W ramach Działania 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

  • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
  • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
  • rozliczenie dofinansowania. 

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

OŚ PRIORYTETOWA I: NOWOCZESNA GOSPODARKA

Działanie 1.2 Badania, rozwój i innowacje w przedsiębiorstwach

Podmiot odpowiedzialny
za nabór i ocenę wniosków 

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Przedsiębiorstwa: mikro, małe, średnie i duże.

Typy projektów

Wyszczególniono 2 typy projektów:

1. Tworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w przedsiębiorstwach służącego ich działalności innowacyjnej.

2. Wsparcie prac B+R w przedsiębiorstwach.

Cel Działania

Celem jest wzrost innowacyjności regionu poprzez zwiększenie liczby przedsiębiorstw zaangażowanych w prace B+R, jak również poprawę jakości infrastruktury badawczej wykorzystywanej dla działalności badawczo-rozwojowej.
W ramach działania finansowane będą wyłącznie przedsięwzięcia, które przyczynią się do realizacji założeń RIS (tj. Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego na lata 2013-2020).

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

- liczba przedsiębiorstw korzystających ze wspartej infrastruktury badawczej;

-liczba projektów B+R realizowanych przy wykorzystaniu wspartej infrastruktury badawczej.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubieganie się o dofinansowanie.

Warunkiem wsparcia w ramach 1 typu projektu jest przedstawienie przez przedsiębiorstwo planu badań tj. planu prac B+R. Plan prac B+R powinien obejmować przewidywane do zrealizowania zgodne z RIS badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub wyłącznie eksperymentalne prace rozwojowe z wykorzystaniem infrastruktury sfinansowanej w ramach projektu trwające minimum przez okres trwałości projektu.

Warunkiem wsparcia w ramach 2 typu projektu jest  komercyjne wykorzystanie w gospodarce wyników prac B+R będących przedmiotem projektu - dofinansowanie projektu może być udzielone pod warunkiem zobowiązania się Wnioskodawcy do skomercjalizowania w okresie 3 lat od daty zakończenia realizacji projektu wyników projektu, rozumianego jako wprowadzenie wyników badań lub prac do własnej działalności gospodarczej Wnioskodawcy poprzez rozpoczęcie produkcji lub świadczenia usług na bazie uzyskanych wyników projektu.

W projektach typu 1 dofinansowanie może zostać udzielone na przedsięwzięcie o charakterze inwestycji początkowej.

Inwestycje początkowe to inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu, zwiększeniem zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu, dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego zakładu.

Do poszczególnych typów inwestycji początkowych realizowanych przez przedsiębiorstwa należą:

1) Dywersyfikacja produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie – inwestycja polega na utworzeniu zaplecza (np. zakup oprzyrządowania, sprzętu, maszyn) z myślą o prowadzeniu badań na swój użytek lub z myślą o oferowaniu usług innym podmiotom w sytuacji gdy Wnioskodawca nie posiada przed złożeniem wniosku aplikacyjnego zaplecza badawczo – rozwojowego w danym zakładzie.

2) Zwiększenie zdolności produkcyjnej istniejącego zakładu – inwestycja polega na modernizacji lub zwiększeniu zdolności zaplecza w celu prowadzenia większej liczby badań (na potrzeby swoje lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom) lub w celu prowadzenia nowych badań (na potrzeby swoje lub z myślą o oferowaniu usług w tym zakresie innym podmiotom), które nie były prowadzone wcześniej przy założeniu, że Wnioskodawca aplikując o wsparcie posiada już własne zaplecze badawczo – rozwojowe w danym zakładzie.

3) Zasadnicza zmiana procesu produkcyjnego zakładu – inwestycja polega na zmianie w danym zakładzie (funkcjonującym na dzień złożenia wniosku aplikacyjnego) dotychczas stosowanego procesu badawczego w zakresie danego produktu.

