W ramach Działania 3.2 Internacjonalizacja MŚP, Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Rozwój potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MŚP

Poddziałanie 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro-, małe oraz średnie, grupy przedsiębiorstw (składające się z minimum 3 MŚP).

Cel Poddziałania

Poddziałanie ukierunkowane jest na wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu.

Współpraca międzynarodowa i realizowanie kontraktów zagranicznych działa stymulująco na poziom innowacyjności przedsiębiorstw, a relacje nawiązywane z podmiotami pochodzącymi z innych krajów sprzyjają rozwijaniu kultury organizacyjnej i technologicznej, stanowiąc odpowiednie środowisko do powstawania i wdrażania innowacji. Umiędzynarodowienie firm stwarza możliwość lepszego dostępu do klientów, dostawców oraz nowoczesnych technologii, wytwarza również ścieżkę do osiągania lepszych wyników, długoterminowego zrównoważonego rozwoju oraz przyczynia się do wyższej konkurencyjności przedsiębiorstw.

W konsekwencji podjętych działań wsparcie przyczyni się do zmiany niekorzystnego bilansu wymiany zagranicznej w województwie mazowieckim. Dodatkowo, w celu zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej województwa, jak i poszczególnych jego obszarów wsparcie przyczyni się  do wzmocnienia i utrwalenia pozytywnego wizerunku Mazowsza oraz Warszawy i ich potencjału w zakresie korzystnych warunków dla lokalizowania i prowadzenia działalności gospodarczej. Dodatkowo efektem podjętych działań będzie wypracowanie kompleksowej i spójnej polityki inwestycyjnej regionu, obejmującej wsparcie przedsiębiorstw nastawionych na wzrost eksportu i zdobywanie nowych rynków zbytu, w tym nawiązywanie kontaktów z partnerami zagranicznymi oraz uzyskiwanie informacji na temat rynków zagranicznych. Ponadto interwencja przyczyni się do rozwoju inteligentnych specjalizacji regionu.

Typy projektów

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług – typ projektu dedykowany przedsiębiorcom.

Interwencja skierowana zostanie do przedsiębiorców w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też wizytach studyjnych.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego.

Przewiduje się wsparcie od etapu koncepcyjnego, przez implementację pomysłu na internacjonalizację działalności i podjęcie międzynarodowej współpracy gospodarczej.

Internacjonalizacja przedsiębiorstw poprzez wzrost eksportu towarów i usług – typ projektu dedykowany grupom przedsiębiorstw.

Wsparcie w ramach konkursu skierowane jest do grup przedsiębiorstw w zakresie wzrostu ich internacjonalizacji, poprzez udział m.in. w misjach gospodarczych, krajowych i międzynarodowych imprezach targowo-wystawienniczych, czy też w ramach wizyt studyjnych zmierzających do rozszerzania działalności gospodarczej na nowe, zagraniczne rynki i poszukiwania partnerów biznesowych w innych krajach.

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez wdrożenie nowego modelu biznesowego. Wsparcie w ramach konkursu będzie dotyczyło w szczególności udziału MŚP w imprezach targowo-wystawienniczych zagranicznych lub krajowych o charakterze międzynarodowym, misjach gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na rynku docelowym.

Projekt musi być oparty na dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, identyfikującej adekwatne działania mające na celu skuteczną i efektywną internacjonalizację grup przedsiębiorstw.

Projekt ponadto musi być skierowany do grupy przedsiębiorstw spełniającej łącznie następujące warunki:

-        grupę przedsiębiorstw obligatoryjnie tworzy minimum 3 MŚP;

-        przedsiębiorcy należący do grupy działają w tych samych lub pokrewnych sektorach;

-        pomiędzy MŚP nie może zachodzić powiązanie w rozumieniu artykułu 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.;

-        grupa przedsiębiorstw musi mieć formę porozumienia lub umowy o partnerstwie (zgodnie z artykułem 33 ustęp 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 – 2020).

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

-        liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa mazowieckiego.

Wnioskodawca jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu.

Wnioskodawca deklaruje, że projekt jest zgodny z zasadą równości szans oraz zasadą zrównoważonego rozwoju, o których mowa w art. 7 i 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013.

Projekt oparty jest na strategii biznesowej/dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności  przedsiębiorstwa, identyfikującej adekwatne działania mające na celu skuteczną iefektywną internacjonalizację przedsiębiorstwa/grup przedsiębiorstw.Strategia wskazuje zasadność zaplanowanych działań dotyczących internacjonalizacji.

Wnioskodawca przed dniem złożenia wniosku zamknął przynajmniej jeden rok obrotowy trwający przynajmniej 12 miesięcy zakończony dodatnim wynikiem finansowym.

Sytuacja finansowa wnioskodawcy gwarantuje zdolność do realizacji projektu.

Projekt zakłada podpisanie, co najmniej 1 zagranicznego kontraktu handlowego.

