W ramach Działania 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej. 

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I: Gospodarka wiedzy

Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach

Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

 • przedsiębiorstwa, w szczególności mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa;
 • konsorcja przedsiębiorstw z udziałem mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, reprezentowane przez lidera (beneficjenta), którym jest przedsiębiorstwo.

Cel Działania

Zwiększona aktywność badawczo-rozwojowa przedsiębiorstw.

Typy projektów

Typ projektu A: projekty obejmujące utworzenie lub rozwój infrastruktury laboratoriów, działów badawczo-rozwojowych lub centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 • Liczba nowych naukowców we wspieranych jednostkach
 • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca i jego partnerzy (jeśli dotyczy) nie podlegają wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego (co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych) lub oświadczył, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

W okresie trzech lat poprzedzających datę złożenia wniosku o dofinansowanie projektu instytucja udzielająca wsparcia nie rozwiązała z własnej inicjatywy, z Wnioskodawcą i/lub partnerem (jeśli dotyczy) umowy o dofinansowanie projektu realizowanego ze środków unijnych z przyczyn leżących po jego stronie.

Projekt jest zgodny z celem i typem określonym dla Poddziałania. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

 • projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6

Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013,

 • w odniesieniu do projektów objętych pomocą publiczną oraz projektów objętych pomocą publiczną i pomocą de minimis: nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem następującym po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie,
 • w odniesieniu do projektów objętych pomocą de minimis: nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013),
 • projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Projekt (lub jego część) nie otrzymał dofinansowania z innych środków.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego, tj. wskazane we wniosku miejsce realizacji projektu znajduje się na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Wnioskodawca przedstawił dokumenty właściwych organów odpowiedzialnych za monitorowanie obszarów sieci Natura 2000 oraz odpowiedzialnych za gospodarkę wodną (jeśli dotyczy).

Wnioskodawca przedstawił pozwolenie na budowę, zgłoszenie robót budowlanych lub inne decyzje i uzgodnienia z właściwymi organami dotyczące zakresu projektu opisanego we wniosku o dofinansowanie lub przedstawił zobowiązanie do spełnienia tego warunku najpóźniej na dzień złożenia pierwszego wniosku o płatność (jeśli dotyczy).

Wnioskodawca posiada merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu, posiada odpowiednie zasoby i struktury niezbędne do zapewnienia właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji oraz do zapewnienia właściwego wykorzystania infrastruktury w okresie trwałości projektu.

Przedmiot projektu jest zgodny z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Przedmiotem projektu jest tworzenie warunków infrastrukturalnych dla działalności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstwa / przedsiębiorstw, ukierunkowanej w szczególności na wytworzenie i wprowadzenie do działalności gospodarczej nowych produktów, procesów lub usług.

Projekt obejmuje w inwestycje w aparaturę badawczą oraz innego typu infrastrukturę niezbędną do prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, służące uruchamianiu lub rozszerzaniu działalności laboratoriów lub działów badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw, bądź też tworzeniu lub rozwijaniu centrów badawczo-rozwojowych w przedsiębiorstwach, przy zastrzeżeniu, że elementem wspieranych inwestycji może być infrastruktura przeznaczona do badania jakości wytwarzanych przez dane przedsiębiorstwo produktów, procesów lub usług na potrzeby własne lub dla innych podmiotów.

Wnioskodawca przedstawił plan wykorzystywania efektów projektu w okresie realizacji (jeśli dotyczy) oraz w perspektywie odpowiadającej co najmniej okresowi trwałości projektu, zawierający w szczególności:

1. agendę badawczą zawierającą opis obszarów działalności badawczo-rozwojowej, stanowiących uzasadnienie dla inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, będącą przedmiotem projektu,

2. plan gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej, określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury.

Projekt jest wykonalny finansowo.

