujące się w co najmniej jeden obszar gospodarczy w ramach określonych nisz specjalizacyjnych.

Premiowane będą projekty realizowane na terenie OSI (tj. Obszarów Strategicznej Interwencji).

Katalog wydatków kwalifikowanych

1) koszty stworzenia koncepcji wzornictwa w zakresie produktu, opakowania i znaku firmowego;

2) koszty opracowania optymalnej koncepcji finansowania, wskazującej potencjalne źródła finansowania wraz z ich rekomendacją;

3) koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej;

4) koszty projektu i zabudowy stoiska;

5) koszty wpisu do katalogu targowego, opłaty rejestracyjnej, reklamy w mediach targowych;

6) koszty wstępu na targi lub wystawy;

7) koszty obsługi organizacyjnej udziału w targach i wystawach oraz misjach gospodarczych;

8) koszty organizacji i obsługi technicznej stoiska;

9) koszty podróży służbowych przedstawicieli uczestniczących w imprezach wystawienniczych (transport, zakwaterowanie, diety, ubezpieczenia, wizy),

10) koszty transportu, ubezpieczenia oraz odprawy celnej eksponatów, innych materiałów lub produktów;

11) koszty usług tłumaczeń wraz z prawami autorskimi;

12) koszty przygotowania projektu i produkcji indywidualnych materiałów promujących produkty lub usługi MŚP (np. przygotowanie i druk materiałów promocyjnych, broszur, katalogów, folderów reklamowych, zawierających ofertę handlową, prezentacje multimedialne, filmy instruktażowe, materiały testowe rozdawane w czasie imprezy wystawienniczej);

13) zakup usług doradczych związanych z wyszukiwaniem i doborem partnerów na rynkach docelowych, w tym w zakresie określenia, wyselekcjonowania, sprawdzenia wiarygodności grupy docelowej potencjalnych partnerów handlowych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych;

14) zakup usług w zakresie organizacji spotkań z wyselekcjonowanymi potencjalnymi partnerami handlowymi.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie, koszty niekwalifikowane wyszczególnione w Wytycznych Programowych w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach RPO WŁ 2014-2020, w tym:

1) prowizje pobierane w ramach operacji wymiany walut;

2) odsetki od zadłużenia, z wyjątkiem wydatków ponoszonych na subsydiowanie odsetek lub na dotacje na opłaty gwarancyjne w przypadku udzielania wsparcia na te cele;

3) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji;

4) kary i grzywny;

5) świadczenia realizowane ze środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS);

6) podatek VAT, który może zostać odzyskany na podstawie przepisów krajowych, tj. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług;

7) transakcje dokonane w gotówce, których wartość przekracza kwotę transakcji określoną w art. 22 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej;

8) wydatki związane z czynnością techniczną polegającą na wypełnieniu formularza wniosku o dofinansowanie projektu;

9) premia dla współautora wniosku o dofinansowanie opracowującego np. studium wykonalności, naliczana jako procent wnioskowanej/uzyskanej kwoty dofinansowania i wypłacana przez beneficjenta (ang. success fee);

10) ujemne różnice kursowe.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu nie została ustalona.

Wartość dofinansowania

Minimalna wartość dofinansowania projektu nie została ustalona.

Maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi 300 tys. zł.

Intensywność dofinansowania

W przypadku pomocy de minimis – do 85% wydatków kwalifikowanych.

W przypadku pomocy na usługi doradcze lub udział MŚP w targach – do 50% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc de minimis.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na udział MŚP w targach.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.