Premiowane będą projekty zakładające podpisanie 5 i więcej kontraktów handlowych (w przypadku typu projektu dedykowanemu przedsiębiorstwom) oraz 4 i więcej kontraktów handlowych (w przypadku typu projektu dedykowanemu grupom przedsiębiorstw).

Za nowy kontrakt handlowy nie uznaje się kontraktu:

-        podpisanego z przedsiębiorstwami powiązanymi w rozumieniu artykułu 3 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji numer 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r.

-        na ten sam lub zbliżony produkt z kontrahentem, z którym miał podpisaną umowę po 01.01.2010 r.

Projekt przewiduje wsparcie działalności eksportowej.Wsparcie działalności importowej może być jedynie elementem projektu.

Projekt jest opłacalny finansowo, a wnioskodawca zapewnia jego finansowanie.

Premiowane będą projekty realizowane przez mikro i małe przedsiębiorstwa, w dalszej kolejności przez średnie przedsiębiorstwa.

Premiowane będą projekty, w których strategia biznesowa w zakresie internacjonalizacji/dwupoziomowa strategia biznesowa w zakresie internacjonalizacji (i w ślad za nią projekt) zawiera rzetelne, pogłębione analizy i adekwatne wnioski dot. następujących elementów:

-        rynków docelowych działalności eksportowej pod kątem produktu/usługi przedsiębiorcy;

-        pozycji konkurencyjnej produktu/usługi na docelowych rynkach oraz wskazuje, czy wnioskodawca wykazał przewagę konkurencyjną produktu/usługi na wybranych rynkach;

-        warunków wejścia na rynek w tym: analizy aktów prawnych, procedur, zwyczajów, praktyk handlowych i zasad warunkujących dostęp do rynku pod kątem wybranych produktów/usług;

-        działań warunkujących wejścia na wybrane rynki oraz planu działań internacjonalizacji.

Premiowane będą projekty przedsiębiorców/grup przedsiębiorstw ponoszących nakłady na B+R.

Premiowane będą projekty, w których pomniejszono dofinansowanie poprzez zaangażowanie wkładu własnego wnioskodawcy.

Premiowane będą projekty dotyczące obszarów inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego.

Premiowane będą projekty przyczyniające się do powstawania nowych miejsc pracy w wyniku realizacji projektu.

Premiowane będą projekty przedsiębiorców posiadających w ofercie lub przewidujących w strategii biznesowej w zakresie internacjonalizacji 3 i więcej produktów (wyrobów lub usług), które mogą być przedmiotem sprzedaży zagranicznej, a w przypadku konkursu dedykowanego grupom przedsiębiorstw więcej niż 5 produktów (wyrobów lub usług), które mogą być przedmiotem sprzedaży zagranicznej.

Premiowane będą projekty przedsiębiorców/grup przedsiębiorstw, których prawna siedziba zlokalizowana jest poza terytorium ZIT WOF.

Premiowane będą projekty przedsiębiorców/grup przedsiębiorstw, które posiada członkostwo w przynajmniej jednej organizacji lub stowarzyszeniu branżowym, lub klastrze, lub izbie gospodarczej.

W przypadku typu projektu dedykowanego grupom przedsiębiorstw premiowane będą projekty, w których grupa przedsiębiorstw funkcjonowała i realizowała wspólne przedsięwzięcia przed dniem złożenia wniosku.

Przez wspólne przedsięwzięcia należy rozumieć projekty realizowane wspólnie – zakończone oraz trwające.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Koszty w ramach typu projektu dedykowanego przedsiębiorcom:

1) koszty opracowania strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) w szczególności:

-        koszty zakupu usług związanych z opracowaniem dokumentu,

-        koszty wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę;

2) koszty realizacji strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w szczególności:

-        koszty kampanii promocyjnych w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach/imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej, w szczególności:

 • koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu,
 • koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego /ekspozycji,
 • koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii),
 • koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy,
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna,
 • koszty wstępu na teren wystaw i targów,
 • koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • koszty wynajmu nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną,
 • koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną),
 • koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 3 osoby, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia, koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym),
 • koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach;

-        koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:

 • koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw,
 • koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

-        koszty elementów uzupełniających (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), tj.:

 • koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją,
 • wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;
 • koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu;

-        wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

Koszty w ramach typu projektu dedykowanego grupom przedsiębiorstw:

1) koszty opracowania dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, lecz nie więcej niż 50 000 zł) w szczególności:

-        koszty zakupu usług związanych z opracowaniem dokumentu,

-        koszty wynagrodzenia pracowników bezpośrednio zaangażowanych w przygotowanie dokumentu, jedynie w przypadku opracowania dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa samodzielnie przez wnioskodawcę;

2) koszty realizacji dwupoziomowej strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa, w szczególności:

