W ramach Działania 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

a ponadto w ramach wdrożenia strategii działalności międzynarodowej:

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO  NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki

Poddziałanie 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie.

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na wsparcie przedsięwzięć z zakresu opracowania oraz wdrażania nowych modeli biznesowych w MŚP, w szczególn. w celu umiędzynarodowienia ich działalności, poprzez przygotowanie i wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej lub tylko wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej.

Wdrożenie strategii/planu działalności międzynarodowej może polegać na realizacji m.in. następujących działań (elementów/podtypów projektu):

- doradztwo dotyczące strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

- doradztwo dotyczące określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

- doradztwo w zakresie opracowania koncepcji marki/ wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

- doradztwo w zakresie dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usługi do wymagań docelowego rynku zagranicznego (w tym, np. rozmiary produktu, jego opakowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

- doradztwo oraz uzyskanie niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu lub usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

- udział w charakterze wystawcy w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne, odbywających się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej lub zagranicą;

- doradztwo w zakresie opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej.

Projekt nie może polegać wyłącznie na opracowaniu strategii/ planu działalności międzynarodowej.

Typy projektów

Typ A. opracowanie i wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Typ B. wdrażanie strategii/planu działalności międzynarodowej przedsiębiorstwa.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji,

- liczba kontaktów biznesowych,

- przychody ze sprzedaży produktów na eksport (wartość wskaźnika należy wykazać w okresie 12 miesięcy od zakończenia okresu realizacji projektu wskazanego we wniosku). 

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa małopolskiego.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca planuje rozwój przedsiębiorstwa poprzez umiędzynarodowienie i posiada strategię/plan działalności międzynarodowej.

Strategia/plan działalności międzynarodowej może stanowić załącznik do wniosku o dofinansowanie lub może zostać przedstawiona w treści wniosku o dofinansowanie zgodnie z zapisami Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu.

Strategia/plan działalności międzynarodowej zawiera elementy obowiązkowe, jest spójna i zrozumiała, w sposób precyzyjny określa mechanizmy wdrożenia usługi/produktu podlegających umiędzynarodowieniu na docelowym rynku zagranicznym, jest efektywna – nakłady przewidziane w projekcie są w pełni adekwatne do zakładanych rezultatów, strategia/plan odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa – jest w całości zgodna ze specyfiką silnych stron i przedmiotem działalności przedsiębiorstwa.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Wnioskodawca dysponuje odpowiednim potencjałem kadrowym, organizacyjnym i technicznym, niezbędnym do właściwej realizacji działań związanych z wprowadzeniem produktów lub usług na rynki/rynek zagraniczny.

Projekt jest opłacalny finansowo, a wnioskodawca zapewnia jego finansowanie.

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 24 miesięcy. Realizacja projektu nie może rozpocząć się później niż 12 miesięcy od dnia złożenia wniosku.

Premiowane będą projekty dotyczące przynajmniej jednej z branż kluczowych składających się na regionalną inteligentną specjalizację Małopolski.

Premiowane będą projekty, w przypadku których wnioskodawca wykaże, że produkt/usługa będąca przedmiotem projektu spełnia wymogi innowacyjności produktowej, co najmniej w skali regionalnej.

Przez innowacje produktowe rozumie się wyroby lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Termin „produkt” jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.

Premiowane będą projekty przedsiębiorców, którzy zamierzają wejść z ofertą produktową/usługową na nowe rynki zagraniczne, na których nie byli dotychczas obecni.

Premiowane będą projekty przedsiębiorców, którzy w ramach projektu zamierzają dany produkt po raz pierwszy umiędzynarodowić.

Premiowane będą projekty prowadzące do wprowadzenia w przedsiębiorstwie zmian organizacyjno-procesowych.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty w ramach typu projektu A. (wyłącznie pomoc de minimis):

1) koszty specjalistycznych usług doradczych, związanych z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:

-strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

- określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

-opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

- opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej,

-uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

- dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

-usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem;

2) koszty udziału w imprezach targowo-wystaw. zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym:

-  wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa,

- usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.),

-obsługa stoiska przez tłumacza,

-ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej,

-usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji,

- opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,

-koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych,

- usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

-  podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo-wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie i powrót – w tym: bilety lotnicze (kwalifikowany koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej), bilety kolejowe, (kwalifikowany koszt do wysokości ceny przejazdu w II klasie), bilety autobusowe, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, uzyskanie niezbędnych wiz, diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na moment ponoszenia wydatku. W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek krajowych za 1km: - ryczałt na przejazdy, - zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu;

3) koszty uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagraniczny (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.);

4) koszty przygotowawcze – doradztwo w zakresie opracowania strategii/planu działaln. międzynarodowej, poniesione przed dniem złożenia wniosku.

W ramach limitu pomocy de minimis, w zakresie wydatków związanych z podróżami służbowymi przedsiębiorcy/ pracowników przedsiębiorcy w związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne dopuszcza się możliwość wykorzystania przez Wnioskodawcę uproszczonej metody rozliczania wydatków - stawki jednostkowej. Szczegółowe zasady oraz wymagania związane z ww. uproszczeniem są zawarte w dokumentacji konkursowej.

