W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • rozliczenie dofinansowania. 

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej. 

OŚ PRIORYTETOWA I: KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

 

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

 

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

 

Beneficjenci

Typ 1 – Bony na innowacje:

 • mikro, małe i średnie przedsiębiorstwo, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy, licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Typ 2 – Prace B+R:

 • przedsiębiorstwo.

Typ 3 – Infrastruktura B+R:

 • przedsiębiorstwo,
 • instytucja otoczenia biznesu,
 • sieci/grupy przedsiębiorstw.
 

Cel Działania

Typ 1 – Bony na innowacje.

Przedmiotem wsparcia będzie zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych związanych z:

 • przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania;
 • opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych

prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

Wykonawcą usługi mogą być jednostki naukowe o których mowa w art. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r., o zasadach finansowania nauki i posiadające kategorię A, A+ lub B, o których mowa w art. 42 wymienionej ustawy.

Typ 2 – Prace B+R.

Projekty B+R przedsiębiorstw, obejmujące realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych, w tym prac demonstracyjnych i pilotażowych, walidacji, włącznie z uruchomieniem pierwszej produkcji i przygotowaniem do wdrożenia wyników prac B+R w działalności gospodarczej. Projekty polegające wyłącznie na wdrożeniu prac B+R nie będą przedmiotem wsparcia w ramach tego typu projektu. Projekty B+R powinny obejmować badania przemysłowe i prace rozwojowe lub wyłącznie prace rozwojowe. Pierwsza produkcja oznacza pierwsze wdrożenie przemysłowe odnoszące się do zwiększenia skali urządzeń / obiektów pilotażowych lub do pierwszego w swoim rodzaju sprzętu i urządzenia, obejmującego kolejne etapy po uruchomieniu linii pilotażowej, w tym fazę testów, ale nie produkcję masową, ani działalność handlową.

Badania przemysłowe oznaczają badania planowane lub badania krytyczne mające na celu zdobycie nowej wiedzy oraz umiejętności celem opracowania nowych produktów, procesów lub usług, lub też wprowadzenia znaczących ulepszeń do istniejących produktów, procesów lub usług. Uwzględniają one tworzenie elementów składowych systemów złożonych i mogą obejmować budowę prototypów w środowisku laboratoryjnym lub środowisku interfejsu symulującego istniejące systemy, a także linii pilotażowych, kiedy są one konieczne do badań przemysłowych, a zwłaszcza uzyskania dowodu w przypadku technologii generycznych.

Badania przemysłowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości technologicznej TRL od II do VI:

 • poziom II — określono koncepcję technologii lub jej przyszłe zastosowanie,
 • poziom III — potwierdzono analitycznie i eksperymentalnie krytyczne funkcje lub koncepcje technologii,
 • poziom IV — zweryfikowano komponenty technologii lub podstawowe jej podsystemy w warunkach laboratoryjnych,
 • poziom V — zweryfikowano komponenty lub podstawowe podsystemy technologii w środowisku zbliżonym do rzeczywistego,
 • poziom VI — dokonano demonstracji prototypu lub modelu systemu albo podsystemu technologii w warunkach zbliżonych do rzeczywistych.

Eksperymentalne prace rozwojowe oznaczają zdobywanie, łączenie, kształtowanie i wykorzystywanie dostępnej aktualnie wiedzy i umiejętności z dziedziny nauki, technologii i biznesu oraz innej stosownej wiedzy i umiejętności w celu opracowywania nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Mogą one także obejmować na przykład czynności mające na celu pojęciowe definiowanie, planowanie oraz dokumentowanie nowych produktów, procesów i usług. Eksperymentalne prace rozwojowe mogą obejmować opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie i walidację nowych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalenie techniczne produktów, procesów lub usług, których ostateczny kształt zasadniczo nie jest jeszcze określony. Mogą obejmować opracowanie prototypów i projektów pilotażowych, które można wykorzystać do celów komercyjnych, w przypadku gdy prototyp lub projekt pilotażowy z konieczności jest produktem końcowym do wykorzystania do celów komercyjnych, a jego produkcja jest zbyt kosztowna, aby służył on jedynie do demonstracji i walidacji. Eksperymentalne prace rozwojowe nie obejmują rutynowych i okresowych zmian wprowadzanych do istniejących produktów, linii produkcyjnych, procesów wytwórczych, usług oraz innych operacji w toku, nawet, jeśli takie zmiany mają charakter ulepszeń.

Eksperymentalne prace rozwojowe zazwyczaj odpowiadają poziomom gotowości technologicznej od VII do IX:

 • poziom VII — dokonano demonstracji prototypu technologii w warunkach operacyjnych,
 • poziom VIII — zakończono badania i demonstrację ostatecznej formy technologii,
 • poziom IX — sprawdzenie technologii w warunkach rzeczywistych odniosło zamierzony efekt. Wskazuje to, że demonstrowana technologia jest już w ostatecznej formie i może zostać zaimplementowana w docelowym systemie. Między innymi dotyczy to wykorzystania opracowanych systemów w warunkach rzeczywistych.

