W ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

 

 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

·        przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;

·         konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw;

·         konsorcja przedsiębiorstw z udziałem:

-         jednostek naukowych,

-         uczelni, w tym spółek celowych uczelni,

-         organizacji pozarządowych,

-         instytucji otoczenia biznesu.

Cel Działania

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Typy projektów

Typ projektu A: projekty obejmujące badania przemysłowe i prace rozwojowe albo prace rozwojowe, które przed rozpoczęciem charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL).

Typ projektu B: projekty obejmujące realizację pełnego procesu tworzenia innowacyjnego rozwiązania, tj.

(a) fazę badawczo-rozwojową (faza B+R) oraz
(b) fazę wdrożeniową. Wsparciem objęte zostaną przedsięwzięcia dotyczące realizacji badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych, w tym linii demonstracyjnych i pilotażowych z przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R uzyskanych w ramach realizowanego projektu w działalności gospodarczej, a także samym wdrożeniem wyników prac B+R uzyskanych w ramach projektu w działalności gospodarczej.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

·         Liczba wdrożonych wyników prac B+R,

·         Liczba dokonanych zgłoszeń patentowych,

·         Liczba wprowadzonych innowacji,

·         Liczba wprowadzonych innowacji produktowych,

·         Liczba wprowadzonych innowacji procesowych,

·         Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego (co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych) lub oświadczył, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

·        projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6

Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013,

·         w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną oraz projektów objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis: nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,

·         w odniesieniu do projektów objętych pomocą de minimis: nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013),

·         projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego, tj. wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu nie przekracza 36 miesięcy (Typ projektu A) oraz 48 miesięcy (Typ projektu B). Realizacja projektu nie rozpoczyna się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Projekt (Typ projektu A) lub faza B+R projektu (Typ projektu B) ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych.

Przez badania przemysłowe rozumie się badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Przez prace rozwojowe rozumie się zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług.

Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji.  Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

W przypadku projektów w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych, w których część badawcza wiąże się z przeprowadzeniem prac B+R w zakresie oprogramowania komputerowego, uwzględnione zostały zasady określone w Podręczniku Frascati. Zgodnie z zapisami Podręcznika: czynności rutynowe związane z oprogramowaniem, niepociągające za sobą postępu naukowego, czy technicznego, ani wyeliminowania niepewności o charakterze technicznym nie powinny być zaliczane do B+R.

Przykłady czynności, które nie są pracami B+R:

·         tworzenie aplikacji biznesowych i systemów informatycznych na podstawie znanych metod i istniejących narzędzi informatycznych,

·         obsługa istniejących systemów,

·         konwersja oraz/lub tłumaczenie języków komputerowych,

·         dodawanie funkcjonalności dla użytkownika w programach użytkowych,

·         usuwanie błędów z systemów (debugging),

·         adaptacja istniejącego oprogramowania,

·         przygotowywanie dokumentacji dla użytkownika.

Projekt, przed rozpoczęciem realizacji, charakteryzuje co najmniej II poziom gotowości technologicznej (technology readiness levels – TRL.

Poziom TRL II oznacza, że określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie. Oznacza to rozpoczęcie procesu poszukiwania potencjalnego zastosowania technologii. Od momentu zaobserwowania podstawowych zasad opisujących nową technologię można postulować praktyczne jej zastosowanie, które jest oparte na przewidywaniach. Nie istnieje jeszcze żaden dowód lub szczegółowa analiza potwierdzająca przyjęte założenia.

Projekt dotyczy innowacji produktowej lub innowacji procesowej.

Przez innowacje produktowe rozumie się wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.

Przez innowacje procesowe rozumie się innowacje w obrębie procesu tj. wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz / lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów.

Przedmiot projektu jest zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Zaplanowane w projekcie prace B+R są adekwatne i niezbędne do osiągnięcia celu projektu, a ryzyka z nimi związane zostały właściwie zdefiniowane.

Kwestia własności intelektualnej nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu.

Projekt jest wykonalny finansowo.

Wnioskodawca posiada merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu.