4) Założenie nowego zakładu – inwestycja polega na utworzeniu nowego obiektu stanowiącego infrastrukturę na rzecz prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa, z reguły w nowej lokalizacji, który powinien być jednostką samostanowiącą, nie opierającą się na wspólnych zasobach technicznych dotychczas istniejącego zakładu. Nowy zakład musi być przestrzennie, organizacyjnie i funkcjonalnie jednostką odrębną, charakteryzującą się wysokim stopniem autonomii.

W przypadku typu 2 projekt dotyczący pierwszej produkcji musi obejmować także fazę eksperymentalnych prac rozwojowych. Wdrożenie wyników prac B+R powinno polegać na zastosowaniu technologii dostosowanej do potrzeb firmy. Warunkiem wsparcia prac badawczych jest ich komercyjne wykorzystanie w gospodarce.

Projekt musi dotyczyć jednej z inteligentnych specjalizacji województwa śląskiego, tj. energetyki, medycyny lub ICT.

Weryfikacja nastąpi poprzez sprawdzenie zgodności kodu PKD wskazanego we wniosku o dofinansowanie (Wnioskodawca musi posiadać ten kod w swoim dokumencie rejestrowym) z listą kodów PKD dotyczących inteligentnych specjalizacji. Listy kodów dostepne są wśród dokumentów konkursowych. 

Wnioskodawca może złożyć 2 wnioski o dofinansowanie zgodnie z poniższymi warunkami:

- w ramach typu 1 – jeden wniosek o dofinansowanie,

- w ramach typu 2 – jeden wniosek o dofinansowanie.

Jednakże, brak jest możliwości złożenia wniosku łączącego dwa typy projektów – jeden wniosek powinien dotyczyć tylko jednego typu projektu. Ponadto niemożliwe jest wsparcie projektu, który został wykazany jako m.in. cel/rezultat innego, złożonego w ramach konkursu wniosku. Dotyczy to w szczególności sytuacji, w której Wnioskodawca w ramach 1 typu projektu złoży wniosek o utworzenie infrastruktury i w planie badań wskaże badania, które będą ujęte we wniosku o dofinansowanie w ramach 2 typu projektu.

Premiowane będą projekty, których rezultaty będą charakteryzować się innowacyjnością (np. rezultat przeprowadzonych badań na wspartej infrastrukturze będzie charakteryzował się innowacyjnością w skali świata/kraju/regionu).

Katalog wydatków kwalifikowanych

Projekty typu 1:

1) koszty nabycia nowych środków trwałych, w tym:

- zakup fabrycznie nowych maszyn i urządzeń stanowiących infrastrukturę wykorzystywaną dla działalności badawczo – rozwojowej,

- zakup fabrycznie nowej aparatury badawczej oraz sprzętu badawczego,

- zakup fabrycznie nowego: wyposażenia naukowego, zestawu przyrządów i innego niezbędnego wyposażenia do prowadzenia badań, w tym m.in.: koszt zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu - pod warunkiem, że koszty te są ujęte w wartości początkowej zakupionego/wytworzonego środka trwałego w ewidencji środków trwałych beneficjenta;

2) koszty nabycia nowych wartości niematerialnych i prawnych, w tym:

- zakup oprogramowania,

- zakup licencji na oprogramowanie;

3) koszty nabycia nowych środków trwałych i nowych wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego poniesione w okresie realizacji projektu;

4) koszty zakupu używanego środka trwałego (tylko dla MŚP);

5) koszt nabycia materiałów i robót budowlanych  bezpośrednio związanych z powstawaniem działów B+R i laboratoriów w przedsiębiorstwach lub tworzenie przez firmy centrów badawczo-rozwojowych

6) koszty nabycia nieruchomości zabudowanych  - ewentualny koszt gruntu może zostać uznany za kwalifikowalny jedynie w takim udziale, w jakim jest nierozerwalnie związany z nieruchomością (procentowy udział lokalu w gruncie, na którym stoi budynek).