Koszty w ramach typu projektu B. (pomoc de minimis i/lub pomoc na usługi doradcze dla MŚP i/lub pomoc na udział MŚP w targach):

1) koszty specjalistycznych usług doradczych, związanych z umiędzynaradawianiem działalności gospodarczej, świadczone przez doradców zewnętrznych w zakresie m.in.:

-strategii finansowania przedsięwzięć eksportowych i działalności eksportowej,

- określenia potencjalnych partnerów handlowych, wyszukiwania i doboru partnerów na wybranych rynkach zagranicznych, przygotowania ofert współpracy oraz negocjacji handlowych (także ich przeprowadzenie),

- opracowania koncepcji marki/wizerunku przedsiębiorstwa na wybranym rynku zagranicznym (w tym, np. doradztwo dotyczące projektowania materiałów promocyjnych i reklamowych, stron internetowych, aplikacji mobilnych), przeznaczonych do promocji i sprzedaży na docelowych rynkach zagranicznych,

- opracowania i wdrażania nowego dla Wnioskodawcy modelu biznesowego w związku z inicjowaniem lub rozwijaniem działalności eksportowej,

- uzyskania niezbędnych dokumentów uprawniających do wprowadzenia produktu/usługi na docelowy rynek zagranicznych (certyfikaty, pozwolenia, homologacje, itp.),

- dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) bądź usług do wymagań docelowego rynku zagranicznego (np. koncepcja marki, jego opakowania, rozmiary produktu, jego opracowanie, minimalne standardy świadczenia usług),

- usługi w zakresie tłumaczeń związanych z projektem;

2) koszty udziału w imprezach targowo-wystaw. zorientowanych na rynki zagraniczne – wynajem, budowa i obsługa stoiska wystawienniczego, w tym:

-  wynajem od organizatora targów lub jego oficjalnego przedstawiciela powierzchni wystawienniczej i jej zabudowa,

- usługi w zakresie obsługi technicznej powierzchni wystawienniczej (media, sprzątanie, itp.),

- obsługa stoiska przez tłumacza,

- ubezpieczenie powierzchni wystawienniczej od odpowiedzialności cywilnej,

- usługi w zakresie transportu eksponatów oraz elementów zabudowy wraz z ubezpieczeniem, odprawą celną, kosztami spedycji,

- opłata rejestracyjna oraz inne opłaty związane z możliwością uczestniczenia w wydarzeniu,

- koszty reklamy na imprezie targowo-wystawienniczej: wpis do katalogu targowego, reklama w mediach targowych,

- usługi w zakresie organizacji spotkań z potencjalnymi partnerami handlowymi,

- podróże służbowe nie więcej niż 4 osób w związku z udziałem w imprezie targowo-wystawienniczej jako wystawca, na czas udziału w imprezie targowo-wystawienniczej oraz czas niezbędny na dotarcie oraz powrót – w tym: bilety lotnicze (kwalifikowany koszt do wysokości ceny przelotu w klasie ekonomicznej), bilety kolejowe, (kwalifikowany koszt do wysokości ceny przejazdu w II klasie), bilety autobusowe, zakwaterowanie, ubezpieczenie na czas podróży, uzyskanie niezbędnych wiz, diety według stawek określonych w przepisach o wysokości oraz warunkach ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej (z zastosowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2013 r. Dz. U. 2013, poz. 167), w wersji aktualnej na moment ponoszenia wydatku. W sytuacji braku możliwości skorzystania ze środków komunikacji zbiorowej (np. w przypadku osób niepełnosprawnych), lub jeśli wymaga tego specyfika projektu dopuszcza się wykorzystanie samochodu osobowego jako środka umożliwiającego dojazd na miejsce realizacji projektu. Kwalifikowane będą wtedy wydatki poniesione na paliwo według stawek krajowych za 1km: - ryczałt na przejazdy, - zakup paliwa do samochodu służbowego wraz z kartą drogową oraz kalkulacją, opłaty za parkingi, autostrady lub możliwość korzystania ze środka transportu lub prawa przejazdu.

W ramach limitu pomocy de minimis, w zakresie wydatków związanych z podróżami służbowymi przedsiębiorcy/ pracowników przedsiębiorcy w związku z udziałem w imprezach targowo-wystawienniczych zorientowanych na rynki zagraniczne dopuszcza się możliwość wykorzystania przez Wnioskodawcę uproszczonej metody rozliczania wydatków - stawki jednostkowej. Szczegółowe zasady oraz wymagania związane z ww. uproszczeniem są zawarte w dokumentacji konkursowej.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi oraz następujące koszty specyficzne:

1) koszty nabycia nieruchomości oraz wydatki z tym związane,

2) koszty nabycia środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz wydatki z tym związane,

3) wkład niepieniężny,

4) odpisy amortyzacyjne środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,

5) wydatki na tworzenie i funkcjonowanie sieci dystrybucji w kraju członkowskim lub kraju trzecim,

6) wydatki na usługi doradcze mające charakter ciągły lub okresowy, związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze, reklama,

7) opracowanie własne strategii/planu działalności międzynarodowej,

8) koszty pośrednie.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

W projektach typu A koszty przygotowawcze, tj. koszty przygotowania strategii/planu działalności międzynarodowej nie mogą stanowić więcej niż 20% kosztów kwalifikowanych projektu i nie mogą przekroczyć 10 tys. zł.

Wartość dofinansowania

Maksymalna wartość dofinansowania w ramach jednego projektu wynosi 200 tys. zł.

Intensywność dofinansowania

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 50%.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc de minimis.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na udział MŚP w targach.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Termin naboru

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.