Rezultat projektu (Typ projektu A) lub fazy B+R projektu (Typ projektu B) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

W przypadku innowacji produktowej – nowość rezultatów (co najmniej w skali rynku polskiego) jest rozumiana jako znacząca zmiana, tzn. podczas oceny wniosku brane pod uwagę będą wskaźniki jakościowe i ilościowe, które odróżniają ten produkt od dotychczasowych produktów przedsiębiorstwa lub występujących na rynku produktów o podobnej funkcji podstawowej.

W przypadku innowacji procesowej – nowość rezultatów projektu rozumiana jest jako wprowadzenie zmian technologicznych (co najmniej w skali polskiego rynku). Weryfikacji podlegać będzie, czy technologia wykorzystana w procesie stanowi nowość w skali polskiego rynku oraz czy mamy do czynienia ze znaczącą zmianą w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Rezultaty projektu (Typ projektu A) lub fazy B+R projektu (Typ projektu B) odpowiadają na zapotrzebowanie rynkowe.

Rezultaty projektu (Typ projektu A) lub fazy B+R projektu (Typ projektu B) spełniają następujące warunki:

·         w konsekwencji wprowadzenia na rynek nowego lub znacząco ulepszonego produktu, usługi lub technologii albo zastosowania nowego lub znacząco ulepszonego rozwiązania w prowadzonej działalności, nastąpi poprawa wyników finansowych firmy,

·         projekcja spodziewanego przychodu oraz kosztów związanych z oferowaniem danego produktu, usługi, technologii lub rozwiązania na rynku, bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach,

·         projekcja spodziewanych korzyści dla przedsiębiorcy w związku z wdrożeniem wyników projektu (np. zmniejszenie kosztów produkcji, skrócenie czasu produkcji) bazuje na racjonalnych i realistycznych przesłankach,

·        Typ projektu A: proponowany sposób wprowadzenia danego produktu, usługi lub technologii na rynek albo zastosowania danego rozwiązania w prowadzonej działalności (strategia wdrożenia) oraz wykorzystywanych do tego zasobów jest realistyczny i uprawdopodabnia sukces ekonomiczny,

·        Typ projektu B: poprawnie zidentyfikowano ewentualne ryzyka, zagrożenia, bariery utrudniające wprowadzenie danego produktu, usługi lub technologii na rynek albo zastosowanie danego rozwiązania w prowadzonej działalności oraz przedstawiono adekwatne metody przeciwdziałania ich wystąpieniu / niwelowania skutków w przypadku ich wystąpienia.

Typ projektu A: premiowane będą projekty badawcze realizowane przez podmioty z sektora MŚP i/lub w partnerstwie z MŚP bądź też w partnerstwie z innymi podmiotami należącymi do kategorii takich jak: jednostki naukowe, uczelnie, w tym spółki celowe uczelni, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu.

Typ projektu A: premiowane będą projekty badawcze, w ramach których przewiduje się podwyższenie poziomu gotowości technologicznej do poziomu TRL IX (technology readiness levels – TRL). Poziom TRL IX oznacza, że sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

Typ projektu A: premiowane będą projekty, w ramach których Wnioskodawca przewiduje wdrożenie wyników prac powstałych w efekcie realizacji projektu, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Typ projektu A:

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe:

·         koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni bezpośrednio do realizacji prac badawczo-rozwojowych przy danym projekcie;

·         koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

·         koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

·         koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji, rozumiane jako:

-         koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że: 1) celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa; 2) wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie; przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP,

-         koszty podwykonawstwa rozumianego jako zlecanie stronie trzeciej części merytorycznych prac w ramach projektu, które nie są wykonywane na terenie i pod bezpośrednim nadzorem beneficjenta oraz koszty zasobów udostępnionych przez stronę trzecią;

·         koszty doradztwa / usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu, pod warunkiem wykazania bezpośredniego powiązania pomiędzy zakresem doradztwa / usług doradczych a zakresem prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych w ramach projektu, co podlega ocenie w oparciu o informacje zawarte we wniosku o dofinansowanie, na etapie oceny projektu;

·         koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w tym:

-         koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników;

-         koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości);

-         koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;

-         koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od podmiotów trzecich na warunkach rynkowych, w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej: kwalifikowane w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu – jako odpisy amortyzacyjne i/lub koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (np. opłaty licencyjne, najem).