Projekty typu 2:

1) Koszty wynagrodzeń: pracowników badawczych, pracowników technicznych oraz pozostałych pracowników pomocniczych w zakresie, w jakim są oni zatrudnieni przy danym projekcie (przy prowadzeniu badań przemysłowych lub prac rozwojowych), czyli koszty wynagrodzeń pracowników zaangażowanych do bezpośredniej realizacji projektu, rozliczane na podstawie faktycznie przepracowanych godzin;

2) koszty aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania. Jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane na potrzeby projektu przez cały okres ich użytkowania za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;

3) koszty budynków w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane na potrzeby projektu. Jeżeli chodzi o koszty amortyzacji budynków, za kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie powszechnie przyjętych zasad rachunkowości;

4) koszty badań wykonanych na podstawie umowy na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;

5) inne koszty operacyjne, w tym materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio w wyniku realizacji projektu;

6) koszty uzyskania i walidacji patentów i praw ochronnych dot. wynalazków, wzorów użytkowych i wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczenia geograficznego lub topografii układu scalonego;

Katalog wydatków niekwalifikowanych

Dla projektów typu 1:

1) wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie,

2) zamówienia dodatkowe i uzupełniające,

3) wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie,

4) koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności, w tym zrealizowane i poniesione poza terminem realizacji projektu wskazanym w umowie o dofinansowanie,

5) koszty nieudokumentowane lub nienależycie udokumentowane,

6) podatek VAT od towarów i usług,

7) grzywny, mandaty, kary finansowe, opłaty i odsetki karne,

8) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,

9) koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,

10) leasing w formie operacyjnej/zwrotnej,

11) wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej,

12)  koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut,

13) wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest beneficjent,

14) wydatek poniesiony w formie kompensaty,

15) zakup/leasing środków transportu,

16) wydatki poniesione na badania podstawowe, studium wykonalności,

17) w ramach nabycia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych niekwalifikowalne są wszelkie koszty osobowe, roboty i materiały budowlane, a także wszelkie koszty dodatkowe np. koszty delegacji, noclegu, wyżywienia osób dokonujących montażu czy przeprowadzających szkolenia itp. niezwiązane bezpośrednio z wytworzonym środkiem trwałym/wartością niematerialną i prawną,

18) wydatek na zakup aktywów nabytych w ramach projektu (środki trwałe, wartości niematerialne i prawne, zmodernizowane/wybudowane nieruchomości zabudowane), który w okresie realizacji projektu oraz jego trwałości będą wynajmowane, dzierżawione lub będą podlegały innej czynności prawnej o podobnym charakterze,

19) w ramach nabycia materiałów i robót budowlanych niekwalifikowalne są koszty poniesione na części wspólne tj. jeśli w ramach jednego budynku budowane/przebudowywane /modernizowane/remontowane są również pomieszczenia, w których nie jest realizowany projekt wydatki te są w całości niekwalifikowalne. Za część wspólną rozumie się wydatki poniesione na np. fundamenty, ściany, dach, elewację, windę, klatkę schodową, piwnice, sanitariaty, telewizję przemysłową całego budynku, system alarmowy dotyczący całego budynku, instalacje wod-kan, CO, elektryczną i inne wspólne dla pomieszczeń związanych i niezwiązanych z projektem itp.,

20) koszty robót i materiałów budowlanych dotyczących infrastruktury zewnętrznej budynków, np. parkingów, ogrodzeń itp.,

21) koszty opłat za przyłączenie do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych i gazowych i innych,

22) nabycie używanych aktywów (środków trwałych/wartości niematerialnych i prawnych) przez duże przedsiębiorstwa,

23) przejęcie zakładu,

24) wydatki poniesione w ramach cross-financingu, jeśli regulamin konkursu ich nie przewiduje,

25) wydatki poniesione na nabycie nieruchomości niezabudowanej,

26) wydatki poniesione na zakup części nieruchomości zabudowanej niezwiązanej bezpośrednio z projektem.