Przedmiotem oceny będzie całościowa koncepcja projektu, obejmująca również założenia dotyczące dalszego wdrożenia jego wyników. Przedsiębiorca może realizować prace B+R samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, m.in. jednostkami naukowymi, uczelniami, organizacjami pozarządowymi, przedsiębiorstwami. Możliwe jest zlecenie realizacji prac B+R jednostce naukowej. W przypadku prac B+R zakończonych niepowodzeniem beneficjent będzie zobowiązany do przedstawienia raportu sporządzonego przez niezależną jednostkę naukową, stanowiącego dowód, że niepowodzenie prac badawczo-rozwojowych nastąpiło z przyczyn niezależnych od beneficjenta.

Typ 3 – Infrastruktura B+R.

Wsparcie na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach. Wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt, technologie i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Oferowane wsparcie przyczyni się do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstwa służących działalności B+R. Warunkiem wsparcia w tym zakresie będzie przedstawienie przez przedsiębiorstwo planów dotyczących planowanych do realizacji prac B+R. Udzielane będzie wsparcie na powstawanie lub rozwój infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, dzierżawa lub najem infrastruktury lub aparatury naukowo-badawczej). Infrastruktura ta wspierana będzie w przypadkach gdy:

 • inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów i wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R,
 • inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja przyczyni się do redukcji kosztów związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych.

Wsparcie dla IOB przyznawane będzie pod warunkiem udostępnienia przedmiotowej infrastruktury na przejrzystych i niedyskryminacyjnych   warunkach wszystkim zainteresowanym podmiotom.

 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 • Liczba opracowanych studiów wykonalności będących efektem wsparcia „Bon na innowacje” [szt.].
 • Liczba przedsiębiorstw korzystających z wspartej infrastruktury badawczej [szt.].
 • Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej [szt.].
 

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

 

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa podkarpackiego.

 

Branża, której dotyczy przedsięwzięcie wchodzi w zakres inteligentnych specjalizacji dla Województwa Podkarpackiego[1].

 

W przypadku projektów Typu 1 – Bony na innowacje, warunkiem otrzymania wsparcia jest nieprowadzenie współpracy naukowej z jednostką naukową. Wnioskodawca zobowiązany będzie do złożenia oświadczenia, że nie prowadził współpracy naukowej z jednostką naukową, związanej z realizacją prac badawczo-rozwojowych.

 

W przypadku projektów Typu 2 – Prace B+R, projekt powinien spełniać poniższe warunki:

 • projekt ma charakter projektu badawczego, w którym przewidziano realizację badań przemysłowych i prac rozwojowych albo prac rozwojowych,
 • projekt dotyczy innowacji produktowej lub procesowej,
 • Wnioskodawca posiada merytoryczny i techniczny potencjał do realizacji projektu,
 • własność intelektualna nie stanowi bariery dla wdrożenia rezultatów projektu,
 • projekt jest opłacalny finansowo,
 • premiowane będą projekty wnioskodawców, charakteryzujących się wysokim stopniem samodzielności w procesie realizacji badań,
 • premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy wykazali zapotrzebowanie rynkowe na rezultaty projektu,
 • premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy założyli współpracę z jednostką naukową w ramach realizacji badań,
 • premiowane będą projekty Wnioskodawców ponoszących nakłady na działalność B+R,
 • premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy założyli obniżenie poziomu dofinansowania w stosunku do maksymalnego, możliwego do uzyskania,
 • premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy założyli wdrożenie rezultatów projektu w działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego,
 • premiowane będą projekty Wnioskodawców, którzy w wyniku realizacji projektu założyli dokonanie zgłoszenia wzoru użytkowego lub patentu (w kraju lub zagranicą).
 

W przypadku projektów Typu 3 – Infrastruktura B+R, projekt powinien spełniać poniższe warunki:

 • Wnioskodawca przedstawi kompletny, wiarygodny i realny plan prac B+R (jako załącznik do wniosku o dofinansowanie),
 • pomoc nie może być udzielana na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych,
 • wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej do celów innych niż prace B + R,
 • dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego, infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim,
 • wspierane projekty inwestycyjne będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • premiowane będą projekty, w których przewidziano nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową związaną z wykorzystaniem wspartej w ramach projektu infrastruktury badawczej,
 • premiowani będą Wnioskodawcy prowadzący udokumentowaną współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej,
 • premiowani będą Wnioskodawcy posiadający doświadczenie w zakresie realizacji projektów B+R.
 