·         koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w wysokości do 17% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu, rozliczane na podstawie wydatków rzeczywiście poniesionych i udokumentowanych (np. koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych / demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane w projekcie, koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej);

·         koszty realizacji studium wykonalności oznaczającego ocenę i analizę potencjału projektu, które ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia, kwalifikowane w wysokości do 80 tys. PLN (koszty te nie są traktowane jako koszty podwykonawstwa, co oznacza, że stanowią one podstawę do wyliczania kosztów pośrednich).

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie innowacyjności:

·         koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej – kwalifikowalne są w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych projektu, obejmujące koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych, w tym:

-         przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

-         zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej;

-         zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej

oraz koszty opłat związanych ze zgłoszeniem.

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis – wszystkie wydatki wskazane powyżej oraz:

·         koszty dotyczące podnoszenia kwalifikacji przez personel badawczy projektu: koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zatrudnionego bezpośrednio do realizacji projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu;

·         koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej – kwalifikowalne są w wysokości do 10% kosztów kwalifikowanych projektu, w tym koszty usług w zakresie:

-         badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania,

-         opracowania procedur dotyczących wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania,

-         certyfikacji,

-         wzornictwa;

·         koszty najmu i leasingu środków trwałych;

·         koszty pośrednie, rozliczane metodą stawki ryczałtowej w wysokości równej 17% całkowitych bezpośrednich wydatków kwalifikowanych projektu, których katalog obejmuje:

-         koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych / demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane w projekcie,

-         koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej,

-         koszty pośrednie.

 

Typ projektu B:

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy publicznej na projekty badawczo-rozwojowe lub pomocy de minimis:

·         koszty personelu: badaczy, techników i pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni bezpośrednio do realizacji prac badawczo-rozwojowych przy danym projekcie;

·         koszty aparatury naukowo-badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

·         koszty budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu;

·         koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji, rozumiane jako:

-         koszty nabycia wyników badań lub prac rozwojowych, pod warunkiem, że: 1) celem przedsięwzięcia jest prowadzenie dalszych prac badawczo-rozwojowych, zmierzających do opracowania innowacyjnego rozwiązania w oparciu o prace B+R dotyczące nowych właściwości danej technologii lub możliwości jej zastosowania w nowych warunkach związanych z indywidualnymi potrzebami danego przedsiębiorstwa; 2) wyniki badań lub prac rozwojowych zostały nabyte od: jednostki naukowej, w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki, posiadającej przyznaną kategorię naukową A+, A lub B, o której mowa w tej ustawie; przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP,

-         koszty podwykonawstwa z zastrzeżeniem, że prace te można zlecić: jednostce naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą); przedsiębiorcy posiadającemu status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającemu siedzibę na terytorium RP, konsorcjum naukowemu, konsorcjum naukowo-przemysłowemu, niezależnej jednostce, stanowiącej akredytowane laboratorium (posiadające akredytację Polskiego Centrum Akredytacji) lub notyfikowanemu laboratorium (ujęte w aktualnym wykazie autoryzowanych jednostek certyfikujących i jednostek kontrolujących oraz autoryzowanych laboratoriów, notyfikowanych Komisji Europejskiej i państwom członkowskim Unii Europejskiej), posiadającym siedzibę na terytorium RP.

·         koszty doradztwa / usług doradczych wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu, pod warunkiem wykazania bezpośredniego powiązania pomiędzy zakresem doradztwa / usług doradczych a zakresem prac badawczo-rozwojowych zaplanowanych w ramach projektu;

·         koszty ogólne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu, w tym:

-         koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników;

-         koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości);

-         koszty elementów służących do budowy i na stałe zainstalowane w prototypie, instalacji pilotażowej lub demonstracyjnej;

-         koszty wartości niematerialnych i prawnych zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji uzyskanych od podmiotów trzecich na warunkach rynkowych, w formie patentów, licencji, know-how, nieopatentowanej wiedzy technicznej: kwalifikowane w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu – jako odpisy amortyzacyjne i/lub koszty ponoszone w wyniku odpłatnego korzystania z wartości niematerialnych i prawnych (np. opłaty licencyjne, najem).