Dla projektów typu 2:

1) koszty prac wspólników spółek cywilnych lub koszty prac osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, którzy nie pobierają za wykonaną pracę wynagrodzenia, bezpośrednio związane z pracą wykonywaną przy prowadzeniu badań lub eksperymentalnych prac rozwojowych w ramach projektu,

2) koszty pracy członków zarządu oraz prokurentów (prokura samoistna) - dotyczy spółek prawa handlowego,

3) składniki płacowe i pozapłacowe wynagrodzeń, takie jak: premie, koszty badań okresowych, bony żywieniowe dla pracowników, nagrody,

4) odpisy amortyzacyjne w przypadku zakupu środków trwałych w sposób nieracjonalny i nieefektywny,

5) wartość rezydualna środka trwałego po zakończeniu realizacji projektu,

6) koszty jednorazowej amortyzacji,

7) odpisy amortyzacyjne dokonywane niezgodnie z powszechnie przyjętymi zasadami rachunkowości,

8) leasing zwrotny,

9) inne niż część kapitałowa części raty leasingowej - m.in. podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne,

10) amortyzacja części wspólnych budynku,

11) amortyzacja części wspólnych, na których nie są prowadzone prace badawcze, przewidziane w projekcie,

12) podatek VAT od towarów i usług,

13) grzywny, mandaty, kary finansowe, opłaty i odsetki karne,

14) koszty pożyczki lub kredytu zaciągniętego na prefinansowanie dotacji,

15) koszty procesów sądowych oraz koszty realizacji ewentualnych postanowień wydanych przez sąd,

16) koszty certyfikacji, atestacji, itp.,

17) wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej,

18) koszty prowizji pobieranych w ramach operacji wymiany walut,

19) wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest beneficjent,

20) wydatek poniesiony w formie kompensaty,

21) koszty zakupu/wynajmu/amortyzacji/leasingu/dzierżawy lub inne koszty związane ze środkami transportu,

22) wydatki poniesione na badania podstawowe, studium wykonalności,

23) wniesienie wkładu niepieniężnego,

24) wydatki poniesione w ramach cross-financingu, jeśli regulamin konkursu ich nie przewiduje,

25) wydatki na nabycie analiz, opinii, ekspertyz związanych z bieżącą (stałą lub okresową) działalnością beneficjenta.

Wartość wydatków kwalifikowanych

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu:

- Typ 1: 10 000 000 zł;

- Typ 2: 5 000 000 zł.

Wartość dofinansowania

 Minimalna wartość dofinansowania to 200 000 zł.

Intensywność dofinansowania

 Maksymalny poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych:

1) dla projektów typu 1 (regionalna pomoc inwestycyjna):

- 45% kosztów kwalifikowanych dla mikro oraz małych przedsiębiorstw;

- 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich przedsiębiorstw;

- 25% kosztów kwalifikowanych dla dużych przedsiębiorstw.

2) dla projektów typu 2:

a) jako pomoc na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności:

- 70% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla mikro
i małych przedsiębiorstw,

- 60% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla średnich przedsiębiorstw,

- 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku badań przemysłowych dla dużych przedsiębiorstw,

- 45% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla mikro i małych przedsiębiorstw,

- 35% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla średnich przedsiębiorstw,

- 25% kosztów kwalifikowalnych w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych dla dużych przedsiębiorstw,

- intensywność pomocy w przypadku badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych można zwiększyć o 15 punktów procentowych (jednak nie więcej niż do 80% kosztów kwalifikowalnych), jeżeli wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego,

b) jako pomoc na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne:  

- 50% kosztów kwalifikowalnych dla mikro, małych, średnich przedsiębiorstw.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Wsparcie udzielane będzie w formie:

1) regionalnej pomocy inwestycyjnej (typ 1):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1416),

lub:

2) pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności (typ 2):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na badania podstawowe, badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz studia wykonalności w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 1075),

lub:

3) pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne (typ 2):

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w  ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2015 r., poz. 2010).

Planowane terminy naboru

29.04.2021 - 08.06.2021

Alokacja środków

20 304 900,00 PLN

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.