W ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa I: Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka

Działanie 1.4 Wsparcie MŚP

Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Departament Wspierania Przedsiębiorczości Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego.

Beneficjenci

Typ 1 Rozwój MŚP:

 • mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa, prowadzące działalność gospodarczą w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie i uzyskujące przychody z ww. działalności.

Typ 2 TIK:

 • mikro- i małe przedsiębiorstwa we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujące na rynku nie dłużej niż 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych.

Cel Działania

Ograniczony spadek udziału przedsiębiorstw innowacyjnych w ogólnej liczbie przedsiębiorstw.

Typy projektów

Typ 1 Rozwój MŚP.

Wsparcie obejmowało będzie rozwój MŚP poprzez inwestycje niezbędne do wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów albo usług. Wsparcia nie otrzymają przedsiębiorstwa realizujące przedsięwzięcie prowadzące wyłącznie do zwiększenia mocy produkcyjnych. Dofinansowanie ma na celu rozwój/rozbudowę MŚP, w szczególności poprzez inwestycje w nowoczesne maszyny i urządzenia oraz sprzęt produkcyjny, w celu wprowadzenia na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług. Preferencje zostaną przyznane dla MŚP wdrażających rozwiązania będące wynikiem prowadzonych prac B+R, w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020.

Typ 2 TIK.

Wsparcie skierowane będzie do nowo powstałych mikro i małych przedsiębiorstw we wczesnej fazie rozwoju funkcjonujących na rynku nie dłużej aniżeli 24 miesiące od daty ich utworzenia wskazanej w dokumentach rejestrowych. Inwestycje objęte projektem winny w rezultacie jego zrealizowania umożliwiać prowadzenie działalności gospodarczej polegającej na oferowaniu na rynku usług drogą elektroniczną. Projekt może obejmować zakup produktów cyfrowych niezbędnych do świadczenia tych usług. Dofinansowanie przeznaczone zostanie na wykorzystanie TIK w modelach:

 • B2B (Business to Business) – model uwzględniający współpracę przedsiębiorstw opierającą się na wykorzystaniu TIK prowadzących w efekcie do automatyzacji procesów biznesowych. Model przewiduje m.in. stworzenie opartego o TIK kanału współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami;
 • B2C (Business to Consumer), model, w którym relacje Przedsiębiorstwo – Konsument (odbiorca produktów lub usług) są oparte o TIK. W model ten wpisują się świadczenie e-usług, sprzedaż on-line produktów lub usług;
 • C2C (Consumer to Consumer), model zakładający interakcję biznesową pomiędzy konsumentami przy wykorzystaniu TIK (np. portale sprzedażowe).

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 • Liczba wprowadzonych innowacji;
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach;
 • Liczba wdrożonych systemów TIK w przedsiębiorstwach.

Warunki otrzymania dofinansowania – Typ 1 Rozwój MŚP

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca deklaruje wprowadzenie w wyniku realizacji projektu nowego lub ulepszonego produktu lub usługi.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego (co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych) w sposób zorganizowany i ciągły przez okres nie krótszy niż 12 miesięcy licząc wstecz od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów.

Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym umożliwiającymi realizację projektu.

Promowane będą projekty wdrażające rozwiązania będące wynikiem prac B+R, realizowanych i zakończonych przez Wnioskodawcę lub na jego zlecenie, w okresie ostatnich trzech lat, licząc do dnia ogłoszenia konkursu.

Przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/udoskonalenia produktu (wyrobu lub usługi).

Wnioskodawca powinien przedłożyć właściwe dokumenty potwierdzające okres prowadzenia prac B+R oraz poziom gotowości technologii do wdrożenia.

Promowane będą projekty, w wyniku których zostanie wprowadzona innowacja produktowa o poziomie innowacyjności wykraczającym poza skalę regionu (województwo podkarpackie), tj. projekty innowacyjne w skali kraju, świata oraz rozwiązania nieznane i niestosowane dotychczas.

Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Innowacja produktowa powinna polegać na rozszerzeniu struktury asortymentowej o nowy produkt lub usługę. Nowy produkt pod względem technologicznym jest to produkt, którego cechy technologiczne lub przeznaczenie różnią się znacząco od uprzednio wytwarzanych. Innowacje tego typu mogą wiązać się z całkowicie nowymi technologiami, opierać się na połączeniu istniejących technologii w nowych zastosowaniach lub też na wykorzystaniu nowej wiedzy. Innowacyjny produkt należy rozumieć jako obejmujący zarówno towary jak i usługi. Do innowacji produktowych zalicza się zarówno wprowadzenie nowych wyrobów i usług, jak i znaczące udoskonalenia istniejących wyrobów i usług w zakresie ich cech funkcjonalnych lub użytkowych.