-        koszty odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, które zostały wytworzone na indywidualne potrzeby beneficjenta i nie są powszechnie dostępne w sprzedaży, mogą być kwalifikowalne wyłącznie w pod warunkiem, że te wartości niematerialne i prawne zostały nabyte od: jednostki naukowej, posiadającej przyznaną kategorię naukową co najmniej B (tj. kategorię B lub wyższą); przedsiębiorcy posiadającego status centrum badawczo-rozwojowego w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej oraz posiadającego siedzibę na terytorium RP.

·        koszty pośrednie, rozumiane jako koszty operacyjne ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu (np. koszty związane z utrzymaniem linii technologicznych, instalacji pilotażowych / demonstracyjnych i podobnych, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane w projekcie, koszty wynajmu budynków, lokali i powierzchni laboratoryjnej, tj. powierzchni przystosowanej do przeprowadzania badań np. ze względu na wymagane certyfikaty lub zastosowane systemy zabezpieczeń – bez aparatury badawczej);

·         koszty realizacji studium wykonalności oznaczającego ocenę i analizę potencjału projektu, które ma wesprzeć proces decyzyjny poprzez obiektywne i racjonalne określenie jego mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń z nim związanych, zasobów, jakie będą niezbędne do realizacji projektu, oraz ocenę szans jego powodzenia, kwalifikowane w wysokości do 80 tys. PLN.

Wydatki kwalifikowalne w ramach pomocy publicznej dla MŚP na wspieranie innowacyjności lub pomocy de minimis:

·         koszty uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wnip w zakresie:

-        przygotowania zgłoszenia wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego przez zawodowego pełnomocnika, który zgodnie z przepisami obowiązującymi w danym kraju jest uprawniony do występowania przed właściwym organem ochrony własności przemysłowej;

-        zgłoszenia przez zawodowego pełnomocnika wynalazku, wzoru użytkowego lub wzoru przemysłowego do właściwego organu w celu uzyskania ochrony przyznawanej przez krajowe, regionalne, unijne lub międzynarodowe organy ochrony własności przemysłowej;

-        zakupu, w związku z przygotowaniem zgłoszenia, zgłoszeniem, analiz i ekspertyz prawnych, ekonomicznych, marketingowych i technicznych dotyczących przedmiotu zgłoszenia lub postępowania, w tym w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej, perspektyw rynkowych i uwarunkowań prawnych komercjalizacji oraz zarządzania w przedsiębiorstwie prawami własności przemysłowej
oraz koszty opłat związanych ze zgłoszeniem

·         pozostałe koszty przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, jako koszty kwalifikowane wyłącznie w ramach pomocy de minimis, w zakresie: badania rynku dla nowego lub istotnie ulepszonego rozwiązania, opracowania procedur dotyczących wykorzystywaniem rynkowym danego rozwiązania, certyfikacji, wzornictwa.

 

Wydatki kwalifikowalne w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej lub pomocy de minimis, obejmujące koszty inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, w tym:

· wydatki na zakup środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej infrastruktury, urządzeń i innych składników wyposażenia wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia,
· wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli spełniają łącznie następujące warunki:
- będą wykorzystywane wyłącznie w przedsiębiorstwie, w którym prowadzony jest projekt,
- będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości,
- będą nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich, niepowiązanych z przedsiębiorcą,

- będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną w jego przedsiębiorstwie przez co najmniej 5 lat od zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez co najmniej 3 lata,
· wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu, pod warunkiem, że umowa leasingu będzie obejmowała okres co najmniej 5 lat od przewidywanego terminu zakończenia realizacji projektu, a w przypadku mikro przedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy – okres co najmniej 3 lat,

· wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat wartości początkowej środków trwałych innych niż wartości niematerialne i prawne, poniesione przez korzystającego z tytułu umowy leasingu prowadzącej do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego,
· wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych,
· koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Katalog wydatków niekwalifikowanych obejmuje w szczególności:

 

Typ projektu A:

·         wkład własny w formie niepieniężnej, za wyjątkiem kosztów amortyzacji aparatury badawczej oraz sprzętu służącego realizacji projektu badawczego, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,

·         wydatki na zakup gruntów;

·         wydatki dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej;

·         wydatki w zakresie postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej;

·         wydatki związane z przygotowaniem wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, przekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych projektu;

·         koszty związane z szerokim rozpowszechnianiem wyników projektu podczas konferencji lub za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego.