   

Katalog wydatków kwalifikowanych

Typ 1 – Bony na innowacje:

 • zakup usług doradczych lub naukowo-badawczych w jednostkach naukowych związanych z:

– przeprowadzeniem analizy wykonalności planowanego badania,

– opracowaniem koncepcji i planu prowadzenia prac badawczych lub rozwojowych, prowadzące do sporządzenia studium wykonalności.

Typ 2 – Prace B+R:

 • wydatki związane z zaangażowaniem personelu prowadzącego badania przemysłowe lub eksperymentalne prace rozwojowe (pracowników badawczych, pracowników technicznych), związane z realizowanym projektem,
 • koszty związane z amortyzacją aparatury badawczej i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
 • odpłatne korzystanie z aparatury badawczej i sprzętu (np. raty kapitałowe z tytułu leasingu do wysokości wartości początkowej, wynajem, dzierżawa) w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania,
 • koszty amortyzacji lub odpłatnego korzystania z nieopatentowanej wiedzy technicznej, patentów, licencji,
 • odpłatne korzystanie z budynków/gruntów, w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
 • amortyzacja budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu,
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy technicznej i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez źródła zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji związane z: 1) nabyciem wyników badań przemysłowych/ prac rozwojowych, 2) podwykonawstwem, 3) nabyciem usług doradczych/analiz/ekspertyz itp.,
 • nabycie sprzętu laboratoryjnego,
 • nabycie materiałów w tym: surowców, półproduktów, odczynników itp./ materiałów eksploatacyjnych/elementów służących do budowy i na stałe zainstalowanych w prototypie, które są niezbędne do realizacji projektu,
 • koszty związane z zakupem usług komunalnych, grzewczych, dostawy i przesyłu energii elektrycznej, wody, gazu związane z realizacją projektu.

Typ 3 – Infrastruktura B+R:

 • nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Wnioskodawcy oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji oprogramowania ściśle związanego z realizacją projektu i nabytymi środkami trwałymi (w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych),
 • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,
 • spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,
 • nabycie środków transportu z podgrupy nr 78 KŚT.
 

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Typ 1 – Bony na innowacje:

 • wydatki na działania informacyjno-promocyjne,
 • wydatki poniesione na zakup usług szkoleniowych,
 • wydatki poniesione na dokumentację związaną z przygotowaniem projektu, np. biznes plan,
 • zamówienia dodatkowe, nawet jeśli zostały udzielone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • zamówienia uzupełniające nieujęte we wniosku o dofinansowanie (powstałe w trakcie realizacji projektu),
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z udzieleniem przez beneficjenta zamówienia robót budowlanych/usług/dostaw w ramach projektu, (tj. niekwalifikowalne są koszty opracowania projektu SIWZ, projektu ogłoszenia, wzoru umowy z wykonawcą i inne),
 • podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu.

Typ 2 – Prace B+R:

 • koszty zarządzania projektem w tym: koszty wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy personelu zarządzającego projektem i personelu wsparcia (np. obsługa kadrowa, finansowa, administracyjna),
 • nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej),
 • wydatki na nabycie robót budowlanych i materiałów budowlanych związanych z budową, rozbudową, adaptacją i remontem,
 • nabycie środków trwałych,
 • wkład własny w formie niepieniężnej, za wyjątkiem kosztów amortyzacji środków trwałych służących realizacji projektu badawczego,
 • wydatki poniesione na dokumentację konkursową niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy),
 • nabycie usług szkoleniowych,
 • wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne,
 • faktoring,
 • wydatki rozliczane w drodze kompensaty,
 • wydatki związane z uzyskaniem certyfikatów,
 • koszty ponoszone na zakup usług doradczych takich jak usługi doradztwa podatkowego, prawnego, reklamowego, marketingowego, które stanowią element stałej lub okresowej działalności przedsiębiorcy lub są związane z bieżącymi wydatkami operacyjnymi beneficjenta,
 • koszty materiałów biurowych,
 • koszty administracyjne w tym: koszty usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, kurierskich, bankowych itp.,
 • zamówienia dodatkowe, nawet jeśli zostały udzielone przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,
 • zamówienia uzupełniające nieujęte we wniosku o dofinansowanie (powstałe w trakcie realizacji projektu),
 • amortyzacja jednorazowa,
 • koszty opracowania dokumentacji związanej z udzieleniem przez beneficjenta zamówienia robót budowlanych/usług/dostaw w ramach projektu, (tj. niekwalifikowalne są koszty opracowania projektu SIWZ, projektu ogłoszenia, wzoru umowy z wykonawcą i inne),
 • koszt nadzoru inwestorskiego/autorskiego/opracowania dokumentacji,
 • wkład niepieniężny stanowiący część lub całość wkładu własnego,
 • wydatki poniesione na usługi w zakresie audytu i księgowości,
 • wydatki poniesione na ubezpieczenia nieobowiązkowe,
 • wydatki na roboty zamienne o wartości wyższej niż pierwotnie założona,
 • podatek VAT w stosunku do wydatków, dla których beneficjent odlicza ten podatek częściowo wg proporcji ustalonej zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy o VAT – niekwalifikowalna jest zarówno część tego podatku podlegająca odzyskaniu, jak i część niepodlegająca odzyskaniu,
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych,
 • zasiłki i świadczenia finansowane ze środków ZUS,
 • wydatki związane z umową cywilnoprawną na realizowanie zadań rodzajowo tożsamych z zadaniami realizowanymi przez pracownika w ramach stosunku pracy u beneficjenta.