Innowacje produktowe nie obejmują:

 • niewielkich zmian lub ulepszeń;
 • rutynowych aktualizacji/modernizacji;
 • regularnych zmian sezonowych (np. w przypadku serii odzieży);
 • dostosowywania produktu do potrzeb jednego klienta, które nie obejmuje znacząco odmiennych cech w porównaniu do produktów wyprodukowanych dla innych klientów;
 • zmian w konstrukcji/projekcie, które nie zmieniają funkcji, przeznaczenia ani charakterystyki technicznej wyrobu lub usługi;
 • prostej odsprzedaży nowych wyrobów i usług zakupionych od innych przedsiębiorstw.

Poziom innowacyjności weryfikowany będzie w oparciu o informacje zawarte w biznesplanie oraz w opinii o innowacyjności wydanej przez jednostkę naukową.

W przypadku, gdy Wnioskodawca jest twórcą technologii będącej przedmiotem projektu, fakt ten należy potwierdzić stosownymi dokumentami (np. patent).

Promowane będą projekty wpisujące się w jedną z inteligentnych specjalizacji województwa podkarpackiego, które określone zostały w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 na rzecz inteligentnej specjalizacji (RIS3).

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Podkarpackiego wyróżnia specjalizacje wiodące: lotnictwo i kosmonautyka, motoryzacja oraz jakość życia, a także specjalizację wspomagającą informacja i telekomunikacja (ICT).

Promowane będą projekty zlokalizowane na obszarach o niskim poziomie aktywności gospodarczej.

Promowane będą projekty zakładające zwiększenie zatrudnienia

Promowane będą projekty Wnioskodawców prowadzących udokumentowaną współpracę w ramach klastra, izby gospodarczej lub stowarzyszenia branżowego przez okres minimum 2 lat lub 12 miesięcy licząc do dnia ogłoszenia konkursu, związanego z działalnością, której dotyczy projekt.

Promowane będą projekty Wnioskodawców, którzy za ostatni zamknięty rok obrotowy osiągnęli przychód netto ze sprzedaży równy lub wyższy od 25% całkowitych wydatków projektu.

Promowane będą projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego o co najmniej 1 punkt procentowy.

Promowane będą projekty realizowane w sektorze produkcyjnym.

Warunki otrzymania dofinansowania – Typ 2 TIK

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa podkarpackiego (co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych), nie dłużej niż 2 lata (na moment złożenia wniosku o dofinansowanie) licząc od daty rejestracji we właściwym rejestrze.

Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi zasobami ludzkimi, rzeczowymi, niematerialnymi, doświadczeniem niezbędnymi do prawidłowej realizacji projektu oraz osiągnięcia jego celów.

Wnioskodawca dysponuje odpowiednimi środkami finansowym umożliwiającymi realizację projektu.

Wszystkie systemy teleinformatyczne wdrożone w projekcie będą zapewniały bezpieczeństwo przetwarzania danych zgodnie
z zasadami przetwarzania informacji wskazanymi
w obowiązujących przepisach prawa.

Zakres rzeczowy projektu prowadzi do wdrożenia minimum jednego z poniższych modeli TIK:

 • B2B (Business to Business);
 • B2C (Business to Consumer);
 • C2C (Consumer to Consumer).

Promowane będą projekty, w wyniku których zostanie wprowadzona innowacja produktowa / procesowa, nietechnologiczna (organizacyjna, marketingowa).

Innowacja procesowa (process innovation) czyli innowacja w obrębie procesu to wdrożenie nowej lub znacząco udoskonalonej metody produkcji lub dostawy. Do tej kategorii zalicza się znaczące zmiany w zakresie technologii, urządzeń oraz/lub oprogramowania.

Innowacja produktowa (product innovation) to wprowadzenie wyrobu lub usługi, które są nowe lub znacząco udoskonalone w zakresie swoich cech lub zastosowań. Zalicza się tu znaczące udoskonalenia pod względem specyfikacji technicznych, komponentów i materiałów, wbudowanego oprogramowania, łatwości obsługi lub innych cech funkcjonalnych.

