W ramach Działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Przedsiębiorcza Małopolska

Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP

Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, działające na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Cel Działania

Lepsze warunki do rozwoju MŚP oraz zwiększona produktywność sektora MŚP.

Typy projektów

Typ projektu A: wdrożenia wyników prac B+R, wynalazków oraz wzorów użytkowych przez MŚP funkcjonujące na rynku dłużej niż 24 miesiące.

Typ projektu B: Inwestycje MŚP – produkujących urządzenia finalne niezbędne do produkcji energii lub biokomponentów i biopaliw II i/lub III generacji.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych;
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa małopolskiego (co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych) lub oświadczył, że warunek ten zostanie spełniony najpóźniej na dzień podpisania umowy o dofinansowanie.

Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.

Projekt jest zgodny z celem i typem określonym dla Poddziałania. Przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia.

Wnioskodawca złożył oświadczenie, że:

 • projekt nie został zakończony w rozumieniu art. 65 ust. 6

Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013 z dn. 17 grudnia 2013;

 • nie rozpoczął realizacji projektu przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie albo, że realizując projekt przed dniem złożenia wniosku, przestrzegał obowiązujących przepisów prawa dotyczących danej operacji (art. 125 ust. 3 lit. e Rozporządzenia PE i Rady (UE) nr 1303/2013);
 • projekt nie obejmuje przedsięwzięć będących częścią operacji, które zostały objęte lub powinny były zostać objęte procedurą odzyskiwania zgodnie z art. 71 (trwałość operacji) w następstwie przeniesienia działalności produkcyjnej poza obszar objęty programem.

Projekt nie otrzymał dofinansowania z innych środków.

Projekt będzie realizowany na terenie województwa małopolskiego.

Okres realizacji projektu nie przekracza 24 miesięcy.

Wnioskodawca posiada merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu, posiada odpowiednie zasoby i struktury niezbędne do zapewnienia właściwego zarządzania na etapie realizacji inwestycji, posiada doświadczenie/znajomość realiów rynkowych w dziedzinie/branży w ramach której chce realizować projekt.

Wnioskodawca dysponuje prawem do wyników prac B+R, wynalazku, wzoru użytkowego stanowiących przedmiot wdrożenia w ramach projektu.

Rezultat projektu (produkt lub proces) charakteryzuje się nowością co najmniej w skali polskiego rynku, w kontekście posiadanych przez niego nowych cech, funkcjonalności, w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku.

Przez innowacje produktowe rozumie się wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych. Innowacje produktowe (w obrębie produktów) mogą wykorzystywać nową wiedzę lub technologie bądź bazować na nowych zastosowaniach lub kombinacjach istniejącej wiedzy i technologii. Termin „produkt” jest stosowany na oznaczenie zarówno wyrobów, jak i usług. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.

Przez innowacje procesowe rozumie się innowacje w obrębie procesu, to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania. Innowacje w obrębie procesów mogą mieć za cel obniżenie kosztów jednostkowych produkcji lub dostawy, podniesienie jakości, produkcję bądź dostarczanie nowych lub znacząco udoskonalonych produktów.

Projekt jest opłacalny finansowo.

Wsparcie udzielone na produkcję urządzeń do ogrzewania jest skierowane na urządzenia spełniające określone wymogi (Typ projektu B).

Rezultat projektu (produkt lub proces) posiada potencjał rynkowy.

Promowane będą projekty zgodne z obszarami regionalnej inteligentnej specjalizacji, określonymi w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Małopolskiego.

Promowane będą projekty Wnioskodawców posiadających doświadczenie w obszarze produkcji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych lub innych urządzeń grzewczych (Typ projektu B).

Promowane będą projekty przyczyniające się do wzrostu zatrudnienia.

Promowane będą projekty wywierające pozytywny wpływ na zrównoważony rozwój oraz ochronę i poprawę jakości środowiska naturalnego.

Promowane będą projekty zakładające obniżenie poziomu dofinansowania (o co najmniej 5 punktów procentowych) w stosunku do maksymalnego możliwego do uzyskania.

Promowane będą projekty przyczyniające się do rozwoju gospodarczego obszaru objętego programem, np. poprzez zwiększanie bazy podatkowej.

