Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

W ramach Działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania. 

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej. 

OŚ PRIORYTETOWA I: KONKURENCYJNA I INNOWACYJNA GOSPODARKA

Działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia

Typ projektu: Infrastruktura B+R

Podmiot odpowiedzialny 
za nabór i ocenę wniosków 

Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Beneficjenci

- przedsiębiorstwa,

- instytucje otoczenia biznesu.

Cel Działania

W ramach typu projektów Infrastruktura B+R wzmacniane będą instytucjonalne zdolności prowadzenia prac badawczo-rozwojowych poprzez inwestycje w aparaturę naukowo-badawczą, sprzęt i inne niezbędne wyposażenie, które służą tworzeniu innowacyjnych produktów lub usług. Wsparcie powinno prowadzić do powstawania lub rozwoju działów badawczo-rozwojowych wewnątrz przedsiębiorstw służących działalności B+R.

 

O wsparcie mogą ubiegać się także instytucje otoczenia biznesu – ich projekty powinny polegać na stworzeniu lub rozwoju infrastruktury otoczenia biznesu ukierunkowanej na świadczenie usług B+R dla przedsiębiorstw (m.in. wykonywanie zleconych prac badawczych, a także udostępnianie w formie dzierżawy lub najmu infrastruktury B+R). Infrastruktura ta wspierana będzie w przypadkach gdy:

- inwestycja ta stanowić będzie uzupełnienie istniejących zasobów i wynika z zapotrzebowania firm technologicznych na podobną infrastrukturę B+R;

- inwestycja we wspólną, niezbędną infrastrukturę B+R i jej lokalizacja przyczyni się do redukcji kosztów związanych z zakupem podobnej infrastruktury, inkubacji firm i dalszego prowadzenia prac B+R i jest niezbędna do realizacji wysokiej jakości usług proinnowacyjnych.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

1) Liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej.

2) Liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej.

3) Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach (kobiety/mężczyźni).

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubieganie się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium województwa podkarpackiego.

Wnioskodawca przedstawi kompletny, wiarygodny i realny plan prac B+R (jako załącznik do wniosku o dofinansowanie).

Plan prac B+R powinien składać się co najmniej z następujących części:

1) agendy badawczej, która stanowi kompleksowy opis rodzaju i zakresu planowanych prac B+R oraz zastosowania tych prac w gospodarce, (wskazując na ich użyteczność), w tym opis innowacyjnych produktów lub usług do tworzenia których prace B+R się przyczyniają. Agenda badacza powinna obejmować przykładowo:

- orientacyjny plan prac badawczo-rozwojowych, obejmujący co najmniej okres realizacji i okres trwałości projektu,

- opis głównych spodziewanych rezultatów zaplanowanych prac badawczo-rozwojowych, w tym innowacji produktowych lub usługowych,

- uzasadnienie, w jaki sposób rozwiązanie/a przewidziane jako efekty realizacji projektu, wpisują się w inteligentne specjalizacje województwa podkarpackiego,

- informacje nt. wzrostu liczby etatów badawczych,

- przewidywane oddziaływanie projektu,

- informacje nt. zwiększenia potencjału kadrowego działu B+R,

- zidentyfikowanie i opisanie ewentualnych ryzyk związanych z pracami B+R oraz sposoby ich niwelowania/przeciwdziałania,

- wykazanie czy rezultaty prac B+R są możliwe do osiągnięcia w kontekście zakładanego harmonogramu i budżetu;

2) plan wykorzystania infrastruktury B+R - uzasadniający inwestycję w infrastrukturę badawczo-rozwojową będącą przedmiotem projektu; określający sposób i zakres planowanego wykorzystania infrastruktury oraz zawierający zapewnienie wykorzystania infrastruktury B+R na poziomie umożliwiającym jej utrzymanie, co najmniej w okresie trwałości projektu. Plan powinien również określać jakie usługi będą świadczone przy wykorzystaniu infrastruktury B+R.

3) Zakres planu prac B+R należy dostosować do specyfiki projektu – na każdym etapie oceny instytucja oceniająca może zwrócić się o jego uzupełnienie lub dodatkowe wyjaśnienia.

Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia zdolności produkcyjnych.

Pomoc nie może być udzielana na inwestycję prowadzącą wyłącznie do odtworzenia zdolności produkcyjnych.

Wykluczone są projekty polegające na zakupie infrastruktury wykorzystywanej do celów innych niż prace B + R.