-        koszty kampanii promocyjnych w kraju i za granicą, koszty, udziału w targach/imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej, w szczególności:

 • koszty wynajmu powierzchni wystawienniczej i sprzętu,
 • koszty zaprojektowania i zabudowy stoiska wystawowego /ekspozycji,
 • koszty organizacji i obsługi (np. oprawa multimedialna, montaż, demontaż, transport stoiska, sprzątanie, podłączenie energii),
 • koszty zaprojektowania, przygotowania/produkcji i emisji materiałów promocyjnych, koszty reklamy,
 • wpis do katalogu targowego, opłata rejestracyjna,
 • koszty wstępu na teren wystaw i targów,
 • koszty tłumaczeń (do 10% kosztów kwalifikowalnych projektu),
 • koszty wynajmu nośników informacyjno-reklamowych (m.in. tablic, billboardów) związanych z kampanią promocyjną,
 • koszty transportu eksponatów (wraz z ubezpieczeniem i odprawą celną),
 • koszty transportu i zakwaterowania uczestników misji i targów (maksymalnie 3 osoby, w okresie dwóch dni przed i jednego dnia po imprezie wystawienniczej, bez kosztów wyżywienia, koszt śniadania wliczonego w usługę noclegu może być kosztem kwalifikowalnym),
 • koszty transportu (eksponatów, uczestników misji i targów) oraz zakwaterowania nie mogą przekroczyć 25% kosztów kwalifikowalnych projektu,
 • opłaty związane z pozyskaniem wiz oraz obowiązkowych ubezpieczeń dla osób uczestniczących w targach;

-        koszty uzyskania niezbędnych dokumentów, uprawniających do wprowadzenia towarów lub usług na wybrane rynki docelowe, w szczególności:

 • koszt pozyskania niezbędnych certyfikatów, atestów, świadectw, w tym zakup usług doradczych, badań certyfikacyjnych oraz koszt wydania certyfikatów, atestów, świadectw,
 • koszty zakupu usług prawnych związanych z wprowadzeniem towarów lub usług na wybrane rynki docelowe;

-        koszty elementów uzupełniających (maksymalnie 30% kosztów kwalifikowalnych projektu), tj.:

 • koszty zakupu baz danych oraz oprogramowania, wraz z jego konfiguracją,
 • wydatki na stworzenie infrastruktury opartej o rozwiązania TIK w obszarze handlu elektronicznego;
 • koszt usług informatycznych, pozostających w bezpośrednim związku z celami realizacji projektu;

-        wydatki związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi wynikającymi z umowy o dofinansowanie dotyczące promocji środków unijnych do 2% wydatków kwalifikowalnych dla projektów o wartości poniżej 500 000 PLN wydatków kwalifikowalnych lub 1% dla projektów o wartości wydatków kwalifikowalnych powyżej 500 000 PLN.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Koszty, które nie zostały wyszczególnione w katalogu kosztów kwalifikowanych, koszty poniesione niezgodnie z umową o dofinansowanie i obowiązującymi wytycznymi oraz następujące koszty specyficzne:

1) koszty bieżącego utrzymania, wyposażenia stanowiska pracy, koszty operacyjne i bieżące;

2) koszty zakupu lokalu lub nieruchomości;

3) koszty zakupu środków transportu;

4) koszty wytworzenia produktów przedstawianych na targach/ imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej;

5) koszty wdrożenia produktów będących efektem udziału w targach/imprezie wystawienniczej/misji gospodarczej;

6) koszty zarządzania projektem;

7) koszty pośrednie;

8) koszty wynagrodzenia pracowników (z wyłączeniem pracowników bezpośr. zaangażowanych w przygotowanie strategii biznesowej w zakresie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa).

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Nie ustalono.

Wartość dofinansowania

Typ projektu dedykowany przedsiębiorcom:

-        minimalna wartość dofinansowania projektu wynosi 50 tys. zł,

-        maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi

 • 400 tys. zł gdy beneficjentem jest jedno przedsiębiorstwo,
 • 350 tys. zł dla każdego partnera (łącznie maksymalnie 1,05 mln zł), gdy przedsiębiorca występuje w formule partnerstwa z innymi przedsiębiorcami (maksymalnie 3 podmioty).

Typ projektu dedykowany grupom przedsiębiorstw:

-        minimalna wartość dofinansowania projektu nie została ustalona,

-        maksymalna wartość dofinansowania projektu wynosi

 • 350 tys. zł dla każdego z MŚP współdziałających w ramach grupy.

Intensywność dofinansowania

Maksymalny całkowity poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu wynosi 50%.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Pomoc de minimis.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na udział MŚP w targach.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na usługi doradcze dla MŚP.

1) Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w stosowaniu art. 107 i 108 Traktatu;

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania pomocy mikroprzedsiębiorcom, małym i średnim przedsiębiorcom na usługi doradcze oraz udział w targach w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.