W ramach Działania 3.2 Innowacje w MŚP, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, świadczymy następujące usługi:

 • sporządzenie wniosku o dofinansowanie,
 • przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy o dofinansowanie,
 • rozliczenie dofinansowania.

 

Szczegółowy opis ww. Działania przedstawiono poniżej.

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020

Oś priorytetowa III: Konkurencyjność MŚP

Działanie 3.2 Innowacje w MŚP

Podmiot odpowiedzialny za nabór i ocenę wniosków

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości.

Beneficjenci

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Cel Działania

Zwiększone zastosowanie innowacji w MŚP.

Typy projektów

Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych.

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego

 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych przedsiębiorstwach;
 • Liczba wprowadzonych innowacji nietechnologicznych;
 • Liczba wprowadzonych innowacji procesowych;
 • Liczba wprowadzonych innowacji produktowych.

Warunki otrzymania dofinansowania

Wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie.

Wnioskodawca prowadzi działalność na terenie województwa śląskiego (co znajduje potwierdzenie w dokumentach rejestrowych).

Wnioskodawca nie znajduje się w trudnej sytuacji w rozumieniu unijnych przepisów dotyczących pomocy państwa.

Na Wnioskodawcy nie ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z decyzji Komisji Europejskiej uznającej taką pomoc za niezgodną z prawem lub rynkiem wewnętrznym.

 • przedmiot projektu nie dotyczy rodzajów działalności wykluczonych z możliwości uzyskania wsparcia;
 • zachowany został efekt zachęty;
 • projekt nie został rozpoczęty przed złożeniem wniosku
  o dofinansowanie;
 • projekt spełnia warunki dotyczące inwestycji początkowej w rozumieniu art. 2 pkt. 49 lit. a Rozporządzenia 651/2014 z późn. zm.

W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługa lub proces.

Wspierane będą projekty obejmujące wprowadzenie na rynek innowacyjny co najmniej w skali regionu produkt/usługę lub proces. Innowacja wdrażana w wyniku realizacji projektu musi być stosowana w województwie śląskim nie dłużej niż 3 lata. Innowacyjność weryfikowana jest w oparciu o zapisy wniosku o dofinansowanie, opinię o innowacyjności oraz dodatkowe dokumenty potwierdzające innowacyjność projektu (np. dokumenty patentowe, publikacje naukowe, dostępne badania, wynik przeszukiwania baz danych, literatura fachowa).

Wnioskodawca posiada potencjał organizacyjny i administracyjny niezbędny do realizacji projektu w tym m.in. posiada odpowiednie zasoby ludzkie (organizacyjne oraz kadrowe) oraz posiada odpowiednie zasoby techniczne (infrastruktura).

Wnioskodawca posiada potencjał finansowy zapewniający wykonalność projektu.

Promowane będą projekty wnioskodawców posiadających doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć, realizowanych ze środków własnych lub współfinansowanych ze środków publicznych.

Planowane efekty projektu (m.in. finansowe) są proporcjonalne w stosunku do planowanych do poniesienia lub zaangażowania nakładów inwestycyjnych, zasobów infrastrukturalnych, ludzkich, know-how itp.

Promowane będą projekty wywierające pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczno-społeczny województwa śląskiego (efekty projektu mają pozytywny wpływ na rozwój sektora w jakim działa wnioskodawca np. poprzez wprowadzenie innowacyjnych produktów/usług; projekt jest efektem współpracy z IOB lub jednostką badawczo – rozwojową; projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R, występuje niskie nasycenie danym produktem/usługą na rynku docelowym; projekt dotyczy wprowadzenia na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów).

Promowane będą projekty przyczyniające się do utworzenia nowych miejsc pracy.

Promowane będą projekty przyczyniające się do wdrożenia innowacji – stosowanej w skali kraju, w okresie do trzech lat albo stosowanej w skali świata, w okresie do trzech lat, albo nieznanej i niestosowanej dotychczas.