W przypadku dużych przedsiębiorstw wsparcie będzie uzależnione od spełnienia dodatkowych warunków tj.:

1) warunku dyfuzji innowacji albo współpracy dużego przedsiębiorstwa z MŚP, jednostką naukową lub organizacją pozarządową lub instytucją badawczą;

2) zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach tego przedsiębiorcy na terytorium UE.

Warunek (1) jest spełniony, gdy wyniki prac B+R:

1) zostaną zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych i technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej lub

2) zostaną opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych lub

3) zostaną udostępnione w powszechnie dostępnych bazach danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań (surowych danych badawczych), lub

4) zostaną w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

Warunkiem otrzymania wsparcia będzie zgodność przedmiotu projektu z regionalną inteligentną specjalizacją województwa podkarpackiego[1].

Dofinansowanie udzielane będzie wyłącznie projektom o charakterze stacjonarnym, tj. projektom o dokładnie określonej lokalizacji na terenie województwa podkarpackiego, infrastruktura nabyta w ramach projektu musi być zlokalizowana w województwie podkarpackim.

Wspierane projekty inwestycyjne będą uwzględniały dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Premiowane będą projekty, w których przewidziano nawiązanie lub rozwijanie współpracy z jednostką naukową związaną z wykorzystaniem wspartej w ramach projektu infrastruktury badawczej.

Premiowani będą wnioskodawcy prowadzący udokumentowaną współpracę w ramach klastra, stowarzyszenia branżowego, izby gospodarczej.

Premiowani będą wnioskodawcy posiadający doświadczenie w zakresie realizacji projektów B+R.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Wydatki poniesione na:

1) nabycie nowych środków trwałych, na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu pod warunkiem, że środki te będą włączone w rejestr środków trwałych Wnioskodawcy oraz wydatki te będą traktowane jako wydatki inwestycyjne zgodnie z zasadami rachunkowości,

2) nabycie wartości niematerialnych i prawnych w postaci licencji oprogramowania ściśle związanego z realizacją projektu i nabytymi środkami trwałymi (w przypadku dużych przedsiębiorstw koszty wartości niematerialnych i prawnych są kwalifikowalne jedynie do wysokości 50% całkowitych wydatków kwalifikowalnych),

3) roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane,

4) spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu,

5) nabycie środków transportu z podgrupy nr 78 KŚT.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

1) części zamienne aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń przeznaczone na wymianę części zużytych,

2) roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym,

3) roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające,

4) nabycie używanych środków trwałych,

5) roboty budowlane związane z remontem budynków,

6) nabycie środków transportu z wyjątkiem podgrupy nr 78 KŚT,

7) wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy),

8) zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionej aparatury naukowo-badawczej, maszyn i urządzeń niezbędnych do prowadzenia badań,

9) wydatki na wynagrodzenia dla personelu, nagrody, premie, dodatki, itp.,

10) zakup usług doradczych,

11) wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne,

12) wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego,

13) faktoring,

14) wydatki rozliczane w drodze kompensaty.

Wartość wydatków kwalifikowanych

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 200 000 zł.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu: 30 000 000 zł.

Wartość dofinansowania

Nie określono limitów.

Intensywność dofinansowania

 Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu:

- dla mikro i małego przedsiębiorstwa – 70% wydatków kwalifikowanych,

- dla średniego przedsiębiorstwa – 60% wydatków kwalifikowanych,

- dla dużego przedsiębiorstwa – 50% wydatków kwalifikowanych.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Wsparcie udzielane będzie w formie regionalnej pomocy inwestycyjnej:

1) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014 – 2020 (Dz.U.2015 poz. 1416);

2) art. 14 Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L z 2014 r., nr 187, s. 1).

Planowane terminy naborów

29 września 2017 r. – 29 grudnia 2017 r.

Alokacja środków

71 000 000 zł.

 

[1] Do inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego zaliczono: lotnictwo i kosmonautykę, jakość życia, motoryzację oraz informatykę i telekomunikację. Szersze informacje znajdują się w dokumencie:http://www.rpo.podkarpackie.pl/images/dok/2016/dokumenty_i_interpretacje/Dokumenty_horyzontalne/RIS3_AKTUALIZACJA_16.11.2016_Finalna_1.pdf

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków


T: +48 12 427 51 00
M: +48 665 001 524
E: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

20 LAT - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".


750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.


1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.


524 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 524 polskich firm.


550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.


1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.


2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.