Innowacja organizacyjna (organisational innovation) to wdrożenie nowej metody organizacyjnej w przyjętych przez firmę zasadach działania, w organizacji miejsca pracy lub w stosunkach z otoczeniem.

Innowacja marketingowa (marketing innovation) to wdrożenie nowej metody marketingowej wiążącej się ze znaczącymi zmianami w projekcie/konstrukcji produktu lub w opakowaniu, dystrybucji, promocji lub strategii cenowej.

Promowane będą projekty, w ramach których zostaną zastosowane nowatorskie rozwiązania informatyczne wykazujące innowacyjność min. na poziomie regionu (województwa podkarpackiego).

Promowane będą projekty zakładające wprowadzenie zaawansowanych rozwiązań/technologii, takich jak:

 • przetwarzanie w chmurze obliczeniowej;
 • dostęp mobilny do danych i aplikacji;
 • oprogramowanie jako usługa (SaaS) i/lub platforma jako usługa (PaaS);
 • automatyzacja przepływu pracy (workflow) i/lub automatyzacja procesów biznesowych (BPM);
 • otwarte standardy, opublikowane API.

Promowane będą projekty zakładające zwiększenie zatrudnienia

Promowane będą projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego o co najmniej 1 punkt procentowy.

Katalog wydatków kwalifikowanych

Typ 1 Rozwój MŚP:

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • roboty budowlane – wyłącznie pod warunkiem, że są niezbędne do prawidłowej realizacji i osiągnięcia celu projektu oraz mają charakter inwestycyjny i są realizowane w oparciu o umowę na roboty budowlane;
 • nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu (po spełnieniu określonych warunków);
 • spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich (po spełnieniu określonych warunków);
 • nabycie środków transportu z grupy KŚT nr 743 i 76.

W ramach pomocy de minimis:

 • nabycie nowych środków trwałych na stałe zainstalowanych w projekcie i ściśle związanych z realizacją projektu (po spełnieniu określonych warunków);
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych m.in. w formie patentów, licencji oraz praw autorskich (po spełnieniu określonych warunków);
 • spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowych środków trwałych do wysokości wartości początkowej środka trwałego z dnia zawarcia umowy leasingu;
 • koszty podatku VAT, jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami Beneficjentowi nie przysługuje prawo jego zwrotu lub odliczenia od należnego podatku od towarów i usług.

Typ 2 TIK

 • nabycie nowego sprzętu informatycznego na stałe zainstalowanego w projekcie i ściśle związanego z realizacją projektu (po spełnieniu określonych warunków);
 • nabycie wartości niematerialnych i prawnych w formie licencji lub praw autorskich do:

- oprogramowania bezpośrednio związanego z wdrażaną technologią/ świadczeniem usług drogą elektroniczną (nie będące same w sobie produktem/usługą) oraz jego wdrożenie, w tym w szczególności wydatki na pokrycie kosztów instalacyjnych, konfiguracyjnych, optymalizacyjnych itp.;

- oprogramowania mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych (w tym: firewall, systemy IDS/IPS, oprogramowanie antywirusowe);

- oprogramowania służącego zapewnieniu bezpieczeństwa przesyłanych informacji i poświadczania tożsamości;

 • spłatę rat kapitałowych z tytułu leasingu finansowego nowego sprzętu informatycznego i wartości niematerialnych i prawnych, do wysokości wartości początkowej z dnia zawarcia umowy leasingu;
 • zakup usług informatycznych i technicznych związanych z instalacją i konfiguracją infrastruktury technicznej i oprogramowania;
 • zakup usług tłumaczeniowych, usług doradczych o charakterze prawnym świadczonych przez doradców zewnętrznych, bezpośrednio związanych z wdrażaną technologią, przy czym usługi te nie mogą mieć charakteru ciągłego ani okresowego, nie mogą być też związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa.

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Typ 1 Rozwój MŚP:

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • roboty budowlane wykonywane systemem gospodarczym;
 • roboty budowlane dodatkowe i uzupełniające;
 • nabycie używanych środków trwałych;
 • nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty);
 • roboty budowlane związane z remontem budynków;
 • nabycie środków transportu z wyjątkiem grupy KŚT nr 743 i 76;
 • wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy);
 • zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionych maszyn;
 • wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne;
 • wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego;
 • faktoring;
 • wydatki rozliczane w drodze kompensaty.