Promowane będą projekty wdrażające wyniki prac badawczo-rozwojowych sfinansowanych z udziałem wsparcia środków europejskich w ramach poddziałań RPO WM: 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw lub 1.2.3 Bony na innowacje lub w ramach MRPO: Działanie 2.2 Wsparcie komercjalizacji badań naukowych Schemat A Projekty badawcze.

Promowane będą projekty Wnioskodawców działających w ramach sformalizowanych klastrów.

Klaster należy rozumieć jako geograficzne skupisko niezależnych podmiotów działających przynajmniej na podstawie porozumienia, reprezentujących określoną specjalizację gospodarczą, współpracujących i konkurujących ze sobą w ramach łańcucha wartości, których działalność ukierunkowana jest na osiągnięcie założonych wspólnych celów.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Wydatki kwalifikowane w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej (Typ projektu A; cel tematyczny 3 - wzmacnianie konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców, służące do produkcji nowych lub znacząco ulepszony produktów lub świadczenia nowych lub znacząco ulepszonych usług):

 • wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych, również w formie leasingu finansowego, jeśli obejmuje on obowiązek zakupu aktywów przez beneficjenta po wygaśnięciu umowy leasingu;
 • nabycie nieruchomości (po spełnieniu określonych warunków);
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (po spełnieniu określonych warunków);
 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych do 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis (Typ projektu A): wszystkie wskazane powyżej oraz:

 • wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie, w tym: wydatki na zakup oprogramowania na potrzeby e-sklepu, wydatki na projekt graficzny oraz utworzenie strony internetowej e-sklepu.

Wydatki kwalifikowalne (Typ projektu B) w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • wydatki na zakup robót i materiałów budowlanych do 50% wydatków kwalifikowalnych w projekcie;
 • nabycie nieruchomości (po spełnieniu określonych warunków);
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych (po spełnieniu określonych warunków).

Wydatki kwalifikowane w ramach pomocy de minimis (Typ projektu B): wszystkie wskazane powyżej oraz:

wydatki służące rozwojowi sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny) do 30% wydatków kwalifikowalnych w projekcie.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Katalog wydatków niekwalifikowanych (Typ projektu A) obejmuje w szczególności:

 • wydatki na otrzymanie niezbędnych decyzji/ pozwoleń administracyjnych, np. pozwolenie na budowę;
 • wydatki służące działalności handlowej innej niż e-handel (handel elektroniczny);
 • instalacje demonstracyjne, próbki produktów;
 • wydatki na nabycie praw własności intelektualnej do wyników prac B+R (patenty, licencje, prawa majątkowe do wyników prac B+R);
 • używane środki trwałe;
 • nabycie środków transportu z wyłączeniem środków transportu z podgrupy 76 KŚT;
 • wydatki na zakup usług doradczych;
 • koszty pośrednie;
 • koszty osobowe;
 • wkład niepieniężny;
 • wydatki na nabycie lokali mieszkalnych.

Katalog wydatków niekwalifikowanych (Typ projektu B) obejmuje w szczególności:

 • wydatki związane ze świadczeniem usług polegających na instalacji wytworzonych urządzeń u docelowego odbiorcy;
 • wydatki na otrzymanie niezbędnych decyzji/ pozwoleń administracyjnych np. pozwolenie na budowę;
 • wydatki związane z inwestycją polegającą na instalacji urządzeń do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
 • wydatki służące działalności handlowej innej niż e-handel (handel elektroniczny);
 • instalacje demonstracyjne, próbki produktów;
 • wydatki na nabycie aktywów służących do produkcji instalacji/narzędzi do produkcji biokomponentów/ biopaliw innych niż II i III generacji;
 • używane środki trwałe;
 • wydatki na zakup usług doradczych, w tym specjalistycznych;
 • koszty pośrednie;
 • koszty osobowe;
 • wkład niepieniężny;
 • wydatki na nabycie lokali mieszkalnych.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Minimalna – 500 000,00 zł

Maksymalna – 25 000 000,00 zł.

Wartość dofinansowania

Nie określono.

Intensywność dofinansowania

 • mikro i małe przedsiębiorstwa – 55%,
 • średnie przedsiębiorstwa – 45%.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Regionalna pomoc inwestycyjna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.