Typ projektu B:

·         wkład własny w formie niepieniężnej;

·         wydatki na zakup gruntów w ramach fazy B+R projektu;

·         wydatki dotyczące produkcji masowej lub działalności handlowej;

·         wydatki w zakresie postępowań sądowych w sprawach dotyczących ochrony praw własności intelektualnej;

·         wydatki związane z przygotowaniem wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej, przekraczające 10% kosztów kwalifikowalnych fazy B+R projektu;

·         koszty związane z szerokim rozpowszechnianiem wyników projektu podczas konferencji lub za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego;

·         koszty pośrednie w ramach kategorii kosztów dotyczących przygotowania wyników fazy badawczej do zastosowania w działalności gospodarczej;

·         koszty pośrednie w ramach fazy wdrożeniowej projektu;

·         nabycie środków transportu z wyłączeniem środków transportu z podgrupy 76 KŚT,

·         wydatki na nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Typ projektu A:

Minimalna – 100 000,00 zł.

Maksymalna – 25 000 000,00 zł.

 

Typ projektu B:

Minimalna – 500 000,00 zł.

Maksymalna – 50 000 000,00 zł.

Wartość dofinansowania

Nie określono.

Intensywność dofinansowania

Typ projektu A:

W przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe:

·         mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

·         średnie przedsiębiorstwa – 60%,

·         pozostali beneficjenci – 50%,

W przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe:

·         mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

·         średnie przedsiębiorstwa – 35%,

·         pozostali beneficjenci – 25%,

W przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności:

·         mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

·         średnie przedsiębiorstwa – 60%,

·         pozostali beneficjenci – 50%.

Poziom dofinansowania UE w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych z tytułu efektywnej współpracy lub szerokiego rozpowszechniania wyników projektu.

W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności: do 50% kosztów kwalifikowanych.

W przypadku pomocy de minimis – zgodnie z intensywnością określoną dla pomocy na projekty badawczo-rozwojowe, natomiast w przypadku dofinansowania kosztów uzyskania, walidacji i obrony patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych – do 50% kosztów kwalifikowanych.

Typ projektu B:

W przypadku pomocy publicznej na badania przemysłowe (dotyczy fazy B+R):

·         mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

·         średnie przedsiębiorstwa – 60%,

·         pozostali beneficjenci – 50%,

W przypadku pomocy publicznej na eksperymentalne prace rozwojowe (dotyczy fazy B+R):

·         mikro i małe przedsiębiorstwa – 45%,

·         średnie przedsiębiorstwa – 35%,

·         pozostali beneficjenci – 25%,

W przypadku pomocy publicznej na studium wykonalności
(dotyczy fazy B+R):

·         mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%,

·         średnie przedsiębiorstwa – 60%,

·         pozostali beneficjenci – 50%.

W przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności (dotyczy fazy B+R): do 50% kosztów kwalifikowanych - dotyczy wydatków związanych z uzyskaniem, walidacją i obroną patentów i innych wartości niematerialnych i prawnych (niezależnie do rodzaju badań i statusu przedsiębiorstwa).

W przypadku pomocy de minimis (dotyczy fazy B+R oraz fazy wdrożeniowej): – do 80% kosztów kwalifikowanych.

 

W przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej (dotyczy fazy wdrożeniowej:

·         mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,

·         średnie przedsiębiorstwa – 45%,

·         pozostali beneficjenci – 35%,

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc na badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe i studia wykonalności – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc dla MŚP na wspieranie innowacyjności – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Regionalna pomoc inwestycyjna Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.