Promowane będą projekty wywierające pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Promowane będą projekty realizowane przez podmioty z sektora MŚP lub w partnerstwie z MŚP bądź też w partnerstwie z innymi podmiotami należącymi do kategorii takich jak: jednostki naukowe, uczelnie, w tym spółki celowe uczelni, organizacje pozarządowe, instytucje otoczenia biznesu.

Promowane będą projekty ze względu na udokumentowany zakres współpracy z jednostkami naukowymi w rozumieniu ustawy z dn. 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki: • współpraca prowadzona w okresie realizacji projektu i/lub w okresie trwałości,

• współpraca mająca w szczególności następującą formułę:

a) udział w roli partnera i/lub w ramach konsorcjum na rzecz realizacji projektu w poddziałaniu 1.2.2 RPO WM,

b) udział w ramach powiązania kooperacyjnego lub klastra lub platformy technologicznej,

c) umowy wieloletnie dotyczące transferu wiedzy i/lub technologii w ramach realizacji konkretnych projektów B+R,

d) organizacja staży pracowników B+R jednostek naukowych w przedsiębiorstwach lub pracowników B+R przedsiębiorstw w jednostkach naukowych.

Promowane będą projekty, służące zwiększeniu liczby nowych etatów badawczych, osiągniętemu w wyniku realizacji projektu – w relacji do bazowej liczby etatów badawczych utrzymywanych przez Wnioskodawcę przed rozpoczęciem realizacji projektu, według stanu na dzień złożenia wniosku o dofinansowanie.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Wydatki kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • wydatki na zakup aparatury naukowo-badawczej zaliczanej do środków trwałych, wydatki na modernizację posiadanej aparatury naukowo-badawczej, urządzeń i innych składników wyposażenia laboratoriów wraz z kosztem ich instalacji i uruchomienia;
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (po spełnieniu określonych warunków);
 • wydatki z tytułu leasingu, na spłatę rat leasingu nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych poniesione przez korzystającego do dnia zakończenia realizacji projektu, do wysokości ich wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu (po spełnieniu określonych warunków);
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych,
 • koszty budynków i gruntów, w tym wydatki na zakup nieruchomości niezabudowanej oraz wydatki na zakup nieruchomości zabudowanej (po spełnieniu określonych warunków).

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis: wszystkie wskazane powyżej oraz:

 • pozostałe koszty bezpośrednie, w tym:

- koszty przygotowania dokumentacji niezbędnej do realizacji projektu, w szczególności agendy badawczej i planu gospodarczego wykorzystania infrastruktury badawczo-rozwojowej lub ich elementów,

- koszty uzyskania certyfikatów istotnych z punktu widzenia podniesienia konkurencyjności infrastruktury badawczo-rozwojowej,

- koszty usług doradczych w zakresie ubiegania się o status centrum badawczo-rozwojowego, w rozumieniu ustawy z dn. 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej,

- koszty udziału w specjalistycznych szkoleniach, konferencjach, wizytach studyjnych krajowych i zagranicznych personelu badawczego zaangażowanego w realizację projektu pod warunkiem wykazania bezpośredniego związku z przedmiotem danego projektu (cross-financing),

- koszty materiałów np. surowców, półproduktów, odczynników,

- koszty sprzętu laboratoryjnego (zakupy niezaliczane do kategorii środków trwałych, zgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości).

 • koszty pośrednie (po spełnieniu określonych warunków).

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Katalog wydatków niekwalifikowanych obejmuje w szczególności:

 • wydatki na nabycie aktywów należących do zakładu, który został zamknięty lub zostałby zamknięty, gdyby zakup nie nastąpił;
 • koszty nabycia używanych środków trwałych przez przedsiębiorstwa inne niż MŚP.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna – 100 000,00 zł.

Maksymalna – 50 000 000,00 zł.

Wartość dofinansowania

Nie określono.

Intensywność dofinansowania

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%,
 • pozostali beneficjenci – 35%,

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Regionalna pomoc inwestycyjna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.