Promowane będą projekty wpisujące się w wykaz Regionalnych Inteligentnych Specjalizacji Województwa Śląskiego oraz posiadające znaczenie dla ich rozwoju (oryginalność rozwiązania proponowanego jako rezultat projektu w stosunku do rozwiązań istniejących na rynku tj. m.in. czy rozwiązanie wprowadzane na rynku jest konkurencyjne dla istniejących już rozwiązań, czy stanowi potencjał dla dalszych badań i wdrożeń w adekwatnym dla rezultatu projektu zakresie oraz czy ma potencjał implementacji).

Promowane będą projekty, w których procent dofinansowania jest niższy od maksymalnego przewidzianego o co najmniej 5 punktów procentowych.

Promowane będą projekty zakładające dodatkowe efekty, takie jak:

 • wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub marketingowych (innowacji nietechnologicznych);
 • wdrożenie jednocześnie innowacji produktowej oraz procesowej;
 • inne dodatkowe efekty projektu. (np. projekt stanowi wdrożenie wyników prac B+R, które były współfinansowane z pomocy publicznej, wprowadzenie/rozwój działalności eksportowej w przedsiębiorstwie, wejście na nowe rynki zbytu).

Promowane będą projekty zlokalizowane na terenie o zwiększonym bezrobociu.

Promowane będą projekty wpływające na wzrost przedsiębiorczości na danym obszarze.

Promowane będą projekty wpływające na rozwój gospodarczy powiatu, na terenie którego zlokalizowany jest projekt.

Promowane będą projekty zakładające realizację inwestycji uwzględnieniem społecznej odpowiedzialność biznesu (CSR) (poprawa relacji ze społecznością lokalną, wzrost zainteresowania inwestorów, podnoszenie poziomu kultury organizacyjnej firmy, kształtowanie pozytywnego wizerunku firmy wśród pracowników, zwiększenie lojalności konsumentów i interesariuszy).

Promowane będą projekty dotyczące obszarów technologicznych wskazanych w Programie Rozwoju Technologii Województwa Śląskiego na lata 2010-2020.

Katalog wydatków kwalifikowanych

W ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej:

 • wydatki na zakup wyłącznie nowych środków trwałych (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, transportu, opakowania, rozładunku, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego sprzętu, koszty szkolenia personelu, instruktażu);
 • wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych w szczególności zakup licencji i oprogramowania – po spełnieniu określonych warunków (w tym m.in.: koszty zakupu, wytworzenia, instalacji, montażu, pierwszego uruchomienia, koszty sprawdzenia i przystosowania nabytego oprogramowania, koszty szkolenia personelu, instruktażu);
 • wydatki na zakup nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w formie leasingu finansowego (po spełnieniu określonych warunków).

W ramach pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne:

 • wydatki na zakup usług doradczych w zakresie innowacji i usług wsparcia innowacji (do wysokości 5% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych nie objętych limitami), w tym m.in. zakup usług doradczych związanych z zastosowaniem i wykorzystaniem środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze niezbędne do wdrożenia zakupionych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, usługi doradcze dotyczące opracowania dokumentacji źródłowej/konstrukcyjnej nowego systemu, usługi doradcze związane z planowanym wprowadzeniem produktów.

W ramach pomocy de minimis:

 • koszty promocji projektu (do wysokości 10% wartości pozostałych wydatków kwalifikowalnych nie objętych limitami), z zastrzeżeniem, że zamieszczona treść będzie w całości dotyczyć efektu realizacji projektu (publikacje w mediach, reklamy out-door, koszty wynajęcia powierzchni wystawienniczej bezpośrednio od organizatora imprezy targowej).

Katalog wydatków niekwalifikowanych

 • wydatki niezaplanowane w zatwierdzonym wniosku o dofinansowanie za wyjątkiem wydatków przeznaczonych na sfinansowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień;
 • wydatki poniesione niezgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie;
 • podatek VAT od towarów i usług;
 • wydatek poniesiony w formie płatności gotówkowej;
 • wydatek poniesiony z rachunku bankowego, którego posiadaczem nie jest beneficjent;
 • wydatek poniesiony w formie kompensaty;
 • zakup środków transportu;
 • zakup robót, materiałów budowlanych i koszty przystosowania pomieszczeń/budynku/terenu niezbędnych do zainstalowania/funkcjonowania zakupionych aktywów;
 • wniesienie wkładu niepieniężnego;
 • zakup nieruchomości zabudowanej oraz niezabudowanej;
 • leasing w formie operacyjnej, zwrotnej;
 • w przypadku leasingu w formie finansowej – koszty inne niż koszty raty kapitałowej m.in. podatek, marża finansującego, odsetki od refinansowania kosztów, opłaty ubezpieczeniowe, koszty ogólne;
 • dzierżawa/najem gruntów i budynków;
 • koszty usług doradczych związanych z bieżącą działalnością gospodarczą beneficjenta, które mają charakter ciągły lub okresowy, czy też są związane ze zwykłymi kosztami operacyjnymi przedsiębiorstwa, takimi jak rutynowe usługi doradztwa podatkowego, regularne usługi prawnicze lub reklama;
 • wydatki poniesione w ramach cross-financingu, jeśli regulamin konkursu ich nie przewiduje;
 • zakup używanego środka trwałego (w tym również zakup środka trwałego składającego się z co najmniej jednego używanego elementu – np. w sytuacji, gdy środkowi trwałemu nadano jedynie nową tabliczkę znamionową; natomiast w przypadku wytworzenia środka trwałego składającego się z nowych i używanych elementów niekwalifikowalne są elementy używane);
 • koszty pośrednie, do których należą m.in. opłaty czynszowe, opłaty za energię, ogrzewanie, sprzątanie, opłaty pocztowe, materiały biurowe, opłaty telekomunikacyjne, media oraz inne koszty administracyjne;
 • koszty związane z angażowaniem personelu;
 • wydatki ponoszone w ramach cross-financingu powyżej dopuszczalnej kwoty;
 • wydatki na przygotowanie programów rewitalizacji.

Wartość wydatków kwalifikowalnych

Nie określono.

Wartość dofinansowania

Minimalna – 100 000,00 zł

Maksymalna – 3 000 000,00 zł.

Intensywność dofinansowania

W ramach Regionalnej Pomocy Inwestycyjnej:

 • 45% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro- i małych przedsiębiorstw;
 • 35% kosztów kwalifikowalnych projektu dla średnich przedsiębiorstw.

W ramach pomocy de minimis (w przypadku kosztów promocji) oraz w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne (w przypadku nabycia usług doradczych):

 • 50% kosztów kwalifikowalnych projektu dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.

Rodzaj i przeznaczenie pomocy, podstawa prawna

Regionalna pomoc inwestycyjna – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 3 września 2015 r. w sprawie udzielania regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach celu tematycznego 3 w zakresie wzmacniania konkurencyjności mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc de minimis – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dn. 19 marca 2015 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020.

Pomoc na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 5 listopada 2015 r. w sprawie udzielania pomocy na wspieranie innowacyjności oraz innowacje procesowe i organizacyjne w ramach regionalnych programów operacyjnych na lata 2014–2020.

Planowane terminy naborów

-

Alokacja środków

-

Kontakt

NYTKO SA

Lubicz 17A
31-503 Kraków

T: +48 12 427 51 00
E:

 

Godziny pracy:

poniedziałek – piątek od 9.00 do 17.00

Newsletter

Zapraszamy do wpisania się na listę subskrybentów Newslettera NYTKO®

Formularz zapisu >>>

NYTKO SA w liczbach

23 LATA - w 1997 r. Marcin Nytko rozpoczął działalność gospodarczą pod nazwą "NYTKO".

 

750 DOTACJI - dla naszych Klientów pozyskaliśmy ponad 750 dotacji.

 

1000 PROJEKTÓW - zakończyliśmy sukcesem ponad 1000 projektów.

 

529 KLIENTÓW - wyświadczyliśmy usługi dla 529 polskich firm.

 

550 REFERENCJI - otrzymaliśmy od naszych Klientów ponad 550 pisemnych referencji.

 

1.000.000 PLN UBEZPIECZENIE - posiadamy polisę OC Generali T.U. S.A. z sumą gwarancyjną 1 mln zł.

 

2.000.000 PLN KAPITAŁ - nasz kapitał własny (podstawowy, zapasowy i niewypłacony zysk z lat ubiegłych) wynosi ponad 2 mln zł, pozwalając na realizację z własnych środków długich i kosztownych projektów doradczych.