W ramach pomocy de minimis:

 • nabycie używanych środków trwałych;
 • nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty);
 • wydatki na nabycie robót i materiałów budowlanych związane z budową, rozbudową oraz remontem pomieszczeń obiektów budowlanych, budowli i lokali, za wyjątkiem wydatków, które zwiększają wartość początkową zakupionych w ramach projektu maszyn i urządzeń, a związane są z technologicznymi wymaganiami maszyn/urządzeń i są niezbędne w celu spełnienia wymogów koniecznych dla funkcjonowania projektu (np. fundamenty pod maszynę);
 • nabycie środków transportu;
 • wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy);
 • zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionych maszyn;
 • wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne;
 • wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego;
 • faktoring;
 • wydatki rozliczane w drodze kompensaty;
 • koszty związane z przeprowadzeniem procedury dotyczącej udzielenia zamówienia;
 • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
 • koszty uzyskania decyzji administracyjnych, opłaty administracyjne;
 • wydatki związane z bieżącą działalnością firmy (koszty ogólne);
 • koszty osobowe – wynagrodzenia.

Typ 2 TIK:

 • nabycie używanych środków trwałych;
 • nabycie robót i materiałów budowlanych;
 • nabycie nieruchomości (zabudowanej i niezabudowanej, w tym grunty);
 • nabycie środków transportu;
 • dzierżawa, najem gruntów, budynków, lokali, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych;
 • wydatki poniesione na dokumentację niezbędną do przygotowania projektu (m.in.: biznesplan, raport oddziaływania na środowisko, operat szacunkowy, opinia o innowacyjności);
 • wydatki poniesione na działania informacyjno – promocyjne;
 • tworzenie stron internetowych służących wyłącznie celom informacyjnym i promocyjnym;
 • opłaty za usługi, tj. prowadzenie serwisu www, kont poczty elektronicznej, utrzymanie/hosting/kolokacja serwerów, rejestracja i utrzymanie domen, aktualizacja treści cyfrowej;
 • wydatki poniesione na rutynowe czynności związane jedynie z np.: obsługą istniejących systemów, usuwaniem błędów z systemów (debugging);
 • wydatki poniesione w formie leasingu operacyjnego i zwrotnego;
 • faktoring;
 • wydatki rozliczane w drodze kompensaty;
 • wydatki związane z budową i rozwojem sieci szerokopasmowych oraz sieci dostępowych;
 • koszty certyfikacji;
 • wydatki na utrzymanie utworzonej infrastruktury i bieżącą eksploatację po zakończeniu etapu realizacji projektu;
 • koszty bieżących napraw sprzętu;
 • dzierżawa łączy;
 • wydatki na dostęp do Internetu (np. abonament);
 • zakup, dzierżawa domeny;
 • koszty osobowe – wynagrodzenia;
 • wkład niepieniężny;
 • zakup materiałów biurowych i eksploatacyjnych;
 • zakup usług szkoleniowych z wyłączeniem instruktażu związanego z obsługą zakupionego sprzętu informatycznego;
 • zakup usług, w tym doradczych, związanych z bieżącą działalnością gospodarcza Beneficjenta;
 • koszty związane z przeprowadzeniem procedury dotyczącej udzielania zamówień;
 • koszty uzyskania decyzji administracyjnych, opłaty administracyjne.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Typ 1 Rozwój MŚP:

a) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi:

 • minimalna: 100 000 PLN;
 • maksymalna: 4 000 000 PLN;

b) dla projektów w których przewiduje się wprowadzenie nowego lub ulepszonego produktu/usługi, będącego wynikiem prowadzonych prac B+R w tym współfinansowanych w ramach RPO WP 2014-2020:

 • minimalna: 100 000 PLN;
 • maksymalna: 10 000 000 PLN.

Typ 2 TIK:

 • minimalna: 50 000 PLN;
 • maksymalna: 500 000 PLN.

Wartość dofinansowania

Nie określono.

Intensywność dofinansowania

Typ 1 Rozwój MŚP.

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro- i małych przedsiębiorstw;
 • 60% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

W ramach pomocy de minimis:

 • 70% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Typ 2 TIK.

W ramach pomocy de minimis:

 • 80% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Typ 1 Rozwój MŚP.

Regionalna pomoc inwestycyjna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Typ 2 TIK.

Pomoc de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.