Typ 3 – Infrastruktura B+R:

 • części zamienne aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń przeznaczone na wymianę części zużytych,
 • roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym,
 • roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające,
 • nabycie używanych środków trwałych,
 • roboty budowlane związane z remontem budynków,
 • nabycie środków transportu z wyjątkiem podgrupy nr 78 KŚT,
 • wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy),
 • zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań,
 • wydatki na wynagrodzenia dla personelu, nagrody, premie, dodatki, itp.,
 • zakup usług doradczych,
 • wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne,
 • wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego,
 • faktoring,
 • wydatki rozliczane w drodze kompensaty.
 

Wartość wydatków kwalifikowanych

Typ 1 – Bony na innowacje:

 • minimalna: 20 000 zł.
 • maksymalna: 50 000 zł.

Typ 2 Prace B+R:

 • minimalna: 200 000 zł.
 • maksymalna: 75 000 000 zł.

Typ 3 Infrastruktura B+R:

 • minimalna: 200 000 zł.
 • maksymalna: 30 000 000 zł.
 

Wartość dofinansowania

Nie określono limitów.

 

Intensywność dofinansowania

Typ 1 – Bony na innowacje:

 • pomoc de minimis – 85%,
 • pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (studia wykonalności) – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, tj.: mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa 60%

Typ 2 – Prace B+R: w zależności od rodzaju prowadzonych prac badawczych oraz statusu przedsiębiorstwa

 • pomoc de minimis – 85%,
 • pomoc na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną (studia wykonalności) – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie zasadami, tj.:

– mikro i małe przedsiębiorstwa – 70% na badania przemysłowe lub maksymalnie 80% (po uwzględnieniu premii*) oraz 45% na prace rozwojowe lub maksymalnie 60% (po uwzględnieniu premii*),

– średnie przedsiębiorstwa – 60% na badania przemysłowe lub maksymalnie 75% (po uwzględnieniu premii*) oraz 35% na prace rozwojowe lub maksymalnie 50% (po uwzględnieniu premii*),

– duże przedsiębiorstwa – 50% na badania przemysłowe lub maksymalnie 65% (po uwzględnieniu premii*) oraz 25% na prace rozwojowe lub maksymalnie 40% (po uwzględnieniu premii*).

* premia jest przyznawana jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z poniższych warunków:

1) realizacja projektu zakłada efektywną współpracę pomiędzy przedsiębiorcami, wśród których przynajmniej jedno jest MŚP, przy czym żadne pojedyncze przedsiębiorstwo nie ponosi więcej niż 70% wydatków kwalifikowanych realizowanego we współpracy projektu,

2) wyniki projektu realizowanego w zakresie badań są szeroko rozpowszechnianie w co najmniej jeden z poniższych sposobów: a) na konferencjach naukowych lub technicznych – co najmniej 3 w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, b) za pośrednictwem publikacji naukowych lub technicznych – co najmniej 2, c) za pośrednictwem ogólnodostępnych baz danych, d) za pośrednictwem bezpłatnego lub otwartego oprogramowania.

Typ 3 – Infrastruktura B+R:

 • pomoc de minimis – 85%,
 • regionalna pomoc inwestycyjna: mikro i małe przedsiębiorstwa – 70%, średnie przedsiębiorstwa – 60%, duże przedsiębiorstwa – 50%.
 

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Typ 1 – Bony na innowacje:

 • pomoc de minimis:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488),

 • art. 25 GBER Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075).

Typ 2 – Prace B+R:

 • pomoc de minimis:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 -2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488),

 • art. 25 GBER Pomoc na projekty badawczo-rozwojowe:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075).

Typ 3 – Infrastruktura B+R:

 • pomoc de minimis:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 -2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 488),

 • art. 14 GBER Regionalna pomoc inwestycyjna:

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416).

 

Planowane terminy naborów

-

 

Alokacja środków

-  

 

[1] Do inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego zaliczono: lotnictwo i kosmonautykę, jakość życia, motoryzację oraz informatykę i telekomunikację. Szersze informacje znajdują się w dokumencie:http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/Dokumenty_horyzontalne/RIS3_AKTUALIZACJA_16.11.2016_Finalna_